Witamy na nowej stronie

Redakcja NF | 25.03.2014, g. 16:45

Jeśli masz konto w naszym serwisie, ale nie logowałeś się jeszcze na nowej stronie, kliknij na "zapomniałeś hasła?" w panelu logowania i je zresetuj. Jeśli konta nie masz, zachęcamy do jego założenia, co pozwoli Ci zamieszczać oraz komentować opowiadania i publicystykę.

Informacje

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Naz.

Fale są wściekłe i głodne, ciemnoszare, gwałtowne. Niebo sprawia wrażenie jaśniejszego, pada z niego lepki śnieg, ginący natychmiast w zetknięciu z żywiołem. Na tle kotłującej się szarości niemal świeci. Otaczają mnie olbrzymy, jakby z oceanu próbowali wydostać się tytani. To nie są regaty. To igrzyska śmierci. Mrówki rzucone pod nogi walczących gigantów.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest GaPa.

Hugo cięż­ko dy­sząc sięga do ma­gicz­ne­go ple­ca­ka Mario. Gar­ścią ko­lo­ro­wych ta­ble­tek pu­dru­je ból.

– Jakby były mą­dry­mi zwie­rzę­ta­mi, spy­ta­ły­by naj­pierw, czy nie je­stem wście­kły. A teraz je­stem! – oznaj­mia chra­pli­wie, pa­trząc na swoją po­szar­pa­ną nogę. Wy­da­je mu się, że gdzie­nie­gdzie widać kość pisz­cze­lo­wą. Atak udało się ode­przeć, ale gdy pró­bu­je iść mo­men­tal­nie się wy­wra­ca. Ze ste­la­ża ple­ca­ka robi usztyw­nia­ją­cą kon­struk­cję.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Wiktor Orłowski.

Oczy Gottlieba błyszczą kpiąco.

– Doskonale. Zwalniam pana z dotychczasowych obowiązków. Chcę, aby do wieczora zebrał pan dziesięciu ludzi, którzy potrafią używać głowy w charakterze czegoś więcej niż stelaża na kapelusze, i tylu umundurowanych idiotów, ilu pan zdoła. Naszym priorytetem jest wytropienie i ujęcie sabotażysty. Koniecznie żywcem. Gdy nam się to uda, gwarantuję, że uwierzy pan w czary.

opowiadanie

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku horror, którego autorem jest cobold.

– I ta hi­sto­ria jest praw­dzi­wa – po­wta­rzał za­wsze Edward, szcze­rze wzru­szo­ny. – Wiesz po czym to można po­znać? – pytał, choć zna­łem już jego od­po­wiedź. – Włosy! Cho­dzi o włosy! Spo­tkasz głup­ców, któ­rzy będą ci wma­wiać, że rosną jesz­cze długo po śmier­ci. Kłam­stwo! U zwy­kłych tru­pów zo­sta­ją takie same jak w chwi­li zgonu.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Michał Pe.

Siadając na lufie Paweł zastanawiał się, gdzie tkwił haczyk. Armata huknie, on się przestraszy, zleci na tyłek i już? Nie, zbyt banalne. Tu szykowało się coś więcej, nie potrafił tylko odgadnąć co. Może to jakaś artyleryjska gra, pokaz odwagi, walka kogucików w rywalizacji o prymat samca alfa? Jeśli tak, to nie miał się czego obawiać. Ci dwaj, obok, nie stanowili wyzwania.

opowiadanie
fantasy

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest MarBac.

– Jest 3 czerwca 2019 roku, godzina siedemnasta trzydzieści. Rozpoczynam nadzwyczajne zebranie zarządu firmy usługowej Śmierć spółka z o.o. Siedmioro obecnych, jeden nieobecny.  Ale nie powinno nas to dziwić. Prawda?

Bijące z ekranu tabletu światło pogłębiło cienie w oczodołach Śmierci. Blada skóra upiornie naciągnęła się na kościach czaszki, gdy przewodnicząca zebrania uśmiechnęła się…

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest dogsdumpling.

Słońce stało w zenicie. Szedłem polną drogą do wsi, kiedy zauważyłem dziewczynę na łące pełnej kwiatów dzikiej marchwi. Rozpuszczone jasne włosy tańczyły aureolą wokół jej głowy. Opalone ramiona kontrastowały z bielą sukienki. Dziewczyna stała tyłem do mnie, w dłoniach trzymała stary karabinek sportowy.

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku science-fiction, którego autorem jest jeroh.

– Przy­ja­cie­lu, z oka­zji na­sze­go ry­chłe­go od­lo­tu ugo­to­wa­łem zupę. Mówię ci, tym razem na­praw­dę mi się udała. Pysz­na, po pro­stu pysz­na zupa z chro­bat­ka­mi i żyn­gul­ką.

– O rety, z moją ulu­bio­ną żyn­gul­ką! – ucie­szył się Enob. – Ale chyba zjemy na stat­ku?

szort
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest rybak.

– Aniu, pędź do kabiny, powiedz kapitanowi co się stało i każ mu startować. Natychmiast. Macie może kwadrans, zanim implozja dojdzie aż tu – poprosiłem nieswoim głosem.

–  Bez ciebie nigdy – twardo odwarknęła. Doceniłem, ale nie odpuściłem.

– Zmiataj i startujcie, dzieci czekają. Kocham was.

Tym razem chyba zrozumiała, że choćbym miał ją znokautować i nieprzytomną wnieść na pokład, nie ustąpię, bo tylko zacisnęła wargi i bez słowa posłusznie podreptała w stronę kapitana. Nie czekałem dłużej i pobiegłem z powrotem.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest tsole.

Mil­cze­li długą chwi­lę. Świa­teł­ko z na­pi­sem POWER pa­trzy­ło na nich iro­nicz­ną czer­wie­nią.

– Nie można tego za­trzy­mać? – ode­zwał się w końcu Szar­ski.

– Za­ha­mo­wać pro­ces? Wy­klu­czo­ne. Pech chciał, że ogra­nicz­nik prze­strzen­ny był odłą­czo­ny. Ani­hi­la­cja po­stę­pu­je w sfe­rze roz­sze­rza­ją­cej się z pręd­ko­ścią świa­tła. Po co to zresz­tą panu mówię. Teo­rię zna pan nie go­rzej ode mnie. No, po­wiedz­my nie­wie­le go­rzej. A teo­ria spraw­dza się tu, jak na złość, z cho­ler­ną do­kład­no­ścią.

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest katia72.

Zabawka umieszczona najpierw w maleńkiej torebce foliowej, a następnie wciśnięta do plastikowego jajka niespodzianki w kolorze siarki. Zdechła ryba bez głowy tonąca w oleju, zamknięta w metalowej puszce. Zakonserwowany w formalinie tasiemiec, pływający w słoiku o aluminiowej nakrętce. Elżbieta Strudzik zanurzona w elektrolitycznej galarecie, w pseudoszklanej, olbrzymiej probówce. Organizmy nieżywe i ja. Ich i moje więzienie.

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest Wojenka.

Na spo­tka­nie przy­sze­dłem bar­dzo zde­ner­wo­wa­ny. Już sama świa­do­mość, że prze­pro­wa­dzę wy­wiad z Le­gen­dą – osobą bę­dą­cą w sta­nie sa­mo­dziel­nie wy­wo­łać, wy­grać i za­koń­czyć wojnę o za­się­gu glo­bal­nym – była tak stre­su­ją­ca, że nie­mal sły­sza­łem, jak si­wie­ją mi włosy na skro­niach. Po­nad­to była Dra­go­ni­shą – żoł­nie­rzem od dziec­ka szko­lo­nym, by wal­czyć i za­bi­jać.

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest tsole.

Asy­me­tria dys­try­bu­cji zda­rzeń, które mamy za lo­so­we, jest aż nadto wi­docz­na w całej an­tro­po­ge­ne­zie i musi ist­nieć ja­kieś wy­ja­śnie­nie. Demon jest tu oczy­wi­ście po­ję­ciem sym­bo­licz­nym, abs­trak­cyj­nym, po­dob­nie jak ten w ter­mo­dy­na­mi­ce.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest SzyszkowyDziadek.

Lu­bi­li ucie­kać. Ale Dawid nie miał pew­no­ści, czy wspól­ne nar­ko­ty­ko­we sesje z Lidią umac­nia­ją ich zwią­zek. Cho­ciaż uży­wa­niu jed­nej strzy­kaw­ki trud­no od­mó­wić ro­man­ty­zmu, co naj­wy­żej asep­ty­ki, sam trans nie był wspól­nym do­świad­cze­niem.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Eva.

(…)

Nie od razu wilk spostrzegł Kapturka. Kiedy tylko zostawił szafę w spokoju, znieruchomiał na widok dziewczynki, jak gdyby zupełnie zapomniał, że ją wcześniej spotkał. Dziewczynka nie poznała wilka, jego oczu, błyszczących z wściekłości i głodu, choć tego drugiego dziewczynka się nie domyślała.

Wściekły blask zgasł w jego oczach, a z gardła wydobył się basowy głos:

– Nie ma babci.

Dziewczynka wypuściła z ręki bukiet świeżo zebranych kwiatów i rozdziawiła buzię, jak rybka, ze zdziwienia.

– Nie… Nie ma babci? – powtórzyła.

Wilk rozłożył bezradnie łapy, ciężko dysząc.

– Szukałem wszędzie.

(…)

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest katia72.

 

Spojrzałam na bandaże. Ładne. Biało-niebieskie. Poczułam mrowienie w palcach obu dłoni. Przełknęłam ślinę i zamknęłam powieki, by zobaczyć siebie na bieżni. Biegłam na rękach, coraz szybciej i szybciej, wyprzedzałam dziewczynę o kruczoczarnych włosach, chyba Japonkę, a potem strasznie chudą blondynkę, byłam pierwsza, wygrywałam. Brawo, brawo. Oklaski tłumu, złoto, uściski i kwiaty. Z oczu leciały mi łzy szczęścia, a ja bardzo rzadko bywałam szczęśliwa.

opowiadanie
fantasy
«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 » »»
Nowa Fantastyka