Informacje

10.06.17, g. 09:53

Opowiadania - wyróżnienia za maj przyznane!

Loża nie próż­nu­je i już dzień po za­koń­cze­niu swo­je­go gło­so­wa­nia opu­bli­ko­wa­ła in­for­ma­cję o na­gro­dzo­nych ma­jo­wych tek­stach.

 

Znaj­dzie­cie ją tutaj wraz z pod­su­mo­wa­niem gło­so­wa­nia przy­go­to­wa­nym przez Cie­nia Burzy.

Nowa Fantastyka