Witamy na nowej stronie

Redakcja NF | 25.03.2014, g. 16:45

Jeśli masz konto w naszym serwisie, ale nie logowałeś się jeszcze na nowej stronie, kliknij na "zapomniałeś hasła?" w panelu logowania i je zresetuj. Jeśli konta nie masz, zachęcamy do jego założenia, co pozwoli Ci zamieszczać oraz komentować opowiadania i publicystykę.

Informacje

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest mr.maras.

Zbliżyłem twarz do szyby. Na zewnątrz już prawie świtało. Dawno minęliśmy Rzeszów i jechaliśmy teraz na południowy wschód przez lasy i pola rozciągające się wokół Przemyśla. Naraz pociągiem zatrzęsło i światła w przedziale na chwilę przygasły, a wtedy… 

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest BarbarianCataphract.

Kel­pie ze­rwa­ła się do ga­lo­pu i po­gna­ła na otwar­te morze. Włosy Caty uno­si­ły się na wie­trze, czuła, jak mgieł­ka mor­skiej wody muska de­li­kat­nie jej skórę. Sta­wa­ła się jed­no­ścią w ży­wio­łem. Nie­ma­te­rial­na grzy­wa wierz­chow­ca była mięk­sza od ja­kiegokolwiek znanego jej futra, przy­jem­niej­sza w do­ty­ku od naj­gład­sze­go ma­te­ria­łu.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku horror, którego autorem jest drakaina.

O śmierci ojca dowiedziałem się z urzędowego listu. Wiadomość nie zrobiła na mnie wrażenia: nie pamiętam żadnego z rodziców, w wieku trzech lat trafiłem do przytułku.

Notariusz informował, że pan T. wskazał mnie w testamencie jako spadkobiercę, a że nie zostawił długów, miałem prawo przejąć majątek. Uznałem to za dar niebios.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Niebieski_kosmita.

Nagle „duch” gwałtownie ożył. Zerwałaś się na równe nogi – co w rzeczywistym świecie nie byłoby możliwe, w modelu nie uwzględniliśmy jednak degradacji mięśni po czterech latach w śpiączce – i w panice zaczęłaś szukać drogi wyjścia.

Żadnej takiej drogi nie było, w ogóle symulacja nie obejmowała absolutnie niczego poza granicami pokoju, ale nie mogłaś o tym wiedzieć.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku horror, którego autorem jest ANDO.

– Co pro­po­nu­jesz? – za­py­ta­łem.

– Pro­sty układ. Wy­ko­nasz za­da­nia w trzech sa­lach. W czwar­tej cze­kam z dziew­czy­ną. Jeśli tam do­trzesz, oddam ci ją. Je­że­li nie dasz rady, wezmę twoje ciało i duszę. I twoją niu­nię na deser – za­chry­piał, wy­raź­nie za­do­wo­lo­ny z sie­bie.

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku horror, którego autorem jest Gruszel.

– Po­wró­żyć ci? – spy­ta­ła dziew­czyn­ka, pa­trząc na talię kart w mojej dłoni.

 – No wiesz, zwy­kle to ja…

 – Po­wró­żyć? – spy­ta­ła, wle­pia­jąc we mnie te puste, czar­ne oczy. Miały kolor lasu za oknem.

 W mil­cze­niu kiw­nę­łam głową. A niech po­sta­wi wróż­bę i będę miała spo­kój. Ro­dzi­ce pew­nie nie pil­nu­ją dzie­cia­ka, więc za­cze­pia in­nych.

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest adam_c4.

Siada na brze­gu ławki, od­gar­nia włosy za ucho. Tak samo, jak wtedy, dawno temu.

– Wiersz – po­twier­dzam. Wsta­ję zza biur­ka i zbli­żam się do niej. Wcią­gam po­wie­trze nosem. Nic. Po­win­na pach­nieć wa­ni­lią.

– No, bo wiesz – rzuca Ewa. – Przed­wczo­raj był prima apri­lis…

– Tak, tak! – prze­ry­wam jej, waląc dło­nią w blat biur­ka. Od­rzu­cam głowę do tyłu i re­cho­czę. – TAK!

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest Gekikara.

Bie­gnie­my przez wy­mar­łe mia­sto, co i raz od­wra­ca­jąc się ner­wo­wo za sie­bie, skąd – z to­ną­cej w ciem­no­ści od­da­li – do­bie­ga nas chrzęst tego, co nas ściga. Nie po­ma­ga fakt, że mu­si­my trzy­mać się za ręce, ale w ta­kiej sy­tu­acji to je­dy­ny gwa­rant, że się nie zgu­bi­my by nigdy już nie od­na­leźć.

Marta jest nie­wia­ry­god­nie szyb­ka, ledwo za nią na­dą­żam. Przy­po­mi­nam sobie stu­dia, kiedy ona tre­no­wa­ła tria­th­lon, pod­czas gdy ja ćwi­czy­łem chla­nie na umór i bieg do ła­zien­ki.

Do­cie­ra­my do drzwi po­bli­skie­go bu­dyn­ku. Za­mknię­te.

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku horror, którego autorem jest Zanais.

Pra­co­wać przy zwło­kach za­czą­łem w po­ło­wie lat dzie­więć­dzie­sią­tych. Z tru­dem skoń­czy­łem za­wo­dów­kę, nie pa­li­łem się do fachu mu­ra­rza i szu­ka­jąc pracy, by udo­bru­chać za­wie­dzio­nych ro­dzi­ców, tra­fi­łem przez ko­le­gę do domu po­grze­bo­we­go na przed­mie­ściach Łodzi.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku horror, którego autorem jest None.

List, od któ­re­go wszyst­ko się za­czę­ło, przy­szedł trze­cie­go dnia po po­grze­bie Na­ta­lii i nie­mal trzy mie­sią­ce od jej śmierci. Tata zna­la­zł ją w łazience, zimną i bladą, po szyję zanurzoną w wodzie zabarwionej szkarłatem.

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest Tarnina.

Czujesz się opuszczony? Wszystkie Twoje wysiłki przechodzą bez echa, jakby nie miało znaczenia, czy coś zrobisz, czy nie? A może jedyną reakcją jest śmiech?

szort

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Golodh.

Biezdar westchnął i pokręcił głową. Pojrzał znowu na domostwo i, szczęśliwym, wzrok jego spoczął na stojącym w kącie zwierciadle. Oprawione w srebrną, przypominającą księżyc ramę musiało być warte naprawdę spore pieniądze. Złodziejaszek stanął przed własnym odbiciem i przyznał w duchu, że całkiem galantnie w nim wyglądał.

opowiadanie

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest Nova.

– Vlad, masz ocho­tę na coś spoza Ce­re­sa?

Męż­czyź­nie za­świe­ci­ły się oczy.

– Kon­tra­ban­da? Jasne że chcę. Co masz tym razem?

– Mar­sjan­ka. Pierw­sza klasa. Mój kum­pel oso­bi­ście pędzi w cza­sie dłu­gich lotów. Ostat­nio za­wi­ta­li na na­sze­go karła z trans­por­tem wier­teł i do­sta­łem bu­tel­czy­nę.

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest M.G.Zanadra.

– Cześć, Maleńki!

– Aa… cześć – mówię. To Wenus, zwana inaczej Wenerą. Mam dodawać coś jeszcze? Chyba nie ma sensu. Maleńki, też mi coś. – Przy tobie każdy jest maleńki! – Kiedyś odpowiem tak, zanim przestanie mnie słyszeć. Nie jestem maleńki, choć może od niej mniejszy. Od niej i od większości tych na świeczniku. 

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest zmiju.

– Karta ra­ba­to­wa jest? – za­py­tał, nie uno­sząc wzro­ku.

Po­krę­ci­łem głową. Prze­rwał ka­so­wa­nie pro­duk­tów i spoj­rzał na mnie wy­mow­nie. Nie uśmie­chał się. Nie­zręcz­ność sy­tu­acji coraz bar­dziej mi cią­ży­ła.

– Nie – po­wie­dzia­łem ostroż­nie.

– Przy sobie, czy w ogóle? – dodał opa­no­wa­nym tonem.

– W ogóle.

Za­pa­dło mil­cze­nie. I co teraz? Szach mat, ko­le­go. Spo­tka­łeś kogoś, dla kogo re­la­cje spo­łecz­ne są jak kred­ki na sta­cji ko­smicz­nej. Wy­wo­łu­ją py­ta­nie – a jak to się tu zna­la­zło? Tak sobie my­śla­łem, gdy wresz­cie ka­sjer pod­jął.

opowiadanie
science-fiction
«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 » »»
Nowa Fantastyka