Witamy na nowej stronie

Redakcja NF | 25.03.2014, g. 16:45

Jeśli masz konto w naszym serwisie, ale nie logowałeś się jeszcze na nowej stronie, kliknij na "zapomniałeś hasła?" w panelu logowania i je zresetuj. Jeśli konta nie masz, zachęcamy do jego założenia, co pozwoli Ci zamieszczać oraz komentować opowiadania i publicystykę.

Informacje

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku horror, którego autorem jest NaN.

– „Ta, która połyka grzeszników” – wyrecytował wpatrując się w inskrypcję nad drugim kamiennym łukiem. Odwrócił się do mnie z przepraszającym uśmiechem – w zasadzie, to nie muszę tego odcyfrowywać, klasyczny tekst, klasyczny… – szepnął. – Nie odpowiedziałem mu, zacisnąłem tylko mocniej rękę na trzymanym w kieszeni przedmiocie.

opowiadanie
horror

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest NaN.

Oto jest spory kawał prawdziwej mumii egipskiej! O leczniczych własnościach owych mumii z pewnością nie muszę cię przekonywać. Rozpisywali się o nich wielcy uczeni już od starożytności, że wspomnę o Pliniuszu Starszym, sławetnym farmakologu greckim Pedaniusie, a z uczonych chrześcijańskich – o Gerardzie z Cremony, który wywarem uczynionym z tych egipskich straszydeł leczył z powodzeniem najcięższe rany krzyżowców.

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest krar85.

Zatrwożone zwierzęce ślepia pytająco wpatrywały się w przybysza, kiedy ten wydobył spod płaszcza pejcz, który przypominał tuzin spiętych ze sobą ogonami, żywych szczurów.

– To moja ulubiona, magiczna zabawka. Cud z południa. Kiedy lekko musnąć nim skórę, czuć tylko delikatne łapki i pyszczki badające ofiarę – szeptał Jenis, przystawiając sobie osobliwy pejcz do przedramienia. – Ale kiedy wziąć nim zamach…

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Monique.M.

Czy stop­nie za­wsze tak skrzy­pia­ły? Za­sta­na­wia­łem się, scho­dząc jak naj­ostroż­niej. By­li­śmy w po­ło­wie scho­dów, kiedy Iza­bell ści­snę­ła mocno mą dłoń, wzdy­cha­jąc. Na dole, w bla­sku księ­ży­ca, mi­gnę­ła jakaś po­stać. Przy­mkną­łem oczy, pró­bu­jąc uspo­ko­ić tłu­ką­ce się w pier­si serce. Z za­wa­ha­niem zro­bi­łem ko­lej­ny krok i ko­lej­ny, zmu­sza­jąc się do pój­ścia śla­da­mi zjawy. Wie­dzia­łem, gdzie zmie­rza­ła – do mu­zeum. 

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku horror, którego autorem jest emlisien.

Jesz­cze na scho­dach usły­szał, że ktoś jest w domu. Prze­szedł po­wo­li przez ko­ry­tarz i do­strzegł mokre ślady drob­nych stóp. Pro­wa­dzi­ły do sa­lo­nu. Dal­szą drogę zna­czył ban­daż wi­ją­cy się po pod­ło­dze ni­czym wąż.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Zanais.

Sze­lest ban­da­ży umilkł i mistrz ce­re­mo­nii, Jean Bar­bet, roz­ło­żył sze­ro­ko ręce.

– Panie i pa­no­wie! Za chwi­lę egip­ska księż­nicz­ka Mer-Se­het, która prze­le­ża­ła ty­sią­ce lat pod pia­ska­mi Egip­tu, znów ujrzy świa­tło dnia. A ra­czej wie­czo­ru – dodał żar­to­bli­wie, wy­wo­łu­jąc śmiech pu­blicz­no­ści, za­pra­wio­nej już ser­wo­wa­nym ob­fi­cie al­ko­ho­lem.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Ślimak Zagłady.

Mimo to Bernard na drugi dzień wyprawił się po lekarza, ale wrócił sam i nader roztrzęsiony. Długo uspokajany przez przyjaciela, zdołał wreszcie wyjawić, że natknął się w poczekalni na zażywnego mężczyznę od stóp do głów owiniętego bandażami, który oznajmił mu z silnym rosyjskim akcentem, że świetnie wiedzą, kogo historyk ośmiela się ukrywać, i niedługo przybędą celem odbioru.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Outta Sewer.

Prze­tar­ła twarz mo­kry­mi rę­ko­ma, pró­bu­jąc zmyć reszt­ki nie­po­ko­ju. Wpatrzyła się w swój obraz, falujący wraz z uspokajającą się taflą wzburzonej wody. Nie wie­dzieć skąd, na dnie wanny nagle pojawił się pę­che­rzyk po­wie­trza, który szybko urósł, a na­stęp­nie po­wę­dro­wał ku górze, wydął usta wodnego odbicia Sandry i kiedy przebił powierzchnię, w łazience rozległ się bła­gal­ny głos:

– Pomóż mi…

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest lechckrol.

W ciągu dwu­na­stu go­dzin dok­tor Adams wy­cią­gnął z ope­ro­wa­ne­go osiem­na­ście kul, za­szył dwa­dzie­ścia dwie rany wlo­to­we i czte­ry wy­lo­to­we pod­wią­zu­jąc po dro­dze nie­zli­czo­ną licłłpotakz­bę krwa­wią­cych na­czyń. Szył, sztu­ko­wał, łą­czył, od­twa­rzał, zdu­mio­ny sta­nem pa­cjen­ta, który naj­wy­raź­niej nie miał ocho­ty umrzeć. Serce ran­ne­go za­trzy­my­wał się kil­ku­krot­nie, po czym za­czy­na­ło bić, zanim kto­kol­wiek zdą­żył się­gnąć po de­fi­bry­la­tor.

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Radek.

Nie było łatwo tyrać cały dzień na polu, wie­czo­rem wy­rzu­cić boga Besa, żeby osią­gnąć po­trzeb­ne sku­pie­nie dla wej­ścia w świa­do­my sen. Tylko tak da­wa­łem radę łą­czyć się ze świa­tem, gdzie była moja mumia. Oka­za­ło się, że Bes ma żonę, która wpa­dła z dzba­nem bo­skie­go wina. Ją też mu­sia­łem wy­pro­sić.

opowiadanie
fantasy

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku science-fiction, którego autorem jest lechckrol.

Dzionle nie były wcale tak miłe, jak mogło się wydawać. Narodziły się z przypadku, z literówki w mailu. Wystarczyło malutkie potknięcie, aby “dzionka” przemienić w “dzionla”. Niby nic, chochlik drukarski, którego skutki powinny ograniczyć się do zmarszczenia brwi lub uśmiechu. Ale nie tym razem.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest krzkot1988.

Ota­czał mnie mrocz­ny bez­kres. Nie była to jed­nak zimna, nie­przy­ja­zna próż­nia. Czu­łem cie­pło, de­li­kat­ny dotyk, ni­czym wtu­lo­ny w mat­czy­ne futro i de­li­kat­nie piesz­czo­ny szorst­kim ję­zy­kiem. Ni­cze­go nie do­strze­ga­łem, ale nie było w tym miej­scu ni­cze­go strasz­ne­go. Zresz­tą, je­stem bo­giem, cóż więc może mnie prze­ra­zić?

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku fantasy, którego autorem jest Wicked G.

Tak wiele we­wnętrz­nej siły nie roz­pie­ra­ło jej nawet wtedy, gdy po raz pierw­szy za­sia­dła na tro­nie przed tłu­mem pod­da­nych bi­ją­cych po­kło­ny.

Spoj­rza­ła na pusty pu­char, nadal trzy­ma­ny w ręce. Sre­brzy­sty po­łysk ustą­pił miej­sca czer­wie­ni; płyn­ny metal za­tań­czył nad dło­nią Kan­ji­ry i ufor­mo­wał się w krót­ki szty­let.

Dzięki tej mocy kła­niać bę­dzie się jej nie tylko ce­sar­stwo, lecz cały świat.

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest AmonRa.

Twórczości Hortadeza bez wątpienia nie można nazwać oryginalną lub odkrywczą. Wręcz przeciwnie, jest do bólu życiowa, obnaża wszystkie ludzkie słabości oraz stanowi krytykę nowoczesnego społeczeństwa. (…) Stałym motywem opowieści mistrza jest ukazanie niesprawiedliwości, absurdu i bezsilności człowieka wobec własnego przeznaczenia. Hortadez tworzy rzeczywistość bolesną oraz prawdziwą, i to chyba zjednało mu czytelników na całym świecie.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest emlisien.

Im bardziej próbujesz coś w sobie tłumić, zamknąć w najgłębszej piwniczce swojej duszy, tym bardziej się to rozrasta. W końcu próbuje się wydostać, krusząc mury twierdzy, jaką wokół zbudowałeś. Wyłazi wszystkimi zakamarkami, jak myszy i robactwo.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest krzkot1988.

– Ro­zu­mie mnie pa­nien­ka? – za­py­tał, wy­raź­nie i po­wo­li wy­po­wia­da­jąc każde słowo. – Sta­tek pa­nien­ki za­to­nął. Dry­fo­wa­łaś na morzu.

– Tak – od­po­wie­dzia­ła sła­bym gło­sem dziew­czy­na, gdy ka­szel ustał. – Dzię­ku­ję panu ser­decz­nie za ra­tu­nek. Niech Bóg pana bło­go­sła­wi, panie…

– Wil­lo­ugh­by. Tho­mas Wil­lo­ugh­by.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest BarbarianCataphract.

– Jak to niby ma żyć? – syknęła Martina, nie mogąc się zdecydować czy odwrócić wzrok od trupa czy podziwiać groteskowe ciało. – Przecież to mumia, martwa jak każdy inny Ramzes z którymi mieliśmy do czynienia. 

– Ni to żywe, ni to martwe – odpowiedziałam, zwracając na siebie uwagę całej trójki. Nawet Niccolo wyjrzał zza ukochanego notatnika. – Myślę, że on jest gdzieś pomiędzy. Jest ponad życiem i śmiercią.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest ośmiornica.

W jego spojrzeniu czyhało coś drapieżnego – obiecującego ból i rozkosz jednocześnie. Gdy raz je ujrzałam, nie mogłam już pozostać obojętna. Mój wzrok błądził po jego oknach w długie samotne wieczory, a wspomnienie ciemnych oczu rozpalało ogień w żyłach.

opowiadanie

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest BarbarianCataphract.

– A co to za wolność, gdy powierzasz swój los jakiemuś bytowi, który nawet nie ma odwagi spojrzeć ci w twarz w trudnych chwilach? Mam gdzieś jego władającego nocą brata, naprawdę. Mam gdzieś tych dwóch zadufanych w sobie bożków, którym poświęcaliśmy w ofierze jedzenie, trzodę, życie a nawet śmierć!

«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 » »»
Nowa Fantastyka