Witamy na nowej stronie

Redakcja NF | 25.03.2014, g. 16:45

Jeśli masz konto w naszym serwisie, ale nie logowałeś się jeszcze na nowej stronie, kliknij na "zapomniałeś hasła?" w panelu logowania i je zresetuj. Jeśli konta nie masz, zachęcamy do jego założenia, co pozwoli Ci zamieszczać oraz komentować opowiadania i publicystykę.

Informacje

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Arq Von Shell.

W ga­ze­cie pi­sa­li, że Od­dział Spe­cjal­ny Służ­by Ka­na­li­za­cyj­nej modli się do boga gówna. Po pierw­sze, nie żad­ne­go boga gówna, tylko zwy­kłe­go, po­spo­li­te­go boga ja­kich wielu. Po dru­gie, nie modli się, tylko spo­ra­dycz­nie spo­ty­ka pod­czas udraż­nia­nia rur. 

opowiadanie
fantasy

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku horror, którego autorem jest krzkot1988.

Zdjął płaszcz i buty, po czym ostrożnie zajrzał do salonu. Kacper w skupieniu starał się ułożyć jeden klocek na drugim, podczas gdy jego matka powoli sączyła kawę z filiżanki, pogrążona w rozmowie. Samo to stanowiło niecodzienny widok, jednak Marek poświęcił rodzinie jedynie przelotne spojrzenie. Jego uwagę w całości przykuł bowiem ktoś inny.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku horror, którego autorem jest Storm.

– Mrocz­na aura wie­ko­wej bu­dow­li, ni­czym całun za­snu­wa­ła całą wieś, ale to je­dy­nie takie od­czu­cie, któ­rym nie warto za­przą­tać sobie głowy – wy­ja­śniał mój drogi kom­pan. Moja wy­jąt­ko­wo wraż­li­wa psy­che nie po­zwa­la­ła mi jed­nak po­zbyć się na­pię­cia, jakie czu­łem, zer­ka­jąc na przy­cup­nię­te na szczy­cie wznie­sie­nia sank­tu­arium. Aura, o któ­rej wspo­mi­nał miły mi przy­ja­ciel, miała w sobie coś zło­wro­gie­go i strasz­ne­go. Coś, czego w owym cza­sie nie po­tra­fi­łem zde­fi­nio­wać żad­nym ze zna­nych mi słów. Jak się póź­niej oka­za­ło, był to je­dy­nie pierw­szy zwia­stun zła, z jakim przy­szło mi się zmierzyć.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest Outta Sewer.

Tes po­szła na współ­pra­cę, au­to­ry­zu­jąc pełen do­stęp do wła­snej pa­mię­ci, dzię­ki czemu jej wyrok opie­wał je­dy­nie na dwa lata wię­zien­ne­go au­to­hau­su oraz pię­cio­let­nią blo­ka­dę pręd­ko­ści. Tomek sły­szał, że po od­sta­niu wy­ro­ku obej­mie ją pro­gram ochro­ny świad­ków, z tu­nin­giem ze­wnętrz­nym i prze­bi­ja­niem nu­me­rów włącz­nie.

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Bardjaskier.

Wil­liam spoj­rzał w głąb ja­ski­ni, gdzie w od­da­li od­gło­sy wier­teł pe­ne­tru­ją­cych po­kry­wę lo­dow­ca od­bi­ja­ły się echem wśród ścian roz­le­głej sieci tu­ne­li. Po­pra­wił oku­la­ry, na­stęp­nie sam też nieco przy­świe­cił własną la­tar­ką ręcz­ną. Po­cze­kał, aż Scar­lett prze­rzu­ci stro­nę dziennika. Gdy kiw­nę­ła, że jest go­to­wa do dal­sze­go no­to­wa­nia, kon­ty­nu­ował od­czy­ty­wa­nie ma­lo­wi­deł. 

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku fantasy, którego autorem jest silver_advent.

Brnął więc przed siebie, przytulając do piersi małą istotę, zawiniętą w prześcieradło.

Szedł naprzód, przedzierając się przez zarośla, krzewy, młodniki, odpychając witki, które smagały go po twarzy…

…a mrok, którego nie mogły dostrzec ludzkie oczy, skradał się tuż za nim.

szort
fantasy

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest krzkot1988.

Poklepałem konia łagodnie po chrapach.

– Wiesz dlaczego człowiek ma tylko jedno życie, przyjacielu?

Mój towarzysz zastrzygł uszami i z zainteresowaniem przekrzywił łeb.

– Żeby nie musiał po śmierci dwa razy płacić za te same grzechy.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest krzkot1988.

Ogień. Gdy jest mały, udaje twojego przyjaciela. Pomaga ci, odpędza mrok, ogrzewa twoje ciało i rozjaśnia myśli. Ale nakarm go zbyt obficie, a stworzysz bezmyślnego potwora, pożerającego wszystko na swej drodze. Tylko głupiec lub demon igrałby lekkomyślnie z taką siłą.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Gruszel.

– Tato, ten sklep pachnie jak dżem truskawkowy! – krzyczy zaaferowany maluch.

Uśmiechnięty ojciec bierze chłopczyka na ręce. Po ich ciałach pełzają robaki, mięso zaraz zacznie odpadać od kości. Pewnie przeszły z rodzica na syna, Happy często to widywał.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest BarbarianCataphract.

Behenu wskoczyła na podwyższenie i, naśladując resztę kobiet, kucnęła i objęła kolana ramionami. Już zaraz miały rozpocząć Taniec Życia i Śmierci.

Tylko ukradkiem zerkała jednym okiem. Gdy skrzypnęły wrota, wstrzymała oddech. Musiała wytrzymać, aż któryś otworzy przejście do sanktuarium Aszermet. Tam czekało jej serce. Tam czekała rozmowa z Boginią oraz odpowiedzi. 

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest aTucholka2.

Kiedyś ogłoszono śmierć oryginalności, a zrobiono to takimi słowami: „nic już nie da się oryginalnego w literaturze wymyślić, wszystkie historie zostały już przemielone przez kwaśne, mizantropiczne mózgi intelektualistów, i cokolwiek majaczy na horyzoncie jak żagle statku z nowego świata, koniec końców okazuje się popłuczynami”. Ogłosił to pewien poeta, przekonany, że cały świat go słucha i z zapartym tchem inhaluje się jego mądrościami rozpisywanymi na facebooku na długość trzykrotnego scrolla przeglądarki.

opowiadanie

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest None.

Roz­pa­da­ją­ca się sko­ru­pa świą­ty­ni Aaghu po­chy­la się nad za­su­szo­nym tru­pem Htot ni­czym ża­łob­nik, który nie po­tra­fi odejść znad mo­gi­ły, pod­czas gdy po­wol­ny duet gra­ba­rzy – wiatr i pia­sek – koń­czy swoje dzie­ło, po­wo­li za­sy­pu­jąc nie­szczę­sne­go, za­po­mnia­ne­go przez wszyst­kich nie­bosz­czy­ka.

opowiadanie
fantasy

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku science-fiction, którego autorem jest Luken.

Okna były za­sło­nię­te. An­dro­id 120E-To­mek sie­dział na łóżku, w ciem­no­ści ocze­ku­jąc zbli­ża­ją­ce­go się świtu. Gdy jego sys­te­mo­wy zegar wska­zał wła­ści­wą go­dzi­nę, robot się pod­niósł. Wy­cią­gnął z kon­tak­tu kabel, któ­re­go uży­wał do ła­do­wa­nia we­wnętrz­nej ba­te­rii i pod­szedł do okna.

szort
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest Radek.

Wresz­cie po­ciąg dro­go­wy prze­je­chał. Wscho­dzi słoń­ce, pa­ne­le sło­necz­ne od­bi­ja­ją świa­tło jak lu­stro. Wsia­dłem do sa­mo­cho­du, ru­szy­łem i wje­cha­łem na drogę. Dalej roz­cią­ga­ły się farmy ro­ba­ków, ni­skie hałdy kom­postu i spod ziemi ster­cza­ły rury wy­twór­ni bio­ga­zu. Nie pach­nie to naj­le­piej, ale takie jest życie. Re­gu­la­tor kazał je­chać szyb­ciej, a nie roz­glą­dać się, mam dużo do zro­bie­nia dzi­siaj, a nie mogę pra­co­wać po ciem­ku.

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest GreasySmooth.

– Gra­tu­lu­ję, pierw­szy skan­dal dy­plo­ma­tycz­ny za­li­czy­łeś jesz­cze przed star­tem – szep­nę­ła Ir­mi­na, pi­lot­ka, z nutą zło­śli­wo­ści. Po­czu­łem, że się czer­wie­nię. Będę mu­siał trzy­mać język za zę­ba­mi, po­my­śla­łem.

– Tak, trze­ba uwa­żać, ci lu­dzie z Eu­ro­py Orien­tal­nej są strasz­nie prze­wraż­li­wie­ni na swoim punk­cie – szep­nął Ber­nard, od­po­wie­dzial­ny za sprzą­ta­nie.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest BarbarianCataphract.

Murshili poklepał Harkana po plecach, machnął ręką do przyczajonego obok żołdaka i ruszył. Do Harkana dołączył inny wojownik – obaj zaczęli zbliżać się powoli w kierunku strażników z łukami. Mrowienie między barkami Murshiliego szeptało wojenne pieśni. Zapowiadało bój. Lubił to uczucie, przywykł do niego przez lata wojaczki pod pieczą Diobakkusa, Pana Księżyca.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest MetronomeArthritis.

Mroź­ny gwizd prze­szy­wał salę, gdy wi­cher wci­skał się do środ­ka przez wy­bi­te wi­tra­że i spły­wał po ko­lum­na­dzie mię­dzy stoły bie­siad­ne. Księ­ży­co­wy blask od­bi­jał się w mi­ria­dzie śnie­go­wych wstęg, wi­ru­ją­cych z wia­trem w ta­necz­nych po­dry­gach. Barw­ne szcząt­ki szkła za­dzwo­ni­ły o ołów, gdy nagły poryw wpadł do sali. Zmiótł szron z po­sadz­ki i po­cią­gnął przez kom­na­tę w gru­bych bał­wa­nach, wy­cią­ga­jąc na wierzch wciąż świe­że, zmal­tre­to­wa­ne ciała. Ludz­kie ciała. 

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest MrBrightside.

– Nie rozumiem – powtórzył Sivan. – Co to ma do…

– Na pewno rozumiesz. W stolicy ni stąd, ni zowąd pojawił się kolejny wnuk namiestnika. Niby wszyscy wiedzieli, że gdzieś tam za kołem podbiegunowym żyją bękarty Hougana, lecz każdy brał was za skutecznie wygnanych. Obecność Eispoo w Hilversun musiała wzbudzić i wzbudziła popłoch.

opowiadanie
fantasy
«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 » »»
Nowa Fantastyka