Witamy na nowej stronie

Redakcja NF | 25.03.2014, g. 16:45

Jeśli masz konto w naszym serwisie, ale nie logowałeś się jeszcze na nowej stronie, kliknij na "zapomniałeś hasła?" w panelu logowania i je zresetuj. Jeśli konta nie masz, zachęcamy do jego założenia, co pozwoli Ci zamieszczać oraz komentować opowiadania i publicystykę.

Informacje

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest krzkot1988.

Ogień. Gdy jest mały, udaje twojego przyjaciela. Pomaga ci, odpędza mrok, ogrzewa twoje ciało i rozjaśnia myśli. Ale nakarm go zbyt obficie, a stworzysz bezmyślnego potwora, pożerającego wszystko na swej drodze. Tylko głupiec lub demon igrałby lekkomyślnie z taką siłą.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Gruszel.

– Tato, ten sklep pachnie jak dżem truskawkowy! – krzyczy zaaferowany maluch.

Uśmiechnięty ojciec bierze chłopczyka na ręce. Po ich ciałach pełzają robaki, mięso zaraz zacznie odpadać od kości. Pewnie przeszły z rodzica na syna, Happy często to widywał.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest BarbarianCataphract.

Behenu wskoczyła na podwyższenie i, naśladując resztę kobiet, kucnęła i objęła kolana ramionami. Już zaraz miały rozpocząć Taniec Życia i Śmierci.

Tylko ukradkiem zerkała jednym okiem. Gdy skrzypnęły wrota, wstrzymała oddech. Musiała wytrzymać, aż któryś otworzy przejście do sanktuarium Aszermet. Tam czekało jej serce. Tam czekała rozmowa z Boginią oraz odpowiedzi. 

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest aTucholka2.

Kiedyś ogłoszono śmierć oryginalności, a zrobiono to takimi słowami: „nic już nie da się oryginalnego w literaturze wymyślić, wszystkie historie zostały już przemielone przez kwaśne, mizantropiczne mózgi intelektualistów, i cokolwiek majaczy na horyzoncie jak żagle statku z nowego świata, koniec końców okazuje się popłuczynami”. Ogłosił to pewien poeta, przekonany, że cały świat go słucha i z zapartym tchem inhaluje się jego mądrościami rozpisywanymi na facebooku na długość trzykrotnego scrolla przeglądarki.

opowiadanie

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest None.

Roz­pa­da­ją­ca się sko­ru­pa świą­ty­ni Aaghu po­chy­la się nad za­su­szo­nym tru­pem Htot ni­czym ża­łob­nik, który nie po­tra­fi odejść znad mo­gi­ły, pod­czas gdy po­wol­ny duet gra­ba­rzy – wiatr i pia­sek – koń­czy swoje dzie­ło, po­wo­li za­sy­pu­jąc nie­szczę­sne­go, za­po­mnia­ne­go przez wszyst­kich nie­bosz­czy­ka.

opowiadanie
fantasy

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku science-fiction, którego autorem jest Luken.

Okna były za­sło­nię­te. An­dro­id 120E-To­mek sie­dział na łóżku, w ciem­no­ści ocze­ku­jąc zbli­ża­ją­ce­go się świtu. Gdy jego sys­te­mo­wy zegar wska­zał wła­ści­wą go­dzi­nę, robot się pod­niósł. Wy­cią­gnął z kon­tak­tu kabel, któ­re­go uży­wał do ła­do­wa­nia we­wnętrz­nej ba­te­rii i pod­szedł do okna.

szort
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest Radek.

Wresz­cie po­ciąg dro­go­wy prze­je­chał. Wscho­dzi słoń­ce, pa­ne­le sło­necz­ne od­bi­ja­ją świa­tło jak lu­stro. Wsia­dłem do sa­mo­cho­du, ru­szy­łem i wje­cha­łem na drogę. Dalej roz­cią­ga­ły się farmy ro­ba­ków, ni­skie hałdy kom­postu i spod ziemi ster­cza­ły rury wy­twór­ni bio­ga­zu. Nie pach­nie to naj­le­piej, ale takie jest życie. Re­gu­la­tor kazał je­chać szyb­ciej, a nie roz­glą­dać się, mam dużo do zro­bie­nia dzi­siaj, a nie mogę pra­co­wać po ciem­ku.

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest GreasySmooth.

– Gra­tu­lu­ję, pierw­szy skan­dal dy­plo­ma­tycz­ny za­li­czy­łeś jesz­cze przed star­tem – szep­nę­ła Ir­mi­na, pi­lot­ka, z nutą zło­śli­wo­ści. Po­czu­łem, że się czer­wie­nię. Będę mu­siał trzy­mać język za zę­ba­mi, po­my­śla­łem.

– Tak, trze­ba uwa­żać, ci lu­dzie z Eu­ro­py Orien­tal­nej są strasz­nie prze­wraż­li­wie­ni na swoim punk­cie – szep­nął Ber­nard, od­po­wie­dzial­ny za sprzą­ta­nie.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest BarbarianCataphract.

Murshili poklepał Harkana po plecach, machnął ręką do przyczajonego obok żołdaka i ruszył. Do Harkana dołączył inny wojownik – obaj zaczęli zbliżać się powoli w kierunku strażników z łukami. Mrowienie między barkami Murshiliego szeptało wojenne pieśni. Zapowiadało bój. Lubił to uczucie, przywykł do niego przez lata wojaczki pod pieczą Diobakkusa, Pana Księżyca.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest MetronomeArthritis.

Mroź­ny gwizd prze­szy­wał salę, gdy wi­cher wci­skał się do środ­ka przez wy­bi­te wi­tra­że i spły­wał po ko­lum­na­dzie mię­dzy stoły bie­siad­ne. Księ­ży­co­wy blask od­bi­jał się w mi­ria­dzie śnie­go­wych wstęg, wi­ru­ją­cych z wia­trem w ta­necz­nych po­dry­gach. Barw­ne szcząt­ki szkła za­dzwo­ni­ły o ołów, gdy nagły poryw wpadł do sali. Zmiótł szron z po­sadz­ki i po­cią­gnął przez kom­na­tę w gru­bych bał­wa­nach, wy­cią­ga­jąc na wierzch wciąż świe­że, zmal­tre­to­wa­ne ciała. Ludz­kie ciała. 

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest MrBrightside.

– Nie rozumiem – powtórzył Sivan. – Co to ma do…

– Na pewno rozumiesz. W stolicy ni stąd, ni zowąd pojawił się kolejny wnuk namiestnika. Niby wszyscy wiedzieli, że gdzieś tam za kołem podbiegunowym żyją bękarty Hougana, lecz każdy brał was za skutecznie wygnanych. Obecność Eispoo w Hilversun musiała wzbudzić i wzbudziła popłoch.

opowiadanie
fantasy

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest avei.

– Przyszedłeś z lepianek – mówi wysuszona kobieta, zauważając wciąż niezaschniętą magmę na łapach gościa. – Co tu robisz? Zgubiłeś swojego właściciela, impie?

Palaczka bucha kłębami dymu przy każdym słowie.

– Nie, pani – odpowiada mały przybysz, czując w głowie Twoją iskrę. – Mam właściciela.

– Ach, tak? Naprawdę? – Przygląda się podejrzliwie. – A kto nim jest?

– Nie wiem, ale ktoś bardzo mądry.

opowiadanie
fantasy

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Arnubis.

Oczom Ri­va­ra­da uka­zał się po­sęp­ny widok. Konar, po któ­rym szli, wy­glą­dał jak wy­pa­lo­na rana po­śród ota­cza­ją­ce­go ich ze wszyst­kich stron morza zie­le­ni. Kora pod ich sto­pa­mi, za­zwy­czaj ciem­no­brą­zo­wa i po­żło­bio­na głę­bo­ki­mi bruz­da­mi, miała nie­zdro­wą barwę sadzy. Ksią­żę kuc­nął i wy­cią­gnął dłoń ku pod­ło­żu. Wierzch­nia war­stwa, sypka jak po­piół, kru­szy­ła się pod naj­lżej­szym do­ty­kiem i po­zo­sta­wia­ła na skó­rze smo­li­ste ślady. 

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest PsychoFish.

Męż­czy­zna chwy­cił jej ra­mio­na i sta­now­czo, ale ła­god­nie po­sta­wił ją na nogi.

– Ko­cha­na, uwierz mi. Z dziec­kiem wszę­dzie wam bę­dzie le­piej niż tu. Tu susza już de­ka­dę trwa. – Obej­rzał się na boki i ści­szył głos. – Roku chło­pak nie prze­ży­je. Co was, jasna cho­le­ra, pod­ku­si­ło… 

Klę­czą­cy oj­ciec chłop­ca, ro­zej­rzał się i ode­zwał:

– Umiem na­pra­wiać ma­szy­ny, weź mnie…

– Nie – uciął męż­czy­zna. – Nie ma mowy. Już mamy me­cha­ni­ka. Prawo jest prawo. Dzię­kuj­cie Panu, że daję wam moż­li­wość od­po­ku­to­wa­nia grze­chu.

 

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Młody pisarz.

Hegan prze­kro­czył próg i ro­zej­rzał się po po­miesz­cze­niu. Ode­tchnął głę­bo­ko. Pa­no­wa­ła tu przy­jem­na cisza. Pokój zaj­mo­wa­ły głów­nie re­ga­ły z książ­ka­mi i skrzyn­ki. Wiele skrzy­nek. Obok nich wy­mu­ro­wa­ny ko­mi­nek, a pod oknem stał stół, na któ­rym wy­grze­wał się…

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Bravincjusz.

Poskręcane gałęzie wyciągały się ku niej, a tańczące cienie podbiegały coraz bliżej, coraz śmielej. Trzask pękającego drewna dobiegał od mrocznych figur, widocznych jedynie kątem oka. Zatruty Las na każdym, bez wyjątku, odciskał swe piętno.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Shanti.

Hugo De Brass drżącymi rękami założył pętlę na szyję.

– Jesteś pewien? – zapytał jeden z towarzyszy.

– Nie mamy wyboru. To jedyny sposób. Jeśli nie wrócę…

Powiódł wzrokiem po twarzach przyjaciół i wziął głęboki oddech. Nie mógł ich zawieźć. Mieli w końcu uratować świat.

opowiadanie
fantasy
«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 » »»
Nowa Fantastyka