Betalista:

opowiadania (439)

Aby zaproponować betowanie danego tekstu, kliknij na tytuł, a następnie potwierdź. Dołączysz do grona betujących, kiedy autor zaakceptuje Twoje zgłoszenie.

Marzenie o lepszym świecie. Tom I - Wojna domowa. (Rozdziały 1-3) | potwierdź
fragment, fantasy | dł. 103081/600000 | czarodzieje, intrygi, magia, 1-os, realizm magiczny, rewolucja, szlachta, wojna

Moje pierw­sze dzie­ło. Do­my­ślam się, że jest wiele do po­pra­wie­nia. Moż­li­we też, że biorę sobie zbyt am­bit­ny pierw­szy pro­jekt. Liczę na waszą pomoc i dużo kry­ty­ki.

Hi­sto­ria opo­wia­da o po­tęż­nym magu, który stra­cił pa­mięć. Budzi się w kraju, w któ­rym trwa re­be­lia. Z racji swo­ich mocy zo­stał wcią­gnię­ty w bieg wy­da­rzeń. Szyb­ko od­kry­wa, że konflik nie jest czarno-biały. Po­nad­to po­zna­je rów­nież świat po­li­tycz­nych gie­rek, w któ­rym nie mają zna­cze­nia jego moce.

Sta­ram się sku­pić na roz­wo­ju bo­ha­te­rów (w tym głów­ne­go, który za­czy­na tro­chę jako biała kart­ka) oraz bu­do­wa­niu świa­ta z twar­dy­mi za­sa­da­mi magii i tech­no­lo­gią stwo­rzo­ną z ar­te­fak­tów i mocy ma­gicz­nych.

 

0
bet
Krzesło łaski Barabasza | potwierdź
opowiadanie, science-fiction | dł. 35815 | dramat, hard sf, inna planeta, 1-os

Betują: Chrościsko, drakaina

Tekst o pewnym świecie, postaci dyktatora i możliwości nawrócenia. Trochę symboliki, trochę wizji świata przyszłości.

2
bet
Bogowie słońca | potwierdź
opowiadanie, science-fiction | dł. 18799 | inna planeta, koniec świata, kosmos, nauka, naukowcy, religia, zagłada

Cześć!

Mam tutaj takie małe opo­wia­da­nie, nad któ­rym sie­dzia­łem ostat­nio. Gatunek to science-fiction przeplecione z szamańskim rytuałem.

Mam wąt­pli­wo­ści co do do­bo­ru imion w czę­ści “ple­mien­nej”, które na­wią­zu­ją do “No­we­go wspa­nia­łe­go świa­ta” Hux­leya. Kon­kret­niej – czy to na­wią­za­nie ma ja­kie­kol­wiek prawo bytu w tym opo­wia­da­niu. Oprócz tego nie je­stem pe­wien czy dobrą de­cy­zją jest taka forma – po­prze­pla­ta­ne ze sobą, po­zor­nie ode­rwa­ne od sie­bie, frag­men­ty. I oczy­wi­ście liczę na uwagi ogól­ne na temat stylu, prze­cin­ki, błędy itp.

Z góry dzię­ku­ję za po­świę­co­ny czas! :)

0
bet
Trzy Złote Głowy - Rozdział II | potwierdź
fragment, fantasy | dł. 28212 | baśń

Betują: Prorok T2
1
bet
Cień | potwierdź
fragment, fantasy | dł. 9052

Betują: EmRoZz
1
bet
Cień | potwierdź
fragment, fantasy | dł. 9052
0
bet
Dla siebie wszystko | potwierdź
opowiadanie, science-fiction | dł. 17262 | eksperyment, medycyna, nauka, teorie spiskowe

Betują: NoWhereMan, w_baskerville

Najbogatsi zastanawiają się jak przedłużyć sobie życie. 

Naukowa i pseudonaukowa otoczka.

Zapraszam do betowania :)

2
bet
Dziedzictwo Psi | potwierdź
opowiadanie, science-fiction | dł. 28796 | medycyna, moce umysłu, nauka, paranormal

Betują: mr.maras, NoWhereMan

Masz ochotę rozprawić się z workiem do bicia podpisanym “debiutant”…? Ha! W takim razie to opowiadanie jest dla Ciebie!

Byłbym bardzo wdzięczny za wytknięcie czegokolwiek wymagającego poprawy, ale nie tylko. Chciałbym wiedzieć czy opowiadanie jest zrozumiałe, a także co jest w nim najgorsze i najlepsze, nawet jeśli najlepszą rzeczą okaże się to, że ma koniec.

 

Zapraszam!

2
bet
Dziewczynka, skrzynia i latający Galeon | potwierdź
opowiadanie, inne | dł. 15131 | dzieci, intrygi, karaiby, tajemnica

Betują: Asylum

Największy feedback potrzebuję w kwestii szalonego narratora :D Obawiam się, że jest nierówny. Czasem mocno ingeruje a czasem milknie na dość długo. Nie wiem też czy opisy nie gryzą się z tak aroganckim nastawieniem narratora. Boję się, że fabuła może cierpieć z jego powodu tzn może od niej za bardzo odciągać uwagę.

1
bet
Trzy Złote Głowy - Rozdział I | potwierdź
fragment, fantasy | dł. 26740 | baśń

Betują: Prorok T2
1
bet
Z głębi morza (tytuł roboczy) | potwierdź
opowiadanie, inne | dł. 33954 | francja, xıx wiek

Betują: arya, Staruch, Światowider

Opo­wia­da­nie po­wsta­ło z oka­zji “wa­ka­cyj­ne­go” kon­kur­su Hi­ste­rii, ale wy­sła­łam je po pół­no­cy, no i chyba nie jest w gu­ście Hi­ste­rii. Na pewno po­wę­dru­je do au­tor­skie­go zbio­ru pla­no­wa­ne­go w Fan­ta­zma­tach. Pi­sa­łam je rap­tem kilka go­dzin, więc będę wdzięcz­na za wszel­kie uwagi od sty­li­stycz­nych po kom­po­zy­cyj­ne i “zro­zu­mia­ło­ścio­we” ;) Oraz ewentualnie wymyślenie lepszego tytułu. Kli­ma­ty mo­je­go uni­wer­sum: XIX wiek, Fran­cja, pa­skudz­twa wy­ła­żą­ce na świat. Nie ma żywcem pośpiechu z betą, bo na konkurs już poszło, a zbiorek się powoli redaguje i jest czas.

3
bet
Uchwycone w zwierciadle (roboczy tytuł) | potwierdź
opowiadanie, science-fiction | dł. 50248 | artefakt, kobiecy bohater, kolonizacja, miłość, samotność, śmierć

Betują: black_cape, rogas, SaraWinter, wilk-zimowy, Żongler

Pierwsze dłuższe opowiadanie, jakie napisałem od ponad roku. Nietworzone pod żaden konkretny konkurs, tylko z czystej potrzeby serca ;)

To był dla mnie spory eksperyment fabularny (nie mówię, że jest dziwacznie i postmodernistycznie, tylko że zwykle w inny sposób prowadzę narrację). Dlatego potrzebuję przede wszystkim wiedzieć, czy wszystko jest w miarę zrozumiałe i czy nie zdradzam kluczowych informacji za wcześnie, ani za późno (a może jakieś całkiem przeoczyłem). I czy rzecz da się w ogóle czytać z przyjemnością, a jeśli nie, to co przeszkadza. No i jeśli z naukową stroną coś nie zagrało, też wolałbym dowiedzieć się na etapie betowania.

Byłbym bardzo wdzięczny za opinie, wrażenia, wytknięcie tylko jednej głupiej literówki itd.

 

5
bet
Dobry i Wszechmogący | potwierdź
opowiadanie, science-fiction | dł. 49194 | choroba psychiczna, medycyna, religia, sztuczna int.

Betują: arya, Asylum, Łosiot

Opo­wia­da­nie za­mie­rzam wy­słać na Tech­no­fo­bie. Sza­now­nych be­tu­ją­cych pro­szę w szcze­gól­no­ści o opi­nię czy wszyst­ko jest zro­zu­mia­łe, o czym w ogóle jest to opo­wia­da­nie i co nie pa­su­je do resz­ty.

3
bet
Karmazynowy płaszcz | potwierdź
opowiadanie, science-fiction | dł. 17114 | naukowcy, władza

Betują: Clevish, Krupica, SaraWinter

Opowiadanie o władzy stojącej ponad nauką. Ciekaw jestem czy: historia trzyma się kupy, nie ma kompromitujących baboli i czy znowu historia nie wisi w próżni :) 

Zachęcam do betowania.

3
bet
"Pogrobowiec boga Wi" - remont | potwierdź
opowiadanie, science-fiction | dł. 40410

Przebudowa tekstu z Retrowizji – bo wiecie, na początku był chaos…

0
bet
Trzynasty rok królika [Bardzo mocno roboczy tytuł xD] | potwierdź
opowiadanie, inne | dł. 45473

Betują: arya, Wiktor Orłowski

Tekst na konkurs “Gladiatorzy” Fabryki Słów

2
bet
Hi Miss Alice | potwierdź
fragment, inne | dł. 23966 | absurd, dystopia, realizm magiczny, światy równoległe

Betują: SaraWinter, smutny filolog

Jest to mój pierwszy projekt, mocno inspirowany stylem pisania A. Sapkowskiego.

W dużym skrócie, jest to mój “rzut” na “Alicję w Krainie Czarów”, z tym że raczej klimatem zbliżony będzie bardziej do gry “Alice: Madness Returns” niż do książki.

Konstruktywna krytyka mile widziana.

2
bet
Wiatr niesie krew | potwierdź
opowiadanie, science-fiction | dł. 38461 | inna planeta, kolonizacja, kosmos, technika
0
bet
[przekład, ale kopie robocze w Publicystyce znikają, więc cóż] | potwierdź
opowiadanie, inne | dł. 26292

Betują: beryl, drakaina

tekst na Pu­bli­cy­sty­kę, ale tam kopie ro­bo­cze zni­ka­ją (ulu­bio­na­_e­mot­ka­_Ba­ila)

2
bet
Kosmitów mam w nosie | potwierdź
szort, science-fiction | dł. 9050 | absurd, humor, inwazja, kobiecy bohater, kosmos, mars, misja, naukowcy, pierwszy kontakt

Betują: leszek580, Livarel

Opowiadanie z przymrużeniem oka, totalnie na luzie i całkowicie niepoważnie.

Nie wiem, nie znam się, ale chyba otarłam się o grafomanie. :D

Tak czy siak, jeśli ktoś się poświęci i przeczyta, a potem jeszcze skomentuje (jeśli nie dopadną go kosmici) to super. :)

2
bet
Podżegacz | potwierdź
fragment, fantasy | dł. 8740 | krasnoludy, magia, średniowiecze

Betują: BasementKey, master-of-orion

Wer­sja mocno ro­bo­cza

2
bet
2
bet
Śmierć - bitwa pod Solferino | potwierdź
fragment, science-fiction | dł. 3413

– Dlaczego to robisz? –zapytała ponurym głosem.

– A dlaczego nie? – odparł Kasjusz. – Ludzie są dla mnie niczym dzieci.

0
bet
Żołnierz bez twarzy (tytuł roboczy) | potwierdź
opowiadanie, horror | dł. 23411 | francja, magia, wojna, xıx wiek

Betują: arya, Livarel, lk, Wicked G, Żongler

Na konkurs Histerii im. Beksińskiego, o dziwo. Nie na Odzyskać twarz ;) Choć może, jeśli Histeria odrzuci, zrecykluję dla zaoszczędzenia czasu.

Moja pierwsza poważniejsza wycieczka w stronę weirdowatego horroru, a zarazem próba pożenienia go z moim uniwersum, dlatego potrzebuję infa, czy to wyszło… No i zwolenników ponurych klimatów z góry przepraszam za zakończenie.

Obrazki, które tekst zainspirowały (zgodnie z wymogiem konkursu) – na końcu.

Dedlajn – koniec lutego, chcę wysłać wcześniej.

5
bet
Ludens | potwierdź
opowiadanie, inne | dł. 51210

Betują: chroscisko, joseheim, śniąca
3
bet
Dzień Niepodległości: Zapłon | potwierdź
fragment, science-fiction | dł. 4144 | fanfiction, space opera

Betują: Finkla, MPJ 78
2
bet
Soar - Dolina Paproci - Prolog | potwierdź
fragment, fantasy | dł. 3501/525000 | demony, magia, tajemnica

pierwszy raz coś publikuje, może się wam spodoba, mam gotowe tylko trzy części

0
bet
Torus | potwierdź
opowiadanie, science-fiction | dł. 79380/32767000 | postapo, science fantasy, sztuczna int.

Betują: Mikbart

Opowiadanie jeszcze niedokończone, ale sprawiło mi sporo frajdy przy pisaniu, więc postanowiłem je opublikować jako beta.

Zblizam sie juz do konca, zostaly mi jeszcze dwie koncowe sceny i szlifowanie jezyka oraz bohaterow.

1
bet
Mantykora | potwierdź
opowiadanie, inne | dł. 5081/20000 | groza, kryminał, morderstwo

Betują: Mikbart

Jest to jedynie zalążek mojego pomysłu. Za wszelkie komentarze, opinie, pomysły dziękuje. 

1
bet
Szum stepowego wiatru | potwierdź
opowiadanie, fantasy | dł. 5105/20000 | dzikie pola

Akcja rozgrywa się na wielkim stepie, w rejonie morza aralskiego. Główny bohater to nastoletni syn wodza, który jedzie na pierwsze polowanie, podczas którego ma miejsce dziwne zdarzenie.

0
bet
Zdrajca (cykl Zdrajcy) | potwierdź
fragment, fantasy | dł. 28820/32767000 | bohater, dark fantasy, heroic fantasy, humor, klątwa, magia

Betują: SaraWinter

W starożytnych podziemiach budzi się nieśmiertelny więzień. Jest kluczem do odrodzenia się tyrana, który poprzysiągł zemstę potomkom swoich wrogów. W wyścigu o jego przechwycenie biorą udział nowe i stare potęgi powojennego świata oraz trójka awanturników. Czy cyniczny złodziejaszek, uparty najemnik i przeklęta czarownica zdołają przetrwać nadchodzącym chaosie i odkryć na nowo siebie?

1
bet
Patibulum | potwierdź
Retrowizje | opowiadanie, science-fiction | dł. 40579 | klątwa, starożytność

Betują: RandallFlagg, wisielec

Co by było, gdyby to Remus zabił Romulusa?

 

Oferuję instrukcję przywoływania demonów.

2
bet
Zwiastuni śmierci | potwierdź
szort, fantasy | dł. 8285 | jasnowidzenie, koniec świata, przepowiednia, śmierć

Betują: Finkla, rosebelle

Nie czuję się dobrze z dłuższymi formami, ale kiedyś i z tym wyzwaniem trzeba się zmierzyć. Na początek spokojnie – nieco ponad 8000 znaków. Zacząłem pisać z dość dużą ilością pomysłów – i nie wiem, czy nie przesadziłem ze szczegółami “świata”… Ale z pewnością wskażecie mi wszelkie wady ze skutecznością snajpera ;) – oddaję się (a raczej mojego szorcika) w Wasze sprawne ręce.

2
bet
Przytulisko | potwierdź
fragment, fantasy | dł. 13572/13000 | morderstwo, wampiry, wilkołaki

Betują: ANDO, BasementKey

Wampirzyca pada trupem a domowy wilkołak rusza śladem zbrodni. Nie jestem mistrzem pióra, ale staram się , jak mogę. Będę wdzięczna za uwagi i pouczenia a przede wszystkim za Wasz czas, poświęcony użyźnianiu tego tekstu. Zapraszam do betowania:)

2
bet
MASKA | potwierdź
opowiadanie, science-fiction | dł. 28574 | katastrofa

Betują: hircus, RandallFlagg

Cześć,

 

 

Chciałbym poddać się Waszej ocenie. Celowo pozostawiam „ocenę” nagą, odartą z dosadnych epitetów, których pozbawiona nie traci przecież pierwotnego sensu, a może przeciwnie, może nawet zyskuje na sile.

Chciałbym, żeby była. Ocena, krytyka, sugestia, wskazówka, droga, kierunek, cokolwiek przyjdzie Wam do głowy.

Chyba tyle.

 

Dzięki

2
bet
Para idealna, Śmierć racjonalna, ona nie-emocjonalna | potwierdź
opowiadanie, inne | dł. 13778 | filozofia, sen, śmierć

Betują: BasementKey, Blacktom, sy

Opowiadanie na podstawie snu, trochę filozofowania na temat śmierci, miłości. Narracja specyficzna, a sama fabuła ma przypominać sen. 

Opowiadanie jest zakończone, chętnie przyjmę wszelkie uwagi. 

No i oczywiście proszę o wyłapanie błędów stylistycznych i interpunkcyjnych.

3
bet
Cienie Arial - fragmenty powieści - wstępny tytuł | potwierdź
fragment, fantasy | dł. 46411 | czarodzieje, magia, podróż, wampiry, wilkołaki

Betują: Atalajsza, Ospały Leniwiec, sy

Pomysł na opowiadanie fantasy kiełkował w mojej głowie już od najmłodszych lat. Zawsze lubiłem czytać książki fantastyczne ze świata Warhammera, D&D, Warcrafta i wielu innych, a także uwielbiam system RPG Świat Mroku. Dlatego zacząłem pisać powieść fantasy, albo przynajmniej coś na wzór tego. Jego to mieszanka Świata Mroku ze światami Warcrafta, Warahmmera i D&D. Ogólnie napisałem teraz z 48 stron tekstu, ale wstawiam tylko dwa rozdziały. 

 

Wszelkie uwagi mile widziane. Interpunkcja i gramatyka przede wszystkim, bo z tym najczęściej mam problem.

 

 

3
bet
On ją kochał za żywota | potwierdź
W głębi snów | opowiadanie, inne | dł. 10948 | duchy, kobiecy bohater, polska, sen, urban fantasy

Betują: Clevish, Fajrom, Mitsumenaide

Zależy mi przede wszystkim na:

A) Łapance (zwłaszcza: literówki, powtórzenia, zły zapis dialogów etc.)

B) Ocenie, czy fabuła ma sens, nawet w kontekście snów :)

3
bet
Peggy i Bob | potwierdź
szort, inne | dł. 13323 | tajemnica, weird fiction, współczesność

Betują: LAYV, sy

Akcja dzieje się w październiku 2017 roku. Jest to delikatny weird, raczej niezabójczy. 

Spróbowałam napisać coś po kolei, aby zrozumieć, kiedy tekst jest niejasny. Będę wdzięczna za betę i informację, czy taki szort ma sens.

2
bet
Łąka | potwierdź
W głębi snów | opowiadanie, inne | dł. 12654 | kobiecy bohater

Betują: Atalajsza

Pomysł na opowiadanie kręcił się od jakiegoś czasu, konkurs zmotywował mnie do napisania; pytanie, czy tekst trąci pretensjonalnością, czy decyzje bohaterów są wystarczająco umotywowane dla Czytelnika… Dzięki za pomoc i uwagi.

1
bet
Calm Boy | potwierdź
W głębi snów | szort, inne | dł. 13895 | bliski wschód, historia alt.

Betują: Atalajsza, Ospały Leniwiec, sy

Szort może być nieco naiwny i utopijny, ale jesli ktoś chce sie zapoznać to zapraszam. Niestety, ze wzgledów formalnych do poczeklani on nie pójdzie ;)

3
bet
[jeszcze nie wiem jaki tytuł :(] | potwierdź
opowiadanie, science-fiction | dł. 31708 | astronauci, astronomia, kosmos, misja, obcy, pierwszy kontakt, stacja kosmiczna

Betują: lk, stn, Tellurski, Wiktor Orłowski

BUMP! Po nieudanym falstarcie (KMWTW) powracam z pierwszym-drugim debiutem. 

Opowiadanie przygotowane na konkurs o UFO. Utrzymane w stylu space opery, a przynajmniej tak mi się wydaje. Niewiele ponad 30k znaków.

Za wszelką pomoc, wskazówki, konstruktywną krytykę, uwagi – bardzo serdecznie dzięki!

4
bet
Antologie portalowe NF | potwierdź
opowiadanie, inne | dł. 1816

Betują: Anet, Bellatrix, beryl, black_cape, Blackburn, chroscisko, cobold, Fenrirr, Finkla, Issander, joseheim, kam_mod, katia72, mr.maras, Naz, rooms, Staruch, Tarnina, Teyami, thargone, Wicked G, Wiktor Orłowski, wilk-zimowy, wybranietz, zygfryd89, Żongler

To nie jest opowiadanie. To jest projekt wstępnych ustaleń w kwestii portalowych antologii. Do “bety” zostaną zaproszone osoby, które wstępnie zadeklarowały chęć pracy przy tej inicjatywie na wątku na HP. Jeśli ktoś czuje się pominięty i chciałby się na poważnie włączyć w te prace – proszę o wiadomość na priva. Otwarta dyskusja w wątku – nadal mile widziana!

26
bet
«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 » »»
Nowa Fantastyka