Witamy na nowej stronie

Redakcja NF | 25.03.2014, g. 16:45

Jeśli masz konto w naszym serwisie, ale nie logowałeś się jeszcze na nowej stronie, kliknij na "zapomniałeś hasła?" w panelu logowania i je zresetuj. Jeśli konta nie masz, zachęcamy do jego założenia, co pozwoli Ci zamieszczać oraz komentować opowiadania i publicystykę.

Informacje

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Krokus.

Rozpoczęła się sześćdziesiąta, ostatnia, minuta finałowego meczu o mistrzostwo Ligi Narodów w Haborballu. Ferenc czuł spływające po twarzy strużki potu. Gdy pomyślał o zbliżającej się dogrywce, nogi zaciążyły mu jeszcze bardziej.

– Nie zrobić nic głupiego, może trafi się kontra, ale przede wszystkim: bez głupich błędów – krzyknął w języku Magyońskim do kolegów z drużyny.

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest Zanais.

Po­sia­dłość Ja­siń­skie­go stała sa­mot­nie na obrze­żach Szcze­ci­na, tuż obok mało uczęsz­cza­nej drogi. Je­dy­nym za­bez­pie­cze­niem zdawało się gu­stow­ne, me­ta­lo­we ogro­dze­nie.

Je­dy­nym wi­docz­nym dla ludzi po­zba­wio­nych ta­len­tu…

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku horror, którego autorem jest Radek.

Czasy, kiedy byłem bar­dziej znany jako Seba, mia­łem kło­po­ty z pra­wem, na­le­ża­ły do prze­szło­ści. Kiedy Karen prze­sta­ła być moją dziew­czy­ną, a zo­sta­ła żoną, nie tylko prze­sta­ła to­le­ro­wać na­zy­wa­nie „dupą”. Oka­za­ło się, że ma nie­po­ha­mo­wa­ne am­bi­cje. Mu­sia­łem skoń­czyć stu­dia i teraz prawo miało kło­po­ty ze mną. Już znany wy­łącz­nie jako Se­ba­stian zna­łem ludzi, apli­ka­cja ad­wo­kac­ka nie za­ję­ła mi wiele czasu, a klien­ci sami się gar­nę­li.

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest Golodh.

Czemu cią­gle o niej myślę? Może przez ten fran­cu­ski ak­cent? Miesz­ka­ła jakiś czas w po­łu­dnio­wej Fran­cji. Pew­nie z więk­sze­go mia­sta, nie ja­kiejś wsi. Za­cho­wy­wa­ła się, na­praw­dę, jak dama na po­zio­mie – nie to co ten mo­tłoch, który wi­du­ję na co dzień. A gdy jej dłoń przy­pad­kiem su­nę­ła po moim ra­mie­niu, po­czu­łem jakby cie­płe mro­wie­nie…

Stój! Opa­nuj się! Ła­macz Serc nie cho­dzi na dru­gie rand­ki!

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku horror, którego autorem jest emlisien.

Przelewam się przez krawędź wanny i uderzam o zimną podłogę, lądując w kałuży wody. Wymiotuję i krztuszę się jednocześnie, walcząc z trawiącym płuca ogniem. Słyszę czyjś spazmatyczny szloch i wycie. Dopiero po dłuższej chwili dociera do mnie, że to ja sama płaczę…

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest fmsduval.

– Nie ma rady! Trzeba dać im konfesjonał – rzekł z uśmiechem Otto. – Proszę państwa pod ścianę. – Klasnął w dłonie, a policjanci zepchnęli gapiów pod fasadę kamienicy. – Co piątą osóbkę zapraszam na Schwarzgasse. Departament Policji Politycznej ugości was po królewsku. Reszta pokryje koszty wiktu, opierunku i… lekarza. Jak pewnie wiecie, spowiedź bywa bolesna. A pokuta… oj, nawet bardziej – rzucił w stronę tłumu, z którego ludzie Fuchsa konsekwentnie odławiali co piątego pechowca.

Zapowiadał się pracowity ranek.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest mr.maras.

Zbliżyłem twarz do szyby. Na zewnątrz już prawie świtało. Dawno minęliśmy Rzeszów i jechaliśmy teraz na południowy wschód przez lasy i pola rozciągające się wokół Przemyśla. Naraz pociągiem zatrzęsło i światła w przedziale na chwilę przygasły, a wtedy… 

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest BarbarianCataphract.

Kel­pie ze­rwa­ła się do ga­lo­pu i po­gna­ła na otwar­te morze. Włosy Caty uno­si­ły się na wie­trze, czuła, jak mgieł­ka mor­skiej wody muska de­li­kat­nie jej skórę. Sta­wa­ła się jed­no­ścią w ży­wio­łem. Nie­ma­te­rial­na grzy­wa wierz­chow­ca była mięk­sza od ja­kiegokolwiek znanego jej futra, przy­jem­niej­sza w do­ty­ku od naj­gład­sze­go ma­te­ria­łu.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku horror, którego autorem jest drakaina.

O śmierci ojca dowiedziałem się z urzędowego listu. Wiadomość nie zrobiła na mnie wrażenia: nie pamiętam żadnego z rodziców, w wieku trzech lat trafiłem do przytułku.

Notariusz informował, że pan T. wskazał mnie w testamencie jako spadkobiercę, a że nie zostawił długów, miałem prawo przejąć majątek. Uznałem to za dar niebios.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Niebieski_kosmita.

Nagle „duch” gwałtownie ożył. Zerwałaś się na równe nogi – co w rzeczywistym świecie nie byłoby możliwe, w modelu nie uwzględniliśmy jednak degradacji mięśni po czterech latach w śpiączce – i w panice zaczęłaś szukać drogi wyjścia.

Żadnej takiej drogi nie było, w ogóle symulacja nie obejmowała absolutnie niczego poza granicami pokoju, ale nie mogłaś o tym wiedzieć.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku horror, którego autorem jest ANDO.

– Co pro­po­nu­jesz? – za­py­ta­łem.

– Pro­sty układ. Wy­ko­nasz za­da­nia w trzech sa­lach. W czwar­tej cze­kam z dziew­czy­ną. Jeśli tam do­trzesz, oddam ci ją. Je­że­li nie dasz rady, wezmę twoje ciało i duszę. I twoją niu­nię na deser – za­chry­piał, wy­raź­nie za­do­wo­lo­ny z sie­bie.

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku horror, którego autorem jest Gruszel.

– Po­wró­żyć ci? – spy­ta­ła dziew­czyn­ka, pa­trząc na talię kart w mojej dłoni.

 – No wiesz, zwy­kle to ja…

 – Po­wró­żyć? – spy­ta­ła, wle­pia­jąc we mnie te puste, czar­ne oczy. Miały kolor lasu za oknem.

 W mil­cze­niu kiw­nę­łam głową. A niech po­sta­wi wróż­bę i będę miała spo­kój. Ro­dzi­ce pew­nie nie pil­nu­ją dzie­cia­ka, więc za­cze­pia in­nych.

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest adam_c4.

Siada na brze­gu ławki, od­gar­nia włosy za ucho. Tak samo, jak wtedy, dawno temu.

– Wiersz – po­twier­dzam. Wsta­ję zza biur­ka i zbli­żam się do niej. Wcią­gam po­wie­trze nosem. Nic. Po­win­na pach­nieć wa­ni­lią.

– No, bo wiesz – rzuca Ewa. – Przed­wczo­raj był prima apri­lis…

– Tak, tak! – prze­ry­wam jej, waląc dło­nią w blat biur­ka. Od­rzu­cam głowę do tyłu i re­cho­czę. – TAK!

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest Gekikara.

Bie­gnie­my przez wy­mar­łe mia­sto, co i raz od­wra­ca­jąc się ner­wo­wo za sie­bie, skąd – z to­ną­cej w ciem­no­ści od­da­li – do­bie­ga nas chrzęst tego, co nas ściga. Nie po­ma­ga fakt, że mu­si­my trzy­mać się za ręce, ale w ta­kiej sy­tu­acji to je­dy­ny gwa­rant, że się nie zgu­bi­my by nigdy już nie od­na­leźć.

Marta jest nie­wia­ry­god­nie szyb­ka, ledwo za nią na­dą­żam. Przy­po­mi­nam sobie stu­dia, kiedy ona tre­no­wa­ła tria­th­lon, pod­czas gdy ja ćwi­czy­łem chla­nie na umór i bieg do ła­zien­ki.

Do­cie­ra­my do drzwi po­bli­skie­go bu­dyn­ku. Za­mknię­te.

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku horror, którego autorem jest Zanais.

Pra­co­wać przy zwło­kach za­czą­łem w po­ło­wie lat dzie­więć­dzie­sią­tych. Z tru­dem skoń­czy­łem za­wo­dów­kę, nie pa­li­łem się do fachu mu­ra­rza i szu­ka­jąc pracy, by udo­bru­chać za­wie­dzio­nych ro­dzi­ców, tra­fi­łem przez ko­le­gę do domu po­grze­bo­we­go na przed­mie­ściach Łodzi.

68
kom

None - Ciężar

Duch Biblioteki | 05.07.22, g. 11:04 | kom. bruce

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku horror, którego autorem jest None.

List, od któ­re­go wszyst­ko się za­czę­ło, przy­szedł trze­cie­go dnia po po­grze­bie Na­ta­lii i nie­mal trzy mie­sią­ce od jej śmierci. Tata zna­la­zł ją w łazience, zimną i bladą, po szyję zanurzoną w wodzie zabarwionej szkarłatem.

«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 » »»
Nowa Fantastyka