Witamy na nowej stronie

Redakcja NF | 25.03.2014, g. 16:45

Jeśli masz konto w naszym serwisie, ale nie logowałeś się jeszcze na nowej stronie, kliknij na "zapomniałeś hasła?" w panelu logowania i je zresetuj. Jeśli konta nie masz, zachęcamy do jego założenia, co pozwoli Ci zamieszczać oraz komentować opowiadania i publicystykę.

Informacje

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Outta Sewer.

Chłopak pchnął skrzydło, jednocześnie robiąc krok w tył. Wewnątrz było ciemno. Tchnęło ze środka ciężkim zaduchem, jaki zdarza się w niewentylowanych pomieszczeniach, ogrzewanych zbierającymi kurz, żeliwnymi kaloryferami.

Zapach starości i osamotnienia.

Maciek zebrał w sobie całą odwagę, na jaką stać dziewięciolatka i przekroczył próg.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest ANDO.

“Uro­dzi­łem się w ide­al­nym świe­cie, na stówę!” – do­cie­ra do mnie, gdy wer­tu­ję książ­kę o daw­nych cza­sach. (…) Kom­plet­nie nie ro­zu­miem, dla­cze­go lu­dzie mu­sie­li mę­czyć się w pracy, pła­cić za miesz­ka­nie i za­ku­py. Teraz po pro­stu do­sta­je się dom i inne rze­czy, które wy­star­czy za­mó­wić przez in­ter­net, a w bar­dziej skom­pli­ko­wa­nych spra­wach na­pi­sać do Pre­zy­den­ta.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Silva.

Kiedyś sprawy wyglądały inaczej.

Przynajmniej tak mówili ludzie. Choroba zaczęła przenosić się pomiędzy Wrotami przed narodzinami Ayi, więc sama nie wiedziała, jak było wcześniej. Jedynie słyszała, że przedtem światy umierały, gdy nadchodził ich koniec.

Umierały, a nie trzeba było je dobijać.

opowiadanie
fantasy

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Sagitt.

W kwestii nierozwikłanej zagadki malowideł też nie odpuszczałem. Przez następne dwa miesiące w Gwatemali notorycznie się nie wysypiałem, kiedy po całodziennych pracach siadałem przed komputerem w poszukiwaniu choćby poszlaki. Wertowałem publikacje i książki. Nie znajdując odpowiedzi poszedłem dalej, szukałem podobieństw w kulturach i mitologiach Azteków, Olmeków czy Tolteków. Bezskutecznie.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Monique.M.

Atak na­stą­pił znie­nac­ka. Je­dy­nie szó­sty zmysł ura­to­wał kruka. Ja­strząb dra­snął pa­zu­rem kru­cze skrzy­dło i szyb­ko po­no­wił atak. Pło­my­ków­ka włą­czy­ła się w walkę. Chaos bi­ją­cych skrzy­deł, fru­wa­ją­cych do­oko­ła piór i pta­sich wrza­sków. Kruk nie miał już siły, dra­śnię­te skrzy­dło od­mó­wi­ło po­słu­szeń­stwa. Ptak, pi­ku­jąc w dół, stra­cił przy­tom­ność.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Gekikara.

Roz­bi­li obóz na nie­wiel­kiej po­la­nie w środ­ku lasu, pod ogrom­nym gła­zem wy­sta­ją­cym z ziemi ni­czym po­je­dyn­czy smo­czy ząb. A może to był smo­czy ząb? Jork nie miał pew­no­ści, jesz­cze nigdy nie wi­dział ży­we­go smoka, znał je tylko z opo­wie­ści że­gla­rzy, któ­rzy przy­pły­wa­li na Starą Ys, by sprze­dać swoje zna­le­zi­ska.

W ich hi­sto­riach smoki były po­tęż­ne, tak wiel­kie, że mogły swoim cia­łem owi­nąć pla­ne­tę, a w py­skach zmie­ścić księ­życ.

opowiadanie
fantasy

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Ślimak Zagłady.

Przed dojechaniem na dworzec zajrzał w swoje notatki. Warszawa: miasto generał-gubernialne Kraju Priwislinskiego, na obu brzegach Wisły; ponad osiemset tysięcy mieszkańców. Główne plagi trapiące ludność: gruźlica, zatrucia spirytusem drzewnym, terror indywidualny. W takim razie zakup prowiantu na dworcu wydaje się niewskazany.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest drakaina.

Za­ko­cha­ła się od pierw­sze­go wej­rze­nia. Wie­dzia­ła, że oj­ciec bę­dzie nie­za­do­wo­lo­ny: za­ko­chi­wa­nie się w wo­jow­ni­kach nie na­le­ża­ło do do­brych oby­cza­jów. Po­win­na po­trak­to­wać go jak każ­de­go in­ne­go – za­pro­wa­dzić do wład­cy, po dro­dze tłu­ma­cząc, na czym bę­dzie po­le­gać służ­ba.

opowiadanie
fantasy

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest Finkla.

Owady nie mogły wyewoluować na planecie pozbawionej roślinności i w ogóle jakiegokolwiek życia, które odkryliby ludzie. To po prostu niemożliwe.

A jednak. Xedar wpatrywał się w maleńkie zwłoki. Trzydzieści dziewięć milimetrów długości, kolor brunatny. Głowa, tułów i odwłok, trzy pary nóg przytulonych do tułowia w pośmiertnym przykurczu, dwie pary skrzydeł z przezroczystej błony. Wypisz, wymaluj – owad.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest MrBrightside.

Szep­tał jej coś do ucha, lecz w tam­tej chwi­li słowa nio­sły je­dy­nie zbęd­ną in­for­ma­cję. Li­czył się tylko ten pół­szept wy­mie­sza­ny z chci­wym po­mru­kiem. Bon­nie przy­lgnę­ła moc­niej, usta­bi­li­zo­wa­ła po­ziom oksy­to­cy­ny, po­czu­ła pra­cu­ją­ce pod skórą mię­śnie. Ich ruch wy­do­by­wał za­pach męż­czy­zny, a ten, zmie­sza­ny z wonią per­fum, do­peł­niał ko­la­żu do­znań.

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Jim.

(…) Woda pod ko­pu­łą Perły w Perle za­ro­iła się od woj­ska i cy­wi­li, wy­peł­ni­ła bul­go­tem pław­nych pę­che­rzy, chrzę­stem zę­ba­tych kół, stu­ko­tem bo­jo­wych me­cha­ni­zmów, szczę­kiem oręża i po­krzy­ki­wa­nia­mi do­wód­czyń. Zwo­żo­no za­pa­sy żyw­no­ści, amu­ni­cji i ma­gne­zjum. Przed­mie­ścia za­tęt­ni­ły ko­lo­ra­mi – zło­ci­sty­mi sztan­da­ra­mi, wie­lo­barw­ny­mi kro­pie­rza­mi rap­ta­re­nów (…)

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Verus.

– Żyjesz? – pisnęła, kiedy tylko odebrałam.

– Już nie za długo. Siedzę w jakimś lesie, niedługo pożrą mnie albo niedźwiedzie, albo Reptilianie. – Och, Morndownczycy nienawidzili tego określenia. Używaliśmy go nieco pogardliwie, przyznaję. Ale sami zasłużyli swoim nieprzystępnym usposobieniem. – Nagraj moje słowa: jeśli nie przeżyję, na moim nagrobku napiszcie „zabita przez Reptilian, tak jak przepowiadali przodkowie”. Obiecaj mi.

opowiadanie
fantasy

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest PanDomingo.

Uj­rzał tam le­cą­cą… ła­wi­cę okoni. Po obu stro­nach rzeki za­miast zwy­kłych drzew były drze­wa z ka­mie­nia­mi za­miast liści. Woda była dość mętna, jed­nak dał radę doj­rzeć, że to co pod nią pływa, pra­wie na pewno jest go­łę­biem. Zde­cy­do­wa­nie to oni byli tu przy­by­sza­mi.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest AmonRa.

A mo­głem po­je­chać na ro­bo­ty do ko­pal­ni, po­my­ślał ża­ło­śnie Ka­sper, ko­lej­ną noc z rzędu mar­z­nąc na war­cie. Mimo gru­be­go, my­śliw­skie­go odzie­nia war­tow­nik trząsł się jak osika. Do­ku­cza­ło mu par­cie na pę­cherz. Było tak ciem­no i mgli­ście, że gdyby po­sta­no­wił sobie ulżyć i sik­nąć do rzeki, z tru­dem doj­rzał­by swo­je­go ma­łe­go przy­ja­cie­la. Nawet pło­ną­ce w me­ta­lo­wym sto­ja­ku łu­czy­wo nie­wie­le po­ma­ga­ło. Gdy w oko­li­cy prze­le­ciał ze skrze­kiem czar­ny kruk, trze­po­cząc zło­wiesz­czo skrzy­dła­mi, Ka­sper pra­wie po­pu­ścił w gacie.

«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » »»
Nowa Fantastyka