Witamy na nowej stronie

Redakcja NF | 25.03.2014, g. 16:45

Jeśli masz konto w naszym serwisie, ale nie logowałeś się jeszcze na nowej stronie, kliknij na "zapomniałeś hasła?" w panelu logowania i je zresetuj. Jeśli konta nie masz, zachęcamy do jego założenia, co pozwoli Ci zamieszczać oraz komentować opowiadania i publicystykę.

Informacje

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest AQQ.

– Czy ty przypadkiem nie przesadzasz? Jak chciałaś żebym był kotem w butach i próbowałaś wcisnąć mi na łapy buty twojej lalki, to jakoś to zniosłem, chociaż bardzo niewygodnie mi się w nich chodziło. Potem była ta głupia czerwona czapeczka, w której miałem wyglądać, jak dziewczynka z bajki. Ale jednorożec był najgorszy. Zawiązałaś tak ciasno ten róg, że o mało się nie udusiłem. A teraz chcesz mnie zmienić w żabę? I co zrobisz? Pomalujesz mnie za zielono i wrzucisz do stawu? O nie! Stanowczo protestuję!

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest drakaina.

Adam ner­wo­wo za­ci­skał i roz­pro­sto­wy­wał palce, wpa­tru­jąc się przez okno w sto­ją­cą na dzie­dziń­cu ka­ret­kę wię­zien­ną. Od­wró­cił się, pod­szedł do biur­ka i rąb­nął pię­ścią w blat, aż cy­ga­ra wy­sko­czy­ły ze skrzy­necz­ki.

– Jeśli pośle pan na gi­lo­ty­nę nie­win­ną ko­bie­tę – syk­nął, a sę­dzia skrzy­wił się nie­znacz­nie – po­sta­ram się, żeby do­wie­dzia­ły się o tym naj­wyż­sze czyn­ni­ki!

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku science-fiction, którego autorem jest fizyk111.

Sztuczna inteligencja miała na imię Mercedes. Wielce oryginalnie, zważywszy na fakt, że zainstalowana była w kosmicznym jachcie wyprodukowanym przez Mercedesa. Sprzedawca powiedział, że wprawdzie mogę jej zmienić imię, ale szczerze odradza, bo ona tego bardzo nie lubi. I na prawdę nie wyglądał wtedy jakby żartował.

szort
science-fiction
52
kom

Nevaz - Ludens

Duch Biblioteki | 29.09.19, g. 21:23 | kom. Nevaz

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Nevaz.

Śro­dek stołu zaj­mo­wa­ła plan­sza. Na po­czwór­nie skła­da­nym kar­to­no­wym pro­sto­ką­cie od razu rzu­cał się w oczy kon­tur sze­ścio­ra­mien­nej gwiaz­dy. Gdy przyj­rzał się bli­żej, doj­rzał, że w isto­cie róż­no­barw­ne pola ukła­da­ją się w dwa­na­ście rom­bów, razem two­rzą­cych sze­ścio­kąt. Nie była to jed­nak zwy­czaj­na geo­me­trycz­na mo­zai­ka. Każda część plan­szy zo­sta­ła od­mien­nie zi­lu­stro­wa­na, choć wy­raź­nie nie­przy­pad­ko­wo po­wta­rza­ły się ele­men­ty w róż­nych ukła­dach drzew, gór i wzgórz oraz bu­dyn­ków.

opowiadanie

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest Corrinn.

We wszyst­kich Nie­bie­skich Wy­mia­rach za­in­sta­lo­wa­no skom­pu­te­ry­zo­wa­ny sys­tem za­bez­pie­czeń i sze­ro­ko po­ję­tych udo­god­nień. Od tego mo­men­tu Świę­ty Piotr nie mu­siał już stać przy bra­mie i przyj­mo­wać zba­wio­nych lub błą­dzą­cych oso­bi­ście. Każdy mógł za­re­je­stro­wać się on­li­ne, po czym w ciągu pięt­na­stu minut otrzy­my­wał mail zwrot­ny z de­cy­zją, czy kwa­li­fi­ku­je się do raju, czy wręcz prze­ciw­nie.

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest drakaina.

Cacko, które Wy­dział Siód­my do­stał od ro­dzi­ców Ste­fa­na Szwar­ca, wdzięcz­nych za do­ce­nie­nie pso­łac­twa ich syna, nie wzbu­dzi­ło en­tu­zja­zmu Ada­mo­wi­cza. Szef strzep­nął nie­wi­docz­ny pyłek z nie­na­gan­nie od­pra­so­wa­nych spodni, po­pra­wił kra­wat, po czym oznaj­mił, że Am­strad może zo­stać oso­bi­stą za­baw­ką po­rucz­ni­ka.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest tsole.

Piotr i Al­do­na ze sku­pie­niem pa­trzy­li w ekran kom­pu­te­ra. Mał­żon­ko­wie, sku­sze­ni przez slo­gan re­kla­mo­wy or­ga­ni­za­cji Mo­dern Pro­cre­ation Chcesz mieć dziec­ko swo­ich ma­rzeń? Rób co pro­gram nasz ci każe!, wła­śnie uru­cho­mi­li do­stęp­ny w chmu­rze MP pro­gram Ga­me­ta Ge­ne­ra­tor. 

opowiadanie
science-fiction
81
kom

CM - Stary ład

Duch Biblioteki | 25.09.19, g. 23:49 | kom. CM

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest CM.

– Takie czary-mary, dzięki którym Meksyk znów stanie się Państwem Azteków.

– Znaczy, szaman! – Pierzasty Wąż spojrzał z uznaniem na programistę.

Ciapek kiwnął głową twierdząco. Niech będzie i tak, pomyślał bezradnie. Skoro Quetzalcoatl, gadający posąg o ogładzie kamienia, mógł być symbolem azteckiej wiary, dlaczego zatem i informatyk nie miałby zostać wielkim szamanem?

opowiadanie
fantasy

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku science-fiction, którego autorem jest Arnubis.

Dłonie mężczyzny pomknęły po klawiaturze niczym buty stepującej tancerki. Próbował uruchomić wszystkie procedury awaryjne, włączyć kwarantannę, uśpić system, wyłączyć go, zresetować, wykasować. Bezskutecznie. Wszędzie spotykał się z odmową dostępu.

– Skończyłeś? – zapytał monotonny głos.

Frank milczał, dysząc ciężko.

szort
science-fiction

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku science-fiction, którego autorem jest Asylum.

„To koniec”, pomyślała i odtworzyła ulubioną chwilę sprzed trzech lat, kiedy otrzymała odpowiedź na swoją e-prośbę.

szort
science-fiction

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku fantasy, którego autorem jest Wicked G.

Bitthowie, którym udało się przeżyć, nieśmiało zerkali ze swoich kryjówek na dzielnego bohatera. Takich jak on często zwano magikami, choć to określenie nie oddawało całej prawdy. Oficjalnie Khyzzi nosił bowiem tytuł Informatyka, mistrza manipulacji żywą informacją.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest katia72.

Dżdżownica spała. Nie mogłem tego zobaczyć, ale wiedziałem, że ma ślepia przesłonięte gumowymi powiekami, wyłączone światła, nieruchome koła… Miałem ochotę się do niej podłączyć, chwilę pogadać, ale mogłem to robić jedynie podczas jazdy, nie, kiedy znajdowała się w spoczynku. Taka była natura biotycznych transportowców-symbiontów – poza czasem symbiozy znajdowały się w stanie uśpienia.

opowiadanie
fantasy
«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 » »»
Nowa Fantastyka