Witamy na nowej stronie

Redakcja NF | 25.03.2014, g. 16:45

Jeśli masz konto w naszym serwisie, ale nie logowałeś się jeszcze na nowej stronie, kliknij na "zapomniałeś hasła?" w panelu logowania i je zresetuj. Jeśli konta nie masz, zachęcamy do jego założenia, co pozwoli Ci zamieszczać oraz komentować opowiadania i publicystykę.

Informacje

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku horror, którego autorem jest Alicella.

Jest zimno, mokro i ciemno. Dopiero po chwili zdaję sobie sprawę, że otacza mnie woda. Nie tonę jednak, nie brak mi powietrza. W głowie mam mętlik, niewiele pamiętam, w myślach widzę paszczę pełną nierównych zębów i słyszę polecenie: „a teraz idź, przyprowadź więcej dusz”. Czuję przymus działania, nic innego się nie liczy.

opowiadanie
horror

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest krar85.

 – Trzeba było tyle nie jeść. Zajeździsz rumaka – wyszczerzył się Taz-Bal-Ar.

– Życia nam nie starczy, by zajeździć te konie. Mają napęd termonuklearny oraz zapas paliwa, pozwalający na…

– To dlaczego polują, mądralo? – przerwał Taz-Bal-Ar, przewracając sugestywnie oczami.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Realuc.

Gustaw przekraczał bramę Twierdzy Opierzonych pełen obaw. Pragnął wetknąć pióro w tiarę i, tak jak jego ojciec, zostać wielkim światotwórcą. Doskonale zdawał sobie jednak sprawę z tego, jak trudna to sztuka do opanowania. A że z natury strachliwym młodzieńcem był, dla którego wiara w siebie to obce pojęcie, drżał od stóp do głowy, gdy tylko podeszwy butów zaszurały o bruk dziedzińca.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku horror, którego autorem jest Zanais.

Ob­cię­li jej głowę, aby nie ożyła dzię­ki czar­ciej mocy, wbili kołek w usta, aby nie rzu­ca­ła wię­cej cza­rów. Chcesz ją tak zo­sta­wić? Nie ma nawet krzy­ża na gro­bie, ale my… my, Ga­brie­lu, mo­że­my spra­wić, że spo­cznie, jak na chrze­ści­jan­kę przy­sta­ło. Jak czło­wiek, nie be­stia, za którą ją uwa­ża­li. Mu­si­my to zro­bić, ina­czej… ina­czej nie da nam spo­ko­ju. Po­słu­chaj mnie. Wyjdź z tej nory. Jutro po zmierz­chu pój­dzie­my na mo­kra­dła.

opowiadanie
horror

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku fantasy, którego autorem jest GreasySmooth.

Gdy zbli­żył się, usły­sza­łam pio­sen­kę. Wie­dzia­łam, że każdy sły­szy ją tro­chę ina­czej, na przy­kład Ait mó­wi­ła, że jest dla niej jak po mistrzowsku na­stro­jo­ne gę­śliki. Ja sły­sza­łam chór cudnych gło­sów, jakby nie z tej ziemi. Pio­sen­ka była tak śliczna, że sta­nę­łam bez ruchu i po­czu­łam, jak łzy na­pły­wa­ją mi do oczu. Moi swo­ja­cy klę­ka­li, pła­ka­li, wy­krzy­ki­wa­li wy­ra­zy od­da­nia i śpie­wa­li pie­śni na cześć przy­by­sza.

szort
fantasy

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest Luken.

Pra­wie wszy­scy by­li­śmy pod­de­ner­wo­wa­ni. Ja, Mi­chał, Aga… tylko Darek, nasz do­wód­ca, jak za­wsze nie dawał po sobie po­znać żad­nych emo­cji. Wnę­trze ukry­tej w lesie zie­mian­ki roz­świe­tla­ła wi­szą­ca po­środ­ku su­fi­tu la­tar­ka. Tuż pod nią, za­sty­gli jak po­są­gi, rzu­ca­li­śmy na ścia­ny chy­bo­czą­ce cie­nie. Pa­trzy­li­śmy w mil­cze­niu na pa­pie­ro­wą mapę ob­sza­ru daw­nej Pol­ski.

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest OldGuard.

Po chwili pojawił się napis w jednym z języków aardejskich, który Hak’iel szybko rozszyfrował, i krótka instrukcja:

 

Poziom 0

Cel: 29°52'05.4"N 31°12'54.0"E

Działania: usunąć ślady Pierwszej Generacji

 

 – Sprytne – zaśmiała się Zihrath. – To już stażyści nie sprzątają brudów, tylko rekruci?

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku science-fiction, którego autorem jest mr.maras.

– Największy sprzęt trafia do Paranal. VISTA albo VLT, cholernie wielki skurczybyk. – Felipe skrzywił się z niechęcią. – Nasze asy to łowcy egzoplanet – główny teleskop ze spektrometrem HARPS oraz systemy ExTrA i MASCARA. Do głównego podłączyliśmy niedawno systemem detekcji słabych pulsów fotonów. Szukamy planet, ale po godzinach odpalamy detektor i sprawdzamy, gwiazda po gwieździe, czy ktoś nie nadaje do nas światłem widzialnym.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Gekikara.

Stara Ys była miej­scem, gdzie, prócz Uni­wer­sy­te­tu sku­pia­ją­ce­go naj­mę­dr­szych i za­ra­zem naj­bar­dziej zgrzy­bia­łych uczo­nych im­pe­rium, zna­leźć można było do­słow­nie wszyst­ko, od ob­da­rzo­nych trze­ma pier­sia­mi tan­ce­rek roz­ko­szy, przez sta­ro­żyt­ne ar­te­fak­ty ze smo­czych kości, aż po han­dla­rzy przy­sług, które bez­sprzecz­nie sta­no­wi­ły towar naj­cen­niej­szy i naj­bar­dziej nie­bez­piecz­ny w ob­ro­cie. Trze­ba było tylko wie­dzieć, gdzie szu­kać.

opowiadanie
fantasy

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest arya.

Znalazłam go niedaleko domu, za pierwszą linią drzew. Nie ruszał się, tylko skamlał. Ten żałosny dźwięk jakimś cudem przedarł się przez wyjący wiatr, jakby transmitowany prywatnym kanałem, na którego częstotliwość nastrojono moje uszy. Sierść pokrywał splamiony krwią śnieg.

szort

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Gruszel.

Za­pach per­fum matki, zmie­sza­ny z ty­to­nio­wym dymem, za­wsze ko­ja­rzył się jej z dzie­ciń­stwem i bez­pie­czeń­stwem, z cza­sa­mi, kiedy nie miała zmar­twień, a świat obie­cy­wał wszel­kie skar­by, kusił ja­skra­wo­ścią i moż­li­wo­ścia­mi. Kiedy wy­da­wa­ło się, że jest ska­za­na na happy end. Wtu­li­ła się moc­niej, wie­dząc, że zaraz bę­dzie mu­sia­ła pu­ścić.

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest Verus.

Klara wstała. Miała jeszcze trochę czasu i nie mogła dopuścić, aby dyrektor to przegapił, więc pobiegła w stronę gabinetu. Ludzie, których mijała, oglądali się. Nie dostrzegali jej, ale czuli delikatny wietrzyk, niosący zapachy, których nie znali: leśnej ściółki, nadchodzącej burzy, pola po deszczu. 

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku science-fiction, którego autorem jest krar85.

– Lasy są bardzo ważne, ale odbudowa gospodarki po pandemii wymaga poświęceń. Proszę przyjść do mojego biura, już kiedyś to panu mówiłem, porozmawiamy na spokojnie.

Przyszedłem, wypełniłem kolejny kwestionariusz. Nigdy nie oddzwonili.

szort
science-fiction

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku fantasy, którego autorem jest fmsduval.

Konsekwentnie odpowiadała mu cisza. Aż w końcu ziemia poruszyła się, a piach wraz z pokrywającym go śniegiem począł zapadać się w czeluść. Loki cofnął się, przejęty. Z otchłani, po lodowych schodach na światło dnia wyszła na wpół zgniła, na wpół kwitnąca niewiasta, przyobleczona w suknię utkaną z udręki i smutku. Hel.

szort
fantasy

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku fantasy, którego autorem jest Crucis.

Pew­ne­go dnia wszy­scy umar­li. Nie wiem, czy przez sza­lo­ną mu­ta­cję słyn­ne­go wi­ru­sa, ko­smicz­ny ka­ta­klizm albo wojnę ato­mo­wą, czy jesz­cze coś in­ne­go. Ze­rwa­nie z ist­nie­niem na­stą­pi­ło nagle. Świat wy­peł­nił się du­cha­mi o twa­rzach bla­dych, apa­tycz­nych…

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest Golodh.

Nie pa­mię­tam, jak tu tra­fi­łem. Obu­dzi­łem się po­środ­ku tej dziw­nej, me­ta­lo­wej pu­sty­ni, któ­rej po­wierzch­nia cią­gle się zmie­nia­ła; raz za razem sa­mo­ist­nie two­rzy­ły się wznie­sie­nia i doły, z nieba spa­da­ły ide­al­nie wy­cio­sa­ne sze­ścia­ny, a grunt pękał pod wła­snym na­po­rem. Na moich oczach ka­wa­łek skały uniósł się w po­wie­trze, za­to­czył koło i pękł, ni­czym bańka my­dla­na.

«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 » »»
Nowa Fantastyka