Witamy na nowej stronie

Redakcja NF | 25.03.2014, g. 16:45

Jeśli masz konto w naszym serwisie, ale nie logowałeś się jeszcze na nowej stronie, kliknij na "zapomniałeś hasła?" w panelu logowania i je zresetuj. Jeśli konta nie masz, zachęcamy do jego założenia, co pozwoli Ci zamieszczać oraz komentować opowiadania i publicystykę.

Informacje

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest drakaina.

– Na­ry­suj mi swój dom – po­wie­dział Adam do sku­lo­ne­go w wiel­kim fo­te­lu dziec­ka.

Kon­kret­nie zło­to­wło­sej dziew­czyn­ki z ocza­mi w ko­lo­rze pro­wan­sal­skie­go morza o po­ran­ku, ubra­nej w pro­stą zie­lo­ną su­kien­kę.

– Na­ry­suj mi swój dom – po­wtó­rzy­ła mała bez­na­mięt­nym tonem, ni­czym oży­wio­na me­cha­nicz­na lalka.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest Gretzky.

W pewnym momencie z szuflady dobiegł dźwięk telefonu oznajmiający potrzebę zalogowania się do aplikacji kontrolnej i przesłania zdjęcia.

– Dobrze – oznajmiła Blue. – Ja zrobię sobie to selfie za panią. Jeśli apka się nie zorientuje, że coś jest nie tak, to patrol policji z okna tym bardziej.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Fladrif.

Wszy­scy zgro­ma­dze­ni spoj­rze­li na epi­sko­pa Mat­thia­sa. On na­to­miast py­ta­ją­co zer­kał na świę­tą He­dwi­gę, a ra­czej złotą maskę, którą im­pe­ra­tor­ka na­kła­da­ła ostat­nio na wszyst­kie waż­niej­sze spo­tka­nia. Wład­czy­ni de­li­kat­nie ski­nę­ła głową, dając Mat­thia­so­wi przy­zwo­le­nie na pod­ję­cie dzia­łań. Było w tym ruchu coś, co przy­wo­dzi­ło na myśl sza­ma­na da­ją­ce­go ofie­rze znak, że może już wsko­czyć do wul­ka­nu.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest krar85.

Wysoka, zgrabna, kuso ubrana. Niespiesznie zawija długie włosy wokół palca i oblizuje wargi, posyłając mi wymowne spojrzenie. Jest bardzo pociągająca i na swój sposób idealna, tak różna od dziewczyny z pudełkiem, ale…

– Opowiedz mi o swych podbojach, dzielny rycerzu… – zaczyna nieludzko dźwięcznym głosem.

– Sorry mała, muszę wynieść śmieci.

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest silver_advent.

Józef przysiadł na łóżku, wsunął stopy w kapcie, po czym wstał i ciężkim krokiem pomaszerował do łazienki. Otwarł szafkę, wyjął z niej przybory do golenia, rozłożył je w pobliżu umywalki, po czym spojrzał w lustro i kompletnie zbaraniał. Pędzel do golenia wypadł z jego zmartwiałej dłoni i z głośnym stukotem potoczył się po posadzce. 

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest FilipWij.

W końcu po­ja­wi­ła się ona – po­wab­na, o ob­fi­tych kształ­tach, za­ku­ta­na w grube war­stwy tka­ni­ny. Po­sta­wio­no przed nimi por­cję księż­nicz­ki, za którą można było zdo­być pół kró­le­stwa. Za­nu­rzo­ny w jej wdzię­kach palec czar­no­księż­ni­ka długo bro­dził po sprosz­ko­wa­nych krą­gło­ściach, aby wresz­cie za­czerp­nąć ze źró­dła.

opowiadanie
fantasy

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Finkla.

Czuję, że się zmieniam. Znowu! Chociaż… Już od dawna, gdzieś w głębi siebie, mam dosyć obleśnego kupca Rikarda i wygłaszanych piskliwym głosikiem zachwytów nad jego tłustym bandziochem, który przygniata mnie na każdym popasie. Widocznie on też już się mną znudził, przestało mu zależeć.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Corrinn.

Skalna księżniczka to nazwa rzeźby krasowej, jak dowiedziałem się dziesięć lat później od pewnego uczonego, który prowadził badania etnograficzne w mojej rodzinnej wsi. Podczas mojej wyprawy nie miałem jednak o tym pojęcia, tak jak nie miała o tym pojęcia księżniczka, gdy wyszła mi na spotkanie.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest adam_c4.

– Było w po­rząd­ku – za­czął. – Spo­tka­łem ją tam, gdzie miała być, na ławce. Po­szli­śmy do ta­kiej ka­mie­ni­cy i od­gar­ną­łem jej te… włosy z szyi.

Prze­rwał, się­gnął po szklan­kę i wypił do dna. Czuł, że palą go uszy.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest Alicella.

Otwieram oczy, idę, widzę na jeden metr. Słyszę wycie syren, a w gardle drapie dym. Nigdy nie sądziłem, że obudzę się w świecie innym niż ten, w którym zasnąłem. Co może się stać przez jedną noc? Jak widać wszystko.

– Kate! – krzyczę, a może tylko szepczę.

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Gekikara.

Ry­cerz prze­krę­cił ża­rów­ko­wy hełm, chyba po to, by le­piej wi­dzieć chłop­ca. Nie spo­sób było stwier­dzić z pew­no­ścią, bo twarz po­zo­sta­wa­ła nie­wi­docz­na, a w heł­mie nie było żad­ne­go otwo­ru. 

– Cii… stój nie­ru­cho­mo. – Ry­cerz pod­niósł się w jed­nej chwi­li i się­gnął po re­wol­wer. – Masz na sobie roz­pa­cza­ka.

opowiadanie
fantasy

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Zanais.

Kiedy mechaniczne łono królowej Chromelli wypuściło na świat płaczącego księcia, akuszerki zajazgotały, a ich wizjery rozbłysły alarmową czerwienią. Jednak to nie dwie czarne dziury pod czołem dziecka wystraszyły stare roboty tylko miękkie ciało bez choćby śladu metalu czy plastiku.

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku fantasy, którego autorem jest mcraptorking.

Nagle zza jed­ne­go z drzew wy­szła rosła po­stać, za­gra­dza­jąc drogę Jar­pi­so­wi. Ksią­żę jęk­nął cicho. Gwar­dzi­ści wy­su­nę­li włócz­nie w stro­nę przy­chod­nia, ledwo wi­docz­ne­go w pół­mro­ku.

– Tylko spo­koj­nie – ode­zwał się niski głos.

Kilka świe­tli­ków pod­le­cia­ło do po­sta­ci. Był to męż­czy­zna nie­zwy­kle sze­ro­ki w ba­rach. Spod czar­ne­go kap­tu­ra za­rzu­co­ne­go na głowę wy­sta­wa­ła słom­ko­wa broda.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest Outta Sewer.

Fotele uniosły nas do pozycji siedzącej. Obraz z zewnętrznych kamer pokazał nam coś… niesamowitego. To nie mogło powstać naturalnie. Było zbyt idealne w swoim kształcie. Nie mieliśmy czasu na zachwyty i wymianę wrażeń, misję wtłoczono w dość sztywne ramy, ale każde z nas czuło w tamtej chwili to samo – podniecenie i świadomość, że właśnie dokonujemy czegoś, co zostanie zapamiętane na wieki.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Gekikara.

Nocna obława przyniosła rezultaty. Dwadzieścia dwie zakute w łańcuchy kobiety czekały na błotnistym placu przed namiotem kapitana. Wszystkie rudowłose, piegowate i ledwie dojrzałe jak lipcowe brzoskwinie. Że też tyle przystających do rysopisu nieszczęśnic zamieszkiwało wsie na Psim Polu.

opowiadanie
fantasy

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest Niebieski_kosmita.

Krzyczała, ale sama już nie wierzyła własnym słowom. Czuła, jak traci zmysły, kiedy wszystko, co przeżyła ze Scottem, okazywało się fałszem. Sięgnęła drżącymi rękoma do hełmu, żeby go ściągnąć, bo nie mogła dłużej znieść…

Zaraz…

Wykrywacz mrugał na czerwono. Rywalka gdzieś popełniła błąd.

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Palaio.

Znowu coś wymyślam, a prawda jest taka, że nikt o mnie nie pamięta. Nie, mam wszystkich w nosie, oprócz niego. Słyszysz, jak o nim mówię? Jakby słowo syn… Szafat… Dzień w dzień, prędzej czy później, pojawia się Szafat, a w ślad za nim pytanie: Po co ciągniesz ten wóz? Nie! Nie będziemy o tym rozmawiać.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest krar85.

Zamykam za sobą klapę, a następnie wykonuję cztery obroty korbą. Słyszę, jak stalowe rygle zapierają się o zamki. Po chwili czerwona kontrolka gaśnie, a zapala się ta mniejsza, zielona. Właz został poprawnie zamknięty. Przez niewielki wizjer upewniam się, że w sąsiednim module nikogo nie ma, po czym przystępuje do pracy.

«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 » »»
Nowa Fantastyka