Witamy na nowej stronie

Redakcja NF | 25.03.2014, g. 16:45

Jeśli masz konto w naszym serwisie, ale nie logowałeś się jeszcze na nowej stronie, kliknij na "zapomniałeś hasła?" w panelu logowania i je zresetuj. Jeśli konta nie masz, zachęcamy do jego założenia, co pozwoli Ci zamieszczać oraz komentować opowiadania i publicystykę.

Informacje

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest kam_mod.

– To nie ma znaczenia, kochany – powtórzyła, piszcząc odpowiednio do wieku. – Znalezienie go to bułka z masłem. Och, bułka z masłem? Przedziwny język. Co za bułka?

– Dobre pytanie – zgodził się Nira. – Z dżemem malinowym, może? Możesz mi wyczarować bułkę?

Kristi spojrzała na chłopaka z niedowierzaniem.

– Przychodzi do ciebie wszechpotężna bogini, a ty prosisz ją, by wyczarowała ci bułkę?

– No chyba nie taka zaraz wszechpotężna, jeśli potrzebujesz moją pomoc.

opowiadanie

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Irka_Luz.

– Bar­dzo za­baw­ne – skwi­to­wał szef zmia­ny, prze­czu­wa­jąc pro­ble­my.

Miał rację, męż­czy­zna nie miał do­ku­men­tów, ani pie­nię­dzy. Mówił z obcym ak­cen­tem, któ­re­go nie po­tra­fi­li umiej­sco­wić, a jego niem­czy­zna była ar­cha­icz­na, jakby uczył się z bar­dzo sta­rych pod­ręcz­ni­ków, gdzieś na końcu świa­ta. Twier­dził, że jest Her­me­sem, bo­giem z grec­kiej mi­to­lo­gii, co na krót­ko wy­wo­ła­ło we­so­łość całej ekipy, a potem iry­ta­cję, bo ozna­cza­ło ko­niecz­ność we­zwa­nia po­li­cji i mnó­stwo pa­pier­ko­wej ro­bo­ty. Oczy­wi­ście mu nie uwie­rzy­li, choć po­win­ni. Po­wie­dział bo­wiem praw­dę.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest mr.maras.

Tymczasem donośny dźwięk Olifanta poniósł się w cztery strony świata: ku północnym fiordom, pod ścianę Uralu, do ziemi Afrów, przez Brytanię, na Morze Hybrydzkie i dalej, ponad wodami, które Saraceni nazywali Morzem Ciemności. Aż do wybrzeży Nowego Świata. 

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest Corrinn.

Wraz ze słoń­cem do życia bu­dzi­li się także lu­dzie gór, ple­mię Buttu. Wie­rzy­li oni w świę­tość Dłu­giej Rzeki oraz czci­li naj­wyż­szy znany sobie szczyt, zwany Górą Świa­ta. Buttu byli mocno zżyci z przy­ro­dą, jaka ich ota­cza­ła, ko­cha­li rzekę jak matkę, ona bo­wiem kar­mi­ła swoje ple­mię ni­czym wła­sne dzie­ci.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest leniwy2.

Wkładał gumową rękawicę, wyciągał to, co się tam zebrało i zwykle bez oglądania wyrzucał do śmieci.

– Nie wszystko da się rozwiązać siłowo, najważniejszy jest ruch nadgarstka. Mało osób o tym pamięta, ale lewoskrętny ruch nadgarstka jest kluczowy. Każdy mógłby to wyciągnąć, nawet pani by mogła. W wyciąganiu nie chodzi o wiarę w siebie. Wystarczy odpowiednia technika.

opowiadanie
fantasy

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Łosiot.

Las był dziwnie pusty, sterylnie czysty i ciemny. Tu i ówdzie przebijały się gdzieś z góry snopy kolorowego światła – najwięcej padało go na biegnącą między grubymi pniami ścieżkę.

opowiadanie
fantasy

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest drakaina.

Uzmysłowił to sobie dopiero po dłuższej chwili. Jaskinia była wypełniona tym wszystkim, co kojarzyło mu się z wyspą, na której się urodził i wychował. Z nadbrzeżnymi zaroślami, z górskimi krzewami czepiającymi się ubrania, z suchą wędliną przyprawioną mirtem, z kwiatami, jakich – jak mówił ojciec, który w sprawach politycznych podróżował do Livorno, Genui, a nawet Nicei i Turynu – nie ma nigdzie indziej na świecie.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest bronchospazm.

Ostat­niej nocy śniło jej się, że burza pia­sko­wa po­ry­wa ją i wy­rzu­ca gdzieś da­le­ko. Nic się jej nie stało, bo piach za­mor­ty­zo­wał upa­dek. Sen był ab­sur­dal­ny, ale czuła w nim jakiś szcze­gól­ny spo­kój, emo­cję nie­ade­kwat­ną i nie­spo­ty­ka­ną, jakie wy­stę­pu­ją tylko w snach, i do tego stanu tę­sk­ni­ła.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Monique.M.

Bastet czuła to w powietrzu, w obcej aurze miejsca. Rozejrzała się czujnie dookoła. Zamiast okazałej świątyni z czerwonego granitu przesyconej zapachem kadzideł i wypełnionej dźwiękami muzyki, szemrzącej wody okalającej mury, potężnych propylejów otaczających gaj, miała przed sobą… ruiny. 

opowiadanie

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest yantri.

Szli­śmy uli­ca­mi mia­sta, jego brud­ny­mi za­uł­ka­mi i ja­sny­mi ale­ja­mi. Czas zda­wał się nas omi­jać. Za­trzy­ma­li­śmy się w ob­skur­nym barze, gdzie mój to­wa­rzysz za­mó­wił górę pi­kant­ne­go je­dze­nia. Od­wie­dzi­li­śmy pa­skud­ną knaj­pę, gdzie wypił rzekę al­ko­ho­lu. Za­stu­ka­li­śmy do drzwi me­li­ny, z któ­rej wy­niósł trzy litry do­mo­wej ro­bo­ty rumu.

– Pra­wie jak kle­ren – sko­men­to­wał, śmie­jąc się.

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest Asylum.

Wczo­raj za­li­czy­łem upa­dek.

Dzi­siaj nie przy­szłaś na czas. Chyba nie po­dzie­lasz mojej tę­sk­no­ty. Prze­cież wiesz, że każ­de­go ranka cze­kam na cie­bie z nie­cier­pli­wo­ścią. Mamy nie­pi­sa­ny układ, że bę­dziesz o go­dzi­nie ósmej. Ósma wła­śnie mi­nę­ła. Cie­bie nie ma. Nie bę­dzie?

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest CM.

Cały pro­ces bu­do­wa­nia kon­flik­tu po­le­gał na dys­kret­nym pod­gry­za­niu po kost­kach. Na­le­ża­ło gryźć na tyle mocno i cel­nie, by wróg ze­chciał wresz­cie od­po­wie­dzieć kop­nia­kiem. Kop­nię­ty sta­wał się ofia­rą agre­sji i można było w końcu za­czy­nać całą za­ba­wę.

Pro­ces li­czył zwy­kle kilka eta­pów. Za­czy­na­ło się od: „ja chcia­łem go tylko przy­tu­lić!”, póź­niej przy­cho­dzi­ło: „to było nie­chcą­cy!”, dalej: „nie wiem, skąd ten nóż w jego sercu!” i do­pie­ro: „ta broń wstrze­li­ła przy­pad­kiem!”, sta­wa­ło się pod­sta­wą zbroj­nych roz­wią­zań.

opowiadanie
fantasy

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest fizyk111.

– Panie Liu. – Gajusz przeszedł do najważniejszego dla siebie tematu. – Ja też chciałbym pokazać mój wynalazek i poprosić o pomoc w jego rozwinięciu. Chodźmy do zagrody – powiedział i ruszył przodem. Gdy doszli na miejsce, pokazał Chińczykowi skubiącego trawę dorodnego ptaka.

– To mój najlepszy i najbardziej inteligentny gęsior, zwę go Gromowładny.

«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 » »»
Nowa Fantastyka