Witamy na nowej stronie

Redakcja NF | 25.03.2014, g. 16:45

Jeśli masz konto w naszym serwisie, ale nie logowałeś się jeszcze na nowej stronie, kliknij na "zapomniałeś hasła?" w panelu logowania i je zresetuj. Jeśli konta nie masz, zachęcamy do jego założenia, co pozwoli Ci zamieszczać oraz komentować opowiadania i publicystykę.

Informacje

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Outta Sewer.

Pamiętam siebie z tamtej chwili. Jakbym stał obok i oglądał własną twarz, zaciśnięte szczęki, zmarszczone czoło, rozszerzone nozdrza. Walnąłem w niego wszystkim, co miałem. Skupiłem się nie na nim, ale na własnej złości, na niemocy przekonania go do skruchy. Chciałem wepchnąć w jego ciasny umysł zrozumienie, wywołać je cierpieniem. I właśnie wtedy sam oberwałem.

opowiadanie
fantasy

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Ślimak Zagłady.

– To na mnie wołają „Upadły Mnich” – wyjaśnił gospodarz bez skrępowania. – Rzeczywiście byłem zakonnikiem w Zielonym Klasztorze, ale po incydencie ze spływem kajakowym harcerek trzy lata temu uznałem, że równie dobrze mogę podążać ku potępieniu własną drogą.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest JolkaK.

Wujek zaciągnął się z przyjemnością i popatrzył na smukłego młodzieńca.

– Witaj – powiedział w uśmiechem – aleś blady. Za mało się ostatnio piło, co? Wiesz, sam lubię świeże mięso, w końcu jestem wilkołakiem, więc jakbyś miał ochotę na coś innego, niż wigilijna wieczerza… Hej, Ola, przestań z tymi pięściami! – zawołał, bo dziewczyna ruszyła na niego ze złością.

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest AmonRa.

Ze­szłe­go wie­czo­ru jak co roku po­wie­si­ła na klam­ce grubą, weł­nia­ną skar­pe­tę. I jak co roku, ran­kiem szó­ste­go grud­nia od­na­la­zła w niej sło­dy­cze: cze­ko­la­do­we­go bał­wan­ka, pacz­kę ulu­bio­nych żelek, ba­to­ni­ki zbo­żo­we o ob­ni­żo­nej za­war­to­ści cukru, ciast­ka z ga­la­ret­ką i pier­nicz­ka. Gdy była mała, ro­dzi­ce za­rze­ka­li się, że nie mają z tym nic wspól­ne­go i de­li­cje przy­niósł Świę­ty Mi­ko­łaj. Nie do­wie­rza­ła, lecz po wy­jeź­dzie na stu­dia do War­sza­wy w po­zo­sta­wia­nej z przy­zwy­cza­je­nia skar­pe­cie dalej od­naj­dy­wa­ła ła­ko­cie.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest fizyk111.

Otworzył laptopa i zaczął wysyłać maile z życzeniami. Te najważniejsze zostawił na koniec – pisał szczerze i od serca, nie myśląc o tym, kim jest, a o tym, co czuje. Wtedy to się stało! Palec omsknął się na klawiaturze i w polu adresatów zamiast “send to allan”, pojawiło się “send to all”, co zauważył dokładnie w tej samej chwili, w której nacisnął “enter”.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Ramshiri.

Rozszczepieńcy nie należeli do szeroko występujących gatunków. Byliśmy rzadkością, a niektórzy wciąż nie wierzyli w nasze istnienie. Wampiry pokazywały się na salonach, a nastolatki za nimi szalały, zombie były przerażające, ale miały pierwszeństwo, jeżeli chodzi o castingi do teleturniejów takich jak “Meat my parents”. No i wilkołaki, one często pracowały w narkotykowym lub na lotniskach.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest mortecius.

Na gło­wie miał za­wa­diac­kie­go, cho­ciaż nieco już klap­nię­te­go iro­ke­za. Na ple­cach starą i wy­tar­tą skó­rza­ną kurt­kę z ty­sią­cem agra­fek. Ubło­co­ne glany świe­ci­ły pla­ma­mi po tanim winie i sper­mie, a no­gaw­ki dżin­sów przy­ozda­bia­ły reszt­ki rzy­gów.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Verus.

– Miałaś odbudować krainę, a zignorowałaś takie zagrożenie! – wykrzyknęło M. Tone. Echo syku nadal było wyczuwalne, ale ten rok nauczył Marlene trzymać emocje na wodzy.

– Zignorowałam? Nie. Imperator przysłał mnie tutaj, ponieważ uważał, że toniecie i potrzebujecie kogoś, kto patrzy na rzeczy z zewnątrz. I to właśnie zrobiłam, a w moim „na zewnątrz” pęknięte kręgi się nie zdarzają.

opowiadanie

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest zygfryd89.

Sze­fo­wi wy­star­czy­ło jedno spoj­rze­nie na dom, by za­wy­ro­ko­wać:

– W tym to na pewno roi się od to­wa­rzy­szy.

Bu­dy­nek stał na końcu stro­mej, bru­ko­wa­nej ulicy, oto­czo­ny wy­so­kim, że­la­znym pło­tem. Trzy­pię­tro­wy, lekko nad­gry­zio­ny zębem czasu.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku horror, którego autorem jest fmsduval1.

Goniec przybył późnym wieczorem. Dzieci już spały, a i moja małżonka szykowała się do spoczynku. Tylko ja dumałem jeszcze, skryty w czeluściach biblioteki, o dziwo myślami krążąc wokół rodzinnego domu i brata, który w nim został, by rządzić i dzielić wedle upodobań. Za biurkiem, pośród woluminów i zwojów, znalazł mnie sługa. Panie, list ze stolicy! – obwieścił krzykiem, tak niewłaściwym dla miejsca i pory.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest krzkot1988.

– Je­steś Ma­lvin­dis. Bę­dziesz naj­wspa­nial­szym Ma­giem Czer­pa­nia w dzie­jach – po­wie­dzia­ła sobie, gdy niebo za­czę­ło się roz­ja­śniać, zwia­stu­jąc na­dej­ście ko­lej­ne­go dnia. – I żadna ilość błota tego nie zmie­ni!

Mal wie­dzia­ła już jed­nak, że pod­czas nad­cho­dzą­cych prób nie bę­dzie sta­ra­ła się udo­wad­niać cze­go­kol­wiek innym. Musi spraw­dzić samą sie­bie. Po­znać, gdzie leży limit jej moż­li­wo­ści i prze­kro­czyć go. A do tego z pew­no­ścią nie wy­star­czą ma­gicz­ne tech­ni­ki, ja­kich uczą jej wy­kła­dow­cy.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku horror, którego autorem jest GreasySmooth.

– Praw­da – rze­kła ja­sno­wło­sa – jak się idzie ze wsi i mija wzgó­rze, gdzie na­wie­dza wy­wie­szony zbój, to raz się ma dwo­rek po le­wi­cy, a raz po pra­wi­cy.

Ge­de­on uśmiech­nął się pod nosem na chłop­ską na­iw­ność i ba­ja­nie.

opowiadanie
horror

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest Monique.M.

Zmierzchało, kiedy autokar podjechał pod pałacyk. Miejsce zrobiło wrażenie na wysiadających dzieciach. Strzeliste wieżyczki i ciemne witrażowe okna sprawiały mroczne wrażenie. Upiornego charakteru dodawały strzegące wejściowych schodów dwa gargulce, szczerząc kły i rozpościerając nietoperze skrzydła. Pobliskie drzewa wyciągały w stronę rezydencji nagie chude gałęzie. Wzruszane wzbierającym wiatrem stukały w okna. Gęstniejąca mgła coraz bardziej otulała pałacyk i dzieci.

szort

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest JolkaK.

– Bierz! – krzyk­nął sza­leń­czo, z jakąś dziką ra­do­ścią po­mie­sza­ną z roz­pa­czą wy­do­by­wa­ją­cą się gdzieś z głębi jego duszy. Tyle udrę­ki było w tym krzy­ku, że nie pa­no­wał przez chwi­lę nad sobą. Jego prze­mia­na była rów­nie wstrzą­sa­ją­ca, jak to, co dzia­ło się z dziew­czy­ną.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest BarbarianCataphract.

Wy­glą­dał na do­wód­cę. Po­kry­ty ry­sa­mi od ko­cich pa­zu­rów hełm zwień­czo­ny pió­ro­pu­szem, opi­na­ją­ca lśnią­ce czar­ne futro kol­czu­ga i in­kru­sto­wa­na zło­tem rę­ko­jeść mie­cza były tylko czę­ścią bo­gac­twa i prze­py­chu uzbro­je­nia świn­kin­ga. 

 

PS; gło­suj­cie na Go­lo­dha >:3

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku horror, którego autorem jest Ambush.

Wą­skie, po­ma­lo­wa­ne kar­mi­no­wą szmin­ką wargi wy­po­wia­da­ły ja­kieś słowa, ale nie sły­sza­łam ani słowa. Lęk za­ci­snął się na mnie jak zi­mo­wa kra w je­zio­rze, po­zba­wia­jąc tchu i za­da­jąc nie­pi­sa­ny ból.  Chcia­łam się wy­co­fać, ale byłam moje ciało było cał­kiem bez­wład­ne. Nie byłam w sta­nie wy­du­sić ani słowa, unio­słam dłoń do skro­ni i osu­nę­łam się na po­sadz­kę.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest ManeTekelFares.

…poprzysiągłem, że odnajdę prawdę i choć cierpieniom nie sposób już zadośćuczynić, to niech przynajmniej pamięć zostanie oczyszczona z niesprawiedliwości. Jednakowoż zamknięty w tym, jak to ładnie o nim mówią, pensjonacie, nie mogę kontynuować poszukiwań. Szukam zatem człowieka o czułym sercu, by wypełnić to, co zacząłem.

Ale najlepiej będzie, mój przyjacielu, jak opowiem wszystko od początku.

opowiadanie

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest gravel.

Za drzwiami natychmiast odczuł zmianę temperatury i jego ramiona pokryły się gęsią skórką. W powietrzu tańczyły krople wody; unosiły się, opadały lub wirowały, tworząc spirale przy posadzce, jak niewielkie i nieszkodliwe trąby wodne nad powierzchnią oceanu.

Pośrodku komnaty unosił się pogrążony w transcendentnym śnie kolos, w którego objęcia Pollo miał dziś zawędrować.

opowiadanie
«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » »»
Nowa Fantastyka