Witamy na nowej stronie

Redakcja NF | 25.03.2014, g. 16:45

Jeśli masz konto w naszym serwisie, ale nie logowałeś się jeszcze na nowej stronie, kliknij na "zapomniałeś hasła?" w panelu logowania i je zresetuj. Jeśli konta nie masz, zachęcamy do jego założenia, co pozwoli Ci zamieszczać oraz komentować opowiadania i publicystykę.

Informacje

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest Krokus.

Odkąd wybudowano obwodnicę miasta, ukryte w górach sioło zostało odcięte od dróg. Nikt się nie przejął kilkoma chatami zamieszkanymi przez starców; jedynie Red zaopatrywała mieszkańców osady w witaminy, lekarstwa i maski antysmogowe – nie mogła zostawić babci i dziadka na pastwę losu.

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest mr.maras.

Chłostało przestrzeń pędami wijących się jak korzenie tęczowych smug, czerpiących wprost z pierwotnych sił zalegających pod warstwami pól elementarnych lub pokładów ciemnej energii.

A przezroczysta bańka orbitala, wewnątrz której tkwiłem nagi, zbliżała się do Arbor pchana wiązką emitowaną przez stację tranzytową. 

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest Sonata.

Wę­dro­wa­ła po nie­rów­no­ściach, wy­pa­tru­jąc, czy w ja­kimś za­ka­mar­ku nie zo­sta­ło cho­ciaż jedno. Cie­nie ucie­ka­ły, po­zo­sta­wia­jąc po sobie czy­stą ścia­nę. Nic. 

Nie wie­dzia­ła, skąd ta pust­ka. Ostat­nim wy­da­rze­niem z jej pa­mię­ci była szkol­na prze­rwa. 

Prze­cież rosły tu za­wsze… 

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Seener.

Tomasz podkurczył nogi i trzymając się ściany zaczął wstawać. Właśnie dotarło do niego, że jakiś obcy grubas wdarł się w nocy do domu. Pijany albo bandyta. Tak czy inaczej pożałuje. Sprzeda mu parę kopniaków i wyrzuci za drzwi. Jak tylko odzyska siły.

opowiadanie
43
kom

NaNa - Hafciarka

Duch Biblioteki | 09.01.22, g. 17:46 | kom. NaNa

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku fantasy, którego autorem jest NaNa.

Była tu, odkąd sięgała pamięcią. Kiedy Las był jeszcze jej lasem, mogłaby odejść w każdej chwili, ale nie chciała. Dobrze jej było w tej spokojnej samotności. Tutaj nic nie przeszkadzało w pracy nad haftem, na którym ważyły się losy świata. Potem, gdy Las się zmienił, utknęła w nim na dobre.

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku fantasy, którego autorem jest mortecius.

Stygnę. Stygnę dla ciebie.

Mawiają, że każda Córka Rodu Wiązów ma moc, cichą i bladą. Nie użyto jej od lat, pozostały jedynie wspomnienia w zakurzonych księgach. Nie wiem, czy to nie bujda, kłamstwo wmawiane dzieciom, żeby poczuły się wyjątkowe i lepsze od innych.

Wierzę jednak, że to prawda. Jeśli się nie mylę, moje słowa pozostaną tu na wiek, brzmiące i niemal namacalne.

Dlatego stygnę. Stygnę dla ciebie.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest śniąca.

Amena od­wró­ci­ła się. Na ide­al­nie oszli­fo­wa­nej po­wierzch­ni onyk­su odbił się zło­ci­ście pło­mień lamp­ki. Brwi ko­bie­ty unio­sły się nie­znacz­nie, usta roz­chy­li­ły. Sodur mógł­by przy­siąc, że w sze­ro­ko otwar­tych, wpa­trzo­nych w miecz oczach za­lśni­ły iskier­ki po­żą­da­nia. Zro­bił krok do przo­du. Prawa ręka ko­bie­ty drgnę­ła. Palce roz­pro­sto­wa­ły się, ramię unio­sło. Po­wo­li, z wy­raź­nym opo­rem, wy­cią­gnę­ło się w kie­run­ku rę­ko­je­ści.

opowiadanie
fantasy

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Krokus.

W sadzie, na jabłoni, tej co tuż przy murze klasztornym rośnie, siedzi Zyta w letnim habicie. Macha nogami na przemian, a jakby jaki młodzian pod drzewem stanął, to może i co ciekawego by zobaczył, ale w dole jeno świerszcze. Imię ma nieprzypadkowe, bo jak przez alfabet spojrzeć to Zyta na samym końcu stoi i tak właśnie nazywają wszystkie siostry co z hańby, a nie powołania, do klasztoru przystają. Wgryza się w jabłko, a sok ścieka jej po brodzie jak kwaśne łzy.

opowiadanie
fantasy

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest Gruszel.

Życie jest nie­spra­wie­dli­we, my­śla­łam, pa­trząc na dzie­ci gra­ją­ce w piłkę. Za­wsze za­sta­na­wia­łam się jak to jest bie­gać. Czu­jesz wiatr we wło­sach, zmę­cze­nie w mię­śniach, kłu­cie w płu­cach? Kie­dyś po­dob­no to ro­bi­łam, ale nie po­tra­fię udzie­lić od­po­wie­dzi.

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Anoia.

Dla bezpieczeństwa zawsze starannie wybierał dziewki nieśmiałe i skromne; takie, którym rodziny zbyt pilnie się nie przyglądały (…). Niestety, tym razem tak się podniecił na myśl o grymuarach, że zaniechał obserwacji i uznał, że jakoś sobie poradzą. Może i zyskał kilka soczystych pozycji do biblioteki, ale wraz z nimi przyszła dziewka tak stanowcza, że nawet nie musiała „Kiliana” i Janusa rozstawiać po kątach – sami się tam chowali.

opowiadanie
fantasy

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest NaNa.

– Biuro Re­kla­ma­cji Pre­zen­tów, w czym mogę pomóc? Chce pan zgło­sić na­ru­sze­nie dzie­więć a? A może za­nie­dba­nie z pa­ra­gra­fu siód­me­go Ko­dek­su Świą­tecz­ne­go? Czy też…

– Pro­szę po­cze­kać, nie znam wa­sze­go ko­dek­su.

– Nie czy­tał pan ko­dek­su przed wy­bra­niem nu­me­ru biura ob­słu­gi? Nawet roz­dzia­łu Re­kla­ma­cje i za­ża­le­nia? Świę­ty nie bę­dzie z pana za­do­wo­lo­ny – mruk­nął kon­sul­tant.

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Anoia.

– I mó­wi­cie, pani, że wy­star­czy­ło samo Ojcze Nasz? – bra­ci­szek Natan wy­raź­nie po­wąt­pie­wał w jej opis wy­da­rzeń.

Szcze­pan nie wie­rzył jej w ogóle. Ani w to, że Sta­ni­sław Lip­ski wszedł w drogę de­mo­nom zu­peł­nie przy­pad­kiem, ani w to, że znik­nę­ły, bo gor­li­wie od­mó­wi­ła pa­cio­rek. Miał też po­dej­rze­nie gra­ni­czą­ce z pew­no­ścią, że ona wie, że on jej nie wie­rzy, i oboje udają, żeby ka­płan nie robił nie­po­trzeb­nej draki.

opowiadanie
fantasy
«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 » »»
Nowa Fantastyka