Witamy na nowej stronie

Redakcja NF | 25.03.2014, g. 16:45

Jeśli masz konto w naszym serwisie, ale nie logowałeś się jeszcze na nowej stronie, kliknij na "zapomniałeś hasła?" w panelu logowania i je zresetuj. Jeśli konta nie masz, zachęcamy do jego założenia, co pozwoli Ci zamieszczać oraz komentować opowiadania i publicystykę.

Informacje

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest chalbarczyk.

Rze­czy­wi­ście, po­stu­la­ty po­praw­no­ści po­li­tycz­nej nie­rzad­ko wiążą teraz ręce or­ga­nom wła­dzy, a też i opi­nii pu­blicz­nej – my­śla­ła Atena.

– A dla­cze­go aku­rat ty z tym do mnie przy­cho­dzisz, czy nie je­steś, wy­bacz, na to za młody?

Am­bro­ży lekko spe­szo­ny spu­ścił oczy.

– Je­stem… je­stem prze­wod­ni­czą­cym sa­mo­rzą­du szkol­ne­go i w wy­ni­ku gło­so­wa­nia pod­ję­li­śmy de­cy­zję, że wła­śnie ja zajmę się zor­ga­ni­zo­wa­niem po­mo­cy praw­nej.

Atena z apro­ba­tą po­ki­wa­ła głową. Tak, tra­dy­cje de­mo­kra­tycz­ne za­słu­gu­ją na naj­wyż­szą po­chwa­łę!

opowiadanie
science-fiction
27
kom

Naz - Hibakusha

Duch Biblioteki | 01.06.19, g. 02:01 | kom. Naz

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Naz.

Amerykanie uczyli się. Wybuch był efektywniejszy. Set patrzył na niego z samego centrum jego skutków. Patrzył na to, jak czarne mogą stać się ludzkie serca. 

Zaczynał to podziwiać. Musiał przestać.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest Blacktom.

Nie­tz­sche uśmie­chał się spod su­mia­ste­go wąsa na okład­ce książ­ki z do­mo­wej bi­blio­tecz­ki schlud­nie wy­eks­po­no­wa­nej na ścia­nie przed­po­ko­ju.

Bóg umarł! Bóg nie żyje!

Stary dureń.

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest rybak.

Byłem niedaleko od celu, gdy Surykatka, do tej pory podświetlona w reżimie awaryjnym, więc jarząca się niczym świąteczna choinka, nagle zgasła. Dopiero po chwili przebywania w całkowitej ciemności, gdy oczy już mi się do niej przyzwyczaiły, zorientowałem się jednak, że z miejsca, w którym powinna emanować doskonała czerń wygaszonego pancerza, wesoło świecą się pojedyncze ogniki dalekich gwiazdozbiorów.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Nevaz.

Przy­warł do prę­tów klat­ki i za­czerp­nął po­wie­trza prze­sy­co­ne­go wil­go­cią i stę­chli­zną. W kraju de­mo­nów nic nie przy­po­mi­na­ło domu. Bra­ko­wa­ło drzew i ko­lo­ro­wych pta­ków, a słoń­ce nie przy­wo­dzi­ło na myśl raj­skie­go owocu, tylko kryło ob­li­cze za brud­ny­mi ob­ło­ka­mi, jakby nie chcia­ło pa­trzeć na to nie­go­ścin­ne miej­sce. Odkąd wy­wieź­li go poza mat­kę-In­dię, nie li­czył dni swo­jej nie­wo­li, ale każdy bolał jak zstę­po­wa­nie w niż­szą formę ist­nie­nia.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest ninedin.

Pe­tent przy­szedł póź­nym po­po­łu­dniem, tuż przed za­mknię­ciem biura. Kinga Du­chac­ka wła­śnie się­ga­ła po kurt­kę – li­piec był chłod­ny i nad Kra­ko­wem nie­ustan­nie wi­sia­ły desz­czo­we chmu­ry – kiedy do biura zde­cy­do­wa­nym kro­kiem wszedł męż­czy­zna w ele­ganc­kim płasz­czu.

– Pani jest ku­ra­to­rem do spraw On­to­lo­gicz­nych Mniej­szo­ści? – za­py­tał.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest CM.

Strach ści­snął go z taką mocą, że nie mógł nawet zła­pać od­de­chu. Na­cho­dzi­ło go teraz tyle myśli, że i w kilku gło­wach nie zmie­ścił­by wszyst­kich. W pełni zdo­łał pojąć je­dy­nie ostat­nią. Spo­mię­dzy kłę­bów nie­ja­snych wnio­sków wy­rwa­ło się naraz jego wła­sne, krót­kie: Jezu! Prze­cież ja zaraz zginę!

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest dogsdumpling.

Machnięciem dłoni Fedra ucisza budzik. Przez chwilę leży w bezruchu, próbując przypomnieć sobie sen. Jakby się nie starała, jego treść zawsze jej umyka.

Wraca myślami do dzieciństwa. W oddali widzi drewniany płot i wyciągniętą dłoń Teze tuż przed sobą, słyszy ryk rozjuszonego zwierzęcia za plecami, usta wypełniają jej kurz i strach. Przewróciła się, nie złapała ręki. Tego jest pewna.

opowiadanie

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Światowider.

– A więc jeszcze nie wszyscy konkurenci wypadli z gry – mruknął zasępiony Ratatosk. – Jeśli jednak ten tajemniczy przeciwnik dotarł do sadzawki przed nami, dlaczego wziął tylko Mimira? Któż nie chciałby, oprócz nieśmiertelnego mędrca, zyskać także mądrość dla samego siebie?

opowiadanie

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku horror, którego autorem jest Żongler.

Usiadłem z nim, bo obraziłem się na Eneasza, a poza tym ze stolika antycznych pisarzy lepiej było widać kwitnące kasztany. Większość starców była ślepa, było więc marnotrawstwem, żeby to akurat oni siedzieli przy oknie. Wergiliusz miał dobrą wyobraźnię, ale nie chciałem, żeby pisał więcej historii. Nie podobało mi się to, że nie żyję. Ale jeszcze bardziej nie podobało mi się, że jest to historia Eneasza, nie moja.

opowiadanie
horror

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest black_cape.

Zwró­ci­ła In­an­na oczy na ki-gal, zwró­ci­ła oczy na obcą kra­inę. Długo pra­gnę­ła skar­bów ukry­tych w ciem­no­ści, wiele nocy śniła o dum­nym pa­ła­cu z la­zu­ry­tu za­mknię­tym za sied­mio­ma wro­ta­mi. Chcia­ła po­dzie­lić mrok we­dług bo­skich praw me, utkać z niego swoją kró­lew­ską szatę. Chcia­ła rzu­cić na­sio­na świa­tła na czar­ną, zmar­z­nię­tą zie­mię. Miesz­kań­cy ki-gal wiecz­nie dy­go­ta­li z zimna, a za po­karm mieli je­dy­nie kurz i pył.

Raz już wró­ci­ła In­an­na z kra­iny bez po­wro­tu.

opowiadanie

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest kam_mod.

– To nie ma znaczenia, kochany – powtórzyła, piszcząc odpowiednio do wieku. – Znalezienie go to bułka z masłem. Och, bułka z masłem? Przedziwny język. Co za bułka?

– Dobre pytanie – zgodził się Nira. – Z dżemem malinowym, może? Możesz mi wyczarować bułkę?

Kristi spojrzała na chłopaka z niedowierzaniem.

– Przychodzi do ciebie wszechpotężna bogini, a ty prosisz ją, by wyczarowała ci bułkę?

– No chyba nie taka zaraz wszechpotężna, jeśli potrzebujesz moją pomoc.

opowiadanie

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Irka_Luz.

– Bar­dzo za­baw­ne – skwi­to­wał szef zmia­ny, prze­czu­wa­jąc pro­ble­my.

Miał rację, męż­czy­zna nie miał do­ku­men­tów, ani pie­nię­dzy. Mówił z obcym ak­cen­tem, któ­re­go nie po­tra­fi­li roz­po­znać, a jego niem­czy­zna była ar­cha­icz­na, jakby uczył się z bar­dzo sta­rych pod­ręcz­ni­ków. Twier­dził, że jest Her­me­sem, bo­giem z grec­kiej mi­to­lo­gii, co na krót­ko wy­wo­ła­ło we­so­łość całej ekipy, a potem iry­ta­cję, bo ozna­cza­ło ko­niecz­ność we­zwa­nia po­li­cji i mnó­stwo pa­pier­ko­wej ro­bo­ty. Oczy­wi­ście mu nie uwie­rzy­li, choć po­win­ni. Po­wie­dział bo­wiem praw­dę.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest mr.maras.

Tymczasem donośny dźwięk Olifanta poniósł się w cztery strony świata: ku północnym fiordom, pod ścianę Uralu, do ziemi Afrów, przez Brytanię, na Morze Hybrydzkie i dalej, ponad wodami, które Saraceni nazywali Morzem Ciemności. Aż do wybrzeży Nowego Świata. 

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest Corrinn.

Wraz ze słoń­cem do życia bu­dzi­li się także lu­dzie gór, ple­mię Buttu. Wie­rzy­li oni w świę­tość Dłu­giej Rzeki oraz czci­li naj­wyż­szy znany sobie szczyt, zwany Górą Świa­ta. Buttu byli mocno zżyci z przy­ro­dą, jaka ich ota­cza­ła, ko­cha­li rzekę jak matkę, ona bo­wiem kar­mi­ła swoje ple­mię ni­czym wła­sne dzie­ci.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest leniwy2.

Wkładał gumową rękawicę, wyciągał to, co się tam zebrało i zwykle bez oglądania wyrzucał do śmieci.

– Nie wszystko da się rozwiązać siłowo, najważniejszy jest ruch nadgarstka. Mało osób o tym pamięta, ale lewoskrętny ruch nadgarstka jest kluczowy. Każdy mógłby to wyciągnąć, nawet pani by mogła. W wyciąganiu nie chodzi o wiarę w siebie. Wystarczy odpowiednia technika.

opowiadanie
fantasy

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Łosiot.

Las był dziwnie pusty, sterylnie czysty i ciemny. Tu i ówdzie przebijały się gdzieś z góry snopy kolorowego światła – najwięcej padało go na biegnącą między grubymi pniami ścieżkę.

opowiadanie
fantasy
«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 » »»
Nowa Fantastyka