Witamy na nowej stronie

Redakcja NF | 25.03.2014, g. 16:45

Jeśli masz konto w naszym serwisie, ale nie logowałeś się jeszcze na nowej stronie, kliknij na "zapomniałeś hasła?" w panelu logowania i je zresetuj. Jeśli konta nie masz, zachęcamy do jego założenia, co pozwoli Ci zamieszczać oraz komentować opowiadania i publicystykę.

Informacje

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest ANDO.

Niebo przy­po­mi­na­ło wiel­ką, okrą­głą ga­le­rię han­dlo­wą. Ru­cho­me scho­dy pro­wa­dzi­ły do wy­god­nych sy­pial­ni na pię­trze. Na in­te­rak­tyw­nych ścia­nach mi­ga­ły ob­ra­zy gór­skich ście­żek, sufit po­kry­wa­ło kłę­bo­wi­sko sztucz­nych chmur.

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest OldGuard.

Matka zajęła najważniejsze miejsce i uśmiechała się promiennie w kierunku wycelowanego w nas obiektywu.

Gwiazda ­– pomyślałem z przekąsem. ­– Gwiazda jak się patrzy.

To był jej pomysł. Próba ocieplenia wizerunku, bo ostatnio miała kilka niekontrolowanych wybuchów, które przeraziły otoczenie. Dlatego chciała teraz pokazać, że wszystko jest w porządku, że nadal jesteśmy jedną, wielką i kochającą się rodziną.

szort

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest RogerRedeye.

Głos dok­to­ra nie­spo­dzie­wa­nie stward­niał.

– I niech pan nie sta­wia oporu, bo nie warto – rzu­cił. – Lu­dzie, któ­rzy na pana cze­ka­ją, są wpra­wie­ni z ra­dze­niem sobie z kupą złomu po­mie­sza­ną z ka­wał­ka­mi ludz­kie­go mięsa, którą pan nie­ba­wem się sta­nie…

Zde­cy­do­wa­nym ru­chem wrzu­cił do sto­ją­cej za biur­kiem nisz­czar­ki tak sta­ran­nie nie­daw­no wy­peł­nia­ny ar­kusz pa­pie­ru i na­ci­snął włącz­nik. 

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest BarbarianCataphract.

W tle rozbrzmiewały liry, bębny i bambusowe flety. Obwieszone spiżowymi dzwonkami tancerki wyginały lśniące od oliwy ciała w fantazyjnych pozach. Niczym smukłe gepardy, przeskakiwały lekko z miejsca na miejsce, co jakiś czas muskając gładkimi dłońmi tłuste ciała generałów i urzędników.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest emlisien.

Wydarzyło się dziś coś dziwnego. Wstydzę się o tym pisać komukolwiek, ale muszę to z siebie wyrzucić. Na stole stał kubek z kawą, a ja nie pamiętam, żebym ją sobie zrobiła. Ja nawet nie piję czarnej kawy… 

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Gekikara.

Fa­eton zo­stał znisz­czo­ny.

Ko­smicz­ny pio­run, ener­ge­tycz­ny pro­mień o wiel­kiej mocy wy­strze­lo­ny z He­lio­sa, gdy pla­ne­ty zna­la­zły się bli­sko sie­bie, prze­isto­czył w gruzy Kró­le­stwo Czwar­tej Sfery, któ­re­go po­zo­sta­ło­ści spa­dły w Ogień Cen­tral­ny. Wraz z nimi spło­nę­ły na­dzie­je Se­le­nian na zwy­cię­stwo.

opowiadanie
fantasy

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest mortecius.

Miłość pachnie jak guma do żucia i smakuje jak tania oranżada.

Tak przynajmniej mówiła mi babcia, jeszcze na Ziemi. Miałam wtedy sześć, może siedem lat. Na pewno nie więcej, bo nie chodziłam jeszcze do szkoły. Była wiosna, ale słońce już śmiało pokazywało, na co je stać. Wtedy wydawało mi się, że przez gorąco nie da się oddychać, dlatego w okolicach południa cały świat zamierał. Ponoć w ciepłych krajach tak działo się od zawsze. W Polsce dopiero uczyliśmy się, jak żyć podczas upałów.

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest kronos.maximus.

Na-Han wy­cho­dzi z sy­pial­ni, staje w drzwiach, ma za­mknię­te oczy, mówi jak w tran­sie:

– Śnił mi się ta­chion. Po­ja­wił się zni­kąd i po­ru­szał w dwóch kie­run­kach naraz. Czas od­bi­ł się od tafli wiel­kie­go je­zio­ra. Za­mie­nił się miej­scem z prze­strze­nią. Je­ste­śmy tym samym.

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Adora.

Deszcz z każdą chwilą przybierał na sile, jakby cały świat postanowił zwrócić się przeciwko nam. W duchu wyzywałem się od kretynów za idiotyczny dobór stroju. Wszystko bym oddał za gruby płaszcz, porządne spodnie i wysokie buty. Westchnąłem, gdy obuta w płócienny pantofel stopa zanurzyła się w błotnistej kałuży.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest BarbarianCataphract.

– Masz rację. Dlatego w końcu nadejdzie czas, kiedy my zejdziemy z tronu i pozwolimy wam objąć pieczę nad wszechświatem. Mamy tylko nadzieję, że będziecie gotowi, kiedy ten czas nadejdzie. Przekażemy wam nasz kamień, Atlasie gatunków.

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku science-fiction, którego autorem jest Krokus.

Victor Climen siedział przed pulpitem sterowniczym, nadzorując pracę czterystu czterech zautomatyzowanych maszyn: od buldożerów i koparek, przez ciężarówki, aż po drony. Z odsłoniętego tarasu wieży mógł dostrzec każde z urządzeń, jak również wyświetlić na ekranie widok z kamer umieszczonych na pojazdach. To była najnudniejsza i najbardziej opłacalna z jego dotychczasowych fuch – popijał kawę, zagryzał kanapkami i myślał o tym, jak pieniążki płyną na konto.

szort
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku horror, którego autorem jest adam_c4.

Czę­sto wspo­mi­nam chwi­lę, w któ­rej po raz pierw­szy wzią­łem ją w ra­mio­na. Była wy­czer­pa­na i zzięb­nię­ta, wa­ży­ła nie wię­cej niż dziec­ko. W tam­tych go­dzi­nach, kiedy nie było wia­do­mo, czy ją ura­tu­ję, kiedy już mia­łem kazać Ola­fo­wi kopać dla niej grób, wtedy, wle­pia­jąc spoj­rze­nie w cięż­kie wska­zów­ki ze­ga­ra… Nie, to nie tak, że ją po­ko­cha­łem. Ale po­czu­łem się za nią od­po­wie­dzial­ny i nie chcia­łem od­stę­po­wać jej na krok. 

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku horror, którego autorem jest DHBW.

Na widok jego za­ci­śnię­tych ust tknę­ło mnie po­czu­cie winy. Lecz cóż mo­głem po­ra­dzić na swoją ra­cjo­nal­ną na­tu­rę? To praw­da, że po­dró­żo­wa­łem po czę­ści z ego­istycz­nych po­bu­dek – lecz za­ra­zem przy­wo­zi­łem ze sobą oświe­ce­nie. Jakże fru­stru­ją­ca była świa­do­mość, że w walce o ludz­kie życie od­pa­da­łem w przed­bie­gach, ogry­wa­ny przez prze­są­dy i uprze­dze­nia ciem­ne­go ludu!

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku horror, którego autorem jest BasementKey.

Trochę z nudów, a trochę, żeby nie oszaleć, postanowiłem spisać tę oto historię i wypisać ku przestrodze wszystkie konsekwencje igrania z czasem oraz próby zmiany własnej przeszłości. Siedzę zatem pochylony na papierami i staram się to wszystko poukładać, wyjaśnić co doprowadziło mnie do tego miejsca, może trochę usprawiedliwić przed samym sobą, albo przed tymi, którzy wezmą tę opowieść w swoje ręce.

opowiadanie
horror

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Anoia.

Łowca nie spo­dzie­wał się po wi­zy­cie na jar­mar­ku szcze­gól­nych re­zul­ta­tów. Był zwy­czaj­nie zbyt wiel­ki, by wto­pić się w tłum; zbyt po­waż­ny i nie­zręcz­ny, by roz­mów­cy nie orien­to­wa­li się na­tych­miast, z kim mają do czy­nie­nia. Wśród ludu prak­tycz­nie wszy­scy od­da­wa­li się cza­sem prak­ty­kom z po­gra­ni­cza magii i po­gań­stwa, więc do­pó­ki coś nie po­że­ra­ło im dzie­ci, pa­trzy­li na łow­ców ze słabo ukry­wa­ną nie­chę­cią jako na zbroj­ne ramię ko­ścio­ła.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku horror, którego autorem jest Sonata.

Gdy zbliżał się do chaty, czuł coraz intensywniejszy zapach lasu, ale czuł też jakąś obrzydliwość – jakby ktoś gotował padlinę. Stanął przed zbutwiałymi drzwiami, wstrzymał oddech i zapukał – najpierw bardzo cicho, tak że spadające krople deszczu zagłuszyły odgłos, potem mocniej, bardziej zdecydowanie.

Czekał, aż Damroka otworzy. Serce biło mu szybciej niż kiedykolwiek. Z jednej strony chciał, by okazało się, że jej nie ma, z drugiej – pragnął mieć tę rozmowę już za sobą. 

opowiadanie
horror

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku horror, którego autorem jest Michał Pe.

– To był zajebisty pomysł. – Szpila odłożyła bas. – Trup Demiurga w tym wideo to będzie kult!

Henryk pokiwał głową.

– W rzeczy samej, stary. Załapałeś się na kawał historii black metalu. Prawdziwie polskiego black metalu!

opowiadanie
horror

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku horror, którego autorem jest drakaina.

– Na­dob­ne panie, szla­chet­ni pa­no­wie! – za­czy­nam. – Czy chce­cie po­słu­chać o Be­stii z Gévau­dan, która sto lat temu gra­so­wa­ła po tam­tej­szych la­sach i za­bi­ła ponad sto osób?

Sły­sza­łem takie hi­sto­rie od dzie­ciń­stwa. Mógł­bym też opo­wie­dzieć inną…

«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 » »»
Nowa Fantastyka