Witamy na nowej stronie

Redakcja NF | 25.03.2014, g. 16:45

Jeśli masz konto w naszym serwisie, ale nie logowałeś się jeszcze na nowej stronie, kliknij na "zapomniałeś hasła?" w panelu logowania i je zresetuj. Jeśli konta nie masz, zachęcamy do jego założenia, co pozwoli Ci zamieszczać oraz komentować opowiadania i publicystykę.

Informacje

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Sagitt.

W kwestii nierozwikłanej zagadki malowideł też nie odpuszczałem. Przez następne dwa miesiące w Gwatemali notorycznie się nie wysypiałem, kiedy po całodziennych pracach siadałem przed komputerem w poszukiwaniu choćby poszlaki. Wertowałem publikacje i książki. Nie znajdując odpowiedzi poszedłem dalej, szukałem podobieństw w kulturach i mitologiach Azteków, Olmeków czy Tolteków. Bezskutecznie.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Monique.M.

Atak na­stą­pił znie­nac­ka. Je­dy­nie szó­sty zmysł ura­to­wał kruka. Ja­strząb dra­snął pa­zu­rem kru­cze skrzy­dło i szyb­ko po­no­wił atak. Pło­my­ków­ka włą­czy­ła się w walkę. Chaos bi­ją­cych skrzy­deł, fru­wa­ją­cych do­oko­ła piór i pta­sich wrza­sków. Kruk nie miał już siły, dra­śnię­te skrzy­dło od­mó­wi­ło po­słu­szeń­stwa. Ptak, pi­ku­jąc w dół, stra­cił przy­tom­ność.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Gekikara.

Roz­bi­li obóz na nie­wiel­kiej po­la­nie w środ­ku lasu, pod ogrom­nym gła­zem wy­sta­ją­cym z ziemi ni­czym po­je­dyn­czy smo­czy ząb. A może to był smo­czy ząb? Jork nie miał pew­no­ści, jesz­cze nigdy nie wi­dział ży­we­go smoka, znał je tylko z opo­wie­ści że­gla­rzy, któ­rzy przy­pły­wa­li na Starą Ys, by sprze­dać swoje zna­le­zi­ska.

W ich hi­sto­riach smoki były po­tęż­ne, tak wiel­kie, że mogły swoim cia­łem owi­nąć pla­ne­tę, a w py­skach zmie­ścić księ­życ.

opowiadanie
fantasy

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Ślimak Zagłady.

Przed dojechaniem na dworzec zajrzał w swoje notatki. Warszawa: miasto generał-gubernialne Kraju Priwislinskiego, na obu brzegach Wisły; ponad osiemset tysięcy mieszkańców. Główne plagi trapiące ludność: gruźlica, zatrucia spirytusem drzewnym, terror indywidualny. W takim razie zakup prowiantu na dworcu wydaje się niewskazany.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest drakaina.

Za­ko­cha­ła się od pierw­sze­go wej­rze­nia. Wie­dzia­ła, że oj­ciec bę­dzie nie­za­do­wo­lo­ny: za­ko­chi­wa­nie się w wo­jow­ni­kach nie na­le­ża­ło do do­brych oby­cza­jów. Po­win­na po­trak­to­wać go jak każ­de­go in­ne­go – za­pro­wa­dzić do wład­cy, po dro­dze tłu­ma­cząc, na czym bę­dzie po­le­gać służ­ba.

opowiadanie
fantasy

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest Finkla.

Owady nie mogły wyewoluować na planecie pozbawionej roślinności i w ogóle jakiegokolwiek życia, które odkryliby ludzie. To po prostu niemożliwe.

A jednak. Xedar wpatrywał się w maleńkie zwłoki. Trzydzieści dziewięć milimetrów długości, kolor brunatny. Głowa, tułów i odwłok, trzy pary nóg przytulonych do tułowia w pośmiertnym przykurczu, dwie pary skrzydeł z przezroczystej błony. Wypisz, wymaluj – owad.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest MrBrightside.

Szep­tał jej coś do ucha, lecz w tam­tej chwi­li słowa nio­sły je­dy­nie zbęd­ną in­for­ma­cję. Li­czył się tylko ten pół­szept wy­mie­sza­ny z chci­wym po­mru­kiem. Bon­nie przy­lgnę­ła moc­niej, usta­bi­li­zo­wa­ła po­ziom oksy­to­cy­ny, po­czu­ła pra­cu­ją­ce pod skórą mię­śnie. Ich ruch wy­do­by­wał za­pach męż­czy­zny, a ten, zmie­sza­ny z wonią per­fum, do­peł­niał ko­la­żu do­znań.

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Jim.

(…) Woda pod ko­pu­łą Perły w Perle za­ro­iła się od woj­ska i cy­wi­li, wy­peł­ni­ła bul­go­tem pław­nych pę­che­rzy, chrzę­stem zę­ba­tych kół, stu­ko­tem bo­jo­wych me­cha­ni­zmów, szczę­kiem oręża i po­krzy­ki­wa­nia­mi do­wód­czyń. Zwo­żo­no za­pa­sy żyw­no­ści, amu­ni­cji i ma­gne­zjum. Przed­mie­ścia za­tęt­ni­ły ko­lo­ra­mi – zło­ci­sty­mi sztan­da­ra­mi, wie­lo­barw­ny­mi kro­pie­rza­mi rap­ta­re­nów (…)

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Verus.

– Żyjesz? – pisnęła, kiedy tylko odebrałam.

– Już nie za długo. Siedzę w jakimś lesie, niedługo pożrą mnie albo niedźwiedzie, albo Reptilianie. – Och, Morndownczycy nienawidzili tego określenia. Używaliśmy go nieco pogardliwie, przyznaję. Ale sami zasłużyli swoim nieprzystępnym usposobieniem. – Nagraj moje słowa: jeśli nie przeżyję, na moim nagrobku napiszcie „zabita przez Reptilian, tak jak przepowiadali przodkowie”. Obiecaj mi.

opowiadanie
fantasy

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest PanDomingo.

Uj­rzał tam le­cą­cą… ła­wi­cę okoni. Po obu stro­nach rzeki za­miast zwy­kłych drzew były drze­wa z ka­mie­nia­mi za­miast liści. Woda była dość mętna, jed­nak dał radę doj­rzeć, że to co pod nią pływa, pra­wie na pewno jest go­łę­biem. Zde­cy­do­wa­nie to oni byli tu przy­by­sza­mi.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest AmonRa.

A mo­głem po­je­chać na ro­bo­ty do ko­pal­ni, po­my­ślał ża­ło­śnie Ka­sper, ko­lej­ną noc z rzędu mar­z­nąc na war­cie. Mimo gru­be­go, my­śliw­skie­go odzie­nia war­tow­nik trząsł się jak osika. Do­ku­cza­ło mu par­cie na pę­cherz. Było tak ciem­no i mgli­ście, że gdyby po­sta­no­wił sobie ulżyć i sik­nąć do rzeki, z tru­dem doj­rzał­by swo­je­go ma­łe­go przy­ja­cie­la. Nawet pło­ną­ce w me­ta­lo­wym sto­ja­ku łu­czy­wo nie­wie­le po­ma­ga­ło. Gdy w oko­li­cy prze­le­ciał ze skrze­kiem czar­ny kruk, trze­po­cząc zło­wiesz­czo skrzy­dła­mi, Ka­sper pra­wie po­pu­ścił w gacie.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest ninedin.

Mar­le­ne wyj­mu­je z to­reb­ki nie­wiel­kie urzą­dze­nie, sta­wia je na biur­ku.

– Mam na­dzie­ję, że się pan nie ob­ra­zi, ale będę się czuła bez­piecz­niej, ekra­nu­jąc tę roz­mo­wę. Nie ufam panu na tyle, by być pewna, że mnie pan nie re­je­stru­je.

Szef kiwa głową.

– Po­trzeb­ny nam ktoś, kto za­trzy­ma gra­my­wa­cza – mówi jedna z naj­bo­gat­szych ko­biet kon­ty­nen­tu.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Sonata.

Prze­su­wa­łam ob­ra­zy w po­szu­ki­wa­niu naj­od­po­wied­niej­sze­go. Tyle ich mia­łam do wy­bo­ru! Ho­lo­gra­my ota­cza­ły mnie długą spi­ra­lą, któ­rej ko­niec nik­nął w ciem­no­ści. Umysł pro­du­ko­wał nie­skoń­czo­ną licz­bę kształ­tów i nie było dwóch ta­kich sa­mych, tak jak nie mogły ist­nieć dwa iden­tycz­ne płat­ki śnie­gu. 

Wy­bra­łam ho­lo­gram z gó­ra­mi kol­cza­sty­mi jak grzbie­ty smo­ków, a potem przy­sy­pa­łam je to­na­mi bia­łe­go puchu. Wokół mnie za­drża­ła zie­mia. Po kolei, z po­mru­kiem, za­czę­ły wy­ła­niać się skały; wzro­sły do nieba, prze­sło­ni­ły słoń­ce. Wy­glą­da­ły jak zęby. Z czymś mi się ko­ja­rzy­ły. 

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Finkla.

– Prawda jest o wiele wspanialsza! – Dyrektor uśmiechnął się triumfalnie. – Jak wszystkim wiadomo, tajga topnieje. Polscy sybiracy natknęli się na grupę kilkunastu zamrożonych jaskiniowców. Ludzie ci zostali w tajemnicy przewiezieni do Polski. Trzynastu z nich udało się przywrócić do życia.

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest ANDO.

Ka­mień ogrze­wa ręce, wy­da­je się pul­so­wać ni­czym krew w tęt­ni­cach. Eyren czuje, że już dawno za­stą­pił jego serce… Po­wo­li ob­ra­ca go w dło­niach, wodzi pal­ca­mi po gład­kiej po­wierzch­ni. Nie może pojąć, dla­cze­go nie­śmier­tel­ność na­zwa­no darem, ale wie, że prze­zna­cze­nie musi się do­peł­nić.

«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 » »»
Nowa Fantastyka