Informacje

07.05.19, g. 15:50

Trwa głosowanie użytkowników w sprawie zmian w funkcjonowaniu Loży

Do końca maja mo­że­cie od­da­wać głosy w re­fe­ren­dum użyt­kow­ni­ków w spra­wie zmian w wy­bo­rach do Loży oraz jej funk­cjo­no­wa­nia.

Za­pra­szam wszyst­kich po­sia­da­ją­cych taką moż­li­wość do udzia­łu!

Nowa Fantastyka