Witamy na nowej stronie

Redakcja NF | 25.03.2014, g. 16:45

Jeśli masz konto w naszym serwisie, ale nie logowałeś się jeszcze na nowej stronie, kliknij na "zapomniałeś hasła?" w panelu logowania i je zresetuj. Jeśli konta nie masz, zachęcamy do jego założenia, co pozwoli Ci zamieszczać oraz komentować opowiadania i publicystykę.

Informacje

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Jim.

– Może trzeba było użyć innych słów?

– Jakich? O tak… tak… tak mi rób.

– Odpowiednich – zassała paluszek na chwilę, Nidas przymknął oczy – Bardziej precyzyjnych.

Trwali tak przez chwilę, a wojownik nie mógł się skupić na tym, co chciał rzec, wreszcie wyszeptał:

– Każde by na moją szkodę przekręcił.

opowiadanie
fantasy

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku horror, którego autorem jest Bardjaskier.

We­te­ra­ni por­ta­lu do­sko­na­le zda­wa­li sobie spra­wę, kto kryje się pod nic­kiem Pani Sowy, i trak­to­wa­li jej opi­nie z naj­wyż­szym sza­cun­kiem. Młode, mniej za­zna­jo­mio­ne z li­te­ra­tu­rą po­ko­le­nie, szyb­ko orien­to­wa­ło się, kto na por­ta­lu de­cy­du­je o tym, czy tekst jest wart czy­je­go­kol­wiek czasu, a wśród bogów In­ne­go Wy­mia­ru Pani Sowa wciąż była nie­wąt­pli­wie na szczy­cie pan­te­onu.

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku fantasy, którego autorem jest gravel.

Niewiele Kazeemowi zostało poza opowieściami. Każdej nocy siada na skraju oazy, tam gdzie przyginane wiatrem trzciny przerzedzają się i ustępują wydmom Pustyni. Czeka, aż za jego plecami zgasną ostatnie ogniska. Sam nigdy nie rozpala ognia, gdyż nieważne, jak blisko płomieni usiądzie, dłonie i tak nie przestaną się trząść.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest czeke.

– Nasz książę łajdakiem? – kpiąco rzucił Borgar. – Niemożliwe.

Gawron uśmiechnął się lekko, ale odpowiedział całkiem poważnie.

– Tak, ale to nasz łajdak, który nam płaci i w naszym własnym interesie jest utrzymać ten stan rzeczy.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Nova.

– No to jakie moje trzy ży­cze­nia chcesz speł­nić?

Lajla sfru­nę­ła na sto­lik ka­wo­wy i przy­sia­dła na lap­to­pie wy­god­nie opie­ra­jąc się o jego ekran. W świe­tle świe­czek jej skrzy­dła rzu­ca­ły teraz dwa cie­nie. Wy­glą­da­ło to uro­czo. Za­py­ta­ła:

– A kto ci po­wie­dział, że speł­nia­my trzy ży­cze­nia?

– Już ci mó­wi­łam, każde dziec­ko o tym wie.

– Muszę cię roz­cza­ro­wać. Przy­le­cia­łam na tę pla­ne­tę w pew­nej misji i jak tylko ją wy­peł­nię, będę mu­sia­ła wra­cać.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest GreasySmooth.

Uczu­cia tar­ga­ją­ce ciżbą ludz­ką były jak za­wsze zmien­ne i pstre. Nie­któ­rzy ży­czy­li ska­zań­com po­raż­ki, inni po­wo­dze­nia w walce z po­two­rem. Ktoś snuł wizje śmier­ci w mę­czar­niach, ktoś inny na­rze­kał, że to wszyst­ko dro­gie i nie­po­trzeb­ne.

– A co, jak tę ma­chi­nę ukrad­ną i od­le­cą? – Mar­twi­ła się star­sza ko­bie­ta. – Prze­cież to naj­gor­si z naj­gor­szych! – skwi­to­wa­ła i splu­nę­ła pod nogi.

opowiadanie
fantasy

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku horror, którego autorem jest Ambush.

 

Z żoną spo­glą­da­li­śmy na sie­bie. Zer­ka­ła, jak się ubra­łem przy waż­nych oka­zjach, ga­pi­ła się wy­mow­nie, gdy w to­wa­rzy­stwie coś pal­ną­łem, lub gdy ocze­ki­wa­ła wspar­cia w roz­mo­wach z dzieć­mi.  

opowiadanie
horror

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku horror, którego autorem jest Bardjaskier.

Jack sie­dział Pod Roz­bi­tą Lu­ne­tą. Czuł, jak zimne kro­ple potu wy­pły­wa­ją spod czer­wo­nej chu­s­ty na gło­wie i po­ma­łu brną po po­licz­ku ku szcze­ci­nia­stej bro­dzie. W ta­wer­nie uno­sił się smród wy­pa­ca­ne­go al­ko­ho­lu, zmie­sza­ny z za­pa­chem to­pio­ne­go wosku świec. Przy oknie, tuż obok drzwi, sie­dział stary John­ny. Maj­ta­jąc ki­ku­ta­mi nóg i mie­ląc bez­zęb­ną szczę­ką, uśmie­chał się nie wia­do­mo do kogo. 

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest Niebieski_kosmita.

Ot­chłań po­łknę­ła sta­tek. Byli oto­cze­ni nie­prze­nik­nio­ną czer­nią – pra­wie z każ­dej stro­ny. Jasny krąg za ple­ca­mi Per­se­usza szyb­ko się kur­czył. Jakby rze­czy­wi­ście wle­cie­li do wnę­trza stud­ni, albo ogrom­ne­go, nie­prze­zro­czy­ste­go worka.

Ale Yi za­uwa­żył coś jesz­cze.

Jeden, bar­dzo blady punkt świa­tła, tro­chę po pra­wej przed dzio­bem.

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest black_cape.

Główny plac w Cajamarce stoi pusty i nieruchomy; słudzy Sapa Inki wymietli już z niego pierzastymi miotełkami przyniesione przez wiatr zeschłe liście, drobiny pyłu i ślady własnych stóp. Wkrótce, zgodnie z umową, Atahualpa zjawi się tu ze swoją świtą, by wziąć udział w grze.

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest Ambush.

Po­ciąg już cze­kał. Zegar po­ka­zy­wał do­kład­nie go­dzi­nę od­jaz­du. Iwona do­sko­czy­ła do wa­go­nu. Wi­dzia­łem jej bladą twarz i roz­sze­rzo­ne źre­ni­ce. Po skro­ni i wzdłuż bruzd no­so­wych pły­nę­ły po­je­dyn­cze kro­pel­ki. Za­pach ko­bie­ty mówił mi, że jest na skra­ju wy­trzy­ma­ło­ści.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest zygfryd89.

Po dru­giej stro­nie trwa­ła noc. Za­uwa­ży­łem, że na nie­bie ja­śnia­ły gwiaz­dy i dwa duże księ­ży­ce. Na tle nieba uj­rza­łem czar­ną isto­tę wiel­ką jak mia­sto. Miała w sobie coś z in­sek­ta, gdy kro­czy­ła na kil­ku­na­stu pa­ty­ko­wa­tych no­gach.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest gimlos.

Potem, już po wszystkim, Jasiek przypomniał sobie, że tamtemu zdarzało się zadać dziwne pytanie. Na przykład, jak mocno da się pociąg rozpędzić. Czy lokomotywa może jechać tak, żeby oderwać się jak samolot od torów. Albo: czy widzieli kiedyś latające pociągi. Bo skoro były kiedyś pegazy, latające konie, to czemu latać nie mógłby pociąg?

«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » »»
Nowa Fantastyka