Witamy na nowej stronie

Redakcja NF | 25.03.2014, g. 16:45

Jeśli masz konto w naszym serwisie, ale nie logowałeś się jeszcze na nowej stronie, kliknij na "zapomniałeś hasła?" w panelu logowania i je zresetuj. Jeśli konta nie masz, zachęcamy do jego założenia, co pozwoli Ci zamieszczać oraz komentować opowiadania i publicystykę.

Informacje

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest Verus.

Klara wstała. Miała jeszcze trochę czasu i nie mogła dopuścić, aby dyrektor to przegapił, więc pobiegła w stronę gabinetu. Ludzie, których mijała, oglądali się. Nie dostrzegali jej, ale czuli delikatny wietrzyk, niosący zapachy, których nie znali: leśnej ściółki, nadchodzącej burzy, pola po deszczu. 

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku science-fiction, którego autorem jest krar85.

– Lasy są bardzo ważne, ale odbudowa gospodarki po pandemii wymaga poświęceń. Proszę przyjść do mojego biura, już kiedyś to panu mówiłem, porozmawiamy na spokojnie.

Przyszedłem, wypełniłem kolejny kwestionariusz. Nigdy nie oddzwonili.

szort
science-fiction

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku fantasy, którego autorem jest fmsduval.

Konsekwentnie odpowiadała mu cisza. Aż w końcu ziemia poruszyła się, a piach wraz z pokrywającym go śniegiem począł zapadać się w czeluść. Loki cofnął się, przejęty. Z otchłani, po lodowych schodach na światło dnia wyszła na wpół zgniła, na wpół kwitnąca niewiasta, przyobleczona w suknię utkaną z udręki i smutku. Hel.

szort
fantasy

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku fantasy, którego autorem jest Crucis.

Pew­ne­go dnia wszy­scy umar­li. Nie wiem, czy przez sza­lo­ną mu­ta­cję słyn­ne­go wi­ru­sa, ko­smicz­ny ka­ta­klizm albo wojnę ato­mo­wą, czy jesz­cze coś in­ne­go. Ze­rwa­nie z ist­nie­niem na­stą­pi­ło nagle. Świat wy­peł­nił się du­cha­mi o twa­rzach bla­dych, apa­tycz­nych…

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest Golodh.

Nie pa­mię­tam, jak tu tra­fi­łem. Obu­dzi­łem się po­środ­ku tej dziw­nej, me­ta­lo­wej pu­sty­ni, któ­rej po­wierzch­nia cią­gle się zmie­nia­ła; raz za razem sa­mo­ist­nie two­rzy­ły się wznie­sie­nia i doły, z nieba spa­da­ły ide­al­nie wy­cio­sa­ne sze­ścia­ny, a grunt pękał pod wła­snym na­po­rem. Na moich oczach ka­wa­łek skały uniósł się w po­wie­trze, za­to­czył koło i pękł, ni­czym bańka my­dla­na.

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku science-fiction, którego autorem jest Radek.

– De­or­bi­ta­cja udana! Glori na tra­jek­to­rii…

– Do całej grupy – za­ko­mu­ni­ko­wał inny ofi­cer przy kon­so­li – Ude­rze­nie jeden i sie­dem me­ga­to­ny na znacz­ni­ku Baba Jaga, po­wta­rzam – za­milkł na chwi­lę. – Tak, na na­szym te­ry­to­rium. Macie znacz­nik! Wy­so­kość ude­rze­nia, sto me­trów.

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest adam_c4.

– Powiem. Otóż jesteś likantfobem i powtarzasz na nasz temat kłamstwa. – John zaczął krążyć od ściany do ściany. – Twój artykuł o nauczycielach przelał czarę.

– Był oparty…

– Zamknij się! – Owłosiona dłoń uderzyła o kraty. – Ty draniu! Mój ojciec był nauczycielem! Uczniowie go kochali! Przez twoje wypociny płakał jak małe dziecko!

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Kulosław.

Minął rok. Premiera drugiej książki wyglądała lepiej (dwa tysiące egzemplarzy w pierwszych dwóch miesiącach… dlaczego ten wynik mnie tak satysfakcjonował?!), ale odczucia recenzentów pozostawały niezmienne. Wciąż coś im śmierdziało, ale tak jak wcześniej w kwestii nazwiska, znieczuliłem się. Co więcej, wmówiłem sobie, że nie potrafią poznać się na oryginalnym stylu; że boli ich wielki Jerzy Ogór.

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest Irka_Luz.

– Bądź przeklęty Arminiuszu, ty i twój lud! Bądź przeklęta puszczo zdradziecka, przyjdzie czas, gdy cywilizacja dotrze i tu, a wtedy znikniesz! – krzyknął i wcisnął ostrze głęboko w trzewia.

– Głupiś, przeklinasz naturę, której jesteś częścią. Wy, ludzie, nie znaczycie więcej niż drzewa i mrówki, szczury i karaluchy.

szort

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest MordercaBezSerca.

Robak nie czuje zmę­cze­nia. Pra­cu­je nie­stru­dze­nie sys­te­mem dwa­dzie­ścia czte­ry na dwa­dzie­ścia czte­ry go­dzi­ny, sie­dem dni w ty­go­dniu. W jego wnę­trzu, ni­czym Jo­nasz w wie­lo­ry­bie, sie­dzi stary czło­wiek, który draż­niąc pod­nie­bie­nie be­stii, zmu­sza ją do pre­cy­zyj­nych ru­chów. Ubra­ny w po­ma­rań­czo­wy kom­bi­ne­zon, z pokraczną sko­ru­pą kasku pod­łą­czo­ne­go do ma­szy­ny pę­po­wi­ną prze­wo­dów pod­trzy­my­wa­nia życia, oto­czo­ny wskaź­ni­ka­mi, ekra­na­mi do­ty­ko­wy­mi i blo­ka­mi za­wo­rów, sam zdaje się być jedną z czę­ści skła­do­wych, in­te­gral­nym ele­men­tem ro­ba­ka. Ni­czym prze­kład­nia albo sil­nik elek­trycz­ny, wpa­so­wa­ny w miej­sce, w któ­rym ma wy­ko­nać okre­ślo­ne za­da­nie. I dokładnie tyle miej­sca dla niego prze­wi­dzia­no. Sie­dzi więc bo­kiem na małym skła­da­nym krze­seł­ku i klnie w żywy ka­mień. Każdy ma swój spo­sób na stres, zmę­cze­nie i nie­wy­go­dę.

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest Silva.

– Ludzie rzadko pamiętają rzeczy tak, jak rzeczywiście się wydarzyły. Mieszają im się w głowach. Z innymi wspomnieniami, z wyobrażeniami, z urywkami filmów, książek. – Zsunęła okulary przeciwsłoneczne na nos. – A przede wszystkim, Zac, ludzie kłamią. Najwięcej samym sobie.

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku science-fiction, którego autorem jest Alicella.

Promienie słońca przedzierały się przez kołysane wiatrem listowie i niczym wytrawni aktorzy odgrywały spektakl światła i cienia przy akompaniamencie śpiewu ptaków. W powietrzu dominowały zapachy wilgotnej ściółki, kory i żywicy. 

– Tato! Tam jest następny. – Kasia wskazała borowika skrytego pod liściem paproci i usiadła na porośniętym mchem pniaku. – Ale tu jest ślimak. Nie możemy mu zabrać grzyba.

szort
science-fiction

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku science-fiction, którego autorem jest Malicia.

Wita go ten specyficzny, nieokreślony zapach, który kojarzy się ze starością i stęchlizną. Nie powinien być tu wyczuwalny. Budynek jest nowy, czysty, o białych ścianach i lakierowanej podłodze. Na przezroczystym, wypolerowanym stoliku stoi odświeżacz powietrza – jeden z tych najpopularniejszych, które mają oddawać „świeżą woń natury”, cokolwiek to oznacza. 

szort
science-fiction
«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 » »»
Nowa Fantastyka