Witamy na nowej stronie

Redakcja NF | 25.03.2014, g. 16:45

Jeśli masz konto w naszym serwisie, ale nie logowałeś się jeszcze na nowej stronie, kliknij na "zapomniałeś hasła?" w panelu logowania i je zresetuj. Jeśli konta nie masz, zachęcamy do jego założenia, co pozwoli Ci zamieszczać oraz komentować opowiadania i publicystykę.

Informacje

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest grzelulukas.

Bill, inżynier pokładowy, trzymający w dłoni chropowaty uchwyt ręcznej spawarki ME3 skupiał wzrok na łączeniu dwóch połówek drzwi. Nagle coś poruszyło się w kilkumilimetrowej szczelinie stalowych płyt. Cień padł na krawędź szpary. Tak przynajmniej wydawało się Geremu, który przylgnął do kompozytowej ściany uzbrojonej w ciągi rur przypominających czarne żyły gigantycznego monstrum.

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku science-fiction, którego autorem jest Corrinn.

Były ich mi­lio­ny mi­liar­dów. Zbyt wiele, aby ludz­kość zdo­ła­ła prze­czy­tać wszyst­kie. Za­pi­sa­ne w pa­mię­ci su­per­kom­pu­te­ra, aby każdy mógł mieć do nich do­stęp, dys­try­bu­owa­ne za drob­ną opła­tą po­przez sieć pu­blicz­nych i kie­szon­ko­wych czyt­ni­ków. Tłu­ma­czo­ne w ułam­ku se­kun­dy przez nie­omyl­ne trans­la­to­ry kon­tek­sto­we na do­wol­ny język i na­rze­cze.

szort
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku horror, którego autorem jest Storm.

Dziś po zmroku, gdy już miałem pójść spać, widziałem coś. Zdawało mi się, iż trzy postacie stoją pod zacienioną ścianą mej celi i wpatrują się we mnie. Zakładam, że to po prostu zwykłe przywidzenie, ale mimo to owa wizja nieco mnie zaniepokoiła. Wertując dziennik, uświadomiłem sobie, że nie pierwszy raz je widzę. Jednakże wtedy była ich dwójka…

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Ambush.

A ja wystrzeliłem do przodu z całą mocą. Skoczyłem pchnięty ostatnim skurczem pękającego serca jelenia. Wysunąłem pazurki i, jak w norkę, wepchałem się w pierwsze napotkane schronienie.

opowiadanie
fantasy

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku horror, którego autorem jest zygfryd89.

– On po­wró­ci – od­parł głos w krót­ko­fa­lów­ce. – Nie po­ja­wi się oso­bi­ście. Nie musi. Może warto po­zo­sta­wić ko­le­żan­kę w skrzy­ni? Bę­dzie ni­czym Pa­zy­fae w chwi­li po­czę­cia swego syna. Wie­cie, kogo zro­dzi­ła kró­lo­wa Krety?

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku horror, którego autorem jest Outta Sewer.

Ostre świa­tło kse­no­no­wych re­flek­to­rów roz­go­ni­ło mrok przed domem.

Otwar­te drzwi sieni i świe­cą­ca w noc, le­żą­ca na scho­dach la­tar­ka spra­wi­ły, że mama ob­la­ła się zim­nym potem. Za­par­ko­wa­ła tuż przed wej­ściem, ka­za­ła Leosi zo­stać w sa­mo­cho­dzie, a sama wy­szła na ze­wnątrz.

opowiadanie
horror

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest Nirred.

Świę­to­wa­no Noc Ku­pa­ły. Zwy­kle ciem­ne skle­pie­nie zie­mio­nie­ba skrzy­ło się szkar­łat­nie, bo w całym cy­lin­drycz­nym świe­cie pło­nę­ły ogni­ska, uda­jąc nocne niebo pełne gwiazd. Miesz­kań­cy nie przej­mo­wa­li się tym, że na po­kła­dzie stat­ku ko­lo­ni­za­cyj­ne­go nie było ty­po­wych zja­wisk astro­no­micz­nych, które uza­sad­nia­ły­by takie świę­to. Per­spek­ty­wa nocy peł­nej ra­do­ści przy­ćmie­wa­ła szcze­gó­ły tech­nicz­ne.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest cezary_cezary.

– Jesteś zamknięta, w ciemnej jaskini… Nie dostrzegasz prawdy, nie widzisz słońca… – wymamrotał mężczyzna, bardziej do siebie, niż do robota.

– Moduł starożytna filozofia dostępny w promocyjnej cenie czterdziestu czterech złotych miesięcznie lub w ramach pakietu premium. – Głos androida na moment przybrał ton i barwę lektora z dwudziestowiecznej reklamy radiowej.

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku fantasy, którego autorem jest Sejkonik.

Od lat chodził wszędzie z meblem przytroczonym do barków parcianymi pasami. Wisiał on na nim jak zbyt duży tornister na patykowatym kilkulatku. Wstydził się, że wszyscy mają go za dziwaka, a znowuż, gdy odczuwał wstyd, zaczynał produkować ten wstrętny kisielowaty glut.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku horror, którego autorem jest Zanais.

– Cztery minuty.

Leżę w metalowo-szklanej kapsule pod czujnym okiem chmary sensorów, ze skórą naszpikowaną igłami i w skafandrze, który kosmonautów przyprawiłby o atak wściekłej zazdrości.

Dlaczego? Ponieważ wypiłem parę drinków za dużo i rozjechałem osiemnastokołowcem emerytowanego księdza wracającego z balu charytatywnego.

opowiadanie
horror

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest kam_mod.

– Ktoś pod­pi­sał na cie­bie wyrok śmier­ci.

Ob­ry­wam po twa­rzy od czar­no­wło­sej po­łu­dni­cy, a roz­cza­pie­rzo­ne pa­zu­ry roz­ci­na­ją mi po­li­czek. Pró­bu­ję jej oddać, ale po­py­cha mnie na ścia­nę Fil­har­mo­nii War­miń­sko-Ma­zur­skiej, dwa kroki od kon­te­ne­rów na śmie­ci.

– Je­stem tro­chę za­ję­ty – wy­sa­pu­ję do sto­ją­ce­go obok mnie boga śmier­ci.

opowiadanie
fantasy

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku horror, którego autorem jest Bardjaskier.

Kva­sir spoj­rzał na be­to­no­wą kon­struk­cję. Wy­róż­nia­ła się wśród biu­row­ców ze szkła i stali. Za­uwa­żył, że w bu­dyn­ku, przy­naj­mniej do szó­ste­go pię­tra, nie było okien. Na au­to­ma­tycz­nych drzwiach nie od­na­lazł żad­ne­go logo je­dy­nie uło­żo­ny z czar­nych liter napis – “Fos­fo­ros”.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku horror, którego autorem jest AmonRa.

Zlana potem, z bijącym szybko sercem, usiadłam na łóżku. Nie miałam zbyt wiele czasu żeby zastanawiać się, co właściwie przed chwilą zobaczyłam. Musiałam biec do łazienki, próbując powstrzymać odruch wymiotny i błagając opatrzność, żebym zdążyła na czas.

opowiadanie
horror

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku fantasy, którego autorem jest CesarzowaMordoru.

– Nie dostaniesz ich – powtórzyła, głos zabrzmiał krucho, nie przebił monotonnego dudnienia. Na twarzach mężczyzn mignęła pobłażliwość.

– To wszystko na nic, Hino. Pararaiha już za długo była pozbawiona dobrodziejstw cywilizacji. My musimy ją odkryć. Ta biała plama na mapach nie wygląda stosownie.  

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest pusia.

W dzieciństwie opowiadaliśmy sobie o nim historie, wszystkie podobne: jeżeli odnajdziesz Błękitne Miasto, jeśli w nim wylądujesz, zostaniesz w nim na zawsze, nigdy nie odszukasz drogi do statku, będziesz błądził, aż umrzesz z głodu i zostanie po tobie tylko szkielet (o gołych kościach, z których odpada gnijące mięso z lubością opowiadał Piegus, chcąc mnie nastraszyć).

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest SzyszkowyDziadek.

Zło­śli­wi mówią, że głów­nym na­rzę­dziem w warsz­ta­cie fi­lo­zo­fa jest fotel. Że nic nie ro­bi­my ca­ły­mi dnia­mi, tylko sie­dzi­my sobie wy­god­nie z rę­ka­mi na opar­ciu i bu­ja­my w ob­ło­kach. No cóż… ponoć w każ­dym ste­reo­ty­pie jest ziarn­ko praw­dy. Swój po­czci­wy ciem­no­zie­lo­ny fotel zna­la­złem na pchlim targu, nieco już się zużył od eks­pe­ry­men­tów my­ślo­wych.

opowiadanie

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest Crucis.

– Miałeś zniknąć! Dostałem tabletki!

– Ha, ha! Wy myślicie, że wszystko załatwicie tabletkami!

– Przecież cię nie było! Dwa tygodnie!

– A widzisz… Czasami więcej się dowiesz, kiedy nie dopytujesz! Naprawdę tak żyjecie? Znaczy, widziałem z zewnątrz, ale nie wiedziałem, że tak to jest!

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest Golodh.

Zasadniczy problemem stanowiła również niekompetencja podległych mu pracowników. Nie było to rzecz jasna ich winą – wszak Yngrin miał wiedzę i doświadczenie o eony większe niż oni. Niemniej stworzenie odpowiedniej grupy badawczej wymagało dwukrotnej emulacji mózgu Yngrina, gdyż tylko on sam był w stanie nadążyć za własnymi pomysłami. Powstała również trzecia kopia, ta jednak celowo upośledzona, aby stworzyć pomost między van Persingami i resztą współpracowników.

opowiadanie
science-fiction
«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 » »»
Nowa Fantastyka