Witamy na nowej stronie

Redakcja NF | 25.03.2014, g. 16:45

Jeśli masz konto w naszym serwisie, ale nie logowałeś się jeszcze na nowej stronie, kliknij na "zapomniałeś hasła?" w panelu logowania i je zresetuj. Jeśli konta nie masz, zachęcamy do jego założenia, co pozwoli Ci zamieszczać oraz komentować opowiadania i publicystykę.

Informacje

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest Wiktor Orłowski.

Był 8 sierpnia 2034 roku, Price zaczynał właśnie trzeci miesiąc oczekiwania na zastrzyk w Starke Prison, a ja byłem wciąż zbyt głupi, by zrozumieć, że wraz ze wzrokiem nie utraciłem wszystkiego.

Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że nie tylko ptaki ćwierkają, że nie ma sprawy, która byłaby wyłącznie moja i że bycia lepszym człowiekiem nauczy mnie kot.

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Nir.

Przez chwilę siedzieli w ciszy, zapatrzeni w pęczniejące powoli pióropusze czerwieni. Pies – bez ruchu. Kot także – przez chwilę. Potem koniuszek czarnego ogona zaczął kiwać się miarowo na boki, jakby szukając zaczepki. Kot zwrócił miodowe ślepia w stronę niewzruszonego towarzysza.

– Wiesz – prychnął, wskazując łebkiem na rozbłyski – w zasadzie to twoja wina. Ty zacząłeś.

opowiadanie

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest tsole.

Wra­ca­jąc ze szko­ły, Erwin po­spiesz­nie zrzu­cał tor­ni­ster i biegł do piw­ni­cy. Pu­pi­lek był rze­czy­wi­ście „smart”, bo szyb­ko za­czął go roz­po­zna­wać, oznaj­mia­jąc swą ra­dość zdu­mie­wa­ją­co gło­śnym mru­cze­niem. Wy­raź­nie za­przy­jaź­nił się też z Ajak­sem, który był teraz sta­łym by­wal­cem piw­ni­cy.

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest stn.

Wy­star­czy­ła za­le­d­wie chwi­la, żeby pies i kot po­bie­gły ku sobie, cał­ko­wi­cie za­fa­scy­no­wa­ne od­kry­ciem, któ­rym dla sie­bie były. Nie­za­leż­ność spo­tka­ła się z przy­wią­za­niem, a sa­mo­dziel­ność z od­da­niem.

szort

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest Minuskuła.

Przez wszyst­kie ko­lej­ne dni pa­sa­że­ro­wie śpią na zmia­ny, kła­dąc się w po­zy­cji em­brio­nal­nej na krót­kich ła­wecz­kach, jedzą po­zo­sta­łe ZŻ-ery, a ja po­wo­li za­czy­nam ro­zu­mieć, że pomoc nie na­dej­dzie. Jo­hann czyta Die Zeit, ko­bie­ta w bor­do­wych wło­sach gło­śno wzdy­cha, a Henry mię­to­si ka­pe­lusz, która tym razem nie znik­nął trze­cie­go dnia. Pew­nie mo­gła­bym wy­ja­śnić ten pa­ra­doks cza­so­wy, gdyby mi dano od­po­wied­nie ta­bli­ce i kilka go­dzin spo­ko­ju, ale na­praw­dę nie wy­da­je mi się to w tej chwi­li ważne.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest ANDO.

Wyginam grzbiet do góry, ciepłe promienie słońca leniwie głaszczą moje czarne jak węgiel futro.

Na turystycznym stoliku, rozłożonym w cieniu kasztanowca, przysiada ciekawski wróbel. Na jego widok przypominam sobie, że nadeszła pora obiadu i chociaż upolowałam już karmę ze spodeczka, łakomie zerkam na szarą przekąskę.

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku science-fiction, którego autorem jest Wicked G.

Przy pisaniu towarzyszy mi poczucie oddzielenia, dysocjacja. Palce delikatnie muskają powierzchnię ekranu, przez ruch odzwierciedlają idee mieszkające w mojej głowie, kodują je w ciągach znaków. Słowa wchłaniają porcję mojej świadomości; cały tekst w istocie jest częścią mnie, lecz jest także czymś odrębnym. Zabawne, bo wcześniej pisałem tylko we wspomnieniach, które są fałszywe.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest rooms.

Jedynie bóbr nie zareagował zajęty prostowaniem odgiętego zęba. To wcale nie takie łatwe zadanie, gdy łapki nie sięgają pyska. Właśnie intensywnie pocierał nosem o chodnik w nadziei na to, że ząb sam odskoczy. Próżnej nadziei, warto dodać, bo przypadkiem zawinął sobie też drugi siekacz.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest AQQ.

– Czy ty przypadkiem nie przesadzasz? Jak chciałaś żebym był kotem w butach i próbowałaś wcisnąć mi na łapy buty twojej lalki, to jakoś to zniosłem, chociaż bardzo niewygodnie mi się w nich chodziło. Potem była ta głupia czerwona czapeczka, w której miałem wyglądać, jak dziewczynka z bajki. Ale jednorożec był najgorszy. Zawiązałaś tak ciasno ten róg, że o mało się nie udusiłem. A teraz chcesz mnie zmienić w żabę? I co zrobisz? Pomalujesz mnie za zielono i wrzucisz do stawu? O nie! Stanowczo protestuję!

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest drakaina.

Adam ner­wo­wo za­ci­skał i roz­pro­sto­wy­wał palce, wpa­tru­jąc się przez okno w sto­ją­cą na dzie­dziń­cu ka­ret­kę wię­zien­ną. Od­wró­cił się, pod­szedł do biur­ka i rąb­nął pię­ścią w blat, aż cy­ga­ra wy­sko­czy­ły ze skrzy­necz­ki.

– Jeśli pośle pan na gi­lo­ty­nę nie­win­ną ko­bie­tę – syk­nął, a sę­dzia skrzy­wił się nie­znacz­nie – po­sta­ram się, żeby do­wie­dzia­ły się o tym naj­wyż­sze czyn­ni­ki!

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku science-fiction, którego autorem jest fizyk111.

Sztuczna inteligencja miała na imię Mercedes. Wielce oryginalnie, zważywszy na fakt, że zainstalowana była w kosmicznym jachcie wyprodukowanym przez Mercedesa. Sprzedawca powiedział, że wprawdzie mogę jej zmienić imię, ale szczerze odradza, bo ona tego bardzo nie lubi. I na prawdę nie wyglądał wtedy jakby żartował.

szort
science-fiction
54
kom

Nevaz - Ludens

Duch Biblioteki | 29.09.19, g. 21:23 | kom. Nevaz

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Nevaz.

Śro­dek stołu zaj­mo­wa­ła plan­sza. Na po­czwór­nie skła­da­nym kar­to­no­wym pro­sto­ką­cie od razu rzu­cał się w oczy kon­tur sze­ścio­ra­mien­nej gwiaz­dy. Gdy przyj­rzał się bli­żej, doj­rzał, że w isto­cie róż­no­barw­ne pola ukła­da­ją się w dwa­na­ście rom­bów, razem two­rzą­cych sze­ścio­kąt. Nie była to jed­nak zwy­czaj­na geo­me­trycz­na mo­zai­ka. Każda część plan­szy zo­sta­ła od­mien­nie zi­lu­stro­wa­na, choć wy­raź­nie nie­przy­pad­ko­wo po­wta­rza­ły się ele­men­ty w róż­nych ukła­dach drzew, gór i wzgórz oraz bu­dyn­ków.

opowiadanie
«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 » »»
Nowa Fantastyka