Witamy na nowej stronie

Redakcja NF | 25.03.2014, g. 16:45

Jeśli masz konto w naszym serwisie, ale nie logowałeś się jeszcze na nowej stronie, kliknij na "zapomniałeś hasła?" w panelu logowania i je zresetuj. Jeśli konta nie masz, zachęcamy do jego założenia, co pozwoli Ci zamieszczać oraz komentować opowiadania i publicystykę.

Informacje

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest NaNa.

– Biuro Re­kla­ma­cji Pre­zen­tów, w czym mogę pomóc? Chce pan zgło­sić na­ru­sze­nie dzie­więć a? A może za­nie­dba­nie z pa­ra­gra­fu siód­me­go Ko­dek­su Świą­tecz­ne­go? Czy też…

– Pro­szę po­cze­kać, nie znam wa­sze­go ko­dek­su.

– Nie czy­tał pan ko­dek­su przed wy­bra­niem nu­me­ru biura ob­słu­gi? Nawet roz­dzia­łu Re­kla­ma­cje i za­ża­le­nia? Świę­ty nie bę­dzie z pana za­do­wo­lo­ny – mruk­nął kon­sul­tant.

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Anoia.

– I mó­wi­cie, pani, że wy­star­czy­ło samo Ojcze Nasz? – bra­ci­szek Natan wy­raź­nie po­wąt­pie­wał w jej opis wy­da­rzeń.

Szcze­pan nie wie­rzył jej w ogóle. Ani w to, że Sta­ni­sław Lip­ski wszedł w drogę de­mo­nom zu­peł­nie przy­pad­kiem, ani w to, że znik­nę­ły, bo gor­li­wie od­mó­wi­ła pa­cio­rek. Miał też po­dej­rze­nie gra­ni­czą­ce z pew­no­ścią, że ona wie, że on jej nie wie­rzy, i oboje udają, żeby ka­płan nie robił nie­po­trzeb­nej draki.

opowiadanie
fantasy

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest mortecius.

Tak naprawdę to nie. Ale serio, jak już hodujecie skolopendry, to uważajcie. Piękne skurwysyny, ale groźne jak picie wody z kranu bez przegotowania. I jadowite. Żeby nie było, że mój tekst nie ma żadnej wartości, napiszę teraz, co należy zrobić, jak Wam ucieknie skolopendra.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Irka_Luz.

Przez lata Marcel obserwował, jak zahukane dziecko zmienia się w zbuntowaną nastolatkę (…) Dostrzegał, jak z każdym nieudanym związkiem pogłębia się jej nieufność do ludzi. Widział, jak nieufność przeradza się w niechęć, a ta krystalizuje w przekonania. Był wreszcie świadkiem, jak przekonania obracają się w absolutną pewność. Na końcu tej drogi Marcelina była niemal lustrzanym odbiciem Krystyny.

opowiadanie

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku science-fiction, którego autorem jest Radek.

– Jest pan po­dej­rza­ny, że razem z ro­dzi­ną wy­pły­nął pan poza wody gra­nicz­ne, żeby w nocy uczest­ni­czyć w Pa­ster­ce za gra­ni­cą.

– Poza ju­rys­dyk­cją? – upew­nił się gu­ber­na­tor. – Moją ło­dzią?

Te py­ta­nia zbiło in­tru­za z tropu. Znowu nie od­po­wie­dział.

– Co to za ryba? Pań­stwo zło­wi­li?

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Sonata.

Noc polarna mnie przytłaczała. Po kilku tygodniach życia w cieniu kuli ziemskiej czułam się jak jałowa, drżąca z wyczerpania powłoka. Tylko renifery powstrzymywały mnie przed całkowitym szaleństwem. Za co taki los? Świąteczne cuda, dobro wraca! Za moje dobro zostałam wpędzona do lodowatego piekła. 

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest Bellatrix.

Jemioła pachniała oszałamiająco. Kasia co prawda nie wierzyła w przesądy, ale skoro Grzesiek uważał, że całowanie się pod nią przynosi szczęście, to czemu nie? Zwłaszcza że pocałunki były naprawdę świetne, czuła pożądanie niemal na krawędzi spełnienia. Idealne uwolnione dawki neuroprzekaźników, wprost do rdzenia.

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest Outta Sewer.

Jedna z kopii uderzyła w przednią szybę, zostawiając pajęczynę pęknięć na szkle, po czym z głuchym dudnieniem przetoczyła się przez dach. Drugie ciało wbiło się w maskę. Autem szarpnęło, a duplikat zniknął, wciągnięty pod koła. Crom uderzył głową w podsufitkę, gdy samochód podskoczył kilka razy, miażdżąc ofiarę szerokimi oponami. 

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest SaraWinter.

Sze­ro­ki uśmiech nie zni­kał z jego twa­rzy. Zo­sta­łam w miesz­ka­niu sama i cały ten czas po­dzi­wia­łam pa­da­ją­cy śnieg. Kiedy za­szło słoń­ce, świą­tecz­ne lamp­ki roz­świe­tli­ły ulice. Było ich na­praw­dę dużo, dla­te­go od razu za­czę­łam je li­czyć.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest dorjee.

Gdy zagon był całkiem czysty, a w zasięgu wzroków nie turlała się ani jedna chwaścia tusza, usiadła na ziemi, by odpocząć. Chyba nigdy dotąd nie zmęczyła się aż tak żadną pracą. Kiedy miechy w jej wnętrzu nieco zwolniły akcję, a oddech się uspokoił, zobaczyła akurat jak w oddali, nad horyzontem nad linią Cichych Gór, wolno wstaje drugie słońce – Brzeszczot.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Krokus.

Być może właśnie ta piosenka, a może dyskusja, jaka rozgorzała na jej temat, lub po prostu szał przygotowań sprawił, że obawy o to, cóż złego wydarzy się w noc wigilijną, w większości odpłynęły.

Aż do dwudziestego czwartego grudnia, gdy słońce zatrzymało się tuż nad horyzontem i za żadne skarby nie chciało opaść za linię widnokręgu.

opowiadanie
fantasy

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Realuc.

Z każdym postawionym na przystrojonym stole przedmiotem widzę JE przed oczami coraz wyraźniej. Miałem tego nie robić. Nie bawić się w to, jak w zeszłym roku. Jednak i tym razem postawiłem dwa dodatkowe krzesła, a o zastawę oparłem ich zdjęcia. Będziemy razem kolędować, będziemy razem się śmiać, radować się smakami potraw. Tak, jak dawniej…

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Alicella.

 – Panie, a te karpie to świeże? – Babsztyl przy najbliższym stoisku wskazał pływające w beczce ryby.

Sprzedawca zrobił minę, jakby zastanawiał się czy nie śni. Nawet byłem ciekaw odpowiedzi, ale nie chciałem zwlekać. Przeciskałem się przez tłum ludzi, którzy najwyraźniej w Wigilię postanowili zrobić zapasy na wypadek apokalipsy.

opowiadanie

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest adam_c4.

Ko­lej­ny list od razu wydał mu się po­dej­rza­ny. Wy­róż­nia­ły go trzy cechy: szara ko­per­ta, brak na­kle­jek i po­dob­nych ozdob­ni­ków, ładny cha­rak­ter pisma.

„Ko­cha­ny Świę­ty Mi­ko­ła­ju! W tym roku pro­szę Cię o na­stę­pu­ją­ce za­baw­ki…"

Ad­re­sat prze­czy­tał treść dwu­krot­nie. Potem jesz­cze raz. Dla pew­no­ści spraw­dził, czy nie do­pi­sa­no cze­goś na od­wro­cie kart­ki.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Irka_Luz.

Lekarz poddaje się dość szybko, oficjalnie stwierdza zgon i rusza, by zająć się sąsiadem. Patrzę na ciało, które było mną, leży z rozerwaną bluzką wśród medycznych śmieci. Tyle zostaje – bałagan.

– Co teraz? – pytam.

– Teraz…

Coś szarpie mnie do tyłu, lecę, a świat się oddala.

opowiadanie

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku fantasy, którego autorem jest Outta Sewer.

Gdy opadł kurz, w wyrwie dostrzegli czerwone światło, a po chwili rozległ się dźwięk dzwonków. Renifer Rudolf, z nosem rozjaśnionym wewnętrznym światłem i źrenicami rozszerzonymi po zażyciu parzystokopytnej dawki amfetaminy, stał na tylnych nogach, z racicami zagłębionymi w powstałym po wybuchu gruzie. Przez szeroką pierś przewieszony miał bandolier, z którego w gronach zwisały granaty oraz bombki.

szort
fantasy

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Zanais.

– Wy­mień­my się, przy­ja­cie­le. Mogę oddać te cu­deń­ka… Mogą być WA-SZE. Po­trze­bu­je­cie ich, a ja po­trze­bu­ję tylko dzie­ci.

Wie­dzą o tym. Nie­któ­rzy pa­mię­ta­ją, inni sły­sze­li opo­wie­ści. Mimo to twa­rze zmie­nia­ją wyraz. Nawet odu­rze­ni nar­ko­ty­kiem i znie­wo­le­ni hyp­no­gło­sem wal­czą z naj­star­szym in­stynk­tem – tro­ską o po­tom­stwo.

«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 » »»
Nowa Fantastyka