Witamy na nowej stronie

Redakcja NF | 25.03.2014, g. 16:45

Jeśli masz konto w naszym serwisie, ale nie logowałeś się jeszcze na nowej stronie, kliknij na "zapomniałeś hasła?" w panelu logowania i je zresetuj. Jeśli konta nie masz, zachęcamy do jego założenia, co pozwoli Ci zamieszczać oraz komentować opowiadania i publicystykę.

Informacje

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Irka_Luz.

Lekarz poddaje się dość szybko, oficjalnie stwierdza zgon i rusza, by zająć się sąsiadem. Patrzę na ciało, które było mną, leży z rozerwaną bluzką wśród medycznych śmieci. Tyle zostaje – bałagan.

– Co teraz? – pytam.

– Teraz…

Coś szarpie mnie do tyłu, lecę, a świat się oddala.

opowiadanie

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku fantasy, którego autorem jest Outta Sewer.

Gdy opadł kurz, w wyrwie dostrzegli czerwone światło, a po chwili rozległ się dźwięk dzwonków. Renifer Rudolf, z nosem rozjaśnionym wewnętrznym światłem i źrenicami rozszerzonymi po zażyciu parzystokopytnej dawki amfetaminy, stał na tylnych nogach, z racicami zagłębionymi w powstałym po wybuchu gruzie. Przez szeroką pierś przewieszony miał bandolier, z którego w gronach zwisały granaty oraz bombki.

szort
fantasy

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Zanais.

– Wymieńmy się, przyjaciele. Mogę oddać te cudeńka… Mogą być WA-SZE. Potrzebujecie ich, a ja potrzebuję tylko dzieci.

Wiedzą o tym. Niektórzy pamiętają, inni słyszeli opowieści. Mimo to twarze zmieniają wyraz. Nawet odurzeni narkotykiem i zniewoleni hypnogłosem walczą z najstarszym instynktem – troską o potomstwo.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest mr.maras.

Pętak splunął pod nogi. Przez jakiś czas szukał zęba, przyglądając się plamie czerwieni na szarym śniegu, a potem, tknięty niepokojącym przeczuciem, podniósł głowę i spojrzał prosto w uśmiechniętą twarz Mikołaja.

Co za pech! 

opowiadanie

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest mcraptorking.

Przo­dow­nik Hen­ryk na­skro­bał coś w ka­je­cie. Lu­dwik dys­kret­nie od­chy­lił się do tyłu, by za­pu­ścić żu­ra­wia do no­te­su ko­le­gi.

– Wie­rzy­cie?… – dzia­dek po­wtó­rzył py­ta­nie.

Po­li­cjan­ci po­ki­wa­li gło­wa­mi.

– Byłem… Byłem ka­mer­dy­ne­rem w domu hra­bio­stwa Po­tłu­czew­skich przez pra­wie czter­dzie­ści lat… – opo­wia­dał Szu­bert.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Alicella.

Tylko raz go widziałem, przybył o zmierzchu niczym zwiastun ciemności. Nie nosił przy pasie miecza, ale dwa bicze. Dosiadał wierzchowca o karmazynowych ślepiach i sierści czarniejszej niż bezgwiezdna noc. Wyklęty pomiot, tchórz, co umknął śmierci, ale na wieczne potępienie się skazał. Strzeżcie się łowcy, na drodze mu nie stawajcie, bo jedynie zew polowania go prowadzi.

opowiadanie
fantasy

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest Radek.

Straż­nik Miej­ski przy­niósł małe ozdob­ne pu­de­łecz­ko. Ro­de­rick nie mu­siał do niego za­glą­dać, żeby wie­dzieć co w nim jest. Nie­mal jed­no­cze­śnie przy­szła wia­do­mość na ko­mu­ni­ka­tor:

„Oj­ciec ma za­szczyt za­pro­sić Wiel­moż­ne­go Pana Ba­ro­na przed ob­li­cze Kró­lew­skiej Ko­mi­sji Kwa­li­fi­ka­cyj­nej. Obec­ność, jak się Wiel­moż­ny Pan Baron do­my­śla, jest obo­wiąz­ko­wa.”

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest Gekikara.

Cie­pły prąd wszech­oce­anu ob­my­wał szczyt wieży ko­ra­lo­ko­stu, a pod­eks­cy­to­wa­na Dako pły­wa­ła wokół igli­cy, nie mogąc usie­dzieć w miej­scu. Co i raz zer­ka­ła na ojca, wy­cze­ku­ją­ce­go przed wej­ściem do ko­mo­ry, z nie­mym py­ta­niem „czy to już” wy­pi­sa­nym na twa­rzy.

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest dogsdumpling.

Żółw świata leniwie płynął w morzu gwiazd ku sobie tylko znanemu brzegowi, gdy dziewczynę nawiedził proroczy sen. Śniła o gwiazdach ostrych jak kolce jeżowca. Następnego dnia na brudny, rdzawy piach morze wyrzuciło miliony martwych ostryg, a słony zapach ustąpił dusznemu odorowi zgnilizny.

opowiadanie

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest Światowider.

Puł­kow­nik chrząk­nął.

– To sta­wia mnie w trud­nej sy­tu­acji. Pro­szę pa­mię­tać, że poza wy­jąt­ka­mi wy­mie­nio­ny­mi w kon­wen­cji, mam obo­wią­zek re­spek­to­wać neu­tral­ność po­wierzch­ni pla­ne­ty. Na­ru­sze­nie jej na wy­łącz­ne we­zwa­nie elona by­ło­by wąt­pli­wym pre­ce­den­sem, przynajmniej na ile mój koszarowy mózg rozumie prawo międzynarodowe.

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Helmut.

– Czyli musimy być czujni jak bromba! – Paplacy przywarł do grzbietu konia i rozejrzał się dookoła dzikim wzrokiem, prezentując swoją czujność.

– Bromby to bajka dla dzieci. Nikt ich nigdy nie widział – zauważył Sureten.

– Otóż to! Skubane zawsze zdążą się schować.

opowiadanie
fantasy

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Sabina Anto.

– Gdzie śle­dzie?! – krzyk­nął na­past­nik i za­czął ją wlec do kuch­ni.

Elż­bie­ta pró­bo­wa­ła się wy­swo­bo­dzić, ale zro­bi­ło jej się ciem­no przed ocza­mi.

Ock­nę­ła się na pod­ło­dze w kuch­ni, owi­nię­ta żyłką węd­kar­ską, która przy naj­mniej­szym ruchu bo­le­śnie wpi­ja­ła jej się w skórę. Nad nią stał typ w bez­rę­kaw­ni­ku i ka­pe­lu­si­ku, któ­re­go wcze­śniej wi­dzia­ła koło ban­ko­ma­tu.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Michał Pe.

Oni się go bali. Po prostu. Świadomość faktu uderzyła mnie z mocą gromu bijącego tam, gdzie nie sposób spodziewać się burzy. Tych trzech zaprawionych w trudach niewdzięcznej służby marynarzy, trzy uosobienia rygoru pracy na morzu, oni bali się tego niedorostka. Chłystka o wyrazie twarzy mogącym wzbudzić jedynie wzgardę lub politowanie.

opowiadanie

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest leniwy2.

Wzdrygnęła się kiedy, jej dotknął. Była bardzo sztywna. Sztywna prawie jak trup. Nagle przemknęło mu przez myśl, że ona może już nie żyć. A jednak czuł jej oddech, ciepło i zapach wykremowanego ciała, niepodobny do zapachu śmierci. Byli ze sobą tak długo. Nie pamiętał, czy zawsze pachniała w ten sposób.

opowiadanie

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Ambush.

Turniej księcia Ulfafa odbywał się już po raz trzynasty. Wszystkie poprzednie edycje zakończyły się porażką, to znaczy, że żaden z uczestników nie wyszedł z nich równocześnie żywy i przy zdrowych zmysłach, a co za tym idzie nie było komu odbierać nagród.

opowiadanie
fantasy

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest krar85.

Czarownica wyszła powolnym, pełnym gracji krokiem. Rude, kręcone loki dodawały jej wzrostu i przywodziły na myśl rozszalały płomień. Ubrana w ciemnoczerwony, dopasowany do zgrabnej sylwetki strój i wysokie buty przyćmiewałaby wyglądem większość tutejszych kobiet, nawet wysoko urodzonych. Każdy mężczyzna z pewnością zabiegałby o jej względy, gdyby nie noga, a w zasadzie jej brak.

opowiadanie
fantasy

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest PanDomingo.

Usia­dłem na pod­ło­dze. Spoj­rza­łem na ręce. Dłoni już pra­wie nie było. Pust­ka pa­mię­cio­że­ra ogar­nia­ła moje ciało. Ale myśli jesz­cze nie się­ga­ła. Za­to­pi­łem się więc w nich. Niech przy­naj­mniej my­śla­mi będę w innym miej­scu.

«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 » »»
Nowa Fantastyka