Witamy na nowej stronie

Redakcja NF | 25.03.2014, g. 16:45

Jeśli masz konto w naszym serwisie, ale nie logowałeś się jeszcze na nowej stronie, kliknij na "zapomniałeś hasła?" w panelu logowania i je zresetuj. Jeśli konta nie masz, zachęcamy do jego założenia, co pozwoli Ci zamieszczać oraz komentować opowiadania i publicystykę.

Informacje

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest MrBrightside.

Szep­tał jej coś do ucha, lecz w tam­tej chwi­li słowa nio­sły je­dy­nie zbęd­ną in­for­ma­cję. Li­czył się tylko ten pół­szept wy­mie­sza­ny z chci­wym po­mru­kiem. Bon­nie przy­lgnę­ła moc­niej, usta­bi­li­zo­wa­ła po­ziom oksy­to­cy­ny, po­czu­ła pra­cu­ją­ce pod skórą mię­śnie. Ich ruch wy­do­by­wał za­pach męż­czy­zny, a ten, zmie­sza­ny z wonią per­fum, do­peł­niał ko­la­żu do­znań.

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Jim.

(…) Woda pod ko­pu­łą Perły w Perle za­ro­iła się od woj­ska i cy­wi­li, wy­peł­ni­ła bul­go­tem pław­nych pę­che­rzy, chrzę­stem zę­ba­tych kół, stu­ko­tem bo­jo­wych me­cha­ni­zmów, szczę­kiem oręża i po­krzy­ki­wa­nia­mi do­wód­czyń. Zwo­żo­no za­pa­sy żyw­no­ści, amu­ni­cji i ma­gne­zjum. Przed­mie­ścia za­tęt­ni­ły ko­lo­ra­mi – zło­ci­sty­mi sztan­da­ra­mi, wie­lo­barw­ny­mi kro­pie­rza­mi rap­ta­re­nów (…)

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Verus.

– Żyjesz? – pisnęła, kiedy tylko odebrałam.

– Już nie za długo. Siedzę w jakimś lesie, niedługo pożrą mnie albo niedźwiedzie, albo Reptilianie. – Och, Morndownczycy nienawidzili tego określenia. Używaliśmy go nieco pogardliwie, przyznaję. Ale sami zasłużyli swoim nieprzystępnym usposobieniem. – Nagraj moje słowa: jeśli nie przeżyję, na moim nagrobku napiszcie „zabita przez Reptilian, tak jak przepowiadali przodkowie”. Obiecaj mi.

opowiadanie
fantasy

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest PanDomingo.

Uj­rzał tam le­cą­cą… ła­wi­cę okoni. Po obu stro­nach rzeki za­miast zwy­kłych drzew były drze­wa z ka­mie­nia­mi za­miast liści. Woda była dość mętna, jed­nak dał radę doj­rzeć, że to co pod nią pływa, pra­wie na pewno jest go­łę­biem. Zde­cy­do­wa­nie to oni byli tu przy­by­sza­mi.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest AmonRa.

A mo­głem po­je­chać na ro­bo­ty do ko­pal­ni, po­my­ślał ża­ło­śnie Ka­sper, ko­lej­ną noc z rzędu mar­z­nąc na war­cie. Mimo gru­be­go, my­śliw­skie­go odzie­nia war­tow­nik trząsł się jak osika. Do­ku­cza­ło mu par­cie na pę­cherz. Było tak ciem­no i mgli­ście, że gdyby po­sta­no­wił sobie ulżyć i sik­nąć do rzeki, z tru­dem doj­rzał­by swo­je­go ma­łe­go przy­ja­cie­la. Nawet pło­ną­ce w me­ta­lo­wym sto­ja­ku łu­czy­wo nie­wie­le po­ma­ga­ło. Gdy w oko­li­cy prze­le­ciał ze skrze­kiem czar­ny kruk, trze­po­cząc zło­wiesz­czo skrzy­dła­mi, Ka­sper pra­wie po­pu­ścił w gacie.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest ninedin.

Mar­le­ne wyj­mu­je z to­reb­ki nie­wiel­kie urzą­dze­nie, sta­wia je na biur­ku.

– Mam na­dzie­ję, że się pan nie ob­ra­zi, ale będę się czuła bez­piecz­niej, ekra­nu­jąc tę roz­mo­wę. Nie ufam panu na tyle, by być pewna, że mnie pan nie re­je­stru­je.

Szef kiwa głową.

– Po­trzeb­ny nam ktoś, kto za­trzy­ma gra­my­wa­cza – mówi jedna z naj­bo­gat­szych ko­biet kon­ty­nen­tu.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Sonata.

Prze­su­wa­łam ob­ra­zy w po­szu­ki­wa­niu naj­od­po­wied­niej­sze­go. Tyle ich mia­łam do wy­bo­ru! Ho­lo­gra­my ota­cza­ły mnie długą spi­ra­lą, któ­rej ko­niec nik­nął w ciem­no­ści. Umysł pro­du­ko­wał nie­skoń­czo­ną licz­bę kształ­tów i nie było dwóch ta­kich sa­mych, tak jak nie mogły ist­nieć dwa iden­tycz­ne płat­ki śnie­gu. 

Wy­bra­łam ho­lo­gram z gó­ra­mi kol­cza­sty­mi jak grzbie­ty smo­ków, a potem przy­sy­pa­łam je to­na­mi bia­łe­go puchu. Wokół mnie za­drża­ła zie­mia. Po kolei, z po­mru­kiem, za­czę­ły wy­ła­niać się skały; wzro­sły do nieba, prze­sło­ni­ły słoń­ce. Wy­glą­da­ły jak zęby. Z czymś mi się ko­ja­rzy­ły. 

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Finkla.

– Prawda jest o wiele wspanialsza! – Dyrektor uśmiechnął się triumfalnie. – Jak wszystkim wiadomo, tajga topnieje. Polscy sybiracy natknęli się na grupę kilkunastu zamrożonych jaskiniowców. Ludzie ci zostali w tajemnicy przewiezieni do Polski. Trzynastu z nich udało się przywrócić do życia.

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest ANDO.

Ka­mień ogrze­wa ręce, wy­da­je się pul­so­wać ni­czym krew w tęt­ni­cach. Eyren czuje, że już dawno za­stą­pił jego serce… Po­wo­li ob­ra­ca go w dło­niach, wodzi pal­ca­mi po gład­kiej po­wierzch­ni. Nie może pojąć, dla­cze­go nie­śmier­tel­ność na­zwa­no darem, ale wie, że prze­zna­cze­nie musi się do­peł­nić.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest drakaina.

Bi­smarck uniósł mapę w dwóch pal­cach i po­de­tknął ją von Molt­ke­mu przed nos.

– To – syk­nął, wska­zu­jąc znów kon­kret­ny punkt – to jest ob­szar mniej­szy od Ber­li­na! Co tam Ber­li­na! Mniej­szy od Pocz­da­mu! I wy mi mó­wi­cie, że to im­pe­rium?!

Sto­ją­cy do­tych­czas pod ścia­ną ge­ne­rał von Bit­ten­feld pod­szedł do stołu.

– Może to i jedna wio­ska – oznaj­mił, wy­raź­nie siląc się na fleg­ma­tycz­ność – ale ponoć sta­wia opór za­rów­no Ro­sja­nom jak i Au­stria­kom. Nikt się nie prze­ci­śnie.

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest ManeTekelFares.

Kiedy żyletka szarpała sześćdziesięciodwudniowy zarost, pomyślał, że chyba rozumie, co czuje owca. Spontaniczne grymasy bólu dodatkowo komplikowały sprawę – tu i ówdzie wykwitały kropelki krwi. Tuż nad splotem słonecznym czuł delikatny ucisk podniecenia, a może lęku z braku pewności, czy na pewno dokładnie zastosował się do receptury. 

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku fantasy, którego autorem jest bruce.

Wszystko odbyło się zgodnie z planem, dziewczynie uwierzono rankiem, że tak okrutnie posiniaczyło ją jedno ziarenko, drzemiące pod stosami puchowej pościeli, królowa była wielce zadowolona ze swego fortelu, a młodzieniec nareszcie zapomniał o błędach młodości, stając się wkrótce przykładnym mężem i władcą. Pałac odetchnął z wyraźną ulgą.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Światowider.

Gospodarz dochował się wprawdzie trzech córek, wszystkie jednak opuściły wieś, nie miał więc komu przekazać schedy. Z kolei nowa właścicielka naiwnie zakładała, że sprzedający będzie dalej opiekował się gospodarstwem jako jej pracownik. Gdy ten plan nie wypalił, zupełnie nie wiedziała, co począć z niefortunnym zakupem.

Piastuni ognia dostrzegali w tych wydarzeniach drugie dno. Były dla nich dowodem na istnienie ciążącej nad tym miejscem od wieków klątwy, która odpędzała wszystkich nieproszonych gości.

opowiadanie
fantasy

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest varg.

Chyba mi ulży­ło – przy­naj­mniej nie mia­łem uro­jeń. Fi­zycz­nie obec­nych gości po­tra­fi­łem jakoś objąć ro­zu­mem. Do­pie­ro wtedy zda­łem sobie spra­wę z wła­snej na­go­ści i po­spiesz­nie owi­ną­łem bio­dra ręcz­ni­kiem. Uśmiech­nę­ła się bar­dzo sze­ro­ko.

– Wy­bacz tego tro­ja­na w so­ftwa­rze – po­wie­dzia­ła. – Tro­chę mó­zgo­zgniot­ny, wiem. Ale nie wiń dziew­czy­ny, że ma cza­sem ocho­tę na ma­łe­go psi­ku­sa. Czasy są trud­ne. Poza tym, mam na imię Eylis.

– Cześć, Eylis. A teraz: czy mo­gła­byś wyjść? Chciał­bym w spo­ko­ju się ubrać.

Kącik jest ust drgnął drwią­co, ale ob­ró­ci­ła się na pię­cie i znik­nę­ła za drzwia­mi.

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest chalbarczyk.

Filip zesztywniał z przerażenia. Zbliża się! Zaraz tu będzie! Jeszcze tylko wieża strażnicza i żołnierze. Właśnie, żołnierzyki! Rzucił się do pudełka i wysypał z niego ołowiane figurki. Czy zdąży je ustawić? Na korytarzu coraz głośniejsze wycie i zgrzytanie. Teraz! Filip przyciągnął Lucy do siebie, a drugą ręką zebrał łzę, która zawisła na rzęsach dziewczynki. Łza spadła na Pałac Sprawiedliwości i wszystko zniknęło.

opowiadanie
fantasy

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest Pop Lab.

Gdy wy­pa­ru­je ostat­ni zegar, to foton nawet nie za­uwa­ży, że wła­śnie prze­był nie­skoń­czo­ną drogę. Trwa­ją­cy eon, jak każdy inny, czeka ten sam los. Czą­stecz­ki bez masy wpły­ną na roz­kład ma­te­rii w ko­lej­nym cyklu. Dawno, dawno temu albo kie­dyś w wiecz­no­ści – bez róż­ni­cy – po­wstał czy po­wsta­nie świat do złu­dze­nia przy­po­mi­na­ją­cy nasz.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest silvan.

– To koniec treningów, Litharze. Przed tobą Dzień Zadumy, a nocą staniesz w pałacu przed Wiedźmą. Jeśli cię Uzna, zostaniesz Da’Vah. Pojutrze, w noc twych szesnastych urodzin staniesz na swej pierwszej Warcie. I na bogów Goreti i Nann, nie splam mnie.

 

«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » »»
Nowa Fantastyka