Witamy na nowej stronie

Redakcja NF | 25.03.2014, g. 16:45

Jeśli masz konto w naszym serwisie, ale nie logowałeś się jeszcze na nowej stronie, kliknij na "zapomniałeś hasła?" w panelu logowania i je zresetuj. Jeśli konta nie masz, zachęcamy do jego założenia, co pozwoli Ci zamieszczać oraz komentować opowiadania i publicystykę.

Informacje

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Realuc.

Z le­śnej dzi­czy od­gło­sy prze­róż­ne do­bie­ga­ły. To pta­ków świer­got, to biesa ryk, to wilka wycie, to ba­gien­ni­ka chlu­po­ta­nie, to drzew pie­śni, to po­łu­dnic wo­ła­nie.

Wiatr na sile przy­brał, dmuch­nął w stro­nę do­mo­stwa. Zbu­twia­łe li­ście prze­kro­czy­ły próg, wdzie­ra­jąc się do chaty bez za­pro­sze­nia. Sze­lest wy­peł­nił całą izbę.

Pusz­cza śpie­wa­ła. Pusz­cza wzy­wa­ła. Pusz­cza cze­ka­ła.

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku science-fiction, którego autorem jest michalovic.

Przeszedłem przez Bramę jako ostatni z naszej ekspedycji, a wypadłem z niej – jak się później dowiedziałem – na brzegu Pacyfiku. Miałem szczęście. Wielu przede mną go nie miało. Zdezorientowany, długo szukałem żywej duszy, póki nie przybył komitet powitalny. Ledwie ich poznałem i to nie dlatego, że od lejącego się z nieba żaru byłem bliski udaru.

szort
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Zanais.

Kiedy mi­nę­li wrota, skrzy­pią­ce skrzy­dła za­trza­snę­ły się same i Ewa sta­nę­ła gwał­tow­nie. Słoń­ce znik­nę­ło, za­stą­pio­ne noc­nym nie­bem peł­nym gwiazd – zu­peł­nie jakby ktoś zmie­nił slajd w pro­jek­to­rze. Pło­mie­nie z ga­zo­wych lamp da­rem­no pró­bo­wa­ły oświe­tlić ob­skur­ne ulice, a Mar­cin… znów miał wy­gląd sied­mio­lat­ka. Zgar­bio­ne­go, otu­ma­nio­ne­go sied­mio­lat­ka, któ­re­mu bez prze­rwy wy­cie­ra­ła ska­pu­ją­cą ślinę.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Gekikara.

Draż­nią­cy za­pach dymu nad­le­ciał z po­łu­dnia, od stro­ny gór. To nie był zwy­kły pożar, dźwię­czą­cy pła­czem le­śnych bóstw, ani woń ogni­ska, w któ­rej dało się do­sły­szeć gwar prze­chwa­la­ją­cych się nie­biań­skich kami. Ten za­pach niósł szep­ty złak­nio­nych krwi tengu o dłu­gich no­sach i gniew­nych oczach.

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest silver_advent.

Wczoraj przywieźli nowego zwierzaka. Pan Godson wyjął go z klatki, pokazał mi i powiedział, że to jest kruk. Bardzo ładny, tylko trochę przestraszony. Jeszcze się nie przyzwyczaił. My mamy tutaj dużo ptaków, ale głównie papugi. Oprócz tego żyją u nas inne zwierzęta, na przykład ośmiornice, małe świnki i szczury.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest Radek.

– Pan Adolf ładnie rysował – rzuciła Tamara niewinnie. – Bardzo mu to pomagało w pracy.

– A bez niemieckiego sterowca taka wielka Rosja nie poradziłaby sobie sama, mamo?

Antoś wdał się w ojca tym, że cierpiał na ciągłą i chorą fascynację Niemcami i jakąś pogardę dla narodów słowiańskich.

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest BasementKey.

Pałacowi służący zmierzali w ich stronę, żeby odprowadzić dzieci króla na dwór. Mistrz miecza skinął im głową na pożegnanie i udał się w kierunku ogrodowej furty. Garant miał zamiar odwiedzić dziś najlepszy w mieście przybytek z rzemieślniczymi alkoholami, żeby mgłą niepamięci okryć wydarzenia z przeszłości, do których nie chciał wracać.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Ślimak Zagłady.

Ani Ścibor, ani królowa nie byli jednak chętni do opowiadania o szczegółach akcji ratunkowej, nikt zresztą nie śmiał pytać. Nieco światła na sprawę rzucił później następny wysłannik króla Zygmunta. Dokonał oględzin zewłoku żmija, z których wynikło, że gad został ujęty za ogon i wielokrotnie skonfrontowany ze stołpem. Czaszką naprzód. Więcej się już nie dowiedziano.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku horror, którego autorem jest Outta Sewer.

Każdego wieczora Derek kładł się spać zmęczony, a gdy zasypiał, słyszał natrętne:

Tik. Tak. Tik. Tak.

Zawsze trwało tylko chwilę i za każdym razem chłopak obiecywał sobie, że nakręci ten cholerny zegar albo wywali go na śmietnik, lecz rano już o tym nie pamiętał.

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku fantasy, którego autorem jest Shanti.

Sto­ją­ca sa­mot­nie ko­bie­ta skie­ro­wa­ła tur­ku­so­we oczy – jedno cy­ber­ne­tycz­ne, dru­gie ludz­kie – w kie­run­ku, z któ­re­go nad­je­chał nie­mal an­tycz­ny po­jazd. Za błysz­czą­cą ba­rie­rą, kil­ka­dzie­siąt me­trów dalej, doj­rza­ła po­prze­ty­ka­ną je­zio­ra­mi ko­tłu­ją­cej się lawy spa­lo­ną zie­mię.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Golodh.

Opuściła wzrok i zobaczyła, jak zza drzew wychodzą kolejne stwory: duży, dziki kot oraz spotkany wcześniej świniak. A ona nie miała już gdzie uciekać.

– Dzikie zwierzęta! – krzyknęła i znowu się rozpłakała.

– Jeśli o to chodzi – obruszyła się świnia, nerwowo pocierając raciczkami o ziemię. – To dzikiem jestem tu tylko ja.

opowiadanie
fantasy

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku fantasy, którego autorem jest Outta Sewer.

Matrona uniosła się ze swego miejsca, podeszła do wejścia i odsunęła ciężki rygiel. Drzwi otwarły się z impetem, wpuszczając do komnaty dwójkę ubranych w niebieskie uniformy Wilkołaków. Istoty wpadły do środka, stanęły naprzeciw księżniczki i wycelowały w nią oskarżycielsko stalowe palce, pozbawione pazurów, wydrążone, ziejące obietnicą bólu.

szort
fantasy

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Nayane.

Kiedy dotarł do pierwszych zabudowań wioski, niebo rozdarł huk, brzmiący niczym ostrzeżenie, zesłane przez samą Nehebe. I rzeczywiście, Vernard miał przeczucie, że coś jest nie tak. Obejrzał się przez ramię. Od wschodu czerń przesłaniała przeszło pół nieba, zwiastując potężną nawałnicę. Pole słoneczników, zwrócone kwiatami w kierunku nadchodzącej ciemności, drżało, poruszane coraz silniejszymi podmuchami wiatru. 

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest drakaina.

– Na­ry­suj mi swój dom – po­wie­dział Adam do sku­lo­ne­go w wiel­kim fo­te­lu dziec­ka.

Kon­kret­nie zło­to­wło­sej dziew­czyn­ki z ocza­mi w ko­lo­rze pro­wan­sal­skie­go morza o po­ran­ku, ubra­nej w pro­stą zie­lo­ną su­kien­kę.

– Na­ry­suj mi swój dom – po­wtó­rzy­ła mała bez­na­mięt­nym tonem, ni­czym oży­wio­na me­cha­nicz­na lalka.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest Gretzky.

W pewnym momencie z szuflady dobiegł dźwięk telefonu oznajmiający potrzebę zalogowania się do aplikacji kontrolnej i przesłania zdjęcia.

– Dobrze – oznajmiła Blue. – Ja zrobię sobie to selfie za panią. Jeśli apka się nie zorientuje, że coś jest nie tak, to patrol policji z okna tym bardziej.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Fladrif.

Wszy­scy zgro­ma­dze­ni spoj­rze­li na epi­sko­pa Mat­thia­sa. On na­to­miast py­ta­ją­co zer­kał na świę­tą He­dwi­gę, a ra­czej złotą maskę, którą im­pe­ra­tor­ka na­kła­da­ła ostat­nio na wszyst­kie waż­niej­sze spo­tka­nia. Wład­czy­ni de­li­kat­nie ski­nę­ła głową, dając Mat­thia­so­wi przy­zwo­le­nie na pod­ję­cie dzia­łań. Było w tym ruchu coś, co przy­wo­dzi­ło na myśl sza­ma­na da­ją­ce­go ofie­rze znak, że może już wsko­czyć do wul­ka­nu.

«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 » »»
Nowa Fantastyka