Informacje

26.03.14, g. 06:50

Kilka ważnych spraw

Po­ni­żej kilka naj­waż­niej­szych wy­ja­śnień co do obec­nej sy­tu­acji stro­ny:

 

Moje hasło nie dzia­ła...

Trze­ba zre­se­to­wać, in­ne­go wyj­ścia nie ma. Obec­na stro­na ko­rzy­sta z in­ne­go sys­te­mu szy­fro­wa­nia, więc haseł prze­nieść się nie da.

 

Ni­g­dzie nie widzę pu­bli­cy­sty­ki. Gdzie są moje ar­ty­ku­ły?

Dział pu­bli­cy­sty­ki jest tym­cza­so­wo wy­łą­czo­ny. Wy­ma­ga jesz­cze odro­bi­ny pracy, ale bę­dzie na to czas do­pie­ro, jak już uda nam się po­praw­nie uru­cho­mić stro­nę.

Poza tym re­cen­zje książ­ko­we bę­dzie­my prze­no­sić do dzia­łu ksią­żek, a re­cen­zje cza­so­pism do dzia­łu cza­so­pism, gdzie mają one nieco inny for­mat.

 

A opo­wia­da­nia? Nie widzę swo­ich opo­wia­dań!

Prze­no­si­ny na nową stro­nę wy­ma­ga­ją edy­cji do­tych­cza­so­wych opo­wia­dań tak, aby pa­so­wa­ły do no­we­go for­ma­tu. Cho­dzi o takie spra­wy jak usta­wie­nie ro­dza­ju oraz ga­tun­ku tek­stu (obo­wiąz­ko­we), uzu­peł­nie­nie listy tagów (nie­obo­wiąz­ko­we), do­da­nie ob­raz­ków (in­struk­cja tutaj) czy po­pra­wie­nie for­ma­to­wa­nia. W przy­pad­ku wkle­ja­nia tek­stu z Worda, warto sko­rzy­stać z od­po­wied­niej ikony.

I tutaj po­ja­wia się py­ta­nie, co ze sta­ry­mi opo­wia­da­nia­mi? Zo­sta­ły one za­pi­sa­ne jako kopie ro­bo­cze (czyli nie­opu­bli­ko­wa­ne tek­sty, które można swo­bod­nie edy­to­wać, aż uzna się je za go­to­we – można też za­pro­sić in­nych użyt­kow­ni­ków do be­to­wa­nia). Ale oprócz tego każdy stary tekst znaj­dzie­cie rów­nież w za­kład­ce Ar­chi­wum, która dzia­ła ana­lo­gicz­nie do listy opo­wia­dań na sta­rej stro­nie. 

Edy­cja tek­stu au­to­ma­tycz­nie usu­nie sta­tus opo­wia­da­nia ar­chi­wal­ne­go, prze­no­sząc tekst do głów­ne­go spisu lub po­zo­sta­wia­jąc go jako kopię ro­bo­czą.

Ważna in­for­ma­cja – tek­stów w dzia­le Ar­chi­wum nie można ko­men­to­wać. Jeśli chce­cie, aby inni je ko­men­to­wa­li, za po­mo­cą edy­cji prze­nie­ście je do głów­ne­go spisu.

Pa­mię­taj­cie też, aby wszel­kie in­for­ma­cje typu "to moje pierw­sze opo­wia­da­nie, więc bądź­cie de­li­kat­ni" prze­nieść do pola przed­mo­wa.

 

Ga­le­rii też nie ma...

Wróci w póź­niej­szym ter­mi­nie.

 

Stro­na nie dzia­ła po­praw­nie w mojej prze­glą­dar­ce...

W Fi­re­fok­sie, Chro­me, Ope­rze i Sa­fa­ri wszyst­ko po­win­no być do­brze. W In­ter­net Explo­re­rze to za­le­ży od wer­sji. Stro­na nie ob­słu­gu­je IE8, w IE9 nie­któ­re rze­czy nie wy­glą­da­ją jak na­le­ży, ale z tego co wiem, da się w miarę ko­rzy­stać. Były jed­nak zgła­sza­ne pro­ble­my zwią­za­ne z edy­to­rem nawet na now­szych wer­sjach IE, któ­rych się nie prze­sko­czy, al­ter­na­ty­wą jest po­wrót do sta­re­go edy­to­ra.

Dla pew­no­ści naj­le­piej sko­rzy­stać z innej prze­glą­dar­ki – jesz­cze nikt nie wy­szedł źle na za­in­sta­lo­wa­niu po­rząd­ne­go opro­gra­mo­wa­nia, zwłasz­cza jeśli jest dar­mo­we.

Na ko­mór­kach wszyst­ko za­le­ży od szczę­ścia, ale bę­dzie­my z tym wal­czyć. Jeśli masz na ko­mór­ce pro­blem z wi­docz­no­ścią gór­ne­go paska, zmień jego usta­wie­nia na nor­mal­nym kom­pu­te­rze tak, by się nie prze­su­wał wraz ze stro­ną. Po­wal­czę, żeby na ko­mór­kach od razu był od­pię­ty.

 

Gdzie jest bi­blio­te­ka? Miała być...

Bi­blio­te­ka, czyli lista se­lek­cjo­no­wa­nych na bie­żą­co co lep­szych tek­stów, prę­dzej czy póź­niej ruszy. W kwiet­niu beryl i brajt siądą, prze­ga­da­ją i zro­bią. Na razie i tak pra­wie wszyst­kie tek­sty są w ar­chi­wum. :)

 

Za czym stoi ta ko­lej­ka?

Na stro­nie znaj­du­jesz fajne opo­wia­da­nie, jed­nak jest dłu­gie i teraz nie masz czasu go prze­czy­tać, a za ty­dzień na pewno za­po­mnisz. Kli­kasz "dodaj do ko­lej­ki" i opko tra­fia na Twoją pry­wat­ną listę tek­stów do prze­czy­ta­nia.

 

W bazie bra­ku­je ostat­nich kon­kur­sów...

Listę trze­ba uzu­peł­nić. Ochot­nik obie­cał, że zrobi. :)

 

Stro­na głów­na jest nudna, same wia­do­mo­ści :(

Prace nad nową trwa­ją, na razie naj­waż­niej­sza jest prze­pro­wadz­ka całej za­war­to­ści stro­ny.

Komentarze

Test. :)

Lecą smoki pod obłoki, wiatr im kręci smocze loki

A mi strona mruga. Czcionka staje się ciemniejsza i jaśniejsza (grubsza i cieńsza). Ma ktoś podobnie (miał)? Jak to naprawić? 

Gratulacje dla Ciebie Brajcie i dla innych pomagierów twych :)

http://tatanafroncie.wordpress.com/

U mnie nie było takich anomalii. A jaka przeglądarka?

Mruga... tzn jak dokładnie to wygląda? W którymś miejscu coś uparcie się wyświetla, mruga całościowo (jak Firefox po odświeżeniu czegokolwiek), coś innego? Na beta.fantastyka.pl tak nie było?

Lecą smoki pod obłoki, wiatr im kręci smocze loki

Na chrome resetowanie hasła nie działa. Okienko znika, i maila ani śladu. Przypomniałem sobie sam, główką, hasło do bety – ale mogło być smutno.

EDIT:klikając na profil mam:

Oops! An Error Occurred

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please e-mail us at [email] and let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

ta sygnaturka uległa uszkodzeniu - dzwoń na infolinie!

Już sprawdzam... aczkolwiek jeśli to było teraz, to mogło mieć inną przyczynę (moje zmiany na stronie). Zajrzyj do profilu jeszcze raz.

Lecą smoki pod obłoki, wiatr im kręci smocze loki

Wyczyściłem historię i przelogowałem się. Dalej.

ta sygnaturka uległa uszkodzeniu - dzwoń na infolinie!

Miałam to samo co Russ. I też główka musiała zadziałać.

Sprawdziłem, strona w ogóle nie wysyła maili. Na poprzednim serwerze robiła to bez problemów.

Lecą smoki pod obłoki, wiatr im kręci smocze loki

Profil już działa, thx.

ta sygnaturka uległa uszkodzeniu - dzwoń na infolinie!

Mam chroma. No litery mi mrugają jak gwiazdy. Robią się ciemne na chwilkę i potem jaśniejsze. Tak jakby pulsowały. Strasznie od tego oczy bolą :/

http://tatanafroncie.wordpress.com/

Brzmi intrygująco... Możesz to nagrać i wrzucić?

1. Wylogowało mnie w trakcie przeglądania działów i tematów. Czy tak ma być zawsze?

2. Podczas logowania, gdy przejeżdżam kursorem na zapamiętany login, okienko zwija się, Czy tak ma być zawsze?

Wylogowało, bo wprowadzałem zmiany i potrzebowałem zresetować pamięć strony. Skończę prace nad stroną, przestanie resetować.

Nie wiem jaka przeglądarka, więc nie odpowiadam.

Lecą smoki pod obłoki, wiatr im kręci smocze loki

Przypomniałem sobie, w jakich sytuacjach się coś takiego robiło innym. Najprawdopodobniej wyskakuje Ci okienko z wyborem loginu, bo masz w pamięci zapisane dwa lub więcej różnych haseł do tej strony (co nie dziwne – stara strona, beta, nowa, pewnie jeszcze hasło do forum pod to podpada). Wyczyść hasła do fantastyki w przeglądarce, wtedy powinno automatycznie wypełniać i nie trzeba nic klikać.

Lecą smoki pod obłoki, wiatr im kręci smocze loki

Ad 1. --– OK.

Ad 2. --– Frajerfox, chyba najbardziej aktualny, bo sam ściąga nowości (ale żadnych dodatków upiększających, udurniających i personalizujących). Hasła istotnie różnią się, ale login jest ten sam, a problem pojawia się przy nim. Hasła nie są pamiętane przez FF, wpisuję sam.

Może to też przejściowa sprawa?

Już odpalam firefoxa i patrzę jak to wygląda. A jak Ci się podoba dział archiwum?

Lecą smoki pod obłoki, wiatr im kręci smocze loki

Aaaa, tam jest podpowiedź loginu jak w Googlach i na tym klikasz, tak? Formularz jest ustawiony tak, aby znikał przy kliknięciu poza tym dużym polem dookoła. Problem w tym, że to okienko Firefoxa z hasłem nie jest traktowane jako część strony, więc formularz znika. Ale jeśli wpisuję normalnie ręcznie brajt, a potem przechodzę myszką bądź klawiszem tab do okna hasła i też je wypełniam, to nic nie znika i jest OK.

U mnie w Firefoksie od razu pokazuje się zapamiętany login i hasło w formularzu. Ale włączę domyślnie zapamiętywanie użytkownika na stronie, to logować się będzie trzeba tylko jeśli ktoś się wylogowuje. Na większości domowych komputerów o logowaniu będzie można zapomnieć.

Lecą smoki pod obłoki, wiatr im kręci smocze loki

A teraz widzę, że sprawa jest jednak bardziej dziwna i tak, to tymczasowe, rozwiążę to inaczej, bo rzeczywiście uciążliwie się to zachowuje.

Zamiast znikać po kliknięciu poza polem dookoła formularza, jak to ustawiłem i jak się to zachowuje u mnie, okienko znika jeśli się z niego zjedzie, a tak być nie może. Posprawdzam, ale na razie priorytet to naprawienie poczty.

Lecą smoki pod obłoki, wiatr im kręci smocze loki

Jak tymczasowe, to w milczeniu pocierpię...  :-)  Poczta istotnie ważniejsza.

Archiwum? Bardzo miło z Waszej strony, że pomyśleliście o uwidocznieniu dotychczas publikowanych tekstów, to raz, oraz że zablokowaliście tam dodawanie komentarzy, Dopiero by się bałaganik narobił, komentarze tu, komentarze tam... A tak, autorzy poczują się z lekka zmuszeni do "ożywienia" tekstów.

To miganie czcionki w Chrome ma związek ze sliderem obrazków w prawej kolumnie. Jak obrazki zaczynają przenikać, to czcionka się pogrubia (wygląda raczej jak jakiś blur na czcionce). Jak się kończy animacja przenikania, czcionka wraca do właściwego wyglądu.

Ten slider zresztą psuje więcej rzeczy. Przy menu przyklejonym do góry ekrany, przy scrollowaniu strony, w momencie kiedy się włącza animacja slidera, menu "odkleja" się od góry strony. Jak się animacja zakończy, to menu wraca na właściwą pozycję.

To ja tylko dodam, że również denerwuje mnie problem znikającego panelu logowania :) A nie wyczyszczę wierszy, bo mam zapamiętane dwa konta.

Administrator portalu Nowej Fantastyki. Masz jakieś pytania, uwagi, a może coś nie działa tak, jak powinno? Napisz do mnie! :)

Bo jesteś multikonciarz. :P Panel logowania będzie rozwiązany inaczej, mam już koncepcję.

 

Michalwy – sprawdzę, dzięki.

Lecą smoki pod obłoki, wiatr im kręci smocze loki

Mam również Chrome'a i nie zaobserwowałem powyższych problemów :(

Być może to też kwestia systemu (u mnie Win7). Tutaj video z efektem migającej czcionki: http://bit.ly/1j7Jgkd.

Ja mam Windows Vista. Ale widzę, że nie ma już slidera, więc pewnie nie ma też problemu :P

Ciągle jest... Obrazki się nie zmieniają, ale skrypt slidera ciągle chodzi i problem występuje.  :P

Obrazki się nie zmieniają, bo są trzy takie same. Slider jest.

Lecą smoki pod obłoki, wiatr im kręci smocze loki

Sprytnie został więc ukryty :P

 

Nauczyłem się robić powyższy efekt rozmycia! :D

już nie prowadzi :)

"Przychodzę tu od lat, obserwować cud gwiazdki nad kolejnym opowiadaniem. W tym roku przyprowadziłam dzieci.” – Gość Poniedziałków, 07.10.2066

Jak ten efekt osiągasz? Ja nawet chrome'a zainstalować w tej chwili nie mogę.

Lecą smoki pod obłoki, wiatr im kręci smocze loki

Efekt osiągnąłem w Firefoxie. Przy pisaniu tekstu w shoutboxie, gdy kliknie się poza obszar roboczy, tekst się rozmywa. Można klikać wielokrotnie i za każdym razem tak jest. Nagrałem filmik :)

Widzę na filmiku... Ale u mnie na Firefoksie efektu Bravincjusza (nazwa robocza) nie osiągnąłem.

Lecą smoki pod obłoki, wiatr im kręci smocze loki

Naprawdę nieźle wygląda ta nowa strona :)

Ładna melodyjka :)

"Przychodzę tu od lat, obserwować cud gwiazdki nad kolejnym opowiadaniem. W tym roku przyprowadziłam dzieci.” – Gość Poniedziałków, 07.10.2066

Przyznam, że ta mrugająca czcionka doprowadza mnie do szału. Takiego małego szaliku ;) Wczoraj zdawało mi się, że to minęło, a dziś jest znów. Mruga i mruga. 

http://tatanafroncie.wordpress.com/

Obiecuję, że będę z tym walczył, ale na razie jest jeszcze mnóstwo innych spraw, które muszę tutaj uruchomić lub poprawić.

Jeszcze dziś wprowadzę natomiast rozwiązanie tymczasowe - możliwość zablokowania w profilu tych zmieniających się okładek, które generują problem.

Lecą smoki pod obłoki, wiatr im kręci smocze loki

Rozwiązanie tymczasowe z opóźnieniem, ale wprowadzone.

Lecą smoki pod obłoki, wiatr im kręci smocze loki

 

Mam lekkie zamieszanie w rubryce 'ostatnie komentarze'. Przy niektórych tytułach komentowanych tekstów, mój nick widnieje, jakbym był autorem, przy innych – nick właściwego autora.

'Miasto' w profilu też dostarcza niewielkiego wyboru. Zapewne potrzebna będzie lista wszystkich miejscowości w Polsce, jeżeli ma być wybór bez edycji.

Maniacka perseweracja ambiwalencji niekongruentnych epifenomenów

Rzeczywiście, musiałem się walnąć przy pisaniu skryptu do uzupełnienia brakujących tytułów komentarzy ze starej strony z okresu po starcie bety. Poprawię skrypt i przepuszczę przez całą bazę komentarzy jeszcze raz, problem zniknie.

To jest lista wszystkich miejscowości w Polsce, wg Wikipedii. Jakiej brakuje?

Lecą smoki pod obłoki, wiatr im kręci smocze loki

Przypuszczam, że jest to lista miast. A miejscowości, których brakuje, to mógłbym wymieniać setkami. A jeżeli ktoś jest z Koniemłotów, Poręby Żegota, Zabierzowa... Od groma luda żyje w miejscowościach spoza listy. Albo ja coś źle robię, że nie mogę po wpisaniu zapamiętać np. Zabierzowa?

Maniacka perseweracja ambiwalencji niekongruentnych epifenomenów

Dam tam komunikat "jeśli Twojej miejscowości brakuje na liście, napisz tu a tu". Zabierzów dodam.

Lecą smoki pod obłoki, wiatr im kręci smocze loki

Dzięki. Zabierzów dałem jednak tylko dla przykładu. Czy w tym wątku zgłaszać inne dostrzeżone błędy/niejasności, czy gdzie indziej?

Maniacka perseweracja ambiwalencji niekongruentnych epifenomenów

Najlepiej w shoutboksie.

Lecą smoki pod obłoki, wiatr im kręci smocze loki

Nowa Fantastyka