Witamy na nowej stronie

Redakcja NF | 25.03.2014, g. 16:45

Jeśli masz konto w naszym serwisie, ale nie logowałeś się jeszcze na nowej stronie, kliknij na "zapomniałeś hasła?" w panelu logowania i je zresetuj. Jeśli konta nie masz, zachęcamy do jego założenia, co pozwoli Ci zamieszczać oraz komentować opowiadania i publicystykę.

Informacje

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest Żongler.

Postanowił nie mrugać, wbijając paznokcie w wewnętrzną stronę dłoni.

– Przyszedłem kupić nieoznakowany sen – oświadczył.

– Ma pan na myśli koszmar?

– Nie. Chcę snu, takiego, którego treść zna tylko jego pierwotny dysponent. Który nie jest w powszechnej dystrybucji. Czy pani mnie rozumie?

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest kam_mod.

– Nie tylko ja wyjdę z tego starcia ze szwankiem, Zygmuncie – obiecał posągowi, ale ten zachował kamienną twarz.

Monter zbliżył się do nich i poderwał króla do walki. Tom ledwo zdążył się unieść, gdy poczuł, jak figura wbija mu się w brzuch z ogromną siłą. Chwilę później plecy zabolały go znacznie konkretniej i zanim zdążył się zorientować, przebił się przez ścianę i wpadł do czyjegoś salonu.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest BasementKey.

Gdy usłyszałem krzyk Czarnorękiego, nie byłem zdziwiony. Pobiegłem czym prędzej za donośnym głosem, aż wypadłem na sporą polanę, którą zajmowała czysta groza, destrukcja i uosobiona śmierć. Jednym słowem: smok. Ucieszyłem się, bo taki był właśnie mój plan.

opowiadanie
science-fiction

Sza­now­ni Czy­tel­ni­cy, Pre­nu­me­ra­to­rzy!

 

Za­pew­ne już od kilku mie­się­cy do­cie­ra­ją do Pań­stwa in­for­ma­cje o po­waż­nych pro­ble­mach na rynku dys­try­bu­cji prasy. To one zmu­si­ły nas do pod­ję­cia trud­nej de­cy­zji o za­mknię­ciu „Fan­ta­sty­ki. Wy­da­nia Spe­cjal­ne­go”. Numer 01/2019 był ostat­nim wy­da­niem tego kwar­tal­ni­ka opu­bli­ko­wa­nym przez wy­daw­nic­two Pró­szyń­ski Media.

 

Wszyst­kie osoby, które za­mó­wi­ły pre­nu­me­ra­tę „Fan­ta­sty­ki. Wy­da­nia Spe­cjal­ne­go” (także w wa­rian­cie łą­czo­nym z pre­nu­me­ra­tą „Nowej Fan­ta­sty­ki”), otrzy­ma­ją od nas w naj­bliż­szym cza­sie zwrot na­leż­no­ści z ty­tu­łu nie­zre­ali­zo­wa­nej usłu­gi na pre­nu­me­ra­tę „Fan­ta­sty­ki. Wy­da­nia Spe­cjal­ne­go”. Zo­sta­nie on do­ko­na­ny przy uży­ciu ta­kie­go sa­me­go spo­so­bu za­pła­ty, ja­kie­go użyli Pań­stwo przy za­ku­pie pre­nu­me­ra­ty. Je­że­li jed­nak nie jest to moż­li­we, bar­dzo pro­si­my o wska­za­nie nu­me­ru ra­chun­ku ban­ko­we­go, na który po­wi­nien zo­stać do­ko­na­ny zwrot na­leż­no­ści.

 

Za wszyst­kie nie­do­god­no­ści zwią­za­ne z za­koń­cze­niem pre­nu­me­ra­ty prze­pra­sza­my. W razie ja­kich­kol­wiek pytań czy wąt­pli­wo­ści pro­si­my o kon­takt z na­szy­mi kon­sul­tan­ta­mi. Je­ste­śmy do Pań­stwa dys­po­zy­cji w dni ro­bo­cze w godz. 9:00-16:00, tel. sta­cjo­nar­ny: 22 278 17 27 lub e-ma­il: prenumerata@proszynskimedia.pl.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest BioHazard.

– Popatrzcie na tego dziadka – szepnął konspiracyjnie Piotr. – Ja pierdzielę, normalnie Gandalf! – Na kamieniach nieopodal siedział starszy człowiek. Długa, siwa broda i włosy powiewały mu na wietrze. Ubrany był bardzo skromnie, w starą bawełnianą kurtkę, szare spodnie i podniszczone skórzane buty. Reprezentował ten szczególny rodzaj ludzi, którzy osiągnąwszy pewien wiek, przestawali się starzeć. Mężczyzna mógł mieć sześćdziesiąt, siedemdziesiąt, a może nawet więcej lat. Było w nim coś dziwnego.

opowiadanie
fantasy

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest Łukasz Kuliński.

Widzicie tę dziewczynę w lateksowym kostiumie?

To ja. Jessica Heller. I zanim zapytacie – tak, biegnę w kostiumie Ginger Woman. Tak, ten kłąb rudego futra obok mnie to orangutan. Dorosły samiec orangutana. I tak, trzymam w ręce blaster.

To naprawdę skomplikowana historia, okej?

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest rybak.

– Po cóż więc tam w ogóle, i to tak liczną grupą, lecimy? Przecież to musi kosztować setki milionów kredytów. To kolonizacja i transport się nie opłacają, a nasza megawyprawa i owszem? – poznałem głos drugiego nawigatora.

– Lecimy, bo to pierwsza planeta w galaktyce, na której daleki zwiad znalazł ślady rozumnego życia – uprzejmie wyjaśnił Maliński.

– No, wielkie mi znowu odkrycie – wtrącił się mechanik Iwanow. – Musiał lecieć aż tak daleko? W układzie Sol macie je na każdej większej planetoidzie, gdzie tylko żyją nasi…

– Nie zrozumieliśmy się – Maliński uśmiechnął się pobłażliwie, a za jego plecami pojawiły się na naszych holościanach trójwymiarowe zdjęcia obsypanych rudym piachem ruin, czegoś na kształt fundamentów baszt i… hangarów? Czy może raczej baraków? – Obcego życia rozumnego.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest sy.

Cesarz uroczyście wjechał do stolicy przez główną bramę Mingde, trzeciego, ostatniego dnia Festiwalu Latarni. Ludzie porzucili swoje zajęcia i zamknęli wcześniej sklepy, aby móc obejrzeć paradę dworską. Trzykondygnacyjną pagodę tronową z bambusa i jedwabiu wzniesiono na platformie z grubych tyczek, którą popychał wiatr łapany w ogromne żagle.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest kasjang.

Kiedy wreszcie przedarł się przez gęstwinę, omiótł spojrzeniem rozciągającą się wzdłuż horyzontu ścianę ognia.

Przejście korytem wyschniętej rzeki nadal było otwarte, ale musiał się spieszyć.

Poprawił sakwę na plecach i zaczął biec. Po paru krokach spostrzegł, że nie jest sam. 

opowiadanie
fantasy

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest chroscisko.

Leżała na wilgotnej ziemi nieruchomo, jakby spała. Seh spoglądał na jej oblicze, na wyraźnie zarysowane łuki brwi, wysuniętą brodę, jasne, pozlepiane w grube strąki włosy oraz oczy. Niebieskie, blade, zamglone. Martwe. Poniżej twarzy, na piersi, gdzie próżno było szukać oznak oddechu, wykwitała krwawa rana, poszarpana niczym krzemienne ostrze, które ją zadało.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest Wiktor Orłowski.

Komunikat oficjalny dla obszaru De–S/02 ©Departament Zdrowia Publicznego

 

OPINIA nr 189-67/04/05 w sprawie przeciwko Villemowi Nortonowi, nr ewid. społ. De–S/02/10458–194–265 podejrzanemu o usiłowanie popełnienia przestępstwa z art. 247 k.p.e.

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest śniąca.

Licho poczekał aż ludzie znikną wewnątrz budynku, Tomasem się nie przejmował. Napiął i wyprostował półosie. Ruszył pół metra do przodu, po czym stanął i wycofał na stałe miejsce. Ten niezdecydowany manewr wykonał jeszcze dwa razy, zanim ostatecznie wyjechał z terenu jednostki.

«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 » »»
Nowa Fantastyka