Witamy na nowej stronie

Redakcja NF | 25.03.2014, g. 16:45

Jeśli masz konto w naszym serwisie, ale nie logowałeś się jeszcze na nowej stronie, kliknij na "zapomniałeś hasła?" w panelu logowania i je zresetuj. Jeśli konta nie masz, zachęcamy do jego założenia, co pozwoli Ci zamieszczać oraz komentować opowiadania i publicystykę.

Informacje

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku horror, którego autorem jest Żongler.

Usiadłem z nim, bo obraziłem się na Eneasza, a poza tym ze stolika antycznych pisarzy lepiej było widać kwitnące kasztany. Większość starców była ślepa, było więc marnotrawstwem, żeby to akurat oni siedzieli przy oknie. Wergiliusz miał dobrą wyobraźnię, ale nie chciałem, żeby pisał więcej historii. Nie podobało mi się to, że nie żyję. Ale jeszcze bardziej nie podobało mi się, że jest to historia Eneasza, nie moja.

opowiadanie
horror

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest black_cape.

Zwró­ci­ła In­an­na oczy na ki-gal, zwró­ci­ła oczy na obcą kra­inę. Długo pra­gnę­ła skar­bów ukry­tych w ciem­no­ści, wiele nocy śniła o dum­nym pa­ła­cu z la­zu­ry­tu za­mknię­tym za sied­mio­ma wro­ta­mi. Chcia­ła po­dzie­lić mrok we­dług bo­skich praw me, utkać z niego swoją kró­lew­ską szatę. Chcia­ła rzu­cić na­sio­na świa­tła na czar­ną, zmar­z­nię­tą zie­mię. Miesz­kań­cy ki-gal wiecz­nie dy­go­ta­li z zimna, a za po­karm mieli je­dy­nie kurz i pył.

Raz już wró­ci­ła In­an­na z kra­iny bez po­wro­tu.

opowiadanie

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest kam_mod.

– To nie ma znaczenia, kochany – powtórzyła, piszcząc odpowiednio do wieku. – Znalezienie go to bułka z masłem. Och, bułka z masłem? Przedziwny język. Co za bułka?

– Dobre pytanie – zgodził się Nira. – Z dżemem malinowym, może? Możesz mi wyczarować bułkę?

Kristi spojrzała na chłopaka z niedowierzaniem.

– Przychodzi do ciebie wszechpotężna bogini, a ty prosisz ją, by wyczarowała ci bułkę?

– No chyba nie taka zaraz wszechpotężna, jeśli potrzebujesz moją pomoc.

opowiadanie

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Irka_Luz.

– Bar­dzo za­baw­ne – skwi­to­wał szef zmia­ny, prze­czu­wa­jąc pro­ble­my.

Miał rację, męż­czy­zna nie miał do­ku­men­tów, ani pie­nię­dzy. Mówił z obcym ak­cen­tem, któ­re­go nie po­tra­fi­li roz­po­znać, a jego niem­czy­zna była ar­cha­icz­na, jakby uczył się z bar­dzo sta­rych pod­ręcz­ni­ków. Twier­dził, że jest Her­me­sem, bo­giem z grec­kiej mi­to­lo­gii, co na krót­ko wy­wo­ła­ło we­so­łość całej ekipy, a potem iry­ta­cję, bo ozna­cza­ło ko­niecz­ność we­zwa­nia po­li­cji i mnó­stwo pa­pier­ko­wej ro­bo­ty. Oczy­wi­ście mu nie uwie­rzy­li, choć po­win­ni. Po­wie­dział bo­wiem praw­dę.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest mr.maras.

Tymczasem donośny dźwięk Olifanta poniósł się w cztery strony świata: ku północnym fiordom, pod ścianę Uralu, do ziemi Afrów, przez Brytanię, na Morze Hybrydzkie i dalej, ponad wodami, które Saraceni nazywali Morzem Ciemności. Aż do wybrzeży Nowego Świata. 

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest Corrinn.

Wraz ze słoń­cem do życia bu­dzi­li się także lu­dzie gór, ple­mię Buttu. Wie­rzy­li oni w świę­tość Dłu­giej Rzeki oraz czci­li naj­wyż­szy znany sobie szczyt, zwany Górą Świa­ta. Buttu byli mocno zżyci z przy­ro­dą, jaka ich ota­cza­ła, ko­cha­li rzekę jak matkę, ona bo­wiem kar­mi­ła swoje ple­mię ni­czym wła­sne dzie­ci.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest leniwy2.

Wkładał gumową rękawicę, wyciągał to, co się tam zebrało i zwykle bez oglądania wyrzucał do śmieci.

– Nie wszystko da się rozwiązać siłowo, najważniejszy jest ruch nadgarstka. Mało osób o tym pamięta, ale lewoskrętny ruch nadgarstka jest kluczowy. Każdy mógłby to wyciągnąć, nawet pani by mogła. W wyciąganiu nie chodzi o wiarę w siebie. Wystarczy odpowiednia technika.

opowiadanie
fantasy

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Łosiot.

Las był dziwnie pusty, sterylnie czysty i ciemny. Tu i ówdzie przebijały się gdzieś z góry snopy kolorowego światła – najwięcej padało go na biegnącą między grubymi pniami ścieżkę.

opowiadanie
fantasy

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest drakaina.

Uzmysłowił to sobie dopiero po dłuższej chwili. Jaskinia była wypełniona tym wszystkim, co kojarzyło mu się z wyspą, na której się urodził i wychował. Z nadbrzeżnymi zaroślami, z górskimi krzewami czepiającymi się ubrania, z suchą wędliną przyprawioną mirtem, z kwiatami, jakich – jak mówił ojciec, który w sprawach politycznych podróżował do Livorno, Genui, a nawet Nicei i Turynu – nie ma nigdzie indziej na świecie.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest bronchospazm.

Ostat­niej nocy śniło jej się, że burza pia­sko­wa po­ry­wa ją i wy­rzu­ca gdzieś da­le­ko. Nic się jej nie stało, bo piach za­mor­ty­zo­wał upa­dek. Sen był ab­sur­dal­ny, ale czuła w nim jakiś szcze­gól­ny spo­kój, emo­cję nie­ade­kwat­ną i nie­spo­ty­ka­ną, jakie wy­stę­pu­ją tylko w snach, i do tego stanu tę­sk­ni­ła.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Wiktor Orłowski.

– Czy mi­ni­ster zdro­wia nie po­wi­nien zaj­mo­wać się ra­czej epi­de­mia­mi? – pyta. Chwi­lę musi za­sta­no­wić się nad wła­ści­wym sło­wem, do­pie­ro teraz do­cie­ra do niego, że roz­ma­wia­ją po hisz­pań­sku.

– To jest epi­de­mia, Ja­vier. 

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Monique.M.

Bastet czuła to w powietrzu, w obcej aurze miejsca. Rozejrzała się czujnie dookoła. Zamiast okazałej świątyni z czerwonego granitu przesyconej zapachem kadzideł i wypełnionej dźwiękami muzyki, szemrzącej wody okalającej mury, potężnych propylejów otaczających gaj, miała przed sobą… ruiny. 

opowiadanie

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest yantri.

Szli­śmy uli­ca­mi mia­sta, jego brud­ny­mi za­uł­ka­mi i ja­sny­mi ale­ja­mi. Czas zda­wał się nas omi­jać. Za­trzy­ma­li­śmy się w ob­skur­nym barze, gdzie mój to­wa­rzysz za­mó­wił górę pi­kant­ne­go je­dze­nia. Od­wie­dzi­li­śmy pa­skud­ną knaj­pę, gdzie wypił rzekę al­ko­ho­lu. Za­stu­ka­li­śmy do drzwi me­li­ny, z któ­rej wy­niósł trzy litry do­mo­wej ro­bo­ty rumu.

– Pra­wie jak kle­ren – sko­men­to­wał, śmie­jąc się.

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest Asylum.

Wczo­raj za­li­czy­łem upa­dek.

Dzi­siaj nie przy­szłaś na czas. Chyba nie po­dzie­lasz mojej tę­sk­no­ty. Prze­cież wiesz, że każ­de­go ranka cze­kam na cie­bie z nie­cier­pli­wo­ścią. Mamy nie­pi­sa­ny układ, że bę­dziesz o go­dzi­nie ósmej. Ósma wła­śnie mi­nę­ła. Cie­bie nie ma. Nie bę­dzie?

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest CM.

Cały pro­ces bu­do­wa­nia kon­flik­tu po­le­gał na dys­kret­nym pod­gry­za­niu po kost­kach. Na­le­ża­ło gryźć na tyle mocno i cel­nie, by wróg ze­chciał wresz­cie od­po­wie­dzieć kop­nia­kiem. Kop­nię­ty sta­wał się ofia­rą agre­sji i można było w końcu za­czy­nać całą za­ba­wę.

Pro­ces li­czył zwy­kle kilka eta­pów. Za­czy­na­ło się od: „ja chcia­łem go tylko przy­tu­lić!”, póź­niej przy­cho­dzi­ło: „to było nie­chcą­cy!”, dalej: „nie wiem, skąd ten nóż w jego sercu!” i do­pie­ro: „ta broń wstrze­li­ła przy­pad­kiem!”, sta­wa­ło się pod­sta­wą zbroj­nych roz­wią­zań.

opowiadanie
fantasy
«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 » »»
Nowa Fantastyka