Witamy na nowej stronie

Redakcja NF | 25.03.2014, g. 16:45

Jeśli masz konto w naszym serwisie, ale nie logowałeś się jeszcze na nowej stronie, kliknij na "zapomniałeś hasła?" w panelu logowania i je zresetuj. Jeśli konta nie masz, zachęcamy do jego założenia, co pozwoli Ci zamieszczać oraz komentować opowiadania i publicystykę.

Informacje

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest ostam.

Telefon zapiszczał zgodnie z oczekiwaniami. Na ekranie pojawiła się mapa i komunikat: “Atak kosmitów w pobliżu Twojej lokalizacji. Jak najszybciej oddal się od miejsca kontaktu. W razie wątpliwości postępuj zgodnie z nawigacją. Przewidywany czas przybycia oddziału WED: 24 min”.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest CM.

Spojrzał na połacie okrytej mrokiem ziemi, dokładnie tak, jak patrzy się na zmierzch ostatnich złudzeń, kolejną nadchodzącą klęskę czy (przyjmując perspektywę pospólstwa) cholerne dziadostwo.

Hodowla wyznawców rozwijała się wolno. Zdecydowanie zbyt wolno, by uznać ją za choć zalążek sukcesu. Zarazem od czasu do czasu pojawiał się ledwie widoczny postęp, podtrzymując w obu bohaterach życie najpodlejszej z wiedźm, jaką jest płonna nadzieja.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Caern.

O za­cho­dzie słoń­ca po­wie­trze zro­bi­ło się lżej­sze. Za­chę­co­ne wie­czor­ną bryzą ka­pu­cy­nki ze­szły z drzew. Nie­któ­re po­szły roz­ra­biać, inne kraść, ale kilka przy­cup­nę­ło pod małą szklar­nią, by za­cze­kać na czło­wie­ka. In­stynkt ich nie za­wiódł. Ko­bie­ta prze­su­nę­ła ażu­ro­we drzwi i po­sta­wi­ła na ka­mie­niach dwie miski ba­na­nów, a potem do­ło­ży­ła ta­lerz chru­pią­cych orze­chów. Małpy nie rzu­ci­ły się łap­czy­wie na je­dze­nie, co to, to nie. Po­de­szły spo­koj­nie i grzecz­nie po­dzie­li­ły się ła­ko­cia­mi. Taki to był nie­pi­sa­ny układ. One do­sta­ją jeść, a w za­mian za to nie drą japy.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Nova.

– Oczy­wi­ście bar­dzo chęt­nie po­dej­mę się tego za­da­nia, ale nawet ja muszę spać, jeść czy wyjść do ubi­ka­cji. Do­sta­nę kogoś do po­mo­cy?

– No tak, spać mu­si­cie… – Go­muł­ka za­my­ślił się na mi­nu­tę i za­wy­ro­ko­wał. – W cza­sie trwa­nia wy­sta­wy usta­wi­my tam dwóch mi­li­cjan­tów. To w sumie do­brze wy­glą­da, że mi­li­cja oby­wa­tel­ska stoi też na stra­ży kul­tu­ry, taaak… A wy wtedy się wy­śpi­cie. Ale od chwi­li za­mknię­cia mu­zeum mumia jest pod waszą opie­ką i radzę tego nie spie­przyć, bo marny wasz los, zro­zu­mia­no?

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku horror, którego autorem jest Bardjaskier.

– Nie jest tak źle – po­wie­dział dok­tor, pod­cho­dząc bli­żej szkla­nej ba­rie­ry i ob­ser­wu­jąc ciem­ny kształt prze­miesz­cza­ją­cy się w od­da­li. – Nim wje­dzie­my w ot­chłań, po­sta­raj się prze­sta­wić na my­śle­nie za­da­nio­we. Uru­cha­mia­nie wy­obraź­ni w ta­kich miej­scach nie tylko nie po­ma­ga, ale i może być nie­bez­piecz­ne dla psy­chi­ki.

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest Outta Sewer.

– Eh, ja­kieś scien­ce-fic­tion. Ty­dzień temu ro­bi­łem kon­tro­lę w jed­nej space ope­rze i, niech pan sobie wy­obra­zi, la­se­ry nie ro­bi­ły w próż­ni cha­rak­te­ry­stycz­ne­go piu! piu!, a prze­cią­że­nia w trak­cie przy­spie­sza­nia do pręd­ko­ści świa­tła wy­rzą­dza­ły krzyw­dę głów­nym bo­ha­te­rom. Nie­po­ję­te.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest JPolsky.

Świat stanął u progu zagłady. Zaczęło się końcowe odliczanie. Decydenci, chcąc zapobiec ogólnoświatowej panice, długo ukrywali przed opinią publiczną kluczowe informacje, ale te w końcu przeciekły do mediów. W krajach wysoko i średnio rozwiniętych, chaos powoli wkradał się na ulice miast. Zdezorientowani ludzie przestają chodzić do pracy, puszczają im nerwy. Chcą jak najlepiej wykorzystać resztki pozostałej egzystencji, co wiąże się z różnymi, nieoczekiwanymi konsekwencjami.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Storm.

Sta­ną­łem przed po­tęż­ną, po­nu­rą mo­gi­łą, gdy nagle ka­mien­na trum­na za­czę­ła świe­cić kar­ma­zy­no­wym bla­skiem. Po chwi­li po­ja­wi­ła się przede mną wspo­mi­na­na przez sta­rusz­kę zjawa. To był Szkar­łat­ny Upiór! 

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest ostam.

– Panie! Czemu co­fa­my?! Prze­cież mu­si­my tam­tę­dy prze­je­chać, więc naj­le­piej od razu, z im­pe­tem… – od­zy­wa się jeden z cho­rą­żych ka­wa­le­rii.

Za­zdro­ścisz pro­stym wo­ja­kom ich po­dej­ścia. Rzu­cić się na wroga, zgi­nąć. Żona od­bie­rze po­śmiert­ny order. Tylko państw nie można w ten spo­sób pro­wa­dzić.

30
kom

gimlos - Fitłan

Duch Biblioteki | 29.08.23, g. 08:12 | kom. Anet

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest gimlos.

– Chciałam zamówić tygodniowe, domowe fitolekcje.

Czyli tygodniowy trening indywidualny, w miejscu zamieszkania klienta. Tak się o tym mówiło, zanim jakiś debil nie zarejestrował tego jako religii. Opłacało się podatkowo, on dorobił do tego książeczkę: z teorią o kosmicznym, umięśnionym ciele. Wzorcu, z którym poprzez ćwiczenia, chcą łączyć się jego wyznawcy. A teraz, po stu latach, banda idiotów naprawdę w to uwierzyła.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest adam_c4.

Podczas jednego ze wspólnych obiadów ojciec podzielił się z nami nowiną.

– A wiecie, że chcą mnie kupić?

Starał się wypowiedzieć te słowa obojętnym tonem, ale zrobił to tak nieudolnie, że – choć powiedział, co powiedział – mało nie parsknęłam śmiechem. Ojciec nie lubił owijać w bawełnę i nigdy tego nie robił, brakowało mu wprawy.

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku science-fiction, którego autorem jest Zanais.

Znaj­du­je An­dreę w punk­cie na­wi­ga­cyj­nym. Ota­cza ją wi­ru­ją­cy ho­lo­gram: roz­pa­lo­ne mgła­wi­ce szy­bu­ją wokół upstrzo­nej złą­cza­mi neu­ral­ny­mi szyi, gwiaz­dy żarzą się, nim wnik­ną w skórę, by zaraz wyjść po dru­giej stro­nie na­gie­go ciała. Perry ob­ser­wu­je, jak gwiaz­do­zbiór Ka­sjo­pei zbli­ża się do jej po­ślad­ków.

szort
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Jim.

– Może trzeba było użyć innych słów?

– Jakich? O tak… tak… tak mi rób.

– Odpowiednich – zassała paluszek na chwilę, Nidas przymknął oczy – Bardziej precyzyjnych.

Trwali tak przez chwilę, a wojownik nie mógł się skupić na tym, co chciał rzec, wreszcie wyszeptał:

– Każde by na moją szkodę przekręcił.

opowiadanie
fantasy

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku horror, którego autorem jest Bardjaskier.

We­te­ra­ni por­ta­lu do­sko­na­le zda­wa­li sobie spra­wę, kto kryje się pod nic­kiem Pani Sowy, i trak­to­wa­li jej opi­nie z naj­wyż­szym sza­cun­kiem. Młode, mniej za­zna­jo­mio­ne z li­te­ra­tu­rą po­ko­le­nie, szyb­ko orien­to­wa­ło się, kto na por­ta­lu de­cy­du­je o tym, czy tekst jest wart czy­je­go­kol­wiek czasu, a wśród bogów In­ne­go Wy­mia­ru Pani Sowa wciąż była nie­wąt­pli­wie na szczy­cie pan­te­onu.

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku fantasy, którego autorem jest gravel.

Niewiele Kazeemowi zostało poza opowieściami. Każdej nocy siada na skraju oazy, tam gdzie przyginane wiatrem trzciny przerzedzają się i ustępują wydmom Pustyni. Czeka, aż za jego plecami zgasną ostatnie ogniska. Sam nigdy nie rozpala ognia, gdyż nieważne, jak blisko płomieni usiądzie, dłonie i tak nie przestaną się trząść.

«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 » »»
Nowa Fantastyka