Witamy na nowej stronie

Redakcja NF | 25.03.2014, g. 16:45

Jeśli masz konto w naszym serwisie, ale nie logowałeś się jeszcze na nowej stronie, kliknij na "zapomniałeś hasła?" w panelu logowania i je zresetuj. Jeśli konta nie masz, zachęcamy do jego założenia, co pozwoli Ci zamieszczać oraz komentować opowiadania i publicystykę.

Informacje

Już jutro o północy skończy się czas na oddawanie głosów w wyborach Loży. Jeśli ktoś z was nadal się zastanawia, najwyższa pora, by podjąć jakąś decyzję i zagłosować na swoich kandydatów.

 

Głosy oddawać można w tym temacie.

 

Jeśli macie jakichś zapominalskich znajomych, którzy nie głosowali – lepiej przypomnijcie im o wyborach szybko.

0
kom

Wybory do Loży

beryl | 02.11.16, g. 21:39

Rozpoczęły się drugie wybory do Loży!

Wybory te rozstrzygną, kto będzie przyznawał piórka poczynając od pierwszego grudnia przez cały następny rok. Jeżeli jesteś na portalu od co najmniej trzech miesięcy i skomentowałeś co najmniej 50 nieswoich tekstów, masz prawo głosu!

WEJDŹ TUTAJ I ZAGŁOSUJ!

2
kom

Dyżury użytkowników

beryl | 21.03.16, g. 11:23 | kom. beryl

Użytkowniku!

Jeżeli lubisz czytać opowiadania, udzielasz się na stronie – nie czekaj! Już dzisiaj zgłoś się do pełnienia dyżurów! W ten sposób nie tylko pomożesz naszym autorom, ale również zapewnisz sobie większy wpływ na nominacje do piórek. O wiecznej sławie nie wspominając... :)

 

Zgłaszać można się tutaj:

http://www.fantastyka.pl/hydepark/pokaz/13016

Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale na stronie znajduje się dział z poradnikami. Jak do tej pory stał co prawda pusty, ale Loża bierze się do roboty i będzie to zmieniać : )

Na pierwszy ogień poszedł poradnik “Poczekalnia i Biblioteka”, w którym Finkla, w formie pytań i odpowiedzi, wyjaśnia zasady działania wspomnianych. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do lektury :)

No to wra­ca­my do an­kiet, w któ­rych można (a nawet wy­pa­da) wy­po­wia­dać się o ak­tu­al­nych nu­me­rach NF lub FWS... Gło­su­je­my na trzy naj­lep­sze tek­sty (bez roz­gra­ni­cza­nia dzia­łów, tzn. i na pu­bli­cy­sty­kę, i prozę w tym samym gło­so­wa­niu, w za­leż­no­ści od tego, co nam się bar­dziej po­do­ba­ło). Za I miej­sce 3 punk­ty, za II – 2, za III – 1.

GŁOSUJEMY W TYM TEMACIE (klik).

0
kom

Prace nad edytorem

brajt | 24.04.14, g. 08:13

Po ostat­nich zmia­nach w edy­to­rze u nie­któ­rych użyt­kow­ni­ków prze­stał on być wi­docz­ny. Winna tej sy­tu­acji jest pa­mięć pod­ręcz­na prze­glą­dar­ki, w któ­rej może ukry­wać się jesz­cze stara wer­sja edy­to­ra. Jeśli nigdy jej ręcz­nie nie czy­ści­li­ście, po­rad­nik znaj­dzie­cie tutaj:

 

https://pomoc.home.pl/bazawiedzy/internet/861.

25
kom

Dzięki, fajnie było :-)

brajt | 09.04.14, g. 06:01 | kom. JeRzy

Ja tylko na­pi­szę krót­ko, że wzywa mnie życie, więc okres mojej ca­ło­do­bo­wej pracy nad tym ser­wi­sem do­bie­ga końca. Od dzi­siaj wszyst­kie spra­wy zwią­za­ne z po­praw­ka­mi czy też ak­tu­al­ny­mi bądź pla­no­wa­ny­mi funk­cja­mi zgła­szaj­cie djowi, po­przez wia­do­mość pry­wat­ną, w hy­de­par­ku lub na adres djjajko@fantastyka.pl. Listę rze­czy, które w miarę moż­li­wo­ści będę w wol­nym cza­sie ogar­niał, znaj­dzie­cie w roz­wi­nię­ciu niusa.

17
kom

Sprawy do dja dziś

dj Jajko | 02.04.14, g. 13:22 | kom. beryl

Czo­łem Panie i Pa­no­wie (oraz in­for­ma­ty­cy!)

Via pro­ble­my pocz­to­we z djem jest dziś utrud­nio­ny kon­takt, ale na szczę­ście mamy wia­do­mo­ści pry­wat­ne (hurra!).

Ko­rzy­stać w razie po­trze­by, dj tę­sk­ni.

Po burz­li­wej, kil­ku­dnio­wej dys­ku­sji w gro­nie Re­dak­cji, Loży i za­in­te­re­so­wa­nych osób, za­pa­dła de­cy­zja, że stro­na osta­tecz­nie po­wró­ci do swo­jej pier­wot­nej wer­sji ko­lo­ry­stycz­nej. Miało to zwią­zek z licz­ny­mi skar­ga­mi na brak przej­rzy­sto­ści nowej szaty ser­wi­su, ale wpływ na zmia­nę wy­war­ły rów­nież wzglę­dy sen­ty­men­tal­ne.

Stąd jak wi­dzi­cie, po­wrót zie­le­ni na fantastyka.pl. Nowa gra­fi­ka zo­sta­ła przy­go­to­wa­na przez be­ry­la. Mam na­dzie­ję, że bę­dzie wam się z niej ko­rzy­sta­ło rów­nie miło, jak przez ostat­nich kilka lat.

12
kom

O rety, powrót Bety?

brajt | 25.03.14, g. 15:57 | kom. brajt

Tro­chę prze­dłu­ża­ją się  męki pie­kiel­ne prace tech­nicz­ne nad uru­cho­mie­niem stro­ny na nowym ser­we­rze.  Tym­cza­sem na na­szej do­tych­cza­so­wej becie mogą już za­lo­go­wać się wszy­scy ak­tu­al­ni użyt­kow­ni­cy, a no­wych gości za­pra­sza­my do za­ło­że­nia konta w lewym, gór­nym ekra­nu.

Re­la­cję na żywo uroz­ma­ici­my in­for­ma­cja­mi na temat no­wych funk­cji. Jeśli macie ja­kieś py­ta­nia, śmia­ło.

«« « 1 » »»
Nowa Fantastyka