Witamy na nowej stronie

Redakcja NF | 25.03.2014, g. 16:45

Jeśli masz konto w naszym serwisie, ale nie logowałeś się jeszcze na nowej stronie, kliknij na "zapomniałeś hasła?" w panelu logowania i je zresetuj. Jeśli konta nie masz, zachęcamy do jego założenia, co pozwoli Ci zamieszczać oraz komentować opowiadania i publicystykę.

Informacje

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest BasementKey.

Ostatnie słowa zabrzmiały niczym wyrok w uszach Radomira Radomirowicza i podległego mu od kilku chwil pododdziału straży. Pamiętali dobrze przemianę tego spokojnego wielkoluda w rozjuszonego potwora, ciskającego ławami i stołami jak dobytymi z kieszeni kartami, łamiącego stropowe belki jak zapałki. Ujarzmić go wydawało im się niepodobieństwem.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest Chrościsko.

Zapytałem panią profesor, czy zamierza się tu bawić w Boga moimi rękami. Odpowiedziała, że jest bardziej od Boga pragmatyczna. Chce mieć możliwie dużą bazę aminokwasów do czasu przylotu bio-labu.

Tak, też się boję. Zabawa w Boga mogłaby być cool, ale mi to wygląda na wdrażanie planu awaryjnego na wypadek odcięcia dostaw.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku horror, którego autorem jest Alicella.

Zawsze przychodzą, boją się, ale przychodzą, lecą niczym ćmy do świecy. Tym razem troje ich na wozie jedzie. Chłop siedzi na koźle, nerwowo lejcami szarpie, starą kobyłę poganiając. Dwie baby z tyłu – jedna młoda, krzykiem wszystkie ptaki z lasu wypłoszyła, druga stara, lamentuje i zanosi modły do wszystkich bogów. Głupia, nie bogów jej trzeba, przecież nie bogów jadą tu szukać.

opowiadanie
horror

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest Realuc.

Zastanawia mnie tylko, i nie mogę znaleźć na to odpowiedzi w swoim systemie, dlaczego ciała niebieskie, które pozbawiam tajemniczego pierwiastka, zaczynają obumierać w drastycznie szybkim tempie. Kurczą się i gniją niczym zjadany przez robaki, zerwany z drzewa owoc, aż w końcu pochłania je bezmiar kosmosu, zostawiając w tym miejscu pustkę, którą może kiedyś coś wypełni, a może i nie.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest fmsduval.

Zło­śli­wy, kpiar­ski chi­chot po­niósł się echem przez ulicę. Nie wie­dząc, czy to jej ro­je­nia, czy jawa, Hilde ob­ró­ci­ła się z ci­chym wes­tchnie­niem. Śmiech był coraz gło­śniej­szy. Łatwo po­zna­ła, skąd do­cho­dzi. W wą­skiej prze­czni­cy do­strze­gła parę żół­tych, ja­rzą­cych się ślepi. Nie­dba­łym ru­chem odło­ży­ła czasz­kę na stos, lecz chi­chot nie ustał. Prze­ciw­nie – na­ra­stał z każdą ko­lej­ną salwą. Hilde cof­nę­ła się, nie spusz­cza­jąc z bocz­ni­cy wzro­ku, a gdy i to nie po­mo­gło, rzu­ci­ła się do uciecz­ki.

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest krzkot1988.

Nie! Do­kład­nie pa­mię­tam jesz­cze, jak kum­pel ze stu­diów mojej sio­stry wy­cią­gnął pierw­szą flasz­kę. Miał taką fajną lo­dó­wecz­kę, co chło­dzi za­trzy­mu­jąc atomy w polu ma­gne­tycz­nym. Ci mło­dzi to teraz lubią takie ga­dże­ty. Zmro­ził wó­decz­kę kurde ide­al­nie na gra­ni­cę za­ma­rza­nia, ciut po­wy­żej -27 stop­ni.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Outta Sewer.

Ostatnia przecznica i fajrant. Robota śmieciarza nie jest taka zła, jak wszyscy myślą, a tym bardziej na nocnych zmianach: dobre zarobki, względny spokój i do tego możliwość pozbywania się resztek w spalarni. Odcięta głowa tamtej dziewczyny czeka w osobnym worku, w samochodzie na parkingu przed wysypiskiem. Reszta już poszła z dymem.

Jak ciało mamusi i klechy.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest ANDO.

Ostępy Poczekalni przypominały afrykańską dżunglę. Wyobraźnia twórców wybujała niebotycznymi drzewami, porośniętymi przez egzotyczne kwiaty o intensywnych barwach i równie mocnym zapachu. (…) Wędrowałam od godziny, w gorącym klimacie  niebieski mundur dyżurnego zdawał się ciężką zbroją. Wielka siatka na kiju, zawadiacko zarzucona na plecy niczym miecz Wiedźmina, zaczynała ciążyć.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest BarbarianCataphract.

Gites, majonez, kurde balans. Hej, ktoś zainteresował się moją beznadziejną sytuacją! Może przyszłość nie była tak ciemna, jak ją sobie wyobrażałem.

– Musimy zebrać drużynę. – Alicja oderwała ode mnie wzrok i rozejrzała się po Betaliście. Wzniosła wymownie prawą rękę i zrobiła ruch, jakby zagarnęła dłonią całą populację Krainy. – Moglibyśmy spróbować tylko we dwójkę, ale lepiej, gdy jest nas więcej. Poszukajmy kogoś!

– Tylko kogo?

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku horror, którego autorem jest vrchamps.

Coś mi nie pasowało… czułem się jak dziecko, które nie potrafi przepchnąć kwadratowej bryły przez kwadratowy otwór w desce. Nie wołałem mamy, bo nie potrafiłem mówić. Nie szukałem jej, bo nie potrafiłem chodzić. Moja dyżurka stała się większa, a może to ja zmalałem.

opowiadanie
horror

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest BarbarianCataphract.

– Jak to się panu udaje? – Py­ta­nia, do­ty­czą­ce moich oso­bi­stych prze­żyć za­wsze były trud­ne, być może nie­wy­god­ne. Nigdy nie mia­łem spo­koj­ne­go i sta­bil­ne­go życia. Wi­dzia­łem wiele zmian, byłem świad­kiem re­wo­lu­cji glo­bal­nych i pry­wat­nych.

– Kwe­stia pracy nad sobą. Sens na­szych ist­nień mu­si­my sobie sami stwo­rzyć, nawet w ob­li­czu hi­po­te­tycz­ne­go końca. Warto żyć w ja­kimś okre­ślo­nym celu, praw­da?

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku fantasy, którego autorem jest OldGuard.

Ciemność była miękka i ciężka, jak koc, którym przywitał go kiedyś świat. Pokrywała wszystko na swojej drodze, a w parze z ciemnością szła cisza – jakby powietrze wstrzymywało oddech w oczekiwaniu na jego nadejście. 

Smokey szedł przez miasto nie mącąc tej atmosfery. Stawiał delikatnie kroki, rozkoszując się nadal ciepłym betonem. Miasto już spało, a śpiące miasto należało do nich.

szort
fantasy

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest Gruszel.

 “Oni już cieszą się Rajem, a ty? Ilość miejsc w KaEdenie ograniczona, spiesz się!” głosił jaskrawy napis pod spodem. Oczywiście, miejsca starczyło dla wszystkich, ale nic nie działało tak świetnie jak groźba niedostępności produktu.

 – Szczęście to zakazany owoc na drodze do rozwoju – powiedział Robert, bardziej do siebie, niż do Nelie. – Ludzie go wybrali, więc zatrzymaliśmy się tutaj.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Gekikara.

Ży­wio­ły były nie­spo­koj­ne. Pompy hy­do­ru pra­co­wa­ły pełną mocą, pyr roz­grze­wał tłoki do czer­wo­no­ści, ge za­py­cha­ła sprę­żar­ki, aer na­pę­dzał tur­bi­ny ledwo wy­trzy­mu­ją­ce tempo ob­ro­tów, a arche – pod­sta­wy bu­du­lec wszech­rze­czy – trzesz­cza­ła w ru­rach. Ko­bie­ta przy apa­ra­tu­rze wal­czy­ła z za­wo­ra­mi i dźwi­gnia­mi, mio­ta­jąc gniew­nie za­klę­cia, by wy­rów­nać po­zio­my pię­ciu ele­men­tów.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest krar85.

– Wiem, że jest bezpieczny, ale i tak się martwię. Ludzie tak mają, zwłaszcza żony. Kocham go, to się martwię. Niecałe cztery godziny do odpalenia silników, a on wyleciał na spacer.

– Czy spacer to ten moment, kiedy człowiek wychodzi ze śluzy poza statek i popada na kilka minut w stan bezczynności?

Czemu tak ją to bawi, przecież biorę poprawkę na empatię? Co robię źle? W wolnej chwili przeszukam pod tym kątem Archiwum.

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest BasementKey.

Co jakiś czas młody Bo­gu­sław prze­su­wał się w ko­lej­ce. Drep­tał kilka kro­ków i za­trzy­my­wał się cen­ty­me­try od ple­ców pana Mie­cia ob­cią­gnię­tych, w za­leż­no­ści od pory roku, ma­te­ria­łem ba­weł­nia­nej ko­szul­ki, weł­nia­ne­go swe­tra czy go­re­te­xem szwedz­kiej kurt­ki nie­prze­ma­kal­nej (dar­czyń­cy ze Skan­dy­na­wii byli za­wsze naj­hoj­niej­si). Wy­cho­wa­nek ko­lej­ki, nie wie­dział jak to się dzie­je, że zy­sku­je ko­lej­ne miej­sca, ale cie­szył się, że bę­dzie bli­żej Je­zu­sa, gdy ten zstą­pi na tę zie­mię i od­no­wi jej ob­li­cze.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest mr.maras.

Nie było tutaj kamer. Nie wolno było korzystać z telefonów komórkowych, nie używano komputerów. Nikt nie chciał rejestrować śladów tego, co działo się w lochach.

Gdzieś z głębi korytarza dochodziło zawodzenie. Ni to płacz, ni to śpiew. Akompaniowało mu ciche łkanie.

Od razu przypomniał sobie, dlaczego nie lubi tego miejsca.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Outta Sewer.

Jest ich coraz więcej. Idąc przez pełne ludzkich cieni miasto, nie sposób nie natknąć się na któreś, czy to przed smutną galerią handlową, przy odczłowieczonym rynku, pod opustoszałą szkołą lub na zapomnianym kościelnym placu. Tak jak kiedyś automaty vendingowe albo paczkomaty, teraz przyszedł czas na trupomaty.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest CM.

– Widziałam kiedyś coś takiego – ożywiła się Sarwinka. – To było… Tak! To było po jednym z posiedzeń Komisji. Któryś z namofargów, zjechali go wtedy równo z trawą, został wyniesiony właśnie w takim stanie.

– Ale co to jest?! – Osatan zacisnął kocie łapki. Wyglądał… słodko.

– Ostatnie stadium niewiary w siebie. Kompletna załamka – wyjaśnił Jasna Stora, miejscowy szaman-okultysta.

– Co z nim się teraz stanie? – przejął się kot.

– Będzie tak siedział – westchnął szaman.

– Zbierajmy się stąd, bo i nas w końcu zleje! – zawołała manerybka.

opowiadanie
fantasy
«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 » »»
Nowa Fantastyka