Witamy na nowej stronie

Redakcja NF | 25.03.2014, g. 16:45

Jeśli masz konto w naszym serwisie, ale nie logowałeś się jeszcze na nowej stronie, kliknij na "zapomniałeś hasła?" w panelu logowania i je zresetuj. Jeśli konta nie masz, zachęcamy do jego założenia, co pozwoli Ci zamieszczać oraz komentować opowiadania i publicystykę.

Informacje

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest katia72.

Zabawka umieszczona najpierw w maleńkiej torebce foliowej, a następnie wciśnięta do plastikowego jajka niespodzianki w kolorze siarki. Zdechła ryba bez głowy tonąca w oleju, zamknięta w metalowej puszce. Zakonserwowany w formalinie tasiemiec, pływający w słoiku o aluminiowej nakrętce. Elżbieta Strudzik zanurzona w elektrolitycznej galarecie, w pseudoszklanej, olbrzymiej probówce. Organizmy nieżywe i ja. Ich i moje więzienie.

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest Wojenka.

Na spo­tka­nie przy­sze­dłem bar­dzo zde­ner­wo­wa­ny. Już sama świa­do­mość, że prze­pro­wa­dzę wy­wiad z Le­gen­dą – osobą bę­dą­cą w sta­nie sa­mo­dziel­nie wy­wo­łać, wy­grać i za­koń­czyć wojnę o za­się­gu glo­bal­nym – była tak stre­su­ją­ca, że nie­mal sły­sza­łem, jak si­wie­ją mi włosy na skro­niach. Po­nad­to była Dra­go­ni­shą – żoł­nie­rzem od dziec­ka szko­lo­nym, by wal­czyć i za­bi­jać.

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest tsole.

Asy­me­tria dys­try­bu­cji zda­rzeń, które mamy za lo­so­we, jest aż nadto wi­docz­na w całej an­tro­po­ge­ne­zie i musi ist­nieć ja­kieś wy­ja­śnie­nie. Demon jest tu oczy­wi­ście po­ję­ciem sym­bo­licz­nym, abs­trak­cyj­nym, po­dob­nie jak ten w ter­mo­dy­na­mi­ce.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Eva.

(…)

Nie od razu wilk spostrzegł Kapturka. Kiedy tylko zostawił szafę w spokoju, znieruchomiał na widok dziewczynki, jak gdyby zupełnie zapomniał, że ją wcześniej spotkał. Dziewczynka nie poznała wilka, jego oczu, błyszczących z wściekłości i głodu, choć tego drugiego dziewczynka się nie domyślała.

Wściekły blask zgasł w jego oczach, a z gardła wydobył się basowy głos:

– Nie ma babci.

Dziewczynka wypuściła z ręki bukiet świeżo zebranych kwiatów i rozdziawiła buzię, jak rybka, ze zdziwienia.

– Nie… Nie ma babci? – powtórzyła.

Wilk rozłożył bezradnie łapy, ciężko dysząc.

– Szukałem wszędzie.

(…)

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest katia72.

 

Spojrzałam na bandaże. Ładne. Biało-niebieskie. Poczułam mrowienie w palcach obu dłoni. Przełknęłam ślinę i zamknęłam powieki, by zobaczyć siebie na bieżni. Biegłam na rękach, coraz szybciej i szybciej, wyprzedzałam dziewczynę o kruczoczarnych włosach, chyba Japonkę, a potem strasznie chudą blondynkę, byłam pierwsza, wygrywałam. Brawo, brawo. Oklaski tłumu, złoto, uściski i kwiaty. Z oczu leciały mi łzy szczęścia, a ja bardzo rzadko bywałam szczęśliwa.

opowiadanie
fantasy

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku science-fiction, którego autorem jest GaPa.

Dom handlowy pulsował światłem. Pełny zestaw doznań: kolorowe neony, hologramy, ruchome reklamy. Dźwięki zderzały się, kumulowały, zagłuszały nawzajem. Zapachy nowych produktów wzbogacały doznania. Strumień ludzi zasysał z półek towary, meandrując tanecznymi niemal figurami w kanionach alejek handlowych. Pozorny chaos tworzył radosny wzór, któremu ciężko było się oprzeć. Starzec zobaczył młodą pracownicę, z trudem ustawiającą na najwyższej półce kolorowe pudełka.

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku science-fiction, którego autorem jest tsole.

Życie plantaro­zum­ne. Prze­mie­rzy­li całą nie­mal Ga­lak­ty­kę w po­szu­ki­wa­niu Braci w Ro­zu­mie. Nic. Wszę­dzie te nie­na­wist­ne, żar­łocz­ne hordy bar­ba­rzyń­ców po­że­ra­ją­cych wszyst­ko, co jest prze­siąk­nię­te ową boską zdol­no­ścią fo­to­syn­te­zy. A także sie­bie na­wza­jem.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest rybak.

Właśnie przekraczaliśmy Drugą Nadświetlną, kiedy nasz sztauer Peter, zwany przez nas złośliwie, z racji mikrego wzrostu – Wielkim – zaczął się skarżyć na silne swędzenie skóry na plecach, któremu towarzyszyły zlewne, opalizujące poty. Kiedy tylko przekazał nam to interkomem, za pośrednictwem Ajki, na wszelki wypadek nie wychodząc już ze swojej kabiny – jakby piorun w nas wszystkich trzasnął. Takie początkowe objawy mogła dawać wyłącznie najgroźniejsza znana ludzkości zakaźna choroba, grasująca na galaktycznych szlakach. Złowieszcza Szara Pleśń.

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest Asylum.

– Na Boga, co wy znaj­du­je­cie w tym cie­ka­we­go? Tło­czyć się po ciem­ku, w takim za­du­chu! – Skrzy­wi­ła się. – Dzi­siaj bę­dzie­my robić sa­łat­kę wa­rzyw­ną. 

Piąt­ka wy­szła gę­sie­go z wy­pie­ka­mi na po­licz­kach.

Hu­bert nie wy­trzy­mał:

– I co było dalej?

73
kom

tsole - Fideina

Duch Biblioteki | 21.06.19, g. 19:22 | kom. tsole

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest tsole.

– Co byś zrobiła, gdybyś mogła wszystko?

– Jak to: wszystko – mruknęła, niechętnie odrywając się od własnych myśli.

– No, wszystko, po prostu wszystko. – Najtrudniej wyjaśnić rzeczy najprostsze. – Wszystkie życzenia.

– Mnie tam wystarczyłoby jedno życzenie. Żeby była tylko jedna miłość. Ta bez pieniędzy.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest Naz.

Podniósł ręce. Targały nim dreszcze, ale nie został zatrzymany. Przez moment zastanawiał się, czy pochłaniane przez niego narkotyki i oprogramowania podejrzanego pochodzenia nie osłabiły sztucznego sumienia. A może samo przebywanie w mechu je zakłócało? Nieważne. Chwycił konsolę. Wcisnął na czerep. Zapadła ciemność.

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest rybak.

Po­sęp­nie pa­trzy­łem na ho­lo­ekra­ny, roz­my­śla­jąc o tym, że tym razem Ania mi już na pewno nie od­pu­ści: tuż przed rej­sem za­po­wie­dzia­ła mi zresz­tą, że po po­wro­cie mu­si­my odbyć za­sad­ni­czą roz­mo­wę. Więc kiedy Ajka za­po­da­ła, że do­szło do roz­her­me­ty­zo­wa­nia się śluzy ze­wnętrz­nej, z ulgą prze­sta­łem my­śleć i zaj­rza­łem do niej zdal­nie, ot tak na wszel­ki wy­pa­dek. Ho­lo­ekran na most­ku lekko mżył, ale zdo­ła­łem do­strzec, że we­wnątrz śluzy ktoś tkwi. I naj­wy­raź­niej, ma­cha­jąc przed­ra­mio­na­mi w ko­smicz­nym ge­ście – sy­gna­le „otwórz” – do­ma­ga się wpusz­cze­nia do środ­ka.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest chalbarczyk.

Rze­czy­wi­ście, po­stu­la­ty po­praw­no­ści po­li­tycz­nej nie­rzad­ko wiążą teraz ręce or­ga­nom wła­dzy, a też i opi­nii pu­blicz­nej – my­śla­ła Atena.

– A dla­cze­go aku­rat ty z tym do mnie przy­cho­dzisz, czy nie je­steś, wy­bacz, na to za młody?

Am­bro­ży lekko spe­szo­ny spu­ścił oczy.

– Je­stem… je­stem prze­wod­ni­czą­cym sa­mo­rzą­du szkol­ne­go i w wy­ni­ku gło­so­wa­nia pod­ję­li­śmy de­cy­zję, że wła­śnie ja zajmę się zor­ga­ni­zo­wa­niem po­mo­cy praw­nej.

Atena z apro­ba­tą po­ki­wa­ła głową. Tak, tra­dy­cje de­mo­kra­tycz­ne za­słu­gu­ją na naj­wyż­szą po­chwa­łę!

opowiadanie
science-fiction
«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 » »»
Nowa Fantastyka