Witamy na nowej stronie

Redakcja NF | 25.03.2014, g. 16:45

Jeśli masz konto w naszym serwisie, ale nie logowałeś się jeszcze na nowej stronie, kliknij na "zapomniałeś hasła?" w panelu logowania i je zresetuj. Jeśli konta nie masz, zachęcamy do jego założenia, co pozwoli Ci zamieszczać oraz komentować opowiadania i publicystykę.

Informacje

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Arq Von Shell.

W ga­ze­cie pi­sa­li, że Od­dział Spe­cjal­ny Służ­by Ka­na­li­za­cyj­nej modli się do boga gówna. Po pierw­sze, nie żad­ne­go boga gówna, tylko zwy­kłe­go, po­spo­li­te­go boga ja­kich wielu. Po dru­gie, nie modli się, tylko spo­ra­dycz­nie spo­ty­ka pod­czas udraż­nia­nia rur. 

opowiadanie
fantasy

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku horror, którego autorem jest krzkot1988.

Zdjął płaszcz i buty, po czym ostrożnie zajrzał do salonu. Kacper w skupieniu starał się ułożyć jeden klocek na drugim, podczas gdy jego matka powoli sączyła kawę z filiżanki, pogrążona w rozmowie. Samo to stanowiło niecodzienny widok, jednak Marek poświęcił rodzinie jedynie przelotne spojrzenie. Jego uwagę w całości przykuł bowiem ktoś inny.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku horror, którego autorem jest Storm.

– Mrocz­na aura wie­ko­wej bu­dow­li, ni­czym całun za­snu­wa­ła całą wieś, ale to je­dy­nie takie od­czu­cie, któ­rym nie warto za­przą­tać sobie głowy – wy­ja­śniał mój drogi kom­pan. Moja wy­jąt­ko­wo wraż­li­wa psy­che nie po­zwa­la­ła mi jed­nak po­zbyć się na­pię­cia, jakie czu­łem, zer­ka­jąc na przy­cup­nię­te na szczy­cie wznie­sie­nia sank­tu­arium. Aura, o któ­rej wspo­mi­nał miły mi przy­ja­ciel, miała w sobie coś zło­wro­gie­go i strasz­ne­go. Coś, czego w owym cza­sie nie po­tra­fi­łem zde­fi­nio­wać żad­nym ze zna­nych mi słów. Jak się póź­niej oka­za­ło, był to je­dy­nie pierw­szy zwia­stun zła, z jakim przy­szło mi się zmierzyć.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest Outta Sewer.

Tes po­szła na współ­pra­cę, au­to­ry­zu­jąc pełen do­stęp do wła­snej pa­mię­ci, dzię­ki czemu jej wyrok opie­wał je­dy­nie na dwa lata wię­zien­ne­go au­to­hau­su oraz pię­cio­let­nią blo­ka­dę pręd­ko­ści. Tomek sły­szał, że po od­sta­niu wy­ro­ku obej­mie ją pro­gram ochro­ny świad­ków, z tu­nin­giem ze­wnętrz­nym i prze­bi­ja­niem nu­me­rów włącz­nie.

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Bardjaskier.

Wil­liam spoj­rzał w głąb ja­ski­ni, gdzie w od­da­li od­gło­sy wier­teł pe­ne­tru­ją­cych po­kry­wę lo­dow­ca od­bi­ja­ły się echem wśród ścian roz­le­głej sieci tu­ne­li. Po­pra­wił oku­la­ry, na­stęp­nie sam też nieco przy­świe­cił własną la­tar­ką ręcz­ną. Po­cze­kał, aż Scar­lett prze­rzu­ci stro­nę dziennika. Gdy kiw­nę­ła, że jest go­to­wa do dal­sze­go no­to­wa­nia, kon­ty­nu­ował od­czy­ty­wa­nie ma­lo­wi­deł. 

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku fantasy, którego autorem jest silver_advent.

Brnął więc przed siebie, przytulając do piersi małą istotę, zawiniętą w prześcieradło.

Szedł naprzód, przedzierając się przez zarośla, krzewy, młodniki, odpychając witki, które smagały go po twarzy…

…a mrok, którego nie mogły dostrzec ludzkie oczy, skradał się tuż za nim.

szort
fantasy

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest krzkot1988.

Poklepałem konia łagodnie po chrapach.

– Wiesz dlaczego człowiek ma tylko jedno życie, przyjacielu?

Mój towarzysz zastrzygł uszami i z zainteresowaniem przekrzywił łeb.

– Żeby nie musiał po śmierci dwa razy płacić za te same grzechy.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest krzkot1988.

Ogień. Gdy jest mały, udaje twojego przyjaciela. Pomaga ci, odpędza mrok, ogrzewa twoje ciało i rozjaśnia myśli. Ale nakarm go zbyt obficie, a stworzysz bezmyślnego potwora, pożerającego wszystko na swej drodze. Tylko głupiec lub demon igrałby lekkomyślnie z taką siłą.

Odkryj mroczne zagadki w grach „Biuro Śledcze: Śledztwa w Arkham i inne tajemnice” oraz „Sherlock Holmes: Detektyw doradczy”.

 

Co otrzymamy z połączenia historii amerykańskich służb specjalnych, opowieści o Sherlocku Holmesie i mrocznych światów H.P. Lovecrafta? Wiele godzin doskonałej zabawy! Gra kooperacyjna „Biuro Śledcze: Śledztwa w Arkham i inne tajemnice” to prawdziwy wehikuł czasu, przenoszący nas do Ameryki z początków XX wieku. Jako agenci będziemy rozwiązywać paranormalne sprawy inspirowane twórczością samotnika z Providence, analizując analogowe źródła takie jak mapy, dokumenty i gazety z epoki.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Gruszel.

– Tato, ten sklep pachnie jak dżem truskawkowy! – krzyczy zaaferowany maluch.

Uśmiechnięty ojciec bierze chłopczyka na ręce. Po ich ciałach pełzają robaki, mięso zaraz zacznie odpadać od kości. Pewnie przeszły z rodzica na syna, Happy często to widywał.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest BarbarianCataphract.

Behenu wskoczyła na podwyższenie i, naśladując resztę kobiet, kucnęła i objęła kolana ramionami. Już zaraz miały rozpocząć Taniec Życia i Śmierci.

Tylko ukradkiem zerkała jednym okiem. Gdy skrzypnęły wrota, wstrzymała oddech. Musiała wytrzymać, aż któryś otworzy przejście do sanktuarium Aszermet. Tam czekało jej serce. Tam czekała rozmowa z Boginią oraz odpowiedzi. 

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest aTucholka2.

Kiedyś ogłoszono śmierć oryginalności, a zrobiono to takimi słowami: „nic już nie da się oryginalnego w literaturze wymyślić, wszystkie historie zostały już przemielone przez kwaśne, mizantropiczne mózgi intelektualistów, i cokolwiek majaczy na horyzoncie jak żagle statku z nowego świata, koniec końców okazuje się popłuczynami”. Ogłosił to pewien poeta, przekonany, że cały świat go słucha i z zapartym tchem inhaluje się jego mądrościami rozpisywanymi na facebooku na długość trzykrotnego scrolla przeglądarki.

opowiadanie

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest None.

Roz­pa­da­ją­ca się sko­ru­pa świą­ty­ni Aaghu po­chy­la się nad za­su­szo­nym tru­pem Htot ni­czym ża­łob­nik, który nie po­tra­fi odejść znad mo­gi­ły, pod­czas gdy po­wol­ny duet gra­ba­rzy – wiatr i pia­sek – koń­czy swoje dzie­ło, po­wo­li za­sy­pu­jąc nie­szczę­sne­go, za­po­mnia­ne­go przez wszyst­kich nie­bosz­czy­ka.

opowiadanie
fantasy

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku science-fiction, którego autorem jest Luken.

Okna były za­sło­nię­te. An­dro­id 120E-To­mek sie­dział na łóżku, w ciem­no­ści ocze­ku­jąc zbli­ża­ją­ce­go się świtu. Gdy jego sys­te­mo­wy zegar wska­zał wła­ści­wą go­dzi­nę, robot się pod­niósł. Wy­cią­gnął z kon­tak­tu kabel, któ­re­go uży­wał do ła­do­wa­nia we­wnętrz­nej ba­te­rii i pod­szedł do okna.

szort
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest Radek.

Wresz­cie po­ciąg dro­go­wy prze­je­chał. Wscho­dzi słoń­ce, pa­ne­le sło­necz­ne od­bi­ja­ją świa­tło jak lu­stro. Wsia­dłem do sa­mo­cho­du, ru­szy­łem i wje­cha­łem na drogę. Dalej roz­cią­ga­ły się farmy ro­ba­ków, ni­skie hałdy kom­postu i spod ziemi ster­cza­ły rury wy­twór­ni bio­ga­zu. Nie pach­nie to naj­le­piej, ale takie jest życie. Re­gu­la­tor kazał je­chać szyb­ciej, a nie roz­glą­dać się, mam dużo do zro­bie­nia dzi­siaj, a nie mogę pra­co­wać po ciem­ku.

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest GreasySmooth.

– Gra­tu­lu­ję, pierw­szy skan­dal dy­plo­ma­tycz­ny za­li­czy­łeś jesz­cze przed star­tem – szep­nę­ła Ir­mi­na, pi­lot­ka, z nutą zło­śli­wo­ści. Po­czu­łem, że się czer­wie­nię. Będę mu­siał trzy­mać język za zę­ba­mi, po­my­śla­łem.

– Tak, trze­ba uwa­żać, ci lu­dzie z Eu­ro­py Orien­tal­nej są strasz­nie prze­wraż­li­wie­ni na swoim punk­cie – szep­nął Ber­nard, od­po­wie­dzial­ny za sprzą­ta­nie.

«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 » »»
Nowa Fantastyka