Witamy na nowej stronie

Redakcja NF | 25.03.2014, g. 16:45

Jeśli masz konto w naszym serwisie, ale nie logowałeś się jeszcze na nowej stronie, kliknij na "zapomniałeś hasła?" w panelu logowania i je zresetuj. Jeśli konta nie masz, zachęcamy do jego założenia, co pozwoli Ci zamieszczać oraz komentować opowiadania i publicystykę.

Informacje

60-te uro­dzi­ny ob­cho­dzi dziś Bruce Ster­ling, jeden z ojców cy­ber­pun­ku, autor opu­bli­ko­wa­ne­go w an­to­lo­gii "Mir­ror­sha­des" cy­ber­pun­ko­we­go ma­ni­fe­stu.

Choć w Pol­sce sły­nie przede wszyst­kim z na­pi­sa­nej wspól­nie z Wil­lia­mem Gib­so­nem "Ma­szy­ny Róż­ni­co­wej", już w 1985 roku miał szan­sę do­stać na­gro­dę Hugo za po­wieść "Schi­sma­trix". Pech chciał, że ry­wa­li­zo­wał m.in. z "Grą En­de­ra", która osta­tecz­nie zdo­by­ła wy­róż­nie­nie.

Tak czy siak, z jego prozą warto się za­po­znać. A jeśli już książki Sterlinga znacie, to może na­pi­sze­cie re­cen­zję?

Sy­tu­acja na wscho­dzie nadal na­pię­ta, ale i tak z przy­jem­no­ścią przy­po­mi­na­my rocz­ni­cę uro­dzin Bo­ry­sa Stru­gac­kie­go. Młod­szy ze słyn­nych braci koń­czył­by dzi­siaj 81 lat, gdyby nie śmierć w 2012 roku.

Jak uczcić tę oka­zję? Oczy­wi­ście or­ga­ni­zu­jąc "Pik­nik na skra­ju drogi". Nie wkła­daj­cie tylko żad­nych "Żuków w mro­wi­sko".

Można też dodać do na­szej bazy któ­rąś z ksią­żek mi­strza so­cjo­lo­gicz­nej scien­ce-fi­ci­ton, albo na­pi­sać re­cen­zję. Nie wiem jak autor, ale re­dak­cja na pewno się ucie­szy. :-)

«« « 1 » »»
Nowa Fantastyka