Witamy na nowej stronie

Redakcja NF | 25.03.2014, g. 16:45

Jeśli masz konto w naszym serwisie, ale nie logowałeś się jeszcze na nowej stronie, kliknij na "zapomniałeś hasła?" w panelu logowania i je zresetuj. Jeśli konta nie masz, zachęcamy do jego założenia, co pozwoli Ci zamieszczać oraz komentować opowiadania i publicystykę.

Informacje

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest adam_c4.

Byłem osobą z ze­wnątrz, znaj­dą. Ro­dzi­na Sa­lie­ri nie przy­ję­ła mnie z otwar­ty­mi ra­mio­na­mi. Długo mu­sia­łem pra­co­wać na swoją po­zy­cję. Osią­gną­łem ją po wielu la­tach, na prze­strze­ni któ­rych wie­lo­krot­nie od­zna­czy­łem się lo­jal­no­ścią. Nie­któ­rzy Włosi, któ­rzy da­li­by sobie uciąć rękę za dal­sze­go, tref­ne­go ku­zy­na, ufali mi bar­dziej niż ro­dzo­nym bra­ciom.

opowiadanie

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest LanaVallen.

Od­ro­dze­nie wy­glą­da­ło kie­dyś ina­czej, bez szko­dy dla npca, ale za długo to trwa­ło. Teraz dzia­ło się to za po­mo­cą kilku klik­nięć, więc część świa­do­mo­ści gi­nę­ła w trak­cie. Dla­te­go Woj­tek czuł się tak źle – drę­czy­ło go po­twor­ne uczu­cie, że w „Cza­sie Bo­ha­te­rów” zo­sta­ła tylko cząst­ka jego osoby, a resz­ta tkwi­ła już gdzieś in­dziej. Kiedy roz­pa­da się ilu­zja wła­sne­go ja, kiedy do­pa­da cię po­czu­cie, że zo­sta­łeś siłą we­pchnię­ty do in­ne­go świa­ta bez tego ka­wał­ka, wtedy, w tam­tej chwi­li, prze­sta­jesz ist­nieć. 

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest Gekikara.

– Jest dwudziesty trzeci października dwa tysiące sto siódmego roku, dokładnie osiem miesięcy i dwanaście dni, odkąd ja, Tyler Turner, wszedłem na pokład Asteriona II. Dwieście pięćdziesiąt sześć dni w zerowej grawitacji, tysiące posiłków z tubki, setki godzin ćwiczeń, miliony badań, atrofia mięśni, piętnastoprocentowy spadek masy, ale jestem tu. Moja załoga…

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku science-fiction, którego autorem jest Outta Sewer.

Aby rozpocząć badania, przybysze potrzebowali stacjonarnych kompleksów naukowych na powierzchni planety. Wszyscy chcieli być jak najbliżej przewidywanego sukcesu, nie było więc kraju, który nie złożył przybyszom propozycji budowy ośrodka na swoim terytorium. Oprócz tego trzeba im było obiektów do testów.

Zgłosiłem się jako jeden z setek milionów chętnych. Żeby dołożyć swoją cegiełkę do tworzonej właśnie historii.

szort
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Shanti.

– Tego nie po­wie­dzia­łem – prze­rwał mu ten sam męż­czy­zna, który ode­zwał się wcze­śniej. Se­ba­stian na­zwał go w my­ślach Przy­wód­cą. – Nie cho­dzi też o to, że skło­ni­ła czy prze­ko­na­ła ich do zbrod­ni jedna osoba. Mor­der­ca był jeden, ale w róż­nych…cia­łach.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest CM.

Kucharz biegał od patelni do garów, jakby na czas pracy gubił gdzieś swoją słuszną wagę. Garów było mnóstwo. Boss, jak każdy dobry restaurator, stawiał na różnorodne menu. Na przystawki „to jeszcze nie takie zielone”, dania pierwsze „było dziś na promocji” i dania główne „co znalazłem na dnie zamrażarki”.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest silvan.

Napastnicy byli nieustępliwi, nie znali strachu. Do chwili, gdy chwycił jednego z nich w dwie macki i rozdarł. Dziwna, czerwona krew i wnętrzności zabarwiły ziemię, a TiRed cisnął resztkami ciała w przeciwników. Wtedy wrzasnęli.

Za to cię lubię. Za twoje poczucie humoru.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest bruce.

Maja nie mogła spać. Cią­gle my­śla­ła o te­le­fo­nach tam­tej ko­bie­ty i jej sło­wach do­ty­czą­cych dzie­ci. Wy­obra­ża­ła ją sobie jako starą, szka­rad­ną wiedź­mę, sto­ją­cą przy bul­go­czą­cym kotle ni­czym baj­ko­wa Baba Jaga.

Świt przy­szedł późno. Było Boże Na­ro­dze­nie.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest Alicella.

Był rok dwa tysiące siedemset trzydziesty czwarty albo sześćset pięćdziesiąty trzeci, to zależy jak liczyć: czy od narodzić zapomnianego przez wszystkich boga, czy od wynalezienia Aurinu. Wszyscy poza mną opowiadali się za drugą opcją, ale ja chciałem czuć ten ciężar tysięcy lat historii, bo przecież to wszystko się wydarzyło: odkrycie elektryczności, wynalezienie pierwszego komputera, Ostateczna Wojna, zjednoczenie państw. Te wydarzenia doprowadziły ludzkość do idealnej egzystencji.

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Jim.

Wrzask zgasł, jak zdmuch­nię­ta świe­ca, gdy kne­bel wdarł się po­mię­dzy wargi, miaż­dżąc język, uci­ska­jąc zęby i roz­py­cha­jąc po­licz­ki. Jakim cudem tak mały ka­wa­łek ciała mógł do­star­czać aż tak wiel­kie­go bólu? Mię­śnia­mi La­cri­mo­sis wstrzą­snął spazm. Miała wra­że­nie, jakby z tych po­ła­ma­nych pa­licz­ków roz­le­wał się na nią wrzą­tek. Już się nie szar­pa­ła. Szarp­nię­cia po­tę­gu­ją udrę­kę. Kne­bel ode­brał ostat­nią moż­li­wość pro­te­stu.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest krar85.

 Według mapy gospoda stanowiła ostatnią ludzką placówkę. Dalej na zachód zaczynały się wyżyny, granica pomiędzy światami, o której krążyło wiele opowieści. Według nauk świątyni, stworzono je, aby chroniły ludzi przed czającym się w górach zagrożeniem. Mało kto wierzył w te bajki, ale ludzie rzadko się tam zapuszczali, a ci, którzy się ośmielili, zazwyczaj już nie wracali.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Zanais.

Wsze­dłem po skrzy­pią­cych schod­kach, ski­ną­łem im głową, jak sta­rym zna­jo­mym i trzy­krot­nie za­pu­ka­łem w białe drzwi.

Po co, spy­ta­cie, skoro John nigdy nie za­my­ka? Och, ależ to wy­jąt­ko­we od­wie­dzi­ny! Świe­żut­ki po­mysł, nowa kon­cep­cja, zmia­na stra­te­gii w środ­ku meczu. Dziś za­gram tę scenę na nowo od po­cząt­ku do końca. Ca­lu­sień­ki te­atrzyk mi­ło­ści.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Alicella.

Z każdą se­kun­dą za­le­wa­ły Da­ge­ri­sa wspo­mnie­nia po­nie­sio­nej klę­ski. Wi­dział swoją armię pa­lo­ną smo­czym ogniem i woj­ska Wy­zwo­li­cie­la prze­ta­cza­ją­ce się przez Sta­ro­rze­cze ni­czym na­wał­ni­ca. Od­ru­cho­wo do­tknął szyi, ale me­da­lio­nu wszech­mo­cy nie było, ode­bra­no mu go pod­stę­pem. To wspo­mnie­nie bo­la­ło naj­moc­niej. Tam­te­go po­ran­ka obu­dził się słaby i w ułam­ku se­kun­dy zdał sobie spra­wę z braku me­da­lio­nu na szyi i uko­cha­nej ko­bie­ty u boku.

opowiadanie
fantasy

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Gekikara.

Postępujący uczciwie myślą, że gdy tylko złamią zasady, zostaną naznaczeni piętnem. Że ludzie odsuną się od nich jak od trędowatego, że będą wytykani palcami. Nie czystość serca, tylko wstyd i strach prostują kręgosłupy moralne.

Zresztą, dzieciakowi strata wyjdzie na dobre… 

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Outta Sewer.

Jeszcze niedawno każdy potępiony gotował się we własnym kotle, miał diabła prowadzącego, indywidualny program cierpienia i inne luksusy. Ale teraz… Teraz było źle. Kotłów brakowało, diabły upychały w jednym po pięć, sześć osób, często najpierw nasmarowując delikwentów lubrykantem. Do pręgierzy stały kolejki, sprzęt do ukrzyżowań wypożyczano na zapisy, pomniejsze demony były zmuszane do pracy w nadgodzinach. Morale załogi piekła spadało z dnia na dzień, wielu straciło zapał, wypaliło się zawodowo i poszło na chorobowe.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Fladrif.

Pro­fe­sor Ales­san­drius Gre­go­rius Tut­tle był dla resz­ty ma­gicz­nej kadry pe­da­go­gicz­nej spe­cja­li­stą do spraw al­che­mii sto­so­wa­nej i teo­rii ne­kro­man­cji. Przy­ja­cie­le znali go jako ce­nio­ne­go człon­ka Koła Okul­ty­stycz­ne­go i współ­za­ło­ży­cie­la Ligi Tę­pie­nia Pre­sti­di­gi­ta­to­rów i Mimów. Stu­den­ci czy­ty­wa­li wiele in­te­re­su­ją­cych ar­ty­ku­łów jego au­tor­stwa, które uka­zywały się w pre­sti­żo­wych pe­rio­dy­kach.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Ambush.

Tamten rzucił mu mosiężny token z symbolem smoka i literami IS z drugiej strony.

– Za siedem dni o świcie, bądź na „Lwim Zębie” – Usłyszał jeszcze, kiedy rycerz znikał w bramie prowadzącej do zamku. – Ironsting niejednego już urządził!

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Światowider.

Postanowił niezwłocznie ruszyć w pościg za bezkostem. Ledwie jednak przedreptał kilka metrów, usłyszał skrzypnięcie otwieranych drzwi, zwiastujące nadejście niewolnika z karmą. W niezmiernie długim życiu Krzywołap najbardziej cenił rozsądną hierarchię priorytetów. Dlatego dokonał korekty planów i skierował się ku miseczce.

opowiadanie
fantasy
«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 » »»
Nowa Fantastyka