Witamy na nowej stronie

Redakcja NF | 25.03.2014, g. 16:45

Jeśli masz konto w naszym serwisie, ale nie logowałeś się jeszcze na nowej stronie, kliknij na "zapomniałeś hasła?" w panelu logowania i je zresetuj. Jeśli konta nie masz, zachęcamy do jego założenia, co pozwoli Ci zamieszczać oraz komentować opowiadania i publicystykę.

Informacje

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest SaraWinter.

Sze­ro­ki uśmiech nie zni­kał z jego twa­rzy. Zo­sta­łam w miesz­ka­niu sama i cały ten czas po­dzi­wia­łam pa­da­ją­cy śnieg. Kiedy za­szło słoń­ce, świą­tecz­ne lamp­ki roz­świe­tli­ły ulice. Było ich na­praw­dę dużo, dla­te­go od razu za­czę­łam je li­czyć.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest dorjee.

Gdy zagon był całkiem czysty, a w zasięgu wzroków nie turlała się ani jedna chwaścia tusza, usiadła na ziemi, by odpocząć. Chyba nigdy dotąd nie zmęczyła się aż tak żadną pracą. Kiedy miechy w jej wnętrzu nieco zwolniły akcję, a oddech się uspokoił, zobaczyła akurat jak w oddali, nad horyzontem nad linią Cichych Gór, wolno wstaje drugie słońce – Brzeszczot.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Krokus.

Być może właśnie ta piosenka, a może dyskusja, jaka rozgorzała na jej temat, lub po prostu szał przygotowań sprawił, że obawy o to, cóż złego wydarzy się w noc wigilijną, w większości odpłynęły.

Aż do dwudziestego czwartego grudnia, gdy słońce zatrzymało się tuż nad horyzontem i za żadne skarby nie chciało opaść za linię widnokręgu.

opowiadanie
fantasy

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Realuc.

Z każdym postawionym na przystrojonym stole przedmiotem widzę JE przed oczami coraz wyraźniej. Miałem tego nie robić. Nie bawić się w to, jak w zeszłym roku. Jednak i tym razem postawiłem dwa dodatkowe krzesła, a o zastawę oparłem ich zdjęcia. Będziemy razem kolędować, będziemy razem się śmiać, radować się smakami potraw. Tak, jak dawniej…

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Alicella.

 – Panie, a te karpie to świeże? – Babsztyl przy najbliższym stoisku wskazał pływające w beczce ryby.

Sprzedawca zrobił minę, jakby zastanawiał się czy nie śni. Nawet byłem ciekaw odpowiedzi, ale nie chciałem zwlekać. Przeciskałem się przez tłum ludzi, którzy najwyraźniej w Wigilię postanowili zrobić zapasy na wypadek apokalipsy.

opowiadanie

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest adam_c4.

Ko­lej­ny list od razu wydał mu się po­dej­rza­ny. Wy­róż­nia­ły go trzy cechy: szara ko­per­ta, brak na­kle­jek i po­dob­nych ozdob­ni­ków, ładny cha­rak­ter pisma.

„Ko­cha­ny Świę­ty Mi­ko­ła­ju! W tym roku pro­szę Cię o na­stę­pu­ją­ce za­baw­ki…"

Ad­re­sat prze­czy­tał treść dwu­krot­nie. Potem jesz­cze raz. Dla pew­no­ści spraw­dził, czy nie do­pi­sa­no cze­goś na od­wro­cie kart­ki.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Irka_Luz.

Lekarz poddaje się dość szybko, oficjalnie stwierdza zgon i rusza, by zająć się sąsiadem. Patrzę na ciało, które było mną, leży z rozerwaną bluzką wśród medycznych śmieci. Tyle zostaje – bałagan.

– Co teraz? – pytam.

– Teraz…

Coś szarpie mnie do tyłu, lecę, a świat się oddala.

opowiadanie

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku fantasy, którego autorem jest Outta Sewer.

Gdy opadł kurz, w wyrwie dostrzegli czerwone światło, a po chwili rozległ się dźwięk dzwonków. Renifer Rudolf, z nosem rozjaśnionym wewnętrznym światłem i źrenicami rozszerzonymi po zażyciu parzystokopytnej dawki amfetaminy, stał na tylnych nogach, z racicami zagłębionymi w powstałym po wybuchu gruzie. Przez szeroką pierś przewieszony miał bandolier, z którego w gronach zwisały granaty oraz bombki.

szort
fantasy

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Zanais.

– Wy­mień­my się, przy­ja­cie­le. Mogę oddać te cu­deń­ka… Mogą być WA-SZE. Po­trze­bu­je­cie ich, a ja po­trze­bu­ję tylko dzie­ci.

Wie­dzą o tym. Nie­któ­rzy pa­mię­ta­ją, inni sły­sze­li opo­wie­ści. Mimo to twa­rze zmie­nia­ją wyraz. Nawet odu­rze­ni nar­ko­ty­kiem i znie­wo­le­ni hyp­no­gło­sem wal­czą z naj­star­szym in­stynk­tem – tro­ską o po­tom­stwo.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest mr.maras.

Pętak splu­nął pod nogi. Przez jakiś czas szu­kał zęba, przy­glą­da­jąc się pla­mie czer­wie­ni na sza­rym śnie­gu, a potem, tknię­ty nie­po­ko­ją­cym prze­czu­ciem, pod­niósł głowę i spoj­rzał pro­sto w uśmiech­nię­tą twarz Mi­ko­ła­ja.

Co za pech! 

opowiadanie

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest mcraptorking.

Przo­dow­nik Hen­ryk na­skro­bał coś w ka­je­cie. Lu­dwik dys­kret­nie od­chy­lił się do tyłu, by za­pu­ścić żu­ra­wia do no­te­su ko­le­gi.

– Wie­rzy­cie?… – dzia­dek po­wtó­rzył py­ta­nie.

Po­li­cjan­ci po­ki­wa­li gło­wa­mi.

– Byłem… Byłem ka­mer­dy­ne­rem w domu hra­bio­stwa Po­tłu­czew­skich przez pra­wie czter­dzie­ści lat… – opo­wia­dał Szu­bert.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Alicella.

Tylko raz go widziałem, przybył o zmierzchu niczym zwiastun ciemności. Nie nosił przy pasie miecza, ale dwa bicze. Dosiadał wierzchowca o karmazynowych ślepiach i sierści czarniejszej niż bezgwiezdna noc. Wyklęty pomiot, tchórz, co umknął śmierci, ale na wieczne potępienie się skazał. Strzeżcie się łowcy, na drodze mu nie stawajcie, bo jedynie zew polowania go prowadzi.

opowiadanie
fantasy

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest Radek.

Straż­nik Miej­ski przy­niósł małe ozdob­ne pu­de­łecz­ko. Ro­de­rick nie mu­siał do niego za­glą­dać, żeby wie­dzieć co w nim jest. Nie­mal jed­no­cze­śnie przy­szła wia­do­mość na ko­mu­ni­ka­tor:

„Oj­ciec ma za­szczyt za­pro­sić Wiel­moż­ne­go Pana Ba­ro­na przed ob­li­cze Kró­lew­skiej Ko­mi­sji Kwa­li­fi­ka­cyj­nej. Obec­ność, jak się Wiel­moż­ny Pan Baron do­my­śla, jest obo­wiąz­ko­wa.”

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest Gekikara.

Cie­pły prąd wszech­oce­anu ob­my­wał szczyt wieży ko­ra­lo­ko­stu, a pod­eks­cy­to­wa­na Dako pły­wa­ła wokół igli­cy, nie mogąc usie­dzieć w miej­scu. Co i raz zer­ka­ła na ojca, wy­cze­ku­ją­ce­go przed wej­ściem do ko­mo­ry, z nie­mym py­ta­niem „czy to już” wy­pi­sa­nym na twa­rzy.

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest dogsdumpling.

Żółw świata leniwie płynął w morzu gwiazd ku sobie tylko znanemu brzegowi, gdy dziewczynę nawiedził proroczy sen. Śniła o gwiazdach ostrych jak kolce jeżowca. Następnego dnia na brudny, rdzawy piach morze wyrzuciło miliony martwych ostryg, a słony zapach ustąpił dusznemu odorowi zgnilizny.

opowiadanie

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest Światowider.

Puł­kow­nik chrząk­nął.

– To sta­wia mnie w trud­nej sy­tu­acji. Pro­szę pa­mię­tać, że poza wy­jąt­ka­mi wy­mie­nio­ny­mi w kon­wen­cji, mam obo­wią­zek re­spek­to­wać neu­tral­ność po­wierzch­ni pla­ne­ty. Na­ru­sze­nie jej na wy­łącz­ne we­zwa­nie elona by­ło­by wąt­pli­wym pre­ce­den­sem, przynajmniej na ile mój koszarowy mózg rozumie prawo międzynarodowe.

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Helmut.

– Czyli musimy być czujni jak bromba! – Paplacy przywarł do grzbietu konia i rozejrzał się dookoła dzikim wzrokiem, prezentując swoją czujność.

– Bromby to bajka dla dzieci. Nikt ich nigdy nie widział – zauważył Sureten.

– Otóż to! Skubane zawsze zdążą się schować.

opowiadanie
fantasy
«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » »»
Nowa Fantastyka