Witamy na nowej stronie

Redakcja NF | 25.03.2014, g. 16:45

Jeśli masz konto w naszym serwisie, ale nie logowałeś się jeszcze na nowej stronie, kliknij na "zapomniałeś hasła?" w panelu logowania i je zresetuj. Jeśli konta nie masz, zachęcamy do jego założenia, co pozwoli Ci zamieszczać oraz komentować opowiadania i publicystykę.

Informacje

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest BarbarianCataphract.

Wy­glą­dał na do­wód­cę. Po­kry­ty ry­sa­mi od ko­cich pa­zu­rów hełm zwień­czo­ny pió­ro­pu­szem, opi­na­ją­ca lśnią­ce czar­ne futro kol­czu­ga i in­kru­sto­wa­na zło­tem rę­ko­jeść mie­cza były tylko czę­ścią bo­gac­twa i prze­py­chu uzbro­je­nia świn­kin­ga. 

 

PS; gło­suj­cie na Go­lo­dha >:3

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku horror, którego autorem jest Ambush.

Wą­skie, po­ma­lo­wa­ne kar­mi­no­wą szmin­ką wargi wy­po­wia­da­ły ja­kieś słowa, ale nie sły­sza­łam ani słowa. Lęk za­ci­snął się na mnie jak zi­mo­wa kra w je­zio­rze, po­zba­wia­jąc tchu i za­da­jąc nie­pi­sa­ny ból.  Chcia­łam się wy­co­fać, ale byłam moje ciało było cał­kiem bez­wład­ne. Nie byłam w sta­nie wy­du­sić ani słowa, unio­słam dłoń do skro­ni i osu­nę­łam się na po­sadz­kę.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest ManeTekelFares.

…poprzysiągłem, że odnajdę prawdę i choć cierpieniom nie sposób już zadośćuczynić, to niech przynajmniej pamięć zostanie oczyszczona z niesprawiedliwości. Jednakowoż zamknięty w tym, jak to ładnie o nim mówią, pensjonacie, nie mogę kontynuować poszukiwań. Szukam zatem człowieka o czułym sercu, by wypełnić to, co zacząłem.

Ale najlepiej będzie, mój przyjacielu, jak opowiem wszystko od początku.

opowiadanie

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest gravel.

Za drzwiami natychmiast odczuł zmianę temperatury i jego ramiona pokryły się gęsią skórką. W powietrzu tańczyły krople wody; unosiły się, opadały lub wirowały, tworząc spirale przy posadzce, jak niewielkie i nieszkodliwe trąby wodne nad powierzchnią oceanu.

Pośrodku komnaty unosił się pogrążony w transcendentnym śnie kolos, w którego objęcia Pollo miał dziś zawędrować.

opowiadanie

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku horror, którego autorem jest Sonata.

– Panie Wood, pana dom stał się… na­wie­dzo­ny. – An­der­son z wy­sił­kiem wy­po­wia­da ostat­nie słowo.

– Na­wie­dzo­ny? – po­wta­rza bez­myśl­nie ar­ty­sta.  

– To się za­czę­ło około mie­siąc temu – wy­ja­śnia są­siad. – Z pań­skie­go domu pew­ne­go dnia wró­cił ogrod­nik. Po­zba­wio­ny rzęs. 

– Słu­cham?!  

– Tak, cał­kiem bez rzęs. Jakby ktoś mu je wy­rwał.

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku fantasy, którego autorem jest Vacter.

Baldimir usiadł znowu przy fortepianie i wygrywał na białych klawiszach proste melodyjki. W pewnym momencie dodał dźwięk czarnego klawisza, który nie pasował zbytnio do jego gry, jednak brzmienie wybuchu wywołało uśmiech na twarzy. Baldimir zagrał jeszcze trzy czarne dźwięki i położył się spać. Tymczasem pod łóżkiem trwała praca.

szort
fantasy

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku horror, którego autorem jest Storm.

Za­wsze, gdy zle­ca­łem mu wy­pcha­nie ja­kie­go­kol­wiek zwie­rzę­cia on w bły­ska­wicz­ny spo­sób (bo w ciągu za­le­d­wie jed­ne­go dnia) i bez za­rzu­tu wy­wią­zy­wał się ze swych obo­wiąz­ków. Gdyby tego było mało, żądał nie­wie­le pie­nię­dzy za swe usłu­gi i za­szczy­cał mnie miłą po­ga­węd­ką choć­by na naj­bar­dziej błahe te­ma­ty, ile­kroć przy­cho­dzi­łem ode­brać wy­pcha­ne tro­feum. Jed­nak sy­tu­acja zmie­ni­ła się dia­me­tral­nie, gdy od­kry­łem ta­jem­ni­cę ar­ty­sty.

 

44
kom

CM - Nowa Aztekia

Duch Biblioteki | 06.12.22, g. 15:12 | kom. CM

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest CM.

Fale zlewały się w przytłaczającą jedność. Były potężne, zdawały się nie mieć końca. Quetzalcoatl znajdował się zbyt daleko, by dostrzec szczegóły ponurego misterium i dopiero gdy to przykryło część ruin, zdał sobie sprawę, że ma przed oczami mrowie obsydianowych kamyczków sunących niczym lawina w poszukiwaniu ofiar.

Nie mógł się ruszyć. Wszystko, o czym myślał, to żeby czarna fala ominęła wzniesienie, bo nie czuł się jeszcze gotowy na starcie.

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest LabinnaH.

A czułe „kocham”?

Kiedyś, gdy mówiło się „kocham”, było się dumnym i oczarowanym, pewnym, że cudownie brzmi w naszych ustach, pasuje do drugiej osoby i wspólnego porozumienia. Później ten wyraz zagubił swój wyraz i pozostały jedynie litery. A, „kocham” niezbyt chętnie wychylało się z ukrycia, bo mózg podpowiadał: „Nie powtarzaj. Okazujesz słabość. Nastał bój płci”.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest Ramshiri.

Ko­smi­ci mieli tech­no­lo­gię wy­ma­zy­wa­nia toż­sa­mo­ści upro­wa­dzo­ne­go z ziem­skich sys­te­mów kom­pu­te­ro­wych. Albo nie! To po­li­cja po­zby­ła się da­nych o moim przy­ja­cie­lu, aby za­tu­szo­wać spra­wę. Mu­sia­łem stąd wyjść. I to jak naj­szyb­ciej.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest ośmiornica.

To była najbardziej wyuzdana elfka, jaką widziałem. Kto w ogóle dał jej tę pracę? Ależ miałem szczęście tego roku. Szczerze mówiąc, spodziewałem się w najlepszym razie pijanego rencisty, w najgorszym – zawszonego bezdomnego. 

opowiadanie

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest chalbarczyk.

Tomasz stał pośrodku chaosu. Wszystko było obce. Przymknął oczy. Chciał znaleźć się w skryptorium pośród książek. Chciał, aby było jak dawniej. Miał nadzieję, że przynajmniej jego uczeń, brat Medart zostanie, ale się pomylił. Medart niczego nie zrozumiał z jego wykładów.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku horror, którego autorem jest Zanais.

Od­le­gły dźwięk sil­ni­ka spra­wił, że pod­nio­sła czuj­nie głowę. Po­li­cja sta­no­wa? Tutaj, w Lu­izja­nie, sa­mot­ną czar­no­skó­rą ko­bie­tę mogło spo­tkać coś znacz­nie gor­sze­go niż krzy­we spoj­rze­nie i man­dat z wy­my­ślo­ne­go po­wo­du. Na Po­łu­dniu czas pły­nął ina­czej – biali wy­zby­wa­li się uprze­dzeń bar­dzo po­wo­li. O ile w ogóle.

opowiadanie
horror

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest bruce.

Znalazłam się ponownie w znienawidzonym, ponurym wnętrzu, które z wolna wysysało moją duszę. Byłam tam wprawdzie wolna z krępujących na co dzień moje kostki kajdanek, ale za to trzęsłam się z przenikliwego zimna, ubrana jedynie w zwiewną koszulę nocną. Zaczęłam boso schodzić po stopniach, dotykając dłońmi lodowatej ściany.

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku fantasy, którego autorem jest mindenamifaj.

Na głowie zamiast tradycyjnej zielonej czapeczki miał luźno pleciony wianek z trawy. Pomiędzy źdźbłami czerniły się jego najcenniejsze ozdoby: najrozmaitsze ogonki, kropki, i przecinki, pojedyncze litery, a nawet sterczący dumnie wykrzyknik. Właśnie się zastanawiał, gdzie zatknąć najnowszy łup, pięknie zaokrąglony pytajnik, kiedy dobiegło go wołanie siostry.

szort
fantasy

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku fantasy, którego autorem jest mindenamifaj.

– A niech to klik! – za­klął Gurl po­tknąw­szy się o wła­sną mio­tłę.

Pod­niósł głowę i lekko zmru­żył oczy, pró­bu­jąc roz­po­znać przy­by­sza.

– Ach, to młody Murk. Dokąd dzi­siaj?

– We­zwa­nie spod M.

– Po­dob­no mają tam nie­złe bagno.

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest HollyHell91.

Światło reflektora padło również na lekarza. Zaśmiał się, ale nie był to śmiech zadowolenia. 

– Myślę, że pani bardzo dobrze zna odpowiedź – zaczął powoli. – Przyszła tu pani jedynie po to, by uciszyć swoje sumienie i by usłyszeć od kogoś innego, że ma takie same problemy jak pani. Jest pani egoistką i zabiera mi mój cenny czas. 

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku horror, którego autorem jest GreasySmooth.

Drgnie­nia do­cho­dzą naj­pierw z ga­bi­ne­tu na par­te­rze, potem z ko­ry­ta­rza. Te dwu­no­gie isto­ty, cią­gle w ruchu, cią­gle gdzieś po­dą­ża­ją­ce… Moje do­stoj­ne ciało nie jest na­wy­kłe do prze­miesz­cza­nia się. Wolę spra­wić, by inni przy­cho­dzi­li do mnie.

opowiadanie
horror

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku science-fiction, którego autorem jest Golodh.

Naprzeciwko Yusufa stał błyszczący, metalowy robot. Z wyglądu przypominał zwykłego człowieka, choć wciąż brakowało mu trochę do ideału. Kanciasta twarz, wystające gdzieniegdzie kable, podświetlone oczy i… – Bip bop! Najzabawniejszy element jego programu. Yosuf zaśmiał się pod nosem. – Bip bop! Czekam na rozkazy. Bip bop!

szort
science-fiction
«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » »»
Nowa Fantastyka