Witamy na nowej stronie

Redakcja NF | 25.03.2014, g. 16:45

Jeśli masz konto w naszym serwisie, ale nie logowałeś się jeszcze na nowej stronie, kliknij na "zapomniałeś hasła?" w panelu logowania i je zresetuj. Jeśli konta nie masz, zachęcamy do jego założenia, co pozwoli Ci zamieszczać oraz komentować opowiadania i publicystykę.

Informacje

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest krzkot1988.

W tym strasz­nym mo­men­cie, ludz­kość sama odar­ła się ze wszyst­kie­go, co było ludz­kie. Ci, któ­rym udało się prze­żyć, szyb­ko zwró­ci­li się ku swoim naj­bar­dziej pod­sta­wo­wym, zwie­rzę­cym in­stynk­tom.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest DHBW.

Popołudnie było w pełnym rozkwicie, gdy na wschodnim krańcu miasteczka pojawiło się czterech jeźdźców. Jechali samym środkiem drogi, jeden obok drugiego, strzemię w strzemię. Pierwszy dosiadał konia karego, drugi gniadego, trzeci bułanego, czwarty – ciemno nakrapianej siwki. Gdy wjechali pomiędzy dwa pierwsze budynki, wstrzymali jednocześnie wierzchowce i trzech z nich rozejrzało się z zainteresowaniem dokoła.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku horror, którego autorem jest GreasySmooth.

Roz­glą­dam się tro­chę po po­ko­ju, po czym tra­fia mnie jak strza­ła, co zro­bi­łem. Za­sną­łem – na ro­bo­cie! Serce za­czy­na mi łupać. Dobry Boże, wiel­kie nieba, jakim cudem jesz­cze nie sie­dzę w pace! Ty dur­niu… James, ty dur­niu. Co się z tobą stało?

Dla­cze­go mu­sia­łem wy­si­lić się, by przy­po­mnieć sobie swoje imię?

opowiadanie
horror

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku horror, którego autorem jest Irka_Luz.

Kawalkada zjaw na czarnych ogierach, wyjących wilków i upiorów unoszących się na wietrze dopada jej błyskawicznie. Już krążą wokół, zawodzą dziko, rechoczą.

szort
horror

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku horror, którego autorem jest Zanais.

Nie pa­mię­ta, czy kie­dyś była młoda.

Wciąż trzy­ma kilka ostat­nich wspo­mnień, w któ­rych chatę wy­peł­nia­ją głosy pełne nie­win­no­ści i szczę­ścia. Tę­sk­ni za nimi. Za ra­do­ścią w wiel­kich oczach i wi­do­kiem ma­lut­kich bia­łych ząb­ków ob­na­żo­nych w uśmie­chu. Czuła się wtedy po­trzeb­na. Żywa.

opowiadanie
horror

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest Gruszel.

 Początkowo hodowcy wpłacali, w końcu gołębie zachwalały hotel i wracały wypoczęte, a hotel rósł, jak kolos rzucając cień na ulicę. Jego czubek powoli sięgał nieba, a renoma dawno je przebiła. Otrzymał nawet pięć gwiazdek, świecących odtąd jaśniej od ulicznych lamp.

Hotel stał się symbolem gołębiego luksusu, jednak po jakimś czasie jakoś zapomniano o pieniądzach.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku horror, którego autorem jest BarbarianCataphract.

Otaczał go krąg indiańskich kobiet. Ubrane w kolorowe stroje tańczyły, skandując groteskową pieśń w języku Apsáalooke. Poruszały się powoli w jednym kierunku, co poniektóre trzymały palące się pochodnie. Nie rozumiał, dlaczego się tam znalazł, chociaż miał wrażenie, że wiedział co zrobić. Obserwował rytuał, a wszystkie pary oczu zwrócone były ku niemu. Oceniały go, sądziły, ale z drugiej strony wyczuwał w nich współczucie i chęć pomocy.

opowiadanie
horror

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest Luken.

Gdy Drake wrócił, tym razem szybując w powietrzu, i spojrzał na ekran komputera, Walkiewicz pierwszy raz w życiu dostrzegła w jego oczach strach. Dopiero to ją przeraziło. Mężczyzna bez słowa zajął swoje miejsce i zaczął sprawdzać parametry orbity, na której utknęli.

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku horror, którego autorem jest Krokus.

Na całym Pod­ha­lu ga­da­ją, że jak kto głupi i przed hal­nym na włó­czę­gę idzie, licho gubi jego ścież­ki i pro­wa­dzi w miej­sca, któ­rych próż­no szu­kać na ma­pach. Nie­roz­waż­ni wę­drow­cy giną bez śladu, ale star­si twier­dzą, że tra­fia­ją w kra­iny, gdzie lu­dziom żyje się le­piej. Dla­te­go sku­si­ło już niejed­ne­go, co ułom­kiem nie był, a uciec chciał od trosk, i jak tylko fen nad­cho­dził, za­kła­dał buty i ru­szał na szlak.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest fmsduval.

Kro­ple je­sien­ne­go dżdżu bęb­nią o maskę kre­mo­we­go chevy’ego bel air. Wóz dawno nie wi­dział me­cha­ni­ka, ale nie na­rze­kam. Wy­na­ję­ty na fał­szy­we na­zwi­sko, ma mi słu­żyć tylko przez tę parę ciem­nych go­dzin. Póź­niej niech go szlag trafi.

Idą. Zgod­nie ze sta­rym zwy­cza­jem, obaj po­ja­wia­ją się po prze­ciw­nych stro­nach ulicy. Spo­tka­ją się po­środ­ku, a potem razem wśli­zną do wnętrza luk­su­so­we­go wie­żow­ca. Cze­kam z brodą przy­kle­jo­ną do kie­row­ni­cy. Nie chcę, by mnie spo­strze­gli. Jesz­cze nie.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest michalovic.

– A to, mości panie, że wilkołactwo to klątwa. Kara, którą Pierwszy zsyła za niegodziwość i nieczystość, za spółkowanie z diabłem i jego sługusami, oddawanie się ich pogańskim, bluźnierczym rytuałom. I od tego mus nam się trzymać z daleka, bo same kłopoty z tego idą. Grzech jak smoła, powalać się łatwo, a doczyścić trudno.

opowiadanie
fantasy

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Tarnina.

– Każda rzecz ma swoje jasne strony – orzekła krasnoludka, kiedy daliśmy za wygraną i ruszyli wzdłuż ściany Gór. – Skoro pójdziemy przez kopalnie Głębi, będziemy mieli okazję pozwiedzać. Są wspaniałe! Takie wzniosłe, to znaczy wgłębne!

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku horror, którego autorem jest krzkot1988.

Ukrainka przestała już płakać i siedziała tylko w kompletnej katatonii, głaszcząc rękoma swoje nienarodzone dziecko. Nagle jednak jej zamglone błękitne oczy ponownie stały się przytomne i dziewczyna z całą mocą, na jaką było ją jeszcze stać, splunęła sołdatowi w twarz. Witalij nawet się nie poruszył. Zeskrobał jedynie nożem resztki śliny z policzka, a następnie powolnym ruchem zlizał je z ostrza, spoglądając głęboko w oczy kobiety.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest mr.maras.

Wreszcie przełamał się, opuścił prom i poszedł na spotkanie z mieszkańcem obcej planety. Wiedział, że przy podobnej masie i średnicy Teegarden b ma grawitację niemal identyczną jak Ziemia i w ciężkim skafandrze czeka go mozolny marsz przez piaszczyste wybrzeże. Po drodze uświadomił sobie, że ostatni raz czuł stały grunt pod stopami ponad sto lat temu i była to powierzchnia odległej Rossalyn.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku horror, którego autorem jest Gekikara.

Maria wy­cią­gnę­ła z szafy stary album fo­to­gra­ficz­ny i dwie wy­słu­żo­ne szma­cia­ne lalki, kiedy usły­sza­ła ciche pu­ka­nie do­bie­ga­ją­ce od okna. Dziew­czyn­ka za­sty­gła w bez­ru­chu, kur­czo­wo ści­ska­jąc wy­cią­gnię­te przed­mio­ty – pa­miąt­ki po daw­nych cza­sach, które le­d­wie mogła sobie przy­po­mnieć. Wstrzy­ma­ła od­dech i sta­ra­ła się z ca­łych sił spra­wiać wra­że­nie, jakby jej tu wcale nie było, a miała w tym pewną wpra­wę.

opowiadanie
horror

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku science-fiction, którego autorem jest kronos.maximus.

Do­padł nas na dachu wie­żow­ca. Sta­li­śmy przy­par­ci do ścia­ny bu­dyn­ku agre­ga­tu wen­ty­la­cyj­ne­go. Agniesz­ka sła­nia­ła się na no­gach już od dawna, a teraz była bli­ska omdle­nia. Ja byłem w nie­wie­le lep­szym sta­nie.

Robot zbli­żył się do nas, wy­ce­lo­wał dzia­ło i wy­du­kał:

– Pro­ce­du­ra zero: ostat­nie ży­cze­nie, pięt­na­ście se­kund.

szort
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest BasementKey.

Ostatnie słowa zabrzmiały niczym wyrok w uszach Radomira Radomirowicza i podległego mu od kilku chwil pododdziału straży. Pamiętali dobrze przemianę tego spokojnego wielkoluda w rozjuszonego potwora, ciskającego ławami i stołami jak dobytymi z kieszeni kartami, łamiącego stropowe belki jak zapałki. Ujarzmić go wydawało im się niepodobieństwem.

«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 » »»
Nowa Fantastyka