Witamy na nowej stronie

Redakcja NF | 25.03.2014, g. 16:45

Jeśli masz konto w naszym serwisie, ale nie logowałeś się jeszcze na nowej stronie, kliknij na "zapomniałeś hasła?" w panelu logowania i je zresetuj. Jeśli konta nie masz, zachęcamy do jego założenia, co pozwoli Ci zamieszczać oraz komentować opowiadania i publicystykę.

Informacje

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest Gekikara.

Jak zwykle podczas pełni Rita nie mogła zasnąć. Wzięła więc swój sprzęt do wspinaczki, który sama przygotowała ze znalezionych w szopie wędkarskich haczyków i sznurka, by wdrapać się na sam szczyt domu. Teraz, kiedy Duzi zniknęli, nie musiała obawiać się schwytania, ale podróż i tak nie należała do bezpiecznych. Wystarczy wiedzieć, że ojciec kategorycznie jej tego zakazał.

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest kasjopejatales.

Miał nawet kochankę, która ciągle beczała i taką, co meczała. I choć musiał przyznać, że zoofilia nie była szczytem jego możliwości, to z pewnością okazała się największym zawodem. Jedyne co Volt na tym zyskał, to permanentny zakaz wstępu do Zoo, trzydzieści godzin prac społecznych i przymusową konsultację ze specjalistą. Czy było warto? W sumie tak, choć od tamtej pory cały czas miał wrażenie, że kopytne dziwnie na niego patrzą.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest AmonRa.

Tylko, że Esz­ku­ro­wi “za­wsze mogło być go­rzej” prze­sta­ło wy­star­czać. Zmor­do­wa­ny męż­czy­zna prze­rwał na chwi­lę pracę i oparł się o trzon wbi­tej w grunt ło­pa­ty. Brze­giem czar­nej od ziemi dłoni starł pot z czoła i wziął kilka głę­bo­kich od­de­chów. Żar spra­wiał, że skóra nie­wol­ni­ka łusz­czy­ła się okrut­nie i od­cho­dzi­ła od ciała wiel­ki­mi pła­ta­mi. Wcią­ga­ne przez spierzch­nię­te usta po­wie­trze pa­rzy­ło nie­mi­ło­sier­nie.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Realuc.

Wyszedł ze swej groty, wciśniętej między dwie chmury. Chodził po białych obłokach i rozglądał się nerwowo. Nie miał wiele czasu. W końcu musiały przypłynąć jakieś zbłąkane istoty, zwabione ciemnością, która dobiegała z wodniska. Morze chlupotało i uderzało ognistymi falami o brzegi cumulusów. 

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest LanaVallen.

– I nagle przestał. Zawsze zastanawiałem się, co się stało… – mruknął. – Z dnia na dzień jakby mu wyrwano język. A gadułą był szkaradnym. Oj, pysk to mu się nigdy nie zamykał. Patrząc na Martę, powiedziałbym, że z dwojga złego… Ale nie. Jednak nie. Chuj z nimi i do przodu.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest ANDO.

– Nie sły­sza­łeś o ciem­nej stro­nie In­ter­ne­tu? Wszyst­kie koty wrzu­ca­ją na­gra­nia swo­ich wła­ści­cie­li do kot-ne­tu, na Fur­Tu­ba. Mówię ci, jaka po­lew­ka! Ostat­nio na topie jest taki fil­mik; ko­bie­ta w lo­kach gapi się na ko­cia­ka i mówi: “Je­steś obiek­tem mo­je­go pa­cza­nia".

– Zerc, ty chyba nie…

– Weź to na klatę, Yass – od­parł kocur, pro­fi­lak­tycz­nie prze­no­sząc się na regał.

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku science-fiction, którego autorem jest Crucis.

Jest jedno bar­dzo cie­ka­we forum in­ter­ne­to­we, któ­re­go ad­re­su nie mogę podać – do­stać się na nie można je­dy­nie na oso­bi­ste za­pro­sze­nie – gdzie jest cała masa nie­sa­mo­wi­tych in­for­ma­cji z po­twier­dzo­nych źró­deł. O ta­kich rze­czach nie mówi się w te­le­wi­zji.

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest Irka_Luz.

Niestety, choć Stasiek lubił kapustę, ta nie darzyła go podobnym uczuciem. Już po południu usłyszał charakterystyczne gulgotanie w trzewiach i czuł, że warzywo szturmuje wyjście. Nie mógł na to pozwolić. Dom miał własne szambo, a wiadomo do czego zdolni są przeciwnicy polityczni, żeby człowieka udupić.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest MordercaBezSerca.

– Otworzyć ogień! – krzyknął Tomek i pociągnął brata na środek kabiny. Sam wychylił się przez okno i wymierzył pistolet w szarżujący wirolot. Płytka celownika na grzbiecie broni mignęła zielono. Lufa huknęła krótką serią. Smugowe pociski poleciały na spotkanie statku powietrznego. Uderzenie było potężne. Staszek z niedowierzaniem patrzył, jak przedni silnik maszyny zmienia się w kulę ognia, a ona sama przechyla się na bok i spada na ziemię, jak kamień.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku horror, którego autorem jest SaraWinter.

– Honey, może wra­caj­my, co? – Lola cią­gnę­ła mnie za rękaw. – Honey, ja się boję! – Usia­dła na po­bo­czu, pła­cząc jak dziec­ko, któ­re­mu za­bra­no za­baw­kę.

Zo­sta­wi­łem ją tam.

Do­bie­gła do mnie kilka minut póź­niej, kiedy sta­łem wpa­trzo­ny w szarą ta­bli­cę z na­pi­sem Witaj w Mie­ście Łez!

opowiadanie
horror

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest drakaina.

Sze­re­go­wy Josef L. obu­dził się w środ­ku nocy, po­nie­waż pry­cza skrzy­pia­ła. Wszyst­ko wokół skrzy­pia­ło i brzę­cza­ło. Miał dość, za­wią­zał więc sznu­rów­ki na szyi i zde­cy­do­wa­nym kro­kiem ru­szył w kie­run­ku drzwi i dalej, dłu­gim ko­ry­ta­rzem w kie­run­ku bramy.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest krar85.

Jako po­ku­tę za zła­ma­nie dru­gie­go przy­ka­za­nia pro­szę od­mó­wić ró­ża­niec.

– Tak, ojcze.

– Cały.

– Tak, ojcze!

– Trzy razy.

– Tak, ojcze!

– Z szy­dłem – za­koń­czył lekko marsz­cząc brwi.

– Tak, ojcze! – Uśmiech­nę­ła się sub­tel­nie.

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest BasementKey.

Nie wiem jak długo było ciem­no, ale w końcu do­strze­głam świa­tło, wy­glą­da­ło jakby ktoś po­wo­li otwie­rał cięż­kie drzwi mojej celi. To chyba jed­nak nie był ba­gaż­nik ubera. Opraw­cą oka­zał się mój nie­do­szły aman­t, któ­re­go przed­wcze­śnie opu­ści­łam, zanim mnie za­nu­dził na śmierć. Jego twarz była dziw­nie duża, gdy po­chy­lał się nade mną; pa­rów­ko­wa­te palce dzier­ży­ły gi­gan­tycz­ną pę­se­tę.

opowiadanie

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest mortecius.

Przez całe swoje życie robiłem wszystko, co mogłem, żeby nie odnieść sukcesu. Każdego dnia marzyłem tylko o jednym: żeby spokojnie wrócić do mojego przemoczonego, starego kartonu po elektrycznym czajniku marki Macintosh, umiejscowionego pod najmniejszym wiaduktem świata w typowym powiatowym mieście zasiedlonym przez gobliny, kurwy i polskich urzędników. Chciałem spokojnie rozsiąść się na centrymetrowej szerokości pasku folii, który chronił mnie przed dotkliwym, czterdziestoośmiostopniowym chłodem nagrzanego betonu, wyciągnąć trochę żwiru, który zbierało osiem poprzednich pokoleń mojej rodziny, żebym miał jakiś majątek, po czym chrupać go z przyjemnym chrzęstem moją bezzębną szczęką.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Atreju.

Zaraz po nowym roku wrócił nasz rycerz błędny a zmęczony w strony znajome i lube, bo w nich lata młodzieńcze spędził. Jechał stępa na nieodłącznym Renacie, nos zwiesił na kwintę i nawet widok wież klasztoru bielczańskiego nie przegonił posępnej chmury z czoła szlachcica.

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest Finkla.

Żwirowy gepard ścigał piaskową antylopę. Ofiara wyglądała jak żywa rzeźba o doskonałych proporcjach. Nogi, chociaż chude i stworzone z miałkiego pyłu, z gracją sadziły ogromne susy. Pod skórą grały piaskowe mięśnie. W porównaniu z nią drapieżnik prezentował się topornie, mimo że ciemniejsze otoczaki bardzo udatnie imitowały cętki – gruby żwir uniemożliwiał płynne ruchy, bez przerwy nieprzyjemnie chrzęścił.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Irka_Luz.

– Chciałabym choć raz wyjść o czasie – mówię.

„Jestem zmęczona, tak cholernie zmęczona” – myślę, ale nie potrafię tego powiedzieć głośno.

Karin stoi bez słowa, zgarbiona, z opuszczonymi ramionami. Nawet nie próbuje mnie przekonywać. Zrezygnowana zdejmuję kurtkę.

opowiadanie
«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 » »»
Nowa Fantastyka