Nowa Fantastyka:

Antologia

Fantastyczne pióra – antologia portalu fantastyka.pl

“Fan­ta­stycz­ne pióra” czyli jak pre­zen­tu­je się li­te­rac­kie za­ple­cze ma­ga­zy­nu Nowa Fan­ta­sty­ka.

Ta an­to­lo­gia wy­róż­nio­nych opo­wia­dań z fantastyka.pl jest świa­dec­twem ta­len­tów i po­ten­cja­łu, jaki kryje się w na­szych au­to­rach – za­pew­nia we wstę­pie do pierwszego zbio­ru w serii re­dak­tor na­czel­ny NF Jerzy Rzy­mow­ski.

 

“Fantastyczne Pióra” to wydawana cyklicznie antologia składająca się z tekstów opublikowanych i wyróżnionych Piórkiem dla najlepszych opowiadań na fantastyka.pl. Przygotowywana jest w całości non-profit, siłami naszej portalowej społeczności, co oznacza, że wszystkie etapy – redakcja, korekta, weryfikacja, a nawet ilustracje czy skład – tworzą osoby aktywnie działające na portalu lub z nim powiązane.

Projekt możecie znaleźć również na Facebooku.

 

ANTOLOGIA FANTASTYCZNE PIÓRA 2022:

 

Oto kolejna, szósta już, antologia Fantastyczne Pióra. Każdego roku

setki opowiadań aspirujących twórców trafiają na portal fantastyka.pl.

Loża Nowej Fantastyki wybiera te, które zostają wyróżnione i trafiają

do antologii portalowej. Jeśli chcesz wiedzieć, o czym piszą

i o czym śnią autorzy, nierzadko stawiający pierwsze kroki w tej roli,

serdecznie zapraszamy do lektury.

 

W roku 2022 zwiedzaliśmy alternatywną historię, realizm magiczny,

zanurzaliśmy się w fantasy o różnym zabarwieniu, baliśmy horrorów

i lądowaliśmy w twardym science-fiction. Zapraszamy! 

 

Bezpłatny e-book do pobrania od 10.01.2024 r. w formatach:

EPUBMOBI oraz PDF.

Wer­sję pa­pie­ro­wą można za­ku­pić >tutaj<.

 

 

 

AN­TO­LO­GIA FAN­TA­STYCZ­NE PIÓRA 2010-2017:

 

Fantastyczne Pióra 2010-2017 to zbiorcza antologia jednych z najlepszych

tekstów z, niespodzianka, lat 2010-2017. Wybrane osiem opowiadań, nagrodzonych przez użytkowników fantastyka.pl przez 7 lat,

porwie Was w fantastyczne wojaże.

 

Antologia zawiera przekrój gatunków fantastycznych, od fantasy,

przez steampunk po science fiction. Najlepsze z najlepszych i nie publikowanych jeszcze nigdzie (poza portalem fantastyka.pl, rzecz jasna). Zachęcamy do lektury.

 

Bez­płat­ny e-bo­ok do po­bra­nia od 21.12.2022 r. w for­ma­tach:

EPUBMOBI oraz PDF

Wer­sję pa­pie­ro­wą można za­ku­pić >tutaj<.

 

 

ANTOLOGIA FANTASTYCZNE PIÓRA 2021:

 

Fantastyczne Pióra 2021 to już czwarta antologia z serii, która

znowu zabierze Was w podróż po innych światach – tym razem

aż w siedemnastu opowiadaniach. Wśród autorów znaleźć można

debiutantów i doświadczonych pisarzy, których łączy miłość do

fantastyki oraz… portalu fantastyka.pl.

 

Antologia zawiera cały przekrój gatunków, także niezależnie od tego czy szuka się podróży po postapokaliptycznych Stanach Zjednoczonych, po zamarzniętym księżycu Jowisza czy na Marsa albo tropikalną wyspę, wśród opowiadań znajdzie się coś właściwego. 

 

Bezpłatny e-book do pobrania od 25.11.2022 r. w formatach:

EPUBMOBI oraz PDF.

Wer­sję pa­pie­ro­wą można za­ku­pić >tutaj<.

 

 

 

AN­TO­LO­GIA FAN­TA­STYCZ­NE PIÓRA 2020:

To już trze­cia an­to­lo­gia z serii „Fan­ta­stycz­ne pióra”. Za­wie­ra pięt­na­ście

opo­wia­dań z ga­tun­ku sze­ro­ko po­ję­tej fan­ta­sty­ki – od scien­ce-fic­tion przez

po­sta­po i re­alizm ma­gicz­ny aż po he­ro­ic fan­ta­sy. Na­pi­sa­ne przez en­tu­zja­stów

ga­tun­ku, czer­pią­cych peł­ny­mi gar­ścia­mi z do­rob­ku kla­sy­ków, ale ser­wu­ją­cych świe­że, ory­gi­nal­ne opo­wie­ści.

 

Wśród au­to­rów są za­rów­no osoby doświadczone, których teksty ukazały się już w formie papierowej (w tym na ła­mach ma­ga­zy­nu NF: Korta, Fu­liń­ska,

Ry­biń­ski) jak i de­biu­tan­ci, któ­rzy wcze­śniej pu­bli­ko­wa­li tylko na por­ta­lu fantastyka.pl.

 

Bez­płat­ny e-bo­ok do po­bra­nia od 25.01.2022 r. w for­ma­tach:

EPUB, MOBI oraz PDF lub w apli­ka­cji mo­bil­nej “Nowej Fan­ta­sty­ki”

Wer­sję pa­pie­ro­wą można za­ku­pić >tutaj<.

 

ANTOLOGIA FANTASTYCZNE PIÓRA 2019:

 

“Fan­ta­stycz­ne pióra 2019” to druga już od­sło­na do­rocz­nej (i dar­mo­wej!)

an­to­lo­gii pre­zen­tu­ją­cej tek­sty wy­bra­ne spo­śród naj­lep­szych opo­wia­dań

opu­bli­ko­wa­nych na por­ta­lu fantastyka.pl.

 

W zbio­rze zna­la­zły się na­zwi­ska twór­ców zna­nych z łamów Nowej Fan­ta­sty­ki oraz in­nych wy­daw­nictw (Fu­liń­ska, Klę­czar, Wol­ski, Or­łow­ski, Korta), au­to­rów

pu­bli­ko­wa­nych już w po­przed­nim tomie an­to­lo­gii, a także ab­so­lut­nych

de­biu­tan­tów. Scien­ce-fic­tion, fan­ta­sy, weird, hor­ror, po­gra­ni­cze – czter­na­ście

tek­stów, ponad dwa razy tyle ilu­stra­cji, pra­wie czte­ry­sta stron

fan­ta­stycz­nej li­te­ra­tu­ry.

 

Bez­płat­ny e-bo­ok do po­bra­nia w for­ma­tach:

EPUB, MOBI oraz PDF lub w apli­ka­cji mo­bil­nej “Nowej Fan­ta­sty­ki”.

 

 

ANTOLOGIA FANTASTYCZNE PIÓRA 2018:

 

To dar­mo­wa an­to­lo­gia tek­stów wy­bra­nych spo­śród naj­lep­szych opo­wia­dań opu­bli­ko­wa­nych w 2018 roku na stro­nie fantastyka.pl i wy­róż­nio­nych

brą­zo­wy­mi piór­ka­mi. Pu­bli­ka­cja jest owo­cem wie­lo­eta­po­wej pracy

re­dak­cyj­nej i ko­rek­tor­skiej kil­ku­dzie­się­ciu osób zwią­za­nych z por­ta­lem.

 

Te­ma­ty­ką zbio­ru jest sze­ro­ko po­ję­ta fan­ta­sty­ka – ste­am­punk, hor­ror, fan­ta­sy, weird, cy­ber­punk i scien­ce fic­tion. Fan­ta­stycz­ny misz­masz nie­sa­mo­wi­tych li­te­rac­kich wizji, ozdobionych ilu­stra­cjami Ka­ta­rzy­ny Szy­mo­nik i Ja­ku­ba Ró­żal­skie­go.

 

Bez­płat­ny e-bo­ok udo­stęp­nia­my w for­ma­tach: EPUB, MOBI oraz PDF lub w apli­ka­cji mo­bil­nej “Nowej Fan­ta­sty­ki”.

 

 

 

 

 

 

Nowa Fantastyka