Nowa Fantastyka:

Antologia

Fantastyczne pióra – antologia portalu fantastyka.pl

“Fan­ta­stycz­ne pióra” czyli jak pre­zen­tu­je się li­te­rac­kie za­ple­cze ma­ga­zy­nu Nowa Fan­ta­sty­ka.

Ta an­to­lo­gia wy­róż­nio­nych opo­wia­dań z fantastyka.pl jest świa­dec­twem ta­len­tów i po­ten­cja­łu, jaki kryje się w na­szych au­to­rach – za­pew­nia we wstę­pie do zbio­ru re­dak­tor na­czel­ny NF Jerzy Rzy­mow­ski.

 

AN­TO­LO­GIA FAN­TA­STYCZ­NE PIÓRA 2020:

 

To już trze­cia an­to­lo­gia z serii „Fan­ta­stycz­ne pióra”. Za­wie­ra pięt­na­ście

opo­wia­dań z ga­tun­ku sze­ro­ko po­ję­tej fan­ta­sty­ki – od scien­ce-fic­tion przez

po­sta­po i re­alizm ma­gicz­ny aż po he­ro­ic fan­ta­sy. Na­pi­sa­ne przez en­tu­zja­stów

ga­tun­ku, czer­pią­cych peł­ny­mi gar­ścia­mi z do­rob­ku kla­sy­ków, ale ser­wu­ją­cych świe­że, ory­gi­nal­ne opo­wie­ści.

 

Wśród au­to­rów są za­rów­no osoby doświadczone, których teksty ukazały się już w formie papierowej (w tym na ła­mach ma­ga­zy­nu NF: Korta, Fu­liń­ska,

Ry­biń­ski) jak i de­biu­tan­ci, któ­rzy wcze­śniej pu­bli­ko­wa­li tylko na por­ta­lu fantastyka.pl.

 

Bez­płat­ny e-bo­ok do po­bra­nia od 25.01.2022 r. w for­ma­tach:

EPUB, MOBI oraz PDF lub w apli­ka­cji mo­bil­nej “Nowej Fan­ta­sty­ki”

Wer­sję pa­pie­ro­wą można za­ku­pić >tutaj<.

 

ANTOLOGIA FANTASTYCZNE PIÓRA 2019:

 

“Fan­ta­stycz­ne pióra 2019” to druga już od­sło­na do­rocz­nej (i dar­mo­wej!)

an­to­lo­gii pre­zen­tu­ją­cej tek­sty wy­bra­ne spo­śród naj­lep­szych opo­wia­dań

opu­bli­ko­wa­nych na por­ta­lu fantastyka.pl.

 

W zbio­rze zna­la­zły się na­zwi­ska twór­ców zna­nych z łamów Nowej Fan­ta­sty­ki oraz in­nych wy­daw­nictw (Fu­liń­ska, Klę­czar, Wol­ski, Or­łow­ski, Korta), au­to­rów

pu­bli­ko­wa­nych już w po­przed­nim tomie an­to­lo­gii, a także ab­so­lut­nych

de­biu­tan­tów. Scien­ce-fic­tion, fan­ta­sy, weird, hor­ror, po­gra­ni­cze – czter­na­ście

tek­stów, ponad dwa razy tyle ilu­stra­cji, pra­wie czte­ry­sta stron

fan­ta­stycz­nej li­te­ra­tu­ry.

 

Bez­płat­ny e-bo­ok do po­bra­nia w for­ma­tach:

EPUB, MOBI oraz PDF lub w apli­ka­cji mo­bil­nej “Nowej Fan­ta­sty­ki”.

 

 

ANTOLOGIA FANTASTYCZNE PIÓRA 2018:

 

To dar­mo­wa an­to­lo­gia tek­stów wy­bra­nych spo­śród naj­lep­szych opo­wia­dań opu­bli­ko­wa­nych w 2018 roku na stro­nie fantastyka.pl i wy­róż­nio­nych

brą­zo­wy­mi piór­ka­mi. Pu­bli­ka­cja jest owo­cem wie­lo­eta­po­wej pracy

re­dak­cyj­nej i ko­rek­tor­skiej kil­ku­dzie­się­ciu osób zwią­za­nych z por­ta­lem.

 

Te­ma­ty­ką zbio­ru jest sze­ro­ko po­ję­ta fan­ta­sty­ka – ste­am­punk, hor­ror, fan­ta­sy, weird, cy­ber­punk i scien­ce fic­tion. Fan­ta­stycz­ny misz­masz nie­sa­mo­wi­tych li­te­rac­kich wizji, ozdobionych ilu­stra­cjami Ka­ta­rzy­ny Szy­mo­nik i Ja­ku­ba Ró­żal­skie­go.

 

Bez­płat­ny e-bo­ok udo­stęp­nia­my w for­ma­tach: EPUB, MOBI oraz PDF lub w apli­ka­cji mo­bil­nej “Nowej Fan­ta­sty­ki”.

 

 

 

 

 

 

Nowa Fantastyka