Witamy na nowej stronie

Redakcja NF | 25.03.2014, g. 16:45

Jeśli masz konto w naszym serwisie, ale nie logowałeś się jeszcze na nowej stronie, kliknij na "zapomniałeś hasła?" w panelu logowania i je zresetuj. Jeśli konta nie masz, zachęcamy do jego założenia, co pozwoli Ci zamieszczać oraz komentować opowiadania i publicystykę.

Informacje

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Światowider.

Postanowił niezwłocznie ruszyć w pościg za bezkostem. Ledwie jednak przedreptał kilka metrów, usłyszał skrzypnięcie otwieranych drzwi, zwiastujące nadejście niewolnika z karmą. W niezmiernie długim życiu Krzywołap najbardziej cenił rozsądną hierarchię priorytetów. Dlatego dokonał korekty planów i skierował się ku miseczce.

opowiadanie
fantasy

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest MaSkrol.

Szu­ka­łem po omac­ku, w ciem­no­ści, która okry­ła oczy jak płaszcz. Prze­bi­ja­łem się przez kil­ka­set warstw cier­pie­nia. Grze­ba­łem w nim, pró­bu­jąc zna­leźć świa­do­mość. Nogi ugię­ły się pod cię­ża­rem za­gu­bio­ne­go umy­słu. Umy­słu pro­szą­ce­go o wy­rwa­nie go z pętli po­wta­rza­nych sce­na­riu­szy. Po­mo­gę.

opowiadanie

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Outta Sewer.

Chłopak pchnął skrzydło, jednocześnie robiąc krok w tył. Wewnątrz było ciemno. Tchnęło ze środka ciężkim zaduchem, jaki zdarza się w niewentylowanych pomieszczeniach, ogrzewanych zbierającymi kurz, żeliwnymi kaloryferami.

Zapach starości i osamotnienia.

Maciek zebrał w sobie całą odwagę, na jaką stać dziewięciolatka i przekroczył próg.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest ANDO.

“Uro­dzi­łem się w ide­al­nym świe­cie, na stówę!” – do­cie­ra do mnie, gdy wer­tu­ję książ­kę o daw­nych cza­sach. (…) Kom­plet­nie nie ro­zu­miem, dla­cze­go lu­dzie mu­sie­li mę­czyć się w pracy, pła­cić za miesz­ka­nie i za­ku­py. Teraz po pro­stu do­sta­je się dom i inne rze­czy, które wy­star­czy za­mó­wić przez in­ter­net, a w bar­dziej skom­pli­ko­wa­nych spra­wach na­pi­sać do Pre­zy­den­ta.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Silva.

Kiedyś sprawy wyglądały inaczej.

Przynajmniej tak mówili ludzie. Choroba zaczęła przenosić się pomiędzy Wrotami przed narodzinami Ayi, więc sama nie wiedziała, jak było wcześniej. Jedynie słyszała, że przedtem światy umierały, gdy nadchodził ich koniec.

Umierały, a nie trzeba było je dobijać.

opowiadanie
fantasy

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Sagitt.

W kwestii nierozwikłanej zagadki malowideł też nie odpuszczałem. Przez następne dwa miesiące w Gwatemali notorycznie się nie wysypiałem, kiedy po całodziennych pracach siadałem przed komputerem w poszukiwaniu choćby poszlaki. Wertowałem publikacje i książki. Nie znajdując odpowiedzi poszedłem dalej, szukałem podobieństw w kulturach i mitologiach Azteków, Olmeków czy Tolteków. Bezskutecznie.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Monique.M.

Atak nastąpił znienacka. Jedynie szósty zmysł uratował kruka. Jastrząb drasnął pazurem krucze skrzydło i szybko ponowił atak. Płomykówka włączyła się w walkę. Chaos bijących skrzydeł, fruwających dookoła piór i ptasich wrzasków. Kruk nie miał już siły, draśnięte skrzydło odmówiło posłuszeństwa. Ptak, pikując w dół, stracił przytomność.

opowiadanie
fantasy

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Gekikara.

Roz­bi­li obóz na nie­wiel­kiej po­la­nie w środ­ku lasu, pod ogrom­nym gła­zem wy­sta­ją­cym z ziemi ni­czym po­je­dyn­czy smo­czy ząb. A może to był smo­czy ząb? Jork nie miał pew­no­ści, jesz­cze nigdy nie wi­dział ży­we­go smoka, znał je tylko z opo­wie­ści że­gla­rzy, któ­rzy przy­pły­wa­li na Starą Ys, by sprze­dać swoje zna­le­zi­ska.

W ich hi­sto­riach smoki były po­tęż­ne, tak wiel­kie, że mogły swoim cia­łem owi­nąć pla­ne­tę, a w py­skach zmie­ścić księ­życ.

opowiadanie
fantasy

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Ślimak Zagłady.

Przed dojechaniem na dworzec zajrzał w swoje notatki. Warszawa: miasto generał-gubernialne Kraju Priwislinskiego, na obu brzegach Wisły; ponad osiemset tysięcy mieszkańców. Główne plagi trapiące ludność: gruźlica, zatrucia spirytusem drzewnym, terror indywidualny. W takim razie zakup prowiantu na dworcu wydaje się niewskazany.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest drakaina.

Za­ko­cha­ła się od pierw­sze­go wej­rze­nia. Wie­dzia­ła, że oj­ciec bę­dzie nie­za­do­wo­lo­ny: za­ko­chi­wa­nie się w wo­jow­ni­kach nie na­le­ża­ło do do­brych oby­cza­jów. Po­win­na po­trak­to­wać go jak każ­de­go in­ne­go – za­pro­wa­dzić do wład­cy, po dro­dze tłu­ma­cząc, na czym bę­dzie po­le­gać służ­ba.

opowiadanie
fantasy

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest Finkla.

Owady nie mogły wyewoluować na planecie pozbawionej roślinności i w ogóle jakiegokolwiek życia, które odkryliby ludzie. To po prostu niemożliwe.

A jednak. Xedar wpatrywał się w maleńkie zwłoki. Trzydzieści dziewięć milimetrów długości, kolor brunatny. Głowa, tułów i odwłok, trzy pary nóg przytulonych do tułowia w pośmiertnym przykurczu, dwie pary skrzydeł z przezroczystej błony. Wypisz, wymaluj – owad.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest MrBrightside.

Szep­tał jej coś do ucha, lecz w tam­tej chwi­li słowa nio­sły je­dy­nie zbęd­ną in­for­ma­cję. Li­czył się tylko ten pół­szept wy­mie­sza­ny z chci­wym po­mru­kiem. Bon­nie przy­lgnę­ła moc­niej, usta­bi­li­zo­wa­ła po­ziom oksy­to­cy­ny, po­czu­ła pra­cu­ją­ce pod skórą mię­śnie. Ich ruch wy­do­by­wał za­pach męż­czy­zny, a ten, zmie­sza­ny z wonią per­fum, do­peł­niał ko­la­żu do­znań.

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Jim.

(…) Woda pod ko­pu­łą Perły w Perle za­ro­iła się od woj­ska i cy­wi­li, wy­peł­ni­ła bul­go­tem pław­nych pę­che­rzy, chrzę­stem zę­ba­tych kół, stu­ko­tem bo­jo­wych me­cha­ni­zmów, szczę­kiem oręża i po­krzy­ki­wa­nia­mi do­wód­czyń. Zwo­żo­no za­pa­sy żyw­no­ści, amu­ni­cji i ma­gne­zjum. Przed­mie­ścia za­tęt­ni­ły ko­lo­ra­mi – zło­ci­sty­mi sztan­da­ra­mi, wie­lo­barw­ny­mi kro­pie­rza­mi rap­ta­re­nów (…)

«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 » »»
Nowa Fantastyka