Witamy na nowej stronie

Redakcja NF | 25.03.2014, g. 16:45

Jeśli masz konto w naszym serwisie, ale nie logowałeś się jeszcze na nowej stronie, kliknij na "zapomniałeś hasła?" w panelu logowania i je zresetuj. Jeśli konta nie masz, zachęcamy do jego założenia, co pozwoli Ci zamieszczać oraz komentować opowiadania i publicystykę.

Informacje

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest PożeraczBułek.

Wpa­dłem na ge­nial­ny po­mysł, ale mu­sia­łem dzia­łać na­tych­miast. Za­bra­łem sztyw­ne­go Sznyc­la do ła­zien­ki, spłu­ka­łem z niego błoto i inne wy­dzie­li­ny, umy­łem w psim szam­po­nie, wy­su­szy­łem su­szar­ką, cały czas pró­bu­jąc za­po­mnieć o tym, że wła­śnie pie­lę­gnu­ję trupa.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest MarBac.

– Szepraszam szanowną, śliszną panią – wysyczał diabeł zdrętwiałym od gorzały językiem, gdy żona Franca cudem, chyba za sprawą klepanych wcześniej modlitw, nie nadziała się na zakrzywiony róg.

– Fraaaanc! – zawołała w stronę chałupy.

Nieco pewniej na nogach z domu wyszedł Franc. Zgarnął kapelusz Purtka, zgarnął bełkoczącego diabła i podpierając się wzajemnie, ruszyli w stronę jeziora.

– Franc… Psszyjacielu. Jah ja cię ssszanuję… – Płakał wzruszony swą miłością diabeł. – I wiesz co?! Wiesz ssso… Dam ci prezent, jo? Ale to… za chwilę.

Purtek zgiął się w pół i rzygnął w jałowiec. Krzak momentalnie stanął w ogniu, osmalając diabłu wąsiska.

– Dam ci presssent – ciągnął diabeł, ocierając usta. - Zrobię cię bogaczem! Also… Bęziesz miał tyle pieniędzy, że… Że aż tyle! Wszyscy we wsi… wszyscy… będą cię zwać bogatym von Szczepańskim! I twoje dzieci będą bogate… i wnuki… i prawnuki…

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest xamislaw.

Krzy­cząc, wpa­try­wał się w czar­ny obraz świa­ta. Kiedy spo­glą­dasz w ot­chłań ona rów­nież pa­trzy na cie­bie. Do­pie­ro teraz te słowa na­bra­ły sensu dla Bruno. Dwa śle­pia roz­bły­sły w ciem­no­ści. Jedno po­ma­rań­czo­we dru­gie zaś zie­lo­ne. Gdyby nie wszech­obec­ny mrok, przy­siągł­by, że po­twór się uśmie­cha.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest SaraWinter.

Iwao zdradził mi, że jego ojciec wysnuł hipotezę, która mówiła, że dźwięki te są odpowiedzialne za ludzką agresję. Miał na myśli małe złośliwości, kłamstwa, nienawiść. Tak jakby ta muzyka wpływała na ludzki umysł, szeptała człowiekowi do ucha „bluźnij, kradnij, krzycz, gnęb!”. Tak, jakby ludzie byli kuszeni przez demony.

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest mr.maras.

Orłow odpala kolejnego papierosa. Z zadumą wpatruje się w niebiesko-białe opakowanie, z którego spogląda na niego Łajka. Potrząsa głową.

– Co wy mi tu pierdolicie, Wasin. Widziałem tę całą komorę HKZ. Sklecili ją w miesiąc. Projekt na kolanie rysowali. Przecież wszyscy byli wtedy na urlopach i ściągano ich na gwałt, bo Korolow obiecał coś nieopatrznie pierwszemu sekretarzowi.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest AQQ.

Choć był obślizgły i nieprzyjemny, Aidan trzymał się go kurczowo. Fale, raz za razem, uderzały z ogromną siłą, targając bezwładnym ciałem mężczyzny, który resztkami sił obejmował słup, podtrzymujący molo. Ostatni słup. Dalej był już tylko bezkres morza, w górze pomost – zbyt wysoko, żeby do niego dosięgnąć. Od brzegu zaś dzieliło go kilkadziesiąt metrów.

Woda zalewała oczy i nos, wdzierała się w usta. Była lodowata. Aidan z trudem łapał powietrze. Strach zalewał umysł i ciało, paraliżując je. Wiedział, że jest w pułapce, w sytuacji bez wyjścia. Próbował znaleźć w sobie tyle odwagi, żeby puścić ten przeklęty słup i popłynąć do brzegu, ale była to zbyt trudna decyzja. Morze pachniało gniewem, a Aidan się bał.

46
kom

CM - Poszepty

Duch Biblioteki | 22.10.19, g. 19:45 | kom. CM

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest CM.

Naraz coś zadrżało. Za nim? Nad nim? Niepewny, rozglądał się na wszystkie strony. Kilka drobnych kamieni niemal bezgłośnie uderzyło w powierzchnię. Wtedy też zjawił się w końcu wielki nieobecny. Strach ścisnął go z taką mocą, że przez dłuższy czas nie mógł złapać oddechu.

– Debilu! – Wściekły, potężny wrzask rozsądku rozrywał jego bezwładne ciało. – Przecież nie chcesz tu być! Nie chcesz tak zginąć! Uciekaj!

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest ninedin.

Kinga wes­tchnę­ła cięż­ko. Me­dia­to­rów z upraw­nie­nia­mi nie było zbyt wielu, a na do­da­tek dwu­dzie­ste­go trze­cie­go grud­nia lu­dzie mie­wa­ją inne prio­ry­te­ty niż pro­wa­dze­nie ne­go­cja­cji mię­dzy dwoma skłó­co­ny­mi upio­ra­mi, za­gro­żo­ny­mi eks­mi­sją.

opowiadanie
fantasy

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest Wiktor Orłowski.

Był 8 sierpnia 2034 roku, Price zaczynał właśnie trzeci miesiąc oczekiwania na zastrzyk w Starke Prison, a ja byłem wciąż zbyt głupi, by zrozumieć, że wraz ze wzrokiem nie utraciłem wszystkiego.

Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że nie tylko ptaki ćwierkają, że nie ma sprawy, która byłaby wyłącznie moja i że bycia lepszym człowiekiem nauczy mnie kot.

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Nir.

Przez chwilę siedzieli w ciszy, zapatrzeni w pęczniejące powoli pióropusze czerwieni. Pies – bez ruchu. Kot także – przez chwilę. Potem koniuszek czarnego ogona zaczął kiwać się miarowo na boki, jakby szukając zaczepki. Kot zwrócił miodowe ślepia w stronę niewzruszonego towarzysza.

– Wiesz – prychnął, wskazując łebkiem na rozbłyski – w zasadzie to twoja wina. Ty zacząłeś.

opowiadanie

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest tsole.

Wra­ca­jąc ze szko­ły, Erwin po­spiesz­nie zrzu­cał tor­ni­ster i biegł do piw­ni­cy. Pu­pi­lek był rze­czy­wi­ście „smart”, bo szyb­ko za­czął go roz­po­zna­wać, oznaj­mia­jąc swą ra­dość zdu­mie­wa­ją­co gło­śnym mru­cze­niem. Wy­raź­nie za­przy­jaź­nił się też z Ajak­sem, który był teraz sta­łym by­wal­cem piw­ni­cy.

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest stn.

Wy­star­czy­ła za­le­d­wie chwi­la, żeby pies i kot po­bie­gły ku sobie, cał­ko­wi­cie za­fa­scy­no­wa­ne od­kry­ciem, któ­rym dla sie­bie były. Nie­za­leż­ność spo­tka­ła się z przy­wią­za­niem, a sa­mo­dziel­ność z od­da­niem.

szort

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest Minuskuła.

Przez wszyst­kie ko­lej­ne dni pa­sa­że­ro­wie śpią na zmia­ny, kła­dąc się w po­zy­cji em­brio­nal­nej na krót­kich ła­wecz­kach, jedzą po­zo­sta­łe ZŻ-ery, a ja po­wo­li za­czy­nam ro­zu­mieć, że pomoc nie na­dej­dzie. Jo­hann czyta Die Zeit, ko­bie­ta w bor­do­wych wło­sach gło­śno wzdy­cha, a Henry mię­to­si ka­pe­lusz, która tym razem nie znik­nął trze­cie­go dnia. Pew­nie mo­gła­bym wy­ja­śnić ten pa­ra­doks cza­so­wy, gdyby mi dano od­po­wied­nie ta­bli­ce i kilka go­dzin spo­ko­ju, ale na­praw­dę nie wy­da­je mi się to w tej chwi­li ważne.

«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 » »»
Nowa Fantastyka