Witamy na nowej stronie

Redakcja NF | 25.03.2014, g. 16:45

Jeśli masz konto w naszym serwisie, ale nie logowałeś się jeszcze na nowej stronie, kliknij na "zapomniałeś hasła?" w panelu logowania i je zresetuj. Jeśli konta nie masz, zachęcamy do jego założenia, co pozwoli Ci zamieszczać oraz komentować opowiadania i publicystykę.

Informacje

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest Sonata.

Wę­dro­wa­ła po nie­rów­no­ściach, wy­pa­tru­jąc, czy w ja­kimś za­ka­mar­ku nie zo­sta­ło cho­ciaż jedno. Cie­nie ucie­ka­ły, po­zo­sta­wia­jąc po sobie czy­stą ścia­nę. Nic. 

Nie wie­dzia­ła, skąd ta pust­ka. Ostat­nim wy­da­rze­niem z jej pa­mię­ci była szkol­na prze­rwa. 

Prze­cież rosły tu za­wsze… 

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Seener.

Tomasz podkurczył nogi i trzymając się ściany zaczął wstawać. Właśnie dotarło do niego, że jakiś obcy grubas wdarł się w nocy do domu. Pijany albo bandyta. Tak czy inaczej pożałuje. Sprzeda mu parę kopniaków i wyrzuci za drzwi. Jak tylko odzyska siły.

opowiadanie
49
kom

NaNa - Hafciarka

Duch Biblioteki | 09.01.22, g. 17:46 | kom. NaNa

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku fantasy, którego autorem jest NaNa.

Była tu, odkąd sięgała pamięcią. Kiedy Las był jeszcze jej lasem, mogłaby odejść w każdej chwili, ale nie chciała. Dobrze jej było w tej spokojnej samotności. Tutaj nic nie przeszkadzało w pracy nad haftem, na którym ważyły się losy świata. Potem, gdy Las się zmienił, utknęła w nim na dobre.

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku fantasy, którego autorem jest mortecius.

Stygnę. Stygnę dla ciebie.

Mawiają, że każda Córka Rodu Wiązów ma moc, cichą i bladą. Nie użyto jej od lat, pozostały jedynie wspomnienia w zakurzonych księgach. Nie wiem, czy to nie bujda, kłamstwo wmawiane dzieciom, żeby poczuły się wyjątkowe i lepsze od innych.

Wierzę jednak, że to prawda. Jeśli się nie mylę, moje słowa pozostaną tu na wiek, brzmiące i niemal namacalne.

Dlatego stygnę. Stygnę dla ciebie.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest śniąca.

Amena od­wró­ci­ła się. Na ide­al­nie oszli­fo­wa­nej po­wierzch­ni onyk­su odbił się zło­ci­ście pło­mień lamp­ki. Brwi ko­bie­ty unio­sły się nie­znacz­nie, usta roz­chy­li­ły. Sodur mógł­by przy­siąc, że w sze­ro­ko otwar­tych, wpa­trzo­nych w miecz oczach za­lśni­ły iskier­ki po­żą­da­nia. Zro­bił krok do przo­du. Prawa ręka ko­bie­ty drgnę­ła. Palce roz­pro­sto­wa­ły się, ramię unio­sło. Po­wo­li, z wy­raź­nym opo­rem, wy­cią­gnę­ło się w kie­run­ku rę­ko­je­ści.

opowiadanie
fantasy

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Krokus.

W sadzie, na jabłoni, tej co tuż przy murze klasztornym rośnie, siedzi Zyta w letnim habicie. Macha nogami na przemian, a jakby jaki młodzian pod drzewem stanął, to może i co ciekawego by zobaczył, ale w dole jeno świerszcze. Imię ma nieprzypadkowe, bo jak przez alfabet spojrzeć to Zyta na samym końcu stoi i tak właśnie nazywają wszystkie siostry co z hańby, a nie powołania, do klasztoru przystają. Wgryza się w jabłko, a sok ścieka jej po brodzie jak kwaśne łzy.

opowiadanie
fantasy

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest Gruszel.

Życie jest nie­spra­wie­dli­we, my­śla­łam, pa­trząc na dzie­ci gra­ją­ce w piłkę. Za­wsze za­sta­na­wia­łam się jak to jest bie­gać. Czu­jesz wiatr we wło­sach, zmę­cze­nie w mię­śniach, kłu­cie w płu­cach? Kie­dyś po­dob­no to ro­bi­łam, ale nie po­tra­fię udzie­lić od­po­wie­dzi.

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Anoia.

Dla bezpieczeństwa zawsze starannie wybierał dziewki nieśmiałe i skromne; takie, którym rodziny zbyt pilnie się nie przyglądały (…). Niestety, tym razem tak się podniecił na myśl o grymuarach, że zaniechał obserwacji i uznał, że jakoś sobie poradzą. Może i zyskał kilka soczystych pozycji do biblioteki, ale wraz z nimi przyszła dziewka tak stanowcza, że nawet nie musiała „Kiliana” i Janusa rozstawiać po kątach – sami się tam chowali.

opowiadanie
fantasy

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest NaNa.

– Biuro Re­kla­ma­cji Pre­zen­tów, w czym mogę pomóc? Chce pan zgło­sić na­ru­sze­nie dzie­więć a? A może za­nie­dba­nie z pa­ra­gra­fu siód­me­go Ko­dek­su Świą­tecz­ne­go? Czy też…

– Pro­szę po­cze­kać, nie znam wa­sze­go ko­dek­su.

– Nie czy­tał pan ko­dek­su przed wy­bra­niem nu­me­ru biura ob­słu­gi? Nawet roz­dzia­łu Re­kla­ma­cje i za­ża­le­nia? Świę­ty nie bę­dzie z pana za­do­wo­lo­ny – mruk­nął kon­sul­tant.

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Anoia.

– I mó­wi­cie, pani, że wy­star­czy­ło samo Ojcze Nasz? – bra­ci­szek Natan wy­raź­nie po­wąt­pie­wał w jej opis wy­da­rzeń.

Szcze­pan nie wie­rzył jej w ogóle. Ani w to, że Sta­ni­sław Lip­ski wszedł w drogę de­mo­nom zu­peł­nie przy­pad­kiem, ani w to, że znik­nę­ły, bo gor­li­wie od­mó­wi­ła pa­cio­rek. Miał też po­dej­rze­nie gra­ni­czą­ce z pew­no­ścią, że ona wie, że on jej nie wie­rzy, i oboje udają, żeby ka­płan nie robił nie­po­trzeb­nej draki.

opowiadanie
fantasy

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest mortecius.

Tak naprawdę to nie. Ale serio, jak już hodujecie skolopendry, to uważajcie. Piękne skurwysyny, ale groźne jak picie wody z kranu bez przegotowania. I jadowite. Żeby nie było, że mój tekst nie ma żadnej wartości, napiszę teraz, co należy zrobić, jak Wam ucieknie skolopendra.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Irka_Luz.

Przez lata Marcel obserwował, jak zahukane dziecko zmienia się w zbuntowaną nastolatkę (…) Dostrzegał, jak z każdym nieudanym związkiem pogłębia się jej nieufność do ludzi. Widział, jak nieufność przeradza się w niechęć, a ta krystalizuje w przekonania. Był wreszcie świadkiem, jak przekonania obracają się w absolutną pewność. Na końcu tej drogi Marcelina była niemal lustrzanym odbiciem Krystyny.

opowiadanie

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku science-fiction, którego autorem jest Radek.

– Jest pan po­dej­rza­ny, że razem z ro­dzi­ną wy­pły­nął pan poza wody gra­nicz­ne, żeby w nocy uczest­ni­czyć w Pa­ster­ce za gra­ni­cą.

– Poza ju­rys­dyk­cją? – upew­nił się gu­ber­na­tor. – Moją ło­dzią?

Te py­ta­nia zbiło in­tru­za z tropu. Znowu nie od­po­wie­dział.

– Co to za ryba? Pań­stwo zło­wi­li?

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Sonata.

Noc polarna mnie przytłaczała. Po kilku tygodniach życia w cieniu kuli ziemskiej czułam się jak jałowa, drżąca z wyczerpania powłoka. Tylko renifery powstrzymywały mnie przed całkowitym szaleństwem. Za co taki los? Świąteczne cuda, dobro wraca! Za moje dobro zostałam wpędzona do lodowatego piekła. 

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest Bellatrix.

Jemioła pachniała oszałamiająco. Kasia co prawda nie wierzyła w przesądy, ale skoro Grzesiek uważał, że całowanie się pod nią przynosi szczęście, to czemu nie? Zwłaszcza że pocałunki były naprawdę świetne, czuła pożądanie niemal na krawędzi spełnienia. Idealne uwolnione dawki neuroprzekaźników, wprost do rdzenia.

opowiadanie
science-fiction
«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 » »»
Nowa Fantastyka