Witamy na nowej stronie

Redakcja NF | 25.03.2014, g. 16:45

Jeśli masz konto w naszym serwisie, ale nie logowałeś się jeszcze na nowej stronie, kliknij na "zapomniałeś hasła?" w panelu logowania i je zresetuj. Jeśli konta nie masz, zachęcamy do jego założenia, co pozwoli Ci zamieszczać oraz komentować opowiadania i publicystykę.

Informacje

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku fantasy, którego autorem jest Krokus.

Palił w milczeniu. Patrzył tępo w epitafium: „Czas ucieka, wieczność czeka”; ponad cytatem widniało imię i nazwisko, data urodzenia i śmierci. Byli rówieśnikami, ale Witold Konarski od pół roku nie podbijał już licznika przeżytych dni. Komisarz dopalił do samego filtra i czym prędzej zakurzył kolejnego papierosa. Ze świstem wypuścił dym z płuc i sięgnął do wewnętrznej kieszeni palta. Wyciągnął szklaną piersiówkę, do połowy wypełnioną czarnym proszkiem.

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku science-fiction, którego autorem jest krar85.

Tak naprawdę spoglądam na nią, na białą lokomotywę. Na moją lokomotywę. Jest dumą kolei dwunastostopowej, cudem techniki i motorem mojego życia. Dwa tysiące ton szwedzkiej stali osadzone na pięćdziesięciu sześciu kołach. Setki razy prowadziłam ją trasą z Warszawy do Pekinu i tylko raz nie dojechałam w wyznaczonym czasie trzydziestu dziewięciu godzin. 

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Lupus90Gno.

Władca Marganu spojrzał z zainteresowaniem na wielkiego łowczego.

– Drogi Oktawianie, chodzi mi o wielką, krwiożerczą, łakomą na dziewice, palącą wioski strugą ognia bestię. Czy taka potwora żeruje w naszej pięknej ojczyźnie? 

Dworski urzędnik zdecydowanie pokręcił głową. 

– Nie, absolutnie nie.

– A to szkoda. – Król wyglądał na rozczarowanego. 

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Alicella.

– Podobno psy widzą zapachy – powiedział Marcin, patrząc, jak Pestka wtyka nos w kretowisko i merda kudłatym ogonem.

– Bzdura, niby jak miałoby to zadziałać? – Klara położyła się na trawie.

– Nie wiem, ale ciekawi mnie, jak wygląda zapach kreta.

– Pewnie jest paskudny, brązowy albo zgniłozielony.

opowiadanie

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest FilipWij.

Drzwi po­ste­run­ku otwo­rzy­ły się i po­li­cjan­tom uka­zał się nie­wy­so­ki, gład­ko ogo­lo­ny czar­no­wło­sy męż­czy­zna. Ubra­ny był zu­peł­nie zwy­czaj­nie, ale uwagę przy­ku­wa­ła umiesz­czo­na za jego ple­ca­mi włócz­nia. Długa na około pół­to­ra metra i wy­ko­na­na z prze­dziw­ne­go ma­te­ria­łu przy­po­mi­na­ją­ce­go kość sło­nio­wą. Broń była zwień­czo­na po­na­ci­na­nym gro­tem, pod któ­rym znaj­do­wa­ło się sie­dem za­dzio­rów. Przy­bysz wkro­czył ener­gicz­nie do środ­ka.  

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest PanDomingo.

– Nie­waż­ne. Medal wie już, co jest w skrzy­ni.

Vilko spoj­rzał py­ta­ją­co.

– Śro­dek na li­kan­tro­pizm.

– I co z tego? Do tej pory nie prze­szka­dza­ło im za­trzy­ma­nie łupu jako do­wo­du.

– Bo to CAŁY zapas an­ty­li­kan­tro­pów w mie­ście.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Realuc.

Był razu pew­ne­go wiel­ko­lud, co na bar­kach swych świat dźwi­gał. W końcu za­słu­żył na to, aby udać się na wiecz­ny od­po­czy­nek, prze­ka­zu­jąc wszyst­ko w ręce Bogów. Ci roz­pru­li jego ogrom­ny brzuch i wy­cią­gnę­li żebra, za­stę­pu­jąc je swo­imi.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest AmonRa.

Mamy wiel­ką przy­jem­ność i za­szczyt za­pro­sić Pań­stwa na kon­cert for­te­pia­no­wy wiel­kie­go wir­tu­oza, od­kry­cia ostat­nich mie­się­cy i wscho­dzą­cej gwiaz­dy Kró­le­stwa Nor­den­skatt, ge­nial­ne­go Fa­bia­na Jo­hans­so­na. Mistrz za­bie­rze Pań­stwa w ma­gicz­ną, emo­cjo­nal­ną po­dróż w głąb swo­jej duszy, ra­cząc Pu­blicz­ność au­tor­ski­mi, od­kryw­czy­mi kom­po­zy­cja­mi po­ru­sza­ją­cy­mi serca i umy­sły.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest dogsdumpling.

Pa­trzył z góry na po­stać le­żą­cą u pod­nó­ża ka­mien­ne­go po­są­gu. Nie­na­tu­ral­nie roz­rzu­co­ne człon­ki przy­po­mi­na­ły gro­te­sko­wą swa­sty­kę. Po­trzą­snął głową, chcąc po­zbyć się na­tręt­ne­go ob­ra­zu. Echa nie swo­jej prze­szło­ści wra­ca­ły do niego w naj­mniej ocze­ki­wa­nych mo­men­tach. Zwin­nie ze­sko­czył z nie­fo­rem­nej bryły, pod­szedł do nie­ru­cho­mej po­sta­ci, przy­kuc­nął i po­gła­dził jesz­cze lekko cie­pły po­li­czek.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest krar85.

 Czas pokazać pazury. Dobywam miecza, uśmiechając się szeroko. Sześć stóp czarnej stali z gwizdem przeszywa powietrze. Zbudzone ostrze zaczyna naprzemiennie świecić i gasnąć, utrudniając kusznikom zadanie. Demon szepce mi, w jaki sposób powinienem ich wszystkich pozabijać, ogarnia go istna żądza mordu. Ale nie po to tu przybiliśmy, to ma być pokaz siły, a nie rzeź. 

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest adam_c4.

Byłem osobą z ze­wnątrz, znaj­dą. Ro­dzi­na Sa­lie­ri nie przy­ję­ła mnie z otwar­ty­mi ra­mio­na­mi. Długo mu­sia­łem pra­co­wać na swoją po­zy­cję. Osią­gną­łem ją po wielu la­tach, na prze­strze­ni któ­rych wie­lo­krot­nie od­zna­czy­łem się lo­jal­no­ścią. Nie­któ­rzy Włosi, któ­rzy da­li­by sobie uciąć rękę za dal­sze­go, tref­ne­go ku­zy­na, ufali mi bar­dziej niż ro­dzo­nym bra­ciom.

opowiadanie

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest LanaVallen.

Od­ro­dze­nie wy­glą­da­ło kie­dyś ina­czej, bez szko­dy dla npca, ale za długo to trwa­ło. Teraz dzia­ło się to za po­mo­cą kilku klik­nięć, więc część świa­do­mo­ści gi­nę­ła w trak­cie. Dla­te­go Woj­tek czuł się tak źle – drę­czy­ło go po­twor­ne uczu­cie, że w „Cza­sie Bo­ha­te­rów” zo­sta­ła tylko cząst­ka jego osoby, a resz­ta tkwi­ła już gdzieś in­dziej. Kiedy roz­pa­da się ilu­zja wła­sne­go ja, kiedy do­pa­da cię po­czu­cie, że zo­sta­łeś siłą we­pchnię­ty do in­ne­go świa­ta bez tego ka­wał­ka, wtedy, w tam­tej chwi­li, prze­sta­jesz ist­nieć. 

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest Gekikara.

– Jest dwudziesty trzeci października dwa tysiące sto siódmego roku, dokładnie osiem miesięcy i dwanaście dni, odkąd ja, Tyler Turner, wszedłem na pokład Asteriona II. Dwieście pięćdziesiąt sześć dni w zerowej grawitacji, tysiące posiłków z tubki, setki godzin ćwiczeń, miliony badań, atrofia mięśni, piętnastoprocentowy spadek masy, ale jestem tu. Moja załoga…

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku science-fiction, którego autorem jest Outta Sewer.

Aby rozpocząć badania, przybysze potrzebowali stacjonarnych kompleksów naukowych na powierzchni planety. Wszyscy chcieli być jak najbliżej przewidywanego sukcesu, nie było więc kraju, który nie złożył przybyszom propozycji budowy ośrodka na swoim terytorium. Oprócz tego trzeba im było obiektów do testów.

Zgłosiłem się jako jeden z setek milionów chętnych. Żeby dołożyć swoją cegiełkę do tworzonej właśnie historii.

szort
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Shanti.

– Tego nie po­wie­dzia­łem – prze­rwał mu ten sam męż­czy­zna, który ode­zwał się wcze­śniej. Se­ba­stian na­zwał go w my­ślach Przy­wód­cą. – Nie cho­dzi też o to, że skło­ni­ła czy prze­ko­na­ła ich do zbrod­ni jedna osoba. Mor­der­ca był jeden, ale w róż­nych…cia­łach.

«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 » »»
Nowa Fantastyka