Witamy na nowej stronie

Redakcja NF | 25.03.2014, g. 16:45

Jeśli masz konto w naszym serwisie, ale nie logowałeś się jeszcze na nowej stronie, kliknij na "zapomniałeś hasła?" w panelu logowania i je zresetuj. Jeśli konta nie masz, zachęcamy do jego założenia, co pozwoli Ci zamieszczać oraz komentować opowiadania i publicystykę.

Informacje

Przyznano tegoroczne nagrody w Plebiscycie Hugo – jednym z największych na świecie wyróżnień fantastycznych, dedykowanym amerykańskiej prozie i sztuce z zakresu szeroko pojętej fantastyki.

 

W minionych dniach oficjalnie ogłoszono listę twórców i dzieł nominowanych do tegorocznej nagrody Hugo w plebiscycie za 2019 rok. 

 

 

Sza­now­ni Czy­tel­ni­cy, Pre­nu­me­ra­to­rzy!

 

Za­pew­ne już od kilku mie­się­cy do­cie­ra­ją do Pań­stwa in­for­ma­cje o po­waż­nych pro­ble­mach na rynku dys­try­bu­cji prasy. To one zmu­si­ły nas do pod­ję­cia trud­nej de­cy­zji o za­mknię­ciu „Fan­ta­sty­ki. Wy­da­nia Spe­cjal­ne­go”. Numer 01/2019 był ostat­nim wy­da­niem tego kwar­tal­ni­ka opu­bli­ko­wa­nym przez wy­daw­nic­two Pró­szyń­ski Media.

 

Wszyst­kie osoby, które za­mó­wi­ły pre­nu­me­ra­tę „Fan­ta­sty­ki. Wy­da­nia Spe­cjal­ne­go” (także w wa­rian­cie łą­czo­nym z pre­nu­me­ra­tą „Nowej Fan­ta­sty­ki”), otrzy­ma­ją od nas w naj­bliż­szym cza­sie zwrot na­leż­no­ści z ty­tu­łu nie­zre­ali­zo­wa­nej usłu­gi na pre­nu­me­ra­tę „Fan­ta­sty­ki. Wy­da­nia Spe­cjal­ne­go”. Zo­sta­nie on do­ko­na­ny przy uży­ciu ta­kie­go sa­me­go spo­so­bu za­pła­ty, ja­kie­go użyli Pań­stwo przy za­ku­pie pre­nu­me­ra­ty. Je­że­li jed­nak nie jest to moż­li­we, bar­dzo pro­si­my o wska­za­nie nu­me­ru ra­chun­ku ban­ko­we­go, na który po­wi­nien zo­stać do­ko­na­ny zwrot na­leż­no­ści.

 

Za wszyst­kie nie­do­god­no­ści zwią­za­ne z za­koń­cze­niem pre­nu­me­ra­ty prze­pra­sza­my. W razie ja­kich­kol­wiek pytań czy wąt­pli­wo­ści pro­si­my o kon­takt z na­szy­mi kon­sul­tan­ta­mi. Je­ste­śmy do Pań­stwa dys­po­zy­cji w dni ro­bo­cze w godz. 9:00-16:00, tel. sta­cjo­nar­ny: 22 278 17 27 lub e-ma­il: prenumerata@proszynskimedia.pl.

«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 » »»
Nowa Fantastyka