Witamy na nowej stronie

Redakcja NF | 25.03.2014, g. 16:45

Jeśli masz konto w naszym serwisie, ale nie logowałeś się jeszcze na nowej stronie, kliknij na "zapomniałeś hasła?" w panelu logowania i je zresetuj. Jeśli konta nie masz, zachęcamy do jego założenia, co pozwoli Ci zamieszczać oraz komentować opowiadania i publicystykę.

Informacje

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku fantasy, którego autorem jest GreasySmooth.

Docent Uktuglan przystąpił do proszkowania kości wisielca. Po pracowni rozszedł się dźwięk głośnego chrobotania. Na blacie czekały już naszykowane popioły po spaleniu kacerza, korzeń czarnołunu i żabie oczy. Mikstura w alembiku bulgotała powoli, wypuszczając obłoki zgniłozielonej pary.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest silver_advent.

Ja­jo­dziej Piór­kow­ski spoj­rzał na ekran ma­leń­kie­go, elek­tro­nicz­ne­go ze­gar­ka. Zbli­żał się czas roz­po­czę­cia akcji. Włą­czył la­tar­kę czo­ło­wą i za­ci­snął palce na nożu tak­tycz­nym marki Dy­na­mi­te Magic. Po raz ostat­ni skon­tro­lo­wał wszyst­kie punk­ty za­zna­czo­ne po we­wnętrz­nej stro­nie sko­rup­ki jajka, w które miał za­miar ude­rzyć.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest Golodh.

– Słu­chaj­cie, jest spra­wa. – Głos ka­pi­ta­na Pe­re­za się za­ła­my­wał. – Od­bie­ra­my sy­gnał z czar­nej dziu­ry.

– Coś na dysku akre­cyj­nym? – spy­tał Mar­kus mi­mo­cho­dem. Uło­żył ręce w gardę, szy­ku­jąc się do bi­ja­ty­ki z po­rucz­ni­kiem Kłycz­ko.

– Nie. Li­te­ral­nie zza ho­ry­zon­tu zda­rzeń. Na wszyst­kich czę­sto­tli­wo­ściach.

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest śniąca.

I w pewnej chwili samego Szatana histeryczny słychać śmiech, ledwie kilka kroków ode mnie. Przypadam do ziemi, za osłonę obierając truchło dorodnego siwka. I spostrzegam hegemona, jego samotną postać, kręcącą się po pobojowisku. W oczach obłęd, w jednej dłoni miecz, w drugiej topór. I ten krzyk, co kilka chwil: „Zniknęła ludzkość, nie ma już nic!”

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Szatansky07.

Powtarzałeś, że będziesz zawsze przy mnie. Że króla lodowej góry nie można skrzywdzić, że cała nasza rodzina jest chroniona przez magię gargulców. A jednak…

Wojna nie przebiegała pomyślnie, ale prosiłam go, by nie jechał, by wysłał swoich generałów i został. Powiedział, że musi to zrobić. Nie mógł zostawić swojego królestwa. A mógł zostawić mnie…

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Krokus.

Dick prze­wró­cił de­nat­kę na plecy i za­czął prze­szu­ki­wać. W mię­dzy­cza­sie wró­cił lokaj, sta­nął tuż przed drzwia­mi i pa­trzył An­gli­ko­wi na ręce.

Wszy­scy zmarsz­czy­li brwi, gdy Dick wy­cią­gnął z we­wnętrz­nej kie­sze­ni ża­kie­tu zmię­ty ka­wa­łek pa­pie­ru. Wy­glą­dał jak dowód oso­bi­sty albo le­gi­ty­ma­cja. An­glik przy­glą­dał mu się chwi­lę, po czym wzru­szył ra­mio­na­mi i podał Fran­zo­wi.

– To le­gi­ty­ma­cja Ah­ne­ner­be – po­wie­dział. – Or­ga­ni­za­cji ba­daw­czej. Spo­dzie­wa­li­śmy się tego.

– Kry­li­ście nas przed jakąś uczo­ną? – Dick zmru­żył oczy i przy­glą­dał się z nie­do­wie­rza­niem lo­ka­jo­wi.

– Kry­li­śmy panów przed na­zist­ką. Ah­ne­ner­be to wła­ści­wie SS.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku horror, którego autorem jest belhaj.

Sięgnąłem po walizkę, w której trzymałem jeden ze swoich skarbów: maszynę do pisania wyprodukowaną przez znaną wytwórnię broni Remington. Na wolnym rynku kosztowała krocie, lecz mnie ofiarował ją jeden z moich czytelników, posiadający chyba największą plantację bawełny w Luizjanie, Patrick Smather. W strugach deszczu tak bardzo przypadła mu do gustu, że napisał do mnie list, w którym prosił o spotkanie. Kiedy przybył do Bostonu, podarował mi maszynę, a potem odbyliśmy kilkudniowy rajd po bostońskich lokalach. Smather okazał się również wielbicielem opium, alkoholu i kobiet.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest drakaina.

Obudzona przez wiatr, jako pierwsze czuje dźwięki. Obudzona przez wiatr. Tak się w każdym razie wydaje, tym przecież jest dźwięk za oknem. Tak podpowiada pamięć.

Jasny prostokąt obramowany bielą powoli wynurza się z szarości. Okno jest takie samo za każdym razem, za każdym przebudzeniem. Tylko dźwięki się zmieniają, a potem to, co po drugiej stronie. Wyśniony krajobraz.

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Alicella.

Muzyka ucichła, gdy Aurelia znalazła się przy boku władcy. Stary kapłan odziany w błękitną szatę rozpoczął modlitwę do bogini Jamre – opiekunki domowego ogniska. Głos miał zaskakująco mocny, słowa niosły się po całej świątyni. Aurelia nie słuchała, miała wrażenie, że jej umysł opuścił ciało i jedynie obserwuje tę scenę z boku. Powtórzyła przysięgę i pozwoliła ukłuć się w palec, żeby do kielicha spłynęła kropla krwi.

opowiadanie
fantasy

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest None.

– Pul­sar… – po­wie­dział w końcu. – Chyba wi­dzia­łem waszą stro­nę. Plot­ki i pop-na­uka wy­mie­sza­ne z teo­ria­mi spi­sko­wy­mi i papką dla mas, kiedy te aku­rat chcą się po­czuć do­kształ­co­ne nie an­ga­żu­jąc przy tym mózgu. Zga­dza się?

– Mniej wię­cej. – Dzien­ni­karz wzru­szył ra­mio­na­mi z obo­jęt­nym wy­ra­zem twa­rzy.

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Realuc.

Z le­śnej dzi­czy od­gło­sy prze­róż­ne do­bie­ga­ły. To pta­ków świer­got, to biesa ryk, to wilka wycie, to ba­gien­ni­ka chlu­po­ta­nie, to drzew pie­śni, to po­łu­dnic wo­ła­nie.

Wiatr na sile przy­brał, dmuch­nął w stro­nę do­mo­stwa. Zbu­twia­łe li­ście prze­kro­czy­ły próg, wdzie­ra­jąc się do chaty bez za­pro­sze­nia. Sze­lest wy­peł­nił całą izbę.

Pusz­cza śpie­wa­ła. Pusz­cza wzy­wa­ła. Pusz­cza cze­ka­ła.

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku science-fiction, którego autorem jest michalovic.

Przeszedłem przez Bramę jako ostatni z naszej ekspedycji, a wypadłem z niej – jak się później dowiedziałem – na brzegu Pacyfiku. Miałem szczęście. Wielu przede mną go nie miało. Zdezorientowany, długo szukałem żywej duszy, póki nie przybył komitet powitalny. Ledwie ich poznałem i to nie dlatego, że od lejącego się z nieba żaru byłem bliski udaru.

szort
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Zanais.

Kiedy mi­nę­li wrota, skrzy­pią­ce skrzy­dła za­trza­snę­ły się same i Ewa sta­nę­ła gwał­tow­nie. Słoń­ce znik­nę­ło, za­stą­pio­ne noc­nym nie­bem peł­nym gwiazd – zu­peł­nie jakby ktoś zmie­nił slajd w pro­jek­to­rze. Pło­mie­nie z ga­zo­wych lamp da­rem­no pró­bo­wa­ły oświe­tlić ob­skur­ne ulice, a Mar­cin… znów miał wy­gląd sied­mio­lat­ka. Zgar­bio­ne­go, otu­ma­nio­ne­go sied­mio­lat­ka, któ­re­mu bez prze­rwy wy­cie­ra­ła ska­pu­ją­cą ślinę.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Gekikara.

Draż­nią­cy za­pach dymu nad­le­ciał z po­łu­dnia, od stro­ny gór. To nie był zwy­kły pożar, dźwię­czą­cy pła­czem le­śnych bóstw, ani woń ogni­ska, w któ­rej dało się do­sły­szeć gwar prze­chwa­la­ją­cych się nie­biań­skich kami. Ten za­pach niósł szep­ty złak­nio­nych krwi tengu o dłu­gich no­sach i gniew­nych oczach.

«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 » »»
Nowa Fantastyka