Witamy na nowej stronie

Redakcja NF | 25.03.2014, g. 16:45

Jeśli masz konto w naszym serwisie, ale nie logowałeś się jeszcze na nowej stronie, kliknij na "zapomniałeś hasła?" w panelu logowania i je zresetuj. Jeśli konta nie masz, zachęcamy do jego założenia, co pozwoli Ci zamieszczać oraz komentować opowiadania i publicystykę.

Informacje

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest OldGuard.

Po chwili pojawił się napis w jednym z języków aardejskich, który Hak’iel szybko rozszyfrował, i krótka instrukcja:

 

Poziom 0

Cel: 29°52'05.4"N 31°12'54.0"E

Działania: usunąć ślady Pierwszej Generacji

 

 – Sprytne – zaśmiała się Zihrath. – To już stażyści nie sprzątają brudów, tylko rekruci?

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku science-fiction, którego autorem jest mr.maras.

– Największy sprzęt trafia do Paranal. VISTA albo VLT, cholernie wielki skurczybyk. – Felipe skrzywił się z niechęcią. – Nasze asy to łowcy egzoplanet – główny teleskop ze spektrometrem HARPS oraz systemy ExTrA i MASCARA. Do głównego podłączyliśmy niedawno systemem detekcji słabych pulsów fotonów. Szukamy planet, ale po godzinach odpalamy detektor i sprawdzamy, gwiazda po gwieździe, czy ktoś nie nadaje do nas światłem widzialnym.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Gekikara.

Stara Ys była miej­scem, gdzie, prócz Uni­wer­sy­te­tu sku­pia­ją­ce­go naj­mę­dr­szych i za­ra­zem naj­bar­dziej zgrzy­bia­łych uczo­nych im­pe­rium, zna­leźć można było do­słow­nie wszyst­ko, od ob­da­rzo­nych trze­ma pier­sia­mi tan­ce­rek roz­ko­szy, przez sta­ro­żyt­ne ar­te­fak­ty ze smo­czych kości, aż po han­dla­rzy przy­sług, które bez­sprzecz­nie sta­no­wi­ły towar naj­cen­niej­szy i naj­bar­dziej nie­bez­piecz­ny w ob­ro­cie. Trze­ba było tylko wie­dzieć, gdzie szu­kać.

opowiadanie
fantasy

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest arya.

Znalazłam go niedaleko domu, za pierwszą linią drzew. Nie ruszał się, tylko skamlał. Ten żałosny dźwięk jakimś cudem przedarł się przez wyjący wiatr, jakby transmitowany prywatnym kanałem, na którego częstotliwość nastrojono moje uszy. Sierść pokrywał splamiony krwią śnieg.

szort

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Gruszel.

Za­pach per­fum matki, zmie­sza­ny z ty­to­nio­wym dymem, za­wsze ko­ja­rzył się jej z dzie­ciń­stwem i bez­pie­czeń­stwem, z cza­sa­mi, kiedy nie miała zmar­twień, a świat obie­cy­wał wszel­kie skar­by, kusił ja­skra­wo­ścią i moż­li­wo­ścia­mi. Kiedy wy­da­wa­ło się, że jest ska­za­na na happy end. Wtu­li­ła się moc­niej, wie­dząc, że zaraz bę­dzie mu­sia­ła pu­ścić.

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest Verus.

Klara wstała. Miała jeszcze trochę czasu i nie mogła dopuścić, aby dyrektor to przegapił, więc pobiegła w stronę gabinetu. Ludzie, których mijała, oglądali się. Nie dostrzegali jej, ale czuli delikatny wietrzyk, niosący zapachy, których nie znali: leśnej ściółki, nadchodzącej burzy, pola po deszczu. 

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku science-fiction, którego autorem jest krar85.

– Lasy są bardzo ważne, ale odbudowa gospodarki po pandemii wymaga poświęceń. Proszę przyjść do mojego biura, już kiedyś to panu mówiłem, porozmawiamy na spokojnie.

Przyszedłem, wypełniłem kolejny kwestionariusz. Nigdy nie oddzwonili.

szort
science-fiction

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku fantasy, którego autorem jest fmsduval.

Konsekwentnie odpowiadała mu cisza. Aż w końcu ziemia poruszyła się, a piach wraz z pokrywającym go śniegiem począł zapadać się w czeluść. Loki cofnął się, przejęty. Z otchłani, po lodowych schodach na światło dnia wyszła na wpół zgniła, na wpół kwitnąca niewiasta, przyobleczona w suknię utkaną z udręki i smutku. Hel.

szort
fantasy

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku fantasy, którego autorem jest Crucis.

Pew­ne­go dnia wszy­scy umar­li. Nie wiem, czy przez sza­lo­ną mu­ta­cję słyn­ne­go wi­ru­sa, ko­smicz­ny ka­ta­klizm albo wojnę ato­mo­wą, czy jesz­cze coś in­ne­go. Ze­rwa­nie z ist­nie­niem na­stą­pi­ło nagle. Świat wy­peł­nił się du­cha­mi o twa­rzach bla­dych, apa­tycz­nych…

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest Golodh.

Nie pa­mię­tam, jak tu tra­fi­łem. Obu­dzi­łem się po­środ­ku tej dziw­nej, me­ta­lo­wej pu­sty­ni, któ­rej po­wierzch­nia cią­gle się zmie­nia­ła; raz za razem sa­mo­ist­nie two­rzy­ły się wznie­sie­nia i doły, z nieba spa­da­ły ide­al­nie wy­cio­sa­ne sze­ścia­ny, a grunt pękał pod wła­snym na­po­rem. Na moich oczach ka­wa­łek skały uniósł się w po­wie­trze, za­to­czył koło i pękł, ni­czym bańka my­dla­na.

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku science-fiction, którego autorem jest Radek.

– De­or­bi­ta­cja udana! Glori na tra­jek­to­rii…

– Do całej grupy – za­ko­mu­ni­ko­wał inny ofi­cer przy kon­so­li – Ude­rze­nie jeden i sie­dem me­ga­to­ny na znacz­ni­ku Baba Jaga, po­wta­rzam – za­milkł na chwi­lę. – Tak, na na­szym te­ry­to­rium. Macie znacz­nik! Wy­so­kość ude­rze­nia, sto me­trów.

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku science-fiction, którego autorem jest Nir.

– Panie Fuchs, co to jest las?

To pytanie naprawdę nie powinno go zaskoczyć. Mieliśmy za mało czasu, pomyślał. W biegu rozmontowaliśmy świat na kawałki i zabraliśmy ze sobą tylko tyle, ile zdołaliśmy unieść.

szort
science-fiction

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest adam_c4.

– Powiem. Otóż jesteś likantfobem i powtarzasz na nasz temat kłamstwa. – John zaczął krążyć od ściany do ściany. – Twój artykuł o nauczycielach przelał czarę.

– Był oparty…

– Zamknij się! – Owłosiona dłoń uderzyła o kraty. – Ty draniu! Mój ojciec był nauczycielem! Uczniowie go kochali! Przez twoje wypociny płakał jak małe dziecko!

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Kulosław.

Minął rok. Premiera drugiej książki wyglądała lepiej (dwa tysiące egzemplarzy w pierwszych dwóch miesiącach… dlaczego ten wynik mnie tak satysfakcjonował?!), ale odczucia recenzentów pozostawały niezmienne. Wciąż coś im śmierdziało, ale tak jak wcześniej w kwestii nazwiska, znieczuliłem się. Co więcej, wmówiłem sobie, że nie potrafią poznać się na oryginalnym stylu; że boli ich wielki Jerzy Ogór.

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest Irka_Luz.

– Bądź przeklęty Arminiuszu, ty i twój lud! Bądź przeklęta puszczo zdradziecka, przyjdzie czas, gdy cywilizacja dotrze i tu, a wtedy znikniesz! – krzyknął i wcisnął ostrze głęboko w trzewia.

– Głupiś, przeklinasz naturę, której jesteś częścią. Wy, ludzie, nie znaczycie więcej niż drzewa i mrówki, szczury i karaluchy.

szort

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest MordercaBezSerca.

Robak nie czuje zmę­cze­nia. Pra­cu­je nie­stru­dze­nie sys­te­mem dwa­dzie­ścia czte­ry na dwa­dzie­ścia czte­ry go­dzi­ny, sie­dem dni w ty­go­dniu. W jego wnę­trzu, ni­czym Jo­nasz w wie­lo­ry­bie, sie­dzi stary czło­wiek, który draż­niąc pod­nie­bie­nie be­stii, zmu­sza ją do pre­cy­zyj­nych ru­chów. Ubra­ny w po­ma­rań­czo­wy kom­bi­ne­zon, z pokraczną sko­ru­pą kasku pod­łą­czo­ne­go do ma­szy­ny pę­po­wi­ną prze­wo­dów pod­trzy­my­wa­nia życia, oto­czo­ny wskaź­ni­ka­mi, ekra­na­mi do­ty­ko­wy­mi i blo­ka­mi za­wo­rów, sam zdaje się być jedną z czę­ści skła­do­wych, in­te­gral­nym ele­men­tem ro­ba­ka. Ni­czym prze­kład­nia albo sil­nik elek­trycz­ny, wpa­so­wa­ny w miej­sce, w któ­rym ma wy­ko­nać okre­ślo­ne za­da­nie. I dokładnie tyle miej­sca dla niego prze­wi­dzia­no. Sie­dzi więc bo­kiem na małym skła­da­nym krze­seł­ku i klnie w żywy ka­mień. Każdy ma swój spo­sób na stres, zmę­cze­nie i nie­wy­go­dę.

opowiadanie
science-fiction
«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 » »»
Nowa Fantastyka