Witamy na nowej stronie

Redakcja NF | 25.03.2014, g. 16:45

Jeśli masz konto w naszym serwisie, ale nie logowałeś się jeszcze na nowej stronie, kliknij na "zapomniałeś hasła?" w panelu logowania i je zresetuj. Jeśli konta nie masz, zachęcamy do jego założenia, co pozwoli Ci zamieszczać oraz komentować opowiadania i publicystykę.

Informacje

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest cezary_cezary.

Skoro Mic­kie­wicz mógł wy­pły­nąć na su­che­go prze­stwór oce­anu, to jaka siła mia­ła­by po­wstrzy­mać mnie przed wy­ciecz­ką w me­an­dry wła­sne­go umy­słu? Zresz­tą, pod­czas jed­nej z ta­kich wy­praw od­kry­łem, że…

 

…nie­na­wi­dzę ludzi

 

Po pro­stu, tylko tyle i aż tyle.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest tomasz.fromasz.

Książę Arden DellenBach obserwował pole bitwy ze wzniesienia. Łucznicy obu armii opróżnili już swoje kołczany. Deszcz strzał opadł gwałtownie na dolinę, odbijając się od tarcz, dosięgając żołnierzy, którzy w niewłaściwym momencie wychylili się z szyku.

Nadszedł czas na starcie piechoty. Czerwono-czarne barwy Tulenów dominowały.

opowiadanie
fantasy

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Sonata.

Przejrzał się w lustrze. Rzeczywiście poniżej ust widniały białe smugi. Zmył pastę i poszedł do swojego pokoju. Wtedy rzuciła mu się w oczy kolejna dziurka. Była wielkości główki od szpilki, ale wyraźnie się odcinała na tle ciemnej okleiny. Drżącymi rękami wygrzebał z szuflady taśmę i niedbale oderwanym kawałkiem unicestwił dziurkę. Wypuścił powoli powietrze, upewniając się, że całe okno jest szczelnie zaklejone.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest PaniAgazDziekanatu.

Dziewczyna stanęła jak wryta. Sprawdziła jeszcze raz, czy soczewki działają, a obraz jest przesyłany prosto na jej konto. Kajuta miała kształt litery L, zawijając się wokół drzwi do przeszklonej łazienki. Petra ruszyła niepewnie przed siebie, po czym wyjrzała zza winkla. Jeżeli myślała, że nic więcej nie zdoła jej zaskoczyć, mocno się myliła.

Za ścianą dostrzegła biurko oraz zawieszony pod sufitem monitor. Ekran nie posiadał zewnętrznych podłączeń do neuro-interfejsu, ani trójwymiarowego wyświetlacza. Był stary nawet jak na standardy wojska, które ubóstwiało archaiczną elektronikę, uznając ją za najmniej zawodną w warunkach bojowych. Równie przestarzała była treść wyświetlana na monitorze.

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Bardjaskier.

Stwór stał na dłu­gich, ma­syw­nych ła­pach, jeżąc czar­ne futro, a czer­wo­ne śle­pia spo­glą­da­ły na wo­jow­ni­ków z dziką furią i ku prze­ra­że­niu Lan­dorfa chłod­ną kal­ku­la­cją. Ne­kar­czyk pojął w jed­nej chwi­li, że oce­nia szan­se przed star­ciem.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest Cerleg.

Nie potrafię ocenić, czy bardziej jestem zmęczony, czy głodny. Zaglądam tylko za kilkoro drzwi z nadzieją na łut szczęścia, aż trafiam do ogromnej łazienki wyłożonej jasnym marmurem. Na stojaku przy umywalce wciąż leżą małe, bawełniane ręczniczki, każdy zrolowany w fantazyjny sposób. Po jednym małym ręczniczku dla każdego gościa hotelu, który miałby życzenie po umyciu wytrzeć ręce .

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest Realuc.

Całe życie bro­ni­ła się przed no­wo­cze­snym świa­tem, aż w końcu świat ten, szary, śmier­dzą­cy, sztucz­ny jak dłoń, którą ści­ska­łam, sam ją od­wie­dził. I bez po­zwo­le­nia po­sta­no­wił nią za­wład­nąć, przej­mu­jąc kon­tro­lę nad cia­łem, noga po nodze, ręka po ręce, ka­wa­łek po ka­wał­ku.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest grzelulukas.

Bill, inżynier pokładowy, trzymający w dłoni chropowaty uchwyt ręcznej spawarki ME3 skupiał wzrok na łączeniu dwóch połówek drzwi. Nagle coś poruszyło się w kilkumilimetrowej szczelinie stalowych płyt. Cień padł na krawędź szpary. Tak przynajmniej wydawało się Geremu, który przylgnął do kompozytowej ściany uzbrojonej w ciągi rur przypominających czarne żyły gigantycznego monstrum.

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku science-fiction, którego autorem jest Corrinn.

Były ich mi­lio­ny mi­liar­dów. Zbyt wiele, aby ludz­kość zdo­ła­ła prze­czy­tać wszyst­kie. Za­pi­sa­ne w pa­mię­ci su­per­kom­pu­te­ra, aby każdy mógł mieć do nich do­stęp, dys­try­bu­owa­ne za drob­ną opła­tą po­przez sieć pu­blicz­nych i kie­szon­ko­wych czyt­ni­ków. Tłu­ma­czo­ne w ułam­ku se­kun­dy przez nie­omyl­ne trans­la­to­ry kon­tek­sto­we na do­wol­ny język i na­rze­cze.

szort
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku horror, którego autorem jest Storm.

Dziś po zmroku, gdy już miałem pójść spać, widziałem coś. Zdawało mi się, iż trzy postacie stoją pod zacienioną ścianą mej celi i wpatrują się we mnie. Zakładam, że to po prostu zwykłe przywidzenie, ale mimo to owa wizja nieco mnie zaniepokoiła. Wertując dziennik, uświadomiłem sobie, że nie pierwszy raz je widzę. Jednakże wtedy była ich dwójka…

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Ambush.

A ja wystrzeliłem do przodu z całą mocą. Skoczyłem pchnięty ostatnim skurczem pękającego serca jelenia. Wysunąłem pazurki i, jak w norkę, wepchałem się w pierwsze napotkane schronienie.

opowiadanie
fantasy

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku horror, którego autorem jest zygfryd89.

– On po­wró­ci – od­parł głos w krót­ko­fa­lów­ce. – Nie po­ja­wi się oso­bi­ście. Nie musi. Może warto po­zo­sta­wić ko­le­żan­kę w skrzy­ni? Bę­dzie ni­czym Pa­zy­fae w chwi­li po­czę­cia swego syna. Wie­cie, kogo zro­dzi­ła kró­lo­wa Krety?

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku horror, którego autorem jest Outta Sewer.

Ostre świa­tło kse­no­no­wych re­flek­to­rów roz­go­ni­ło mrok przed domem.

Otwar­te drzwi sieni i świe­cą­ca w noc, le­żą­ca na scho­dach la­tar­ka spra­wi­ły, że mama ob­la­ła się zim­nym potem. Za­par­ko­wa­ła tuż przed wej­ściem, ka­za­ła Leosi zo­stać w sa­mo­cho­dzie, a sama wy­szła na ze­wnątrz.

opowiadanie
horror

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest Nirred.

Świę­to­wa­no Noc Ku­pa­ły. Zwy­kle ciem­ne skle­pie­nie zie­mio­nie­ba skrzy­ło się szkar­łat­nie, bo w całym cy­lin­drycz­nym świe­cie pło­nę­ły ogni­ska, uda­jąc nocne niebo pełne gwiazd. Miesz­kań­cy nie przej­mo­wa­li się tym, że na po­kła­dzie stat­ku ko­lo­ni­za­cyj­ne­go nie było ty­po­wych zja­wisk astro­no­micz­nych, które uza­sad­nia­ły­by takie świę­to. Per­spek­ty­wa nocy peł­nej ra­do­ści przy­ćmie­wa­ła szcze­gó­ły tech­nicz­ne.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest cezary_cezary.

– Jesteś zamknięta, w ciemnej jaskini… Nie dostrzegasz prawdy, nie widzisz słońca… – wymamrotał mężczyzna, bardziej do siebie, niż do robota.

– Moduł starożytna filozofia dostępny w promocyjnej cenie czterdziestu czterech złotych miesięcznie lub w ramach pakietu premium. – Głos androida na moment przybrał ton i barwę lektora z dwudziestowiecznej reklamy radiowej.

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku fantasy, którego autorem jest Sejkonik.

Od lat chodził wszędzie z meblem przytroczonym do barków parcianymi pasami. Wisiał on na nim jak zbyt duży tornister na patykowatym kilkulatku. Wstydził się, że wszyscy mają go za dziwaka, a znowuż, gdy odczuwał wstyd, zaczynał produkować ten wstrętny kisielowaty glut.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku horror, którego autorem jest Zanais.

– Cztery minuty.

Leżę w metalowo-szklanej kapsule pod czujnym okiem chmary sensorów, ze skórą naszpikowaną igłami i w skafandrze, który kosmonautów przyprawiłby o atak wściekłej zazdrości.

Dlaczego? Ponieważ wypiłem parę drinków za dużo i rozjechałem osiemnastokołowcem emerytowanego księdza wracającego z balu charytatywnego.

opowiadanie
horror

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest kam_mod.

– Ktoś pod­pi­sał na cie­bie wyrok śmier­ci.

Ob­ry­wam po twa­rzy od czar­no­wło­sej po­łu­dni­cy, a roz­cza­pie­rzo­ne pa­zu­ry roz­ci­na­ją mi po­li­czek. Pró­bu­ję jej oddać, ale po­py­cha mnie na ścia­nę Fil­har­mo­nii War­miń­sko-Ma­zur­skiej, dwa kroki od kon­te­ne­rów na śmie­ci.

– Je­stem tro­chę za­ję­ty – wy­sa­pu­ję do sto­ją­ce­go obok mnie boga śmier­ci.

opowiadanie
fantasy

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku horror, którego autorem jest Bardjaskier.

Kva­sir spoj­rzał na be­to­no­wą kon­struk­cję. Wy­róż­nia­ła się wśród biu­row­ców ze szkła i stali. Za­uwa­żył, że w bu­dyn­ku, przy­naj­mniej do szó­ste­go pię­tra, nie było okien. Na au­to­ma­tycz­nych drzwiach nie od­na­lazł żad­ne­go logo je­dy­nie uło­żo­ny z czar­nych liter napis – “Fos­fo­ros”.

«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 » »»
Nowa Fantastyka