Witamy na nowej stronie

Redakcja NF | 25.03.2014, g. 16:45

Jeśli masz konto w naszym serwisie, ale nie logowałeś się jeszcze na nowej stronie, kliknij na "zapomniałeś hasła?" w panelu logowania i je zresetuj. Jeśli konta nie masz, zachęcamy do jego założenia, co pozwoli Ci zamieszczać oraz komentować opowiadania i publicystykę.

Informacje

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Gruszel.

Nie miałem wyboru. Ugryzłem bok przeklętego tak mocno, jak tylko potrafiłem. Zęby przebiły się przez skórę i mięśnie, potem zatrzymały na kościach, a usta wypełnił paskudny smak. Ciało przeklętego wypełnione było gęstą ropą. Zacisnąłem powieki, starając się o tym nie myśleć. Nie puściłem, bo to oznaczałoby śmierć.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku horror, którego autorem jest GreasySmooth.

Skoń­czyw­szy po­si­łek, cof­nął się i po­pa­trzył na roz­szar­pa­ne tru­chło. Na­szło go gwał­tow­ne obrzy­dze­nie wobec sie­bie, wobec głodu, wobec swo­jej łap­czy­wo­ści. Gęsta krew ob­le­pia­ła całe jego ciało, su­ro­we mięso cią­ży­ło mu na żo­łąd­ku.

opowiadanie
horror

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest drakaina.

Nie wiodło się na wojnie carowi, oj, nie wiodło. Wojsko, niegdyś tak bitne i najliczniejsze na świecie, marniało w oczach, jakby nieprzyjaciel miał magiczne pociski i wojowników o nadzwyczajnych zdolnościach. A przecież wszyscy doradcy zapewniali, że wróg to pchełka: wystarczy tupnąć, a ucieknie; nadepnąć, a zginie!

37
kom

Łosiot - KOI

Duch Biblioteki | 09.08.22, g. 00:20 | kom. Asylum

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Łosiot.

Okazuje się, że pierwszym pozasłonecznym układem planetarnym, jaki jest mi dane w życiu odwiedzić, jest KOI-4878. Według lakonicznego wpisu w Przewodniku Planetarnym, jestem w odległości blisko trzystu pięćdziesięciu parseków od Ziemi, w peryferyjnym układzie z jedną zamieszkiwalną planetą i niedawno założoną na niej raczej niewielką kolonią.

opowiadanie

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Corrinn.

Ryzy papieru dzieliły się na dwa rodzaje – niezapisane i zgniecione. Z odrzuconych usypana była górka, jaką znają jedynie literaccy himalaiści.

– Nie, nie i jeszcze raz nie! To się nie trzyma kupy! To, po prawdzie, nie trzyma się niczego!

Kolejna zmaltretowana kartka spadła na szczyt wzniesienia, powodując niewielką lawinę na wschodnim zboczu.

opowiadanie

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku horror, którego autorem jest Ramshiri.

Luna patrzyła na niego inaczej. Pusty, pełen smutku wzrok świadczył o tym, że… David właściwie sam nie wiedział o czym świadczył. Był już bardziej niż pewny, że wykryła jego kłamstwo. Czyżby taką głupotą przekreślił ich wspólną przyszłość? Przyszłość budowaną latami?

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest silver_advent.

Stało się bo­wiem tak, że jeden z bie­siad­ni­ków, który jak dotąd stał na ubo­czu i przy­glą­dał się wszyst­kie­mu z uwagą, na­brał po­wie­trza w płuca i wrza­snął z ca­łych sił:

– Żądam roz­mo­wy z mo­nar­chą!

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest Mandala.

Sie­dzi­my chwi­lę w ciszy. Pa­trzę przez okno, jak jakiś na­rwa­niec wjeż­dża w ba­rie­rę na­prze­ciw­le­głe­go pię­tra. Ob­li­zu­ję sta­lo­wą ły­żecz­kę z resz­tek dżemu i po­dzi­wiam drony po­ża­ro­we w akcji. Wrzu­ca­ją de­li­kwen­ta w bańkę uspo­ka­ja­ją­cą. Miota się w niej chwi­lę, naj­wy­raź­niej mocno odu­rzo­ny, po czym za­sy­pia na prze­źro­czy­stej, bą­bel­ko­wej otu­li­nie. Bab­cia nie widzi tego co ja. Po­dzi­wia ma­je­sta­tycz­ne góry Szwaj­ca­rii. Le­karz uznał, że szok mógł­by jej za­szko­dzić. Kładę ły­żecz­kę z po­wi­dła­mi na czyt­ni­ku, żeby mogła ich spró­bo­wać.

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest fizyk111.

Widzisz grupę ludzi przetrząsających ruiny. Stajesz w pobliżu, wyciągasz z bagażnika worek mąki i im go zanosisz. Ściskają cię, dziękują i wracają do przetrząsania zgliszczy. Patrzysz na tę grupę starców i chce ci się płakać, ale nie masz już łez. 

szort

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest kronos.maximus.

– Chwy­taj sol, los bierz w swe ręce. To ma sens! – krzyk­nę­ła pod­eks­cy­to­wa­na. Po­łą­czy­ła zna­le­zio­ne, ziem­skie re­cep­ty na życie, two­rząc z nich cał­kiem nowe hasło, de­wi­zę, która na­bra­ła dla niej szcze­gól­ne­go zna­cze­nia.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Krokus.

Rozpoczęła się sześćdziesiąta, ostatnia, minuta finałowego meczu o mistrzostwo Ligi Narodów w Haborballu. Ferenc czuł spływające po twarzy strużki potu. Gdy pomyślał o zbliżającej się dogrywce, nogi zaciążyły mu jeszcze bardziej.

– Nie zrobić nic głupiego, może trafi się kontra, ale przede wszystkim: bez głupich błędów – krzyknął w języku Magyońskim do kolegów z drużyny.

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest Zanais.

Po­sia­dłość Ja­siń­skie­go stała sa­mot­nie na obrze­żach Szcze­ci­na, tuż obok mało uczęsz­cza­nej drogi. Je­dy­nym za­bez­pie­cze­niem zdawało się gu­stow­ne, me­ta­lo­we ogro­dze­nie.

Je­dy­nym wi­docz­nym dla ludzi po­zba­wio­nych ta­len­tu…

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku horror, którego autorem jest Radek.

Czasy, kiedy byłem bar­dziej znany jako Seba, mia­łem kło­po­ty z pra­wem, na­le­ża­ły do prze­szło­ści. Kiedy Karen prze­sta­ła być moją dziew­czy­ną, a zo­sta­ła żoną, nie tylko prze­sta­ła to­le­ro­wać na­zy­wa­nie „dupą”. Oka­za­ło się, że ma nie­po­ha­mo­wa­ne am­bi­cje. Mu­sia­łem skoń­czyć stu­dia i teraz prawo miało kło­po­ty ze mną. Już znany wy­łącz­nie jako Se­ba­stian zna­łem ludzi, apli­ka­cja ad­wo­kac­ka nie za­ję­ła mi wiele czasu, a klien­ci sami się gar­nę­li.

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest Golodh.

Czemu cią­gle o niej myślę? Może przez ten fran­cu­ski ak­cent? Miesz­ka­ła jakiś czas w po­łu­dnio­wej Fran­cji. Pew­nie z więk­sze­go mia­sta, nie ja­kiejś wsi. Za­cho­wy­wa­ła się, na­praw­dę, jak dama na po­zio­mie – nie to co ten mo­tłoch, który wi­du­ję na co dzień. A gdy jej dłoń przy­pad­kiem su­nę­ła po moim ra­mie­niu, po­czu­łem jakby cie­płe mro­wie­nie…

Stój! Opa­nuj się! Ła­macz Serc nie cho­dzi na dru­gie rand­ki!

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku horror, którego autorem jest emlisien.

Przelewam się przez krawędź wanny i uderzam o zimną podłogę, lądując w kałuży wody. Wymiotuję i krztuszę się jednocześnie, walcząc z trawiącym płuca ogniem. Słyszę czyjś spazmatyczny szloch i wycie. Dopiero po dłuższej chwili dociera do mnie, że to ja sama płaczę…

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest fmsduval.

– Nie ma rady! Trzeba dać im konfesjonał – rzekł z uśmiechem Otto. – Proszę państwa pod ścianę. – Klasnął w dłonie, a policjanci zepchnęli gapiów pod fasadę kamienicy. – Co piątą osóbkę zapraszam na Schwarzgasse. Departament Policji Politycznej ugości was po królewsku. Reszta pokryje koszty wiktu, opierunku i… lekarza. Jak pewnie wiecie, spowiedź bywa bolesna. A pokuta… oj, nawet bardziej – rzucił w stronę tłumu, z którego ludzie Fuchsa konsekwentnie odławiali co piątego pechowca.

Zapowiadał się pracowity ranek.

«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 » »»
Nowa Fantastyka