Witamy na nowej stronie

Redakcja NF | 25.03.2014, g. 16:45

Jeśli masz konto w naszym serwisie, ale nie logowałeś się jeszcze na nowej stronie, kliknij na "zapomniałeś hasła?" w panelu logowania i je zresetuj. Jeśli konta nie masz, zachęcamy do jego założenia, co pozwoli Ci zamieszczać oraz komentować opowiadania i publicystykę.

Informacje

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest fmsduval.

– Dziecko samo was znajdzie. A musicie wiedzieć, że to nie jego jedyny talent. – Przewrócił się na bok i wsparł na łokciu. Wypluł krew, która już wcześniej spływała mu z kącika ust. – To dziecko powie wam o was wszystko. O was i o Familii – rzekł, po czym zaniósł się głośnym śmiechem.

Sayuri spojrzała na Tsukuru. W jego oczach dostrzegła wyłącznie strach.

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Krokus.

Fresh wszedł do sali ba­lo­wej z nie­ma­łą obawą. Nigdy nie lubił tłu­mów, ale de­cy­zja zo­sta­ła pod­ję­ta – obie­cał sobie, że się nie wy­co­fa, nie w sy­tu­acji, gdy wszyst­ko miał poukładane w gło­wie. Zajął miej­sce wśród pre­ten­den­tów Tur­nie­ju Trój­fan­ta­sty­cze­go i ukrad­kiem zer­k­nął na kart­kę trzy­ma­ną w ręku. Ktoś szturch­nął go z boku.

– Pierw­szy raz, co?

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku fantasy, którego autorem jest Outta Sewer.

Niby czysto, a jednak brudno. To też standard tych miejsc, sterylny brud emaliowanych, starych płytek i poczerniałych fug, tysiące razy zlewanych wodą i niedbale szorowanych, z kurzem wtartym w spoiny. Pod ścianą naprzeciw wejścia trójka szmaciarzy w kajdankach patrzy na mnie tępo, dwóch ma rozbite nosy, trzeci wygląda na nienaruszonego.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Luken.

Ab­surd jest uwo­dzi­ciel­ski. Szcze­gól­nie dla pra­cow­ni­ka na­uko­we­go. To chyba dla­te­go, wbrew wszel­kim na­tu­ral­nym od­ru­chom, nie wie­dząc czego się w ogóle spo­dzie­wać, po­sta­no­wi­łem za­pro­wa­dzić swo­ich gości na dach In­sty­tu­tu.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest Radek.

Kły Kszei, cen­ty­metr od twa­rzy, nie ko­ja­rzy­ły się z przy­jaź­nią, spo­ko­jem i bez­pie­czeń­stwem. Ko­bie­ta czuła wi­bry­sy Kzina. Jak na złość, przy­po­mnia­ło jej się, że służą mię­dzy in­ny­mi do ana­li­zy po­ło­że­nia i ru­chów żywej ofia­ry przed ugry­zie­niem. Cho­ler­ny trój­wy­mia­ro­wy ska­ner!

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest Zanais.

Pew­ne­go razu we wszech­świe­cie wiel­ki la­ment się pod­niósł na wieść, że isto­ta dziw­na się po­ja­wi­ła, i dra­pież­na i agre­syw­na, choć nikt jej w ni­czym nie za­wi­nił. Do świa­tów wsze­la­kich jej he­rol­dzi bla­sza­ni przy­by­li, wszem wobec ogła­sza­jąc, że wład­cą trze­ba ją uznać, De­ma­chi­nur­giem lub Naj­wyż­szym Ma­szy­ni­ma­to­rem ty­tu­ło­wać oraz głowy lub inne co waż­niej­sze czę­ści ciała, skło­nić z po­ko­rą.

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku science-fiction, którego autorem jest velendil.

Mój dziadek siał chmury. Wstawał codziennie przed wschodem słońca, wedle Kalendarza Ajakurskiego, i zabierał się do swojej pracy. Obserwowałem go bez wytchnienia, robił to bardzo skrupulatnie, jak gdyby od linijki. Chmury były perfekcyjne, o ostrych jak brzytwa bokach oraz idealnie prostych kątach.

44
kom

Anoia - Scheda

Duch Biblioteki | 08.03.22, g. 21:38 | kom. Finkla

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Anoia.

Jedyne, co udało jej się wyłapać, to żal mamy, że za późno zaczną ją uczyć. Na ogół ktoś odpowiadał wtedy, że jest jeszcze za mała, by utrzymać język za zębami. “A Amelka to niby nie! Ha! Ja im jeszcze pokażę!” Wandzia przysięgła sobie, że sama dokopie się do wszystkich sekretów, a potem tak je pięknie utrzyma, że dorośli rozpękną się ze wstydu.

opowiadanie
fantasy

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest fmsduval.

Wybałuszyła oczy. Lecz nie na oprawców, nie na ich pięści ani żelazną pałkę w ręku jąkały. Patrzyła ponad nimi, ponad uliczką i ponad dachami szachulcowych domów. Na tle czarnego nieba majaczyła smukła sylwetka w powłóczystej, targanej wiatrem szacie. Stała na kalenicy, dzierżąc coś długiego. Hilde struchlała. Nagle fraszką zdali się jej gwałciciele z zaułka. Bo słyszała już co nieco o postaci na dachu. I wiele by dała, aby jej nigdy nie spotkać. Rzuciła się do ucieczki, mimo że nogi miała jak z waty.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Gruszel.

Pew­ne­go dnia Siew­ko ukoń­czył pierw­szą rzeź­bę i zaraz ukrył, by resz­ta miesz­kań­ców wsi nie wi­dzia­ła. Gdy matka spy­ta­ła, co też cały dzień wy­czy­niał, za­miast na polu pra­co­wać, skła­mał, że po­ma­gał sta­re­mu Bo­ży­da­ro­wi, co mu dziat­ki po­mar­ły i sam jeden zo­stał.

Dla cie­nia Siew­ka to było zbyt wiele. Wy­sko­czył do przo­du, zu­peł­nie igno­ru­jąc pa­lą­ce słoń­ce i po­mknął w krze­wy cze­rem­chy, zni­ka­jąc z oczu mło­dzień­ca.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Sonata.

– O nie – jęknął bezdomny, blednąc tak, że jego twarz przybrała zielonkawy kolor. – Jest gorzej, niż myślałem…

Wśród ruchomych obrazów ze wściekłymi ludźmi, zwierzętami, palącymi się budynkami i panem Spockiem wisiała karteczka z napisem: „Tarnina jest dziś w złym humorze!”. 

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest krar85.

 – Trzeba było tyle nie jeść. Zajeździsz rumaka – wyszczerzył się Taz-Bal-Ar.

– Życia nam nie starczy, by zajeździć te konie. Mają napęd termonuklearny oraz zapas paliwa, pozwalający na…

– To dlaczego polują, mądralo? – przerwał Taz-Bal-Ar, przewracając sugestywnie oczami.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Realuc.

Gustaw przekraczał bramę Twierdzy Opierzonych pełen obaw. Pragnął wetknąć pióro w tiarę i, tak jak jego ojciec, zostać wielkim światotwórcą. Doskonale zdawał sobie jednak sprawę z tego, jak trudna to sztuka do opanowania. A że z natury strachliwym młodzieńcem był, dla którego wiara w siebie to obce pojęcie, drżał od stóp do głowy, gdy tylko podeszwy butów zaszurały o bruk dziedzińca.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku horror, którego autorem jest Zanais.

Ob­cię­li jej głowę, aby nie ożyła dzię­ki czar­ciej mocy, wbili kołek w usta, aby nie rzu­ca­ła wię­cej cza­rów. Chcesz ją tak zo­sta­wić? Nie ma nawet krzy­ża na gro­bie, ale my… my, Ga­brie­lu, mo­że­my spra­wić, że spo­cznie, jak na chrze­ści­jan­kę przy­sta­ło. Jak czło­wiek, nie be­stia, za którą ją uwa­ża­li. Mu­si­my to zro­bić, ina­czej… ina­czej nie da nam spo­ko­ju. Po­słu­chaj mnie. Wyjdź z tej nory. Jutro po zmierz­chu pój­dzie­my na mo­kra­dła.

opowiadanie
horror

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku fantasy, którego autorem jest GreasySmooth.

Gdy zbli­żył się, usły­sza­łam pio­sen­kę. Wie­dzia­łam, że każdy sły­szy ją tro­chę ina­czej, na przy­kład Ait mó­wi­ła, że jest dla niej jak po mistrzowsku na­stro­jo­ne gę­śliki. Ja sły­sza­łam chór cudnych gło­sów, jakby nie z tej ziemi. Pio­sen­ka była tak śliczna, że sta­nę­łam bez ruchu i po­czu­łam, jak łzy na­pły­wa­ją mi do oczu. Moi swo­ja­cy klę­ka­li, pła­ka­li, wy­krzy­ki­wa­li wy­ra­zy od­da­nia i śpie­wa­li pie­śni na cześć przy­by­sza.

szort
fantasy

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest Luken.

Pra­wie wszy­scy by­li­śmy pod­de­ner­wo­wa­ni. Ja, Mi­chał, Aga… tylko Darek, nasz do­wód­ca, jak za­wsze nie dawał po sobie po­znać żad­nych emo­cji. Wnę­trze ukry­tej w lesie zie­mian­ki roz­świe­tla­ła wi­szą­ca po­środ­ku su­fi­tu la­tar­ka. Tuż pod nią, za­sty­gli jak po­są­gi, rzu­ca­li­śmy na ścia­ny chy­bo­czą­ce cie­nie. Pa­trzy­li­śmy w mil­cze­niu na pa­pie­ro­wą mapę ob­sza­ru daw­nej Pol­ski.

opowiadanie
science-fiction
«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » »»
Nowa Fantastyka