Witamy na nowej stronie

Redakcja NF | 25.03.2014, g. 16:45

Jeśli masz konto w naszym serwisie, ale nie logowałeś się jeszcze na nowej stronie, kliknij na "zapomniałeś hasła?" w panelu logowania i je zresetuj. Jeśli konta nie masz, zachęcamy do jego założenia, co pozwoli Ci zamieszczać oraz komentować opowiadania i publicystykę.

Informacje

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku science-fiction, którego autorem jest Radek.

– De­or­bi­ta­cja udana! Glori na tra­jek­to­rii…

– Do całej grupy – za­ko­mu­ni­ko­wał inny ofi­cer przy kon­so­li – Ude­rze­nie jeden i sie­dem me­ga­to­ny na znacz­ni­ku Baba Jaga, po­wta­rzam – za­milkł na chwi­lę. – Tak, na na­szym te­ry­to­rium. Macie znacz­nik! Wy­so­kość ude­rze­nia, sto me­trów.

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku science-fiction, którego autorem jest Nir.

– Panie Fuchs, co to jest las?

To pytanie naprawdę nie powinno go zaskoczyć. Mieliśmy za mało czasu, pomyślał. W biegu rozmontowaliśmy świat na kawałki i zabraliśmy ze sobą tylko tyle, ile zdołaliśmy unieść.

szort
science-fiction

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest adam_c4.

– Powiem. Otóż jesteś likantfobem i powtarzasz na nasz temat kłamstwa. – John zaczął krążyć od ściany do ściany. – Twój artykuł o nauczycielach przelał czarę.

– Był oparty…

– Zamknij się! – Owłosiona dłoń uderzyła o kraty. – Ty draniu! Mój ojciec był nauczycielem! Uczniowie go kochali! Przez twoje wypociny płakał jak małe dziecko!

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Kulosław.

Minął rok. Premiera drugiej książki wyglądała lepiej (dwa tysiące egzemplarzy w pierwszych dwóch miesiącach… dlaczego ten wynik mnie tak satysfakcjonował?!), ale odczucia recenzentów pozostawały niezmienne. Wciąż coś im śmierdziało, ale tak jak wcześniej w kwestii nazwiska, znieczuliłem się. Co więcej, wmówiłem sobie, że nie potrafią poznać się na oryginalnym stylu; że boli ich wielki Jerzy Ogór.

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest Irka_Luz.

– Bądź przeklęty Arminiuszu, ty i twój lud! Bądź przeklęta puszczo zdradziecka, przyjdzie czas, gdy cywilizacja dotrze i tu, a wtedy znikniesz! – krzyknął i wcisnął ostrze głęboko w trzewia.

– Głupiś, przeklinasz naturę, której jesteś częścią. Wy, ludzie, nie znaczycie więcej niż drzewa i mrówki, szczury i karaluchy.

szort

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest MordercaBezSerca.

Robak nie czuje zmę­cze­nia. Pra­cu­je nie­stru­dze­nie sys­te­mem dwa­dzie­ścia czte­ry na dwa­dzie­ścia czte­ry go­dzi­ny, sie­dem dni w ty­go­dniu. W jego wnę­trzu, ni­czym Jo­nasz w wie­lo­ry­bie, sie­dzi stary czło­wiek, który draż­niąc pod­nie­bie­nie be­stii, zmu­sza ją do pre­cy­zyj­nych ru­chów. Ubra­ny w po­ma­rań­czo­wy kom­bi­ne­zon, z pokraczną sko­ru­pą kasku pod­łą­czo­ne­go do ma­szy­ny pę­po­wi­ną prze­wo­dów pod­trzy­my­wa­nia życia, oto­czo­ny wskaź­ni­ka­mi, ekra­na­mi do­ty­ko­wy­mi i blo­ka­mi za­wo­rów, sam zdaje się być jedną z czę­ści skła­do­wych, in­te­gral­nym ele­men­tem ro­ba­ka. Ni­czym prze­kład­nia albo sil­nik elek­trycz­ny, wpa­so­wa­ny w miej­sce, w któ­rym ma wy­ko­nać okre­ślo­ne za­da­nie. I dokładnie tyle miej­sca dla niego prze­wi­dzia­no. Sie­dzi więc bo­kiem na małym skła­da­nym krze­seł­ku i klnie w żywy ka­mień. Każdy ma swój spo­sób na stres, zmę­cze­nie i nie­wy­go­dę.

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest Silva.

– Ludzie rzadko pamiętają rzeczy tak, jak rzeczywiście się wydarzyły. Mieszają im się w głowach. Z innymi wspomnieniami, z wyobrażeniami, z urywkami filmów, książek. – Zsunęła okulary przeciwsłoneczne na nos. – A przede wszystkim, Zac, ludzie kłamią. Najwięcej samym sobie.

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku science-fiction, którego autorem jest Alicella.

Promienie słońca przedzierały się przez kołysane wiatrem listowie i niczym wytrawni aktorzy odgrywały spektakl światła i cienia przy akompaniamencie śpiewu ptaków. W powietrzu dominowały zapachy wilgotnej ściółki, kory i żywicy. 

– Tato! Tam jest następny. – Kasia wskazała borowika skrytego pod liściem paproci i usiadła na porośniętym mchem pniaku. – Ale tu jest ślimak. Nie możemy mu zabrać grzyba.

szort
science-fiction

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku science-fiction, którego autorem jest Malicia.

Wita go ten specyficzny, nieokreślony zapach, który kojarzy się ze starością i stęchlizną. Nie powinien być tu wyczuwalny. Budynek jest nowy, czysty, o białych ścianach i lakierowanej podłodze. Na przezroczystym, wypolerowanym stoliku stoi odświeżacz powietrza – jeden z tych najpopularniejszych, które mają oddawać „świeżą woń natury”, cokolwiek to oznacza. 

szort
science-fiction

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest Krokus.

Odkąd wy­bu­do­wa­no ob­wod­ni­cę mia­sta, ukry­te w gó­rach sioło zo­sta­ło od­cię­te od dróg. Nikt się nie prze­jął kil­ko­ma cha­ta­mi za­miesz­ka­ny­mi przez star­ców; je­dy­nie Red za­opa­try­wa­ła miesz­kań­ców osady w wi­ta­mi­ny, le­kar­stwa i maski an­ty­smo­go­we – nie mogła zo­sta­wić babci i dziad­ka na pa­stwę losu.

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest mr.maras.

Chłostało przestrzeń pędami wijących się jak korzenie tęczowych smug, czerpiących wprost z pierwotnych sił zalegających pod warstwami pól elementarnych lub pokładów ciemnej energii.

A przezroczysta bańka orbitala, wewnątrz której tkwiłem nagi, zbliżała się do Arbor pchana wiązką emitowaną przez stację tranzytową. 

«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 » »»
Nowa Fantastyka