Witamy na nowej stronie

Redakcja NF | 25.03.2014, g. 16:45

Jeśli masz konto w naszym serwisie, ale nie logowałeś się jeszcze na nowej stronie, kliknij na "zapomniałeś hasła?" w panelu logowania i je zresetuj. Jeśli konta nie masz, zachęcamy do jego założenia, co pozwoli Ci zamieszczać oraz komentować opowiadania i publicystykę.

Informacje

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest BarbarianCataphract.

Murshili poklepał Harkana po plecach, machnął ręką do przyczajonego obok żołdaka i ruszył. Do Harkana dołączył inny wojownik – obaj zaczęli zbliżać się powoli w kierunku strażników z łukami. Mrowienie między barkami Murshiliego szeptało wojenne pieśni. Zapowiadało bój. Lubił to uczucie, przywykł do niego przez lata wojaczki pod pieczą Diobakkusa, Pana Księżyca.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest MetronomeArthritis.

Mroź­ny gwizd prze­szy­wał salę, gdy wi­cher wci­skał się do środ­ka przez wy­bi­te wi­tra­że i spły­wał po ko­lum­na­dzie mię­dzy stoły bie­siad­ne. Księ­ży­co­wy blask od­bi­jał się w mi­ria­dzie śnie­go­wych wstęg, wi­ru­ją­cych z wia­trem w ta­necz­nych po­dry­gach. Barw­ne szcząt­ki szkła za­dzwo­ni­ły o ołów, gdy nagły poryw wpadł do sali. Zmiótł szron z po­sadz­ki i po­cią­gnął przez kom­na­tę w gru­bych bał­wa­nach, wy­cią­ga­jąc na wierzch wciąż świe­że, zmal­tre­to­wa­ne ciała. Ludz­kie ciała. 

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest MrBrightside.

– Nie rozumiem – powtórzył Sivan. – Co to ma do…

– Na pewno rozumiesz. W stolicy ni stąd, ni zowąd pojawił się kolejny wnuk namiestnika. Niby wszyscy wiedzieli, że gdzieś tam za kołem podbiegunowym żyją bękarty Hougana, lecz każdy brał was za skutecznie wygnanych. Obecność Eispoo w Hilversun musiała wzbudzić i wzbudziła popłoch.

opowiadanie
fantasy

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest avei.

– Przyszedłeś z lepianek – mówi wysuszona kobieta, zauważając wciąż niezaschniętą magmę na łapach gościa. – Co tu robisz? Zgubiłeś swojego właściciela, impie?

Palaczka bucha kłębami dymu przy każdym słowie.

– Nie, pani – odpowiada mały przybysz, czując w głowie Twoją iskrę. – Mam właściciela.

– Ach, tak? Naprawdę? – Przygląda się podejrzliwie. – A kto nim jest?

– Nie wiem, ale ktoś bardzo mądry.

opowiadanie
fantasy

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Arnubis.

Oczom Ri­va­ra­da uka­zał się po­sęp­ny widok. Konar, po któ­rym szli, wy­glą­dał jak wy­pa­lo­na rana po­śród ota­cza­ją­ce­go ich ze wszyst­kich stron morza zie­le­ni. Kora pod ich sto­pa­mi, za­zwy­czaj ciem­no­brą­zo­wa i po­żło­bio­na głę­bo­ki­mi bruz­da­mi, miała nie­zdro­wą barwę sadzy. Ksią­żę kuc­nął i wy­cią­gnął dłoń ku pod­ło­żu. Wierzch­nia war­stwa, sypka jak po­piół, kru­szy­ła się pod naj­lżej­szym do­ty­kiem i po­zo­sta­wia­ła na skó­rze smo­li­ste ślady. 

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest PsychoFish.

Męż­czy­zna chwy­cił jej ra­mio­na i sta­now­czo, ale ła­god­nie po­sta­wił ją na nogi.

– Ko­cha­na, uwierz mi. Z dziec­kiem wszę­dzie wam bę­dzie le­piej niż tu. Tu susza już de­ka­dę trwa. – Obej­rzał się na boki i ści­szył głos. – Roku chło­pak nie prze­ży­je. Co was, jasna cho­le­ra, pod­ku­si­ło… 

Klę­czą­cy oj­ciec chłop­ca, ro­zej­rzał się i ode­zwał:

– Umiem na­pra­wiać ma­szy­ny, weź mnie…

– Nie – uciął męż­czy­zna. – Nie ma mowy. Już mamy me­cha­ni­ka. Prawo jest prawo. Dzię­kuj­cie Panu, że daję wam moż­li­wość od­po­ku­to­wa­nia grze­chu.

 

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Młody pisarz.

Hegan prze­kro­czył próg i ro­zej­rzał się po po­miesz­cze­niu. Ode­tchnął głę­bo­ko. Pa­no­wa­ła tu przy­jem­na cisza. Pokój zaj­mo­wa­ły głów­nie re­ga­ły z książ­ka­mi i skrzyn­ki. Wiele skrzy­nek. Obok nich wy­mu­ro­wa­ny ko­mi­nek, a pod oknem stał stół, na któ­rym wy­grze­wał się…

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Bravincjusz.

Poskręcane gałęzie wyciągały się ku niej, a tańczące cienie podbiegały coraz bliżej, coraz śmielej. Trzask pękającego drewna dobiegał od mrocznych figur, widocznych jedynie kątem oka. Zatruty Las na każdym, bez wyjątku, odciskał swe piętno.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Shanti.

Hugo De Brass drżącymi rękami założył pętlę na szyję.

– Jesteś pewien? – zapytał jeden z towarzyszy.

– Nie mamy wyboru. To jedyny sposób. Jeśli nie wrócę…

Powiódł wzrokiem po twarzach przyjaciół i wziął głęboki oddech. Nie mógł ich zawieźć. Mieli w końcu uratować świat.

opowiadanie
fantasy

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Outta Sewer.

– Ma­gicz­ne gacie? – za­śmiał się Broll.

– Po aurze wno­szę, że na­są­czo­ne sil­nym za­klę­ciem usztyw­nie­nia – stwier­dził mag.

– Star­cze pro­ble­my w twoim wieku, Do­re­mie? – za­kpił skry­to­bój­ca i za­niósł się śmie­chem.

– To za­klę­cie usztyw­nia gacie, kiedy kto w nie ude­rzy, dur­niu. Sam żeś sobie też po­wi­nien takie spra­wić – żach­nął się ry­cerz.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest NaN.

Cienie zawirowały i na oka mgnienie Wydra przestał być człowiekiem, stał się stworzeniem ze stepu – bestią o żarzących się ślepiach z okrwawionymi pazurami. Przycisnął płonącą łapę do mojego ramienia, wypalając na nim plemienny znak – szybującego orła. Nie okazałem bólu ani wtedy ani chwilę później, gdy szaman wcierał w ranę sadzę i obwieszczał zebranym moje imię męskie – Szron.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Finkla.

– Co się stało? – Geza zerwała się na równe nogi i rzuciła w stronę tobołka, w którym trzymała rozmaite użyteczne drobiazgi.

– Hipopotam – stęknął jeden z mężczyzn dźwigających kapłankę.

– Najpierw wywrócił łódkę, a potem pogryzł czcigodną siostrę – uzupełnił drugi, wyższy. – Był ogromny!

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku science-fiction, którego autorem jest ostam.

Róża wybiegła za doktorem z ambulatorium. Głowa bolała ją jeszcze, ale leki faktycznie pomogły i zaczynała z powrotem trzeźwo myśleć. Czy starczy im czasu, żeby wytracić prędkość?

szort
science-fiction

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest BasementKey.

To pew­nie po­kracz­ny czło­wie­czek wy­rwał się poza ko­ścia­ną bramę mo­je­go ciała. Być może zrzu­cił mnie tutaj, żebym po­dzie­lił jego smut­ny los, a sam teraz cie­szy się wol­no­ścią. Nie chcia­łem skoń­czyć tak jak on, skrę­co­ny, po­ra­nio­ny, zła­ma­ny. Mu­sia­łem się jakoś wy­do­stać, choć­bym w tym celu mu­siał spro­wa­dzić go tutaj z po­wro­tem.

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest Silva.

W lesie panowała cisza, od której zatykało uszy. Serce zaczęło bić szybciej; nerwowo rozglądała się na boki, czy zza drzew nie wyskoczą znienacka Obcy. Mówiono, że nie mieli ciał, ale w wyobraźni nadawała im postać wielkich, półprzezroczystych glist albo cieni zwiewnych niczym dym. Gdy wyszła znów na słoneczne światło, musiała zmrużyć przyzwyczajone do leśnego półmroku oczy.

A potem dostrzegła w oddali Mur.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest ManeTekelFares.

– Sajjid Carter, sajjid Carter!

Mężczyzna w kapeluszu zsuniętym na potylicę nie reagował na wołania robotnika. Wspierał dłonie na krawędzi sarkofagu, patrząc w puste wnętrze. Miał zaledwie dwadzieścia dziewięć lat, ale i doczekał się pozycji Głównego Inspektora w Egipskiej Służbie Starożytności. Wiedział, że dalsza kariera zależy od przewagi sukcesów nad porażkami, a odkrycie trumny bez ciała trudno zaliczyć do osiągnięć. Z drugiej strony, nabrał już tyle cierpliwości, że nie przerażała go wizja rozpoczynania pracy od nowa.

 

opowiadanie
«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 » »»
Nowa Fantastyka