Witamy na nowej stronie

Redakcja NF | 25.03.2014, g. 16:45

Jeśli masz konto w naszym serwisie, ale nie logowałeś się jeszcze na nowej stronie, kliknij na "zapomniałeś hasła?" w panelu logowania i je zresetuj. Jeśli konta nie masz, zachęcamy do jego założenia, co pozwoli Ci zamieszczać oraz komentować opowiadania i publicystykę.

Informacje

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest Gekikara.

Bie­gnie­my przez wy­mar­łe mia­sto, co i raz od­wra­ca­jąc się ner­wo­wo za sie­bie, skąd – z to­ną­cej w ciem­no­ści od­da­li – do­bie­ga nas chrzęst tego, co nas ściga. Nie po­ma­ga fakt, że mu­si­my trzy­mać się za ręce, ale w ta­kiej sy­tu­acji to je­dy­ny gwa­rant, że się nie zgu­bi­my by nigdy już nie od­na­leźć.

Marta jest nie­wia­ry­god­nie szyb­ka, ledwo za nią na­dą­żam. Przy­po­mi­nam sobie stu­dia, kiedy ona tre­no­wa­ła tria­th­lon, pod­czas gdy ja ćwi­czy­łem chla­nie na umór i bieg do ła­zien­ki.

Do­cie­ra­my do drzwi po­bli­skie­go bu­dyn­ku. Za­mknię­te.

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku horror, którego autorem jest Zanais.

Pra­co­wać przy zwło­kach za­czą­łem w po­ło­wie lat dzie­więć­dzie­sią­tych. Z tru­dem skoń­czy­łem za­wo­dów­kę, nie pa­li­łem się do fachu mu­ra­rza i szu­ka­jąc pracy, by udo­bru­chać za­wie­dzio­nych ro­dzi­ców, tra­fi­łem przez ko­le­gę do domu po­grze­bo­we­go na przed­mie­ściach Łodzi.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku horror, którego autorem jest None.

List, od któ­re­go wszyst­ko się za­czę­ło, przy­szedł trze­cie­go dnia po po­grze­bie Na­ta­lii i nie­mal trzy mie­sią­ce od jej śmierci. Tata zna­la­zł ją w łazience, zimną i bladą, po szyję zanurzoną w wodzie zabarwionej szkarłatem.

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest Tarnina.

Czujesz się opuszczony? Wszystkie Twoje wysiłki przechodzą bez echa, jakby nie miało znaczenia, czy coś zrobisz, czy nie? A może jedyną reakcją jest śmiech?

szort

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Golodh.

Biezdar westchnął i pokręcił głową. Pojrzał znowu na domostwo i, szczęśliwym, wzrok jego spoczął na stojącym w kącie zwierciadle. Oprawione w srebrną, przypominającą księżyc ramę musiało być warte naprawdę spore pieniądze. Złodziejaszek stanął przed własnym odbiciem i przyznał w duchu, że całkiem galantnie w nim wyglądał.

opowiadanie

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest Nova.

– Vlad, masz ocho­tę na coś spoza Ce­re­sa?

Męż­czyź­nie za­świe­ci­ły się oczy.

– Kon­tra­ban­da? Jasne że chcę. Co masz tym razem?

– Mar­sjan­ka. Pierw­sza klasa. Mój kum­pel oso­bi­ście pędzi w cza­sie dłu­gich lotów. Ostat­nio za­wi­ta­li na na­sze­go karła z trans­por­tem wier­teł i do­sta­łem bu­tel­czy­nę.

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest M.G.Zanadra.

– Cześć, Maleńki!

– Aa… cześć – mówię. To Wenus, zwana inaczej Wenerą. Mam dodawać coś jeszcze? Chyba nie ma sensu. Maleńki, też mi coś. – Przy tobie każdy jest maleńki! – Kiedyś odpowiem tak, zanim przestanie mnie słyszeć. Nie jestem maleńki, choć może od niej mniejszy. Od niej i od większości tych na świeczniku. 

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest zmiju.

– Karta ra­ba­to­wa jest? – za­py­tał, nie uno­sząc wzro­ku.

Po­krę­ci­łem głową. Prze­rwał ka­so­wa­nie pro­duk­tów i spoj­rzał na mnie wy­mow­nie. Nie uśmie­chał się. Nie­zręcz­ność sy­tu­acji coraz bar­dziej mi cią­ży­ła.

– Nie – po­wie­dzia­łem ostroż­nie.

– Przy sobie, czy w ogóle? – dodał opa­no­wa­nym tonem.

– W ogóle.

Za­pa­dło mil­cze­nie. I co teraz? Szach mat, ko­le­go. Spo­tka­łeś kogoś, dla kogo re­la­cje spo­łecz­ne są jak kred­ki na sta­cji ko­smicz­nej. Wy­wo­łu­ją py­ta­nie – a jak to się tu zna­la­zło? Tak sobie my­śla­łem, gdy wresz­cie ka­sjer pod­jął.

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest ANDO.

Niebo przy­po­mi­na­ło wiel­ką, okrą­głą ga­le­rię han­dlo­wą. Ru­cho­me scho­dy pro­wa­dzi­ły do wy­god­nych sy­pial­ni na pię­trze. Na in­te­rak­tyw­nych ścia­nach mi­ga­ły ob­ra­zy gór­skich ście­żek, sufit po­kry­wa­ło kłę­bo­wi­sko sztucz­nych chmur.

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest OldGuard.

Matka zajęła najważniejsze miejsce i uśmiechała się promiennie w kierunku wycelowanego w nas obiektywu.

Gwiazda ­– pomyślałem z przekąsem. ­– Gwiazda jak się patrzy.

To był jej pomysł. Próba ocieplenia wizerunku, bo ostatnio miała kilka niekontrolowanych wybuchów, które przeraziły otoczenie. Dlatego chciała teraz pokazać, że wszystko jest w porządku, że nadal jesteśmy jedną, wielką i kochającą się rodziną.

szort

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest RogerRedeye.

Głos doktora niespodziewanie stwardniał.

– I niech pan nie stawia oporu, bo nie warto – rzucił. – Ludzie, którzy na pana czekają, są wprawieni z radzeniem sobie z kupą złomu pomieszaną z kawałkami ludzkiego mięsa, którą pan niebawem się stanie…

Zdecydowanym ruchem wrzucił do stojącej za biurkiem niszczarki tak starannie niedawno wypełniany arkusz papieru i nacisnął włącznik. 

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest BarbarianCataphract.

W tle rozbrzmiewały liry, bębny i bambusowe flety. Obwieszone spiżowymi dzwonkami tancerki wyginały lśniące od oliwy ciała w fantazyjnych pozach. Niczym smukłe gepardy, przeskakiwały lekko z miejsca na miejsce, co jakiś czas muskając gładkimi dłońmi tłuste ciała generałów i urzędników.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest emlisien.

Wydarzyło się dziś coś dziwnego. Wstydzę się o tym pisać komukolwiek, ale muszę to z siebie wyrzucić. Na stole stał kubek z kawą, a ja nie pamiętam, żebym ją sobie zrobiła. Ja nawet nie piję czarnej kawy… 

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Gekikara.

Fa­eton zo­stał znisz­czo­ny.

Ko­smicz­ny pio­run, ener­ge­tycz­ny pro­mień o wiel­kiej mocy wy­strze­lo­ny z He­lio­sa, gdy pla­ne­ty zna­la­zły się bli­sko sie­bie, prze­isto­czył w gruzy Kró­le­stwo Czwar­tej Sfery, któ­re­go po­zo­sta­ło­ści spa­dły w Ogień Cen­tral­ny. Wraz z nimi spło­nę­ły na­dzie­je Se­le­nian na zwy­cię­stwo.

opowiadanie
fantasy
«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 » »»
Nowa Fantastyka