Witamy na nowej stronie

Redakcja NF | 25.03.2014, g. 16:45

Jeśli masz konto w naszym serwisie, ale nie logowałeś się jeszcze na nowej stronie, kliknij na "zapomniałeś hasła?" w panelu logowania i je zresetuj. Jeśli konta nie masz, zachęcamy do jego założenia, co pozwoli Ci zamieszczać oraz komentować opowiadania i publicystykę.

Informacje

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest NaNa.

Tańczących było wielu. Kobiety, mężczyźni, dzieci, starcy – epidemia nie oszczędzała nikogo. Gdy jedni padali, kolejni zapełniali miejsca takie jak to, by dać pożywienie niegdysiejszym bóstwom. Czy może raczej demonom.

opowiadanie
fantasy

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest SaraWinter.

Ślad po gnijącym przez tygodnie ciele wciąż był widoczny. Muchy lepiły się do pozostałości tkanek i zakrzepłej krwi. Nie mogłem znieść tego obrazu ani myśli, że babcia umarła w samotności. Rodzice mówili, bym wracał do miasta, że moja obecność nie przywróci życia w tym starym domu. Ale żal nie pozwalał mi odejść.

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku horror, którego autorem jest silver_advent.

Obok posapującej poczwary – duet, który wygląda mi na matkę z córką. Dwie dziwaczne mimozy, ubrane w czerń po samą kokardę. Maszkary rodem z gotyckich horrorów.

I jeszcze ten włochaty brodacz, który wlepia we mnie błyszczące ślepia, niczym głodny wilk.

szort
horror

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Zanais.

Duże mia­sta ozna­cza­ły dużo ludzi, z któ­rych przy­naj­mniej nie­któ­rzy nie omiesz­ka­ją spy­tać, czemu ktoś po­dró­żu­je w peł­nej zbroi pły­to­wej, gdy z nieba bucha letni skwar.

Po­chy­lił się w sio­dle i mruk­nął do gra­wi­ko­nia:

– Spójrz na ten tłum, za­rdze­wia­ły fa­jan­sie. To twoja wina i two­je­go ze­psu­te­go przy­dzie­la­to­ra. Ze­żar­łeś pół na­sze­go Świa­tła. 

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest kam_mod.

Od pierw­sze­go roku stu­diów nie wi­dzia­łam się ina­czej niż jako pie­lę­gniar­ka. Lu­bi­łam roz­mo­wy z pa­cjen­ta­mi pra­wie tak samo bar­dzo, jak nie cier­pia­łam szpi­ta­la.

Ale…

Za­wsze po­do­bał mi się po­mysł oswa­ja­nia tego, co obce, sło­wa­mi. Może ci kie­dyś mó­wi­łam, mamo.

– Pi­sar­ką – od­po­wie­dzia­łam. – Chcia­ła­bym zo­stać pi­sar­ką.

opowiadanie

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest Gruszel.

Pełznie dalej, wbija odnóża w skórę na policzku i mknie do oczodołu. Wypycha dolną powiekę, robi sobie miejsce. Pancerzyk trze po gałce ocznej, a ja mimowolnie spinam mięśnie.

TO nie jest moje.

Całe ciało nie jest już moje, a ja nie wiem, kiedy je straciłem.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest Caern.

Po kilkunastu minutach monotonnej jazdy staję na wysuszonej skale. Pod grubą podeszwą chrzęszczą kruche magmowe bryłki. Znajduję się obcym i martwym świecie. Zupełnie tu nie pasuję, a jednak ciągnie mnie do tego miejsca. Groźny bóg Masaya pozwala mi na odwiedziny.

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest Outta Sewer.

– Joe – po­pra­wił go męż­czy­zna, po czym wy­cią­gnął rękę, wska­zu­jąc punkt, w który wcze­śniej spo­glą­dał. – HATS-72, stąd go nie widać, ale tak lu­dzie na­zwa­li to od­le­głe słoń­ce, pod któ­rym zro­dzi­ła się i doj­rza­ła obca dla tego świa­ta rasa. Tam będę Joe Hat­sue.

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku science-fiction, którego autorem jest Jim.

Mędrcy Ostatniego Zakonu głoszą, że Zagłada Blasku jest nieuchronna, że wszystko zginie w wirze materii i zostanie pochłonięte przez ciemność i chłód. Ale ja jestem naukowcem i stojąc na ramionach olbrzymów ośmielam się rzucać wyzwania Znanej Rzeczywistości, a może nawet całemu Wszechświatowi.

szort
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest avei.

Wycinki gazet kolekcjonowała jak trofea. Przyklejała je do ścian w każdych nowych czterech kątach i oglądała w pauzach dnia, kojąc stęsknione serce. Umiała go znaleźć. Rozpoznawała go, jak żona rozpoznaje męża, tak po prostu, nawet jeśli inaczej wyglądał. Nowa twarz, choć uśmiech stary. Nowy głos, choć słowa dobrze znane.

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku science-fiction, którego autorem jest Jim.

Gdy podpisano rozejm, nie pytał skąd paliwo i przepustki. Wątpię, by protestował, gdyby wiedział, że zdobyłem je za podkradzione z jego torby serum.

Na ostatnim postoju za jedną ampułkę załatwiłem najlepsze dziewczyny.

szort
science-fiction

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest mortecius.

Pewien cieśla robił kołyskę dla córki. Włożył w to tyle pracy, uczuć, i energii, że przyszłam na świat.

Właściwie nie do końca tak było. Faktycznie, wtedy pierwszy raz pojawiłam się tutaj. Wcześniej żyłam daleko, z moimi siostrami. Byłyśmy wolne. Robiłyśmy rzeczy, których nie jestem w stanie opisać ludzkimi słowami. Zostańmy więc przy tym, że wyrwano mnie stamtąd i trafiłam tutaj.

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku science-fiction, którego autorem jest bruce.

Dość długo prze­ko­ny­wa­łem, aby opu­ści­ła ja­ski­nię i za­miesz­ka­ła ze mną. Przy­pusz­cza­łem, że jej ad­ap­ta­cja nie bę­dzie łatwa. Ja­skin­ka mile mnie za­sko­czy­ła, szyb­ko przy­swa­ja­jąc pod­sta­wo­we za­sa­dy funk­cjo­no­wa­nia w moim świe­cie, do­dat­ko­wo za­ra­ża­jąc bez­gra­nicz­ną na­dzie­ją, wiarą i mi­ło­ścią.

Dużo go­rzej było z miesz­kań­ca­mi ro­dzin­ne­go mia­stecz­ka.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest GreasySmooth.

Zło­dziej, nie dając nic po sobie po­znać, wyjął księ­gę z to­boł­ka. Zda­rzy­ło się wtedy kilka rze­czy naraz. Świe­tli­ki uno­szą­ce się wokół Jal­ke­ra roz­pierz­chły się, a kilka z nich księ­ga ścią­gnę­ła do sie­bie, ga­sząc nie­mal od razu. Księ­garz jęk­nął i cof­nął się go­rącz­ko­wo, ude­rza­jąc ple­ca­mi o regał, co wzbu­rzy­ło wokół nie­szczę­śni­ka chmu­rę kurzu. A to­misz­cze otwo­rzy­ło się.

opowiadanie
fantasy

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest Zanais.

Zjawią się szczury i robactwo, co wywoła skargi, pukanie i liściki z pretensjami wsuwane pod drzwi, telefony, powiadomienia… Wreszcie zjawią się obcy w mundurach i deratyzatorzy. Obrócą mieszkanie w chemiczne pole minowe z zakazem wstępu na kilka boleśnie długich dni.

A co gorsza, będą chcieli rozmawiać. Oczekiwać wyjaśnień.

«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 » »»
Nowa Fantastyka