Witamy na nowej stronie

Redakcja NF | 25.03.2014, g. 16:45

Jeśli masz konto w naszym serwisie, ale nie logowałeś się jeszcze na nowej stronie, kliknij na "zapomniałeś hasła?" w panelu logowania i je zresetuj. Jeśli konta nie masz, zachęcamy do jego założenia, co pozwoli Ci zamieszczać oraz komentować opowiadania i publicystykę.

Informacje

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest drakaina.

– Adamowicz! – ryknął Gienek, kiedy po raz en plus pierwszy, a może i drugi usłyszał charakterystyczne „bum bum bum BUUUM”. Potem jeszcze trochę dźwięków i znowu. Jak zacięta płyta. – Możesz to, ku… – Ugryzł się w język, bo szef nie znosił wulgaryzmów. – Możesz to wyłączyć?

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest chalbarczyk.

– Po prostu, jak znajdziemy aster… aspor…

– Astrumentum – podpowiedziała Michasiowi Olga.

– Właśnie, astrumentum, to usłyszymy, jak gwiazdy śpiewają.

– Phi, a cóż może być w tym ciekawego?

– Gwiazdy mogą wyszeptać do ucha swoją tajemnicę tylko wybranym i wyjątkowym odkrywcom. Czyli mnie i bratu.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Finkla.

– Jest oczywiste – odparł Guidanto, dokładając starań, aby nie przybrać liliowego koloru znudzenia. Jako nieformalny przywódca fagów nie powinien okazywać negatywnych uczuć, przynajmniej nie za często, lecz Wucabio nie ułatwiał zadania. – Ale przecież nie możemy uciekać w ciemno. Prawda? Najpierw trzeba rozstrzygnąć szereg kwestii.

– Jakich znowu kwestii?

opowiadanie
fantasy

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest chalbarczyk.

Przez lata pytałam, dlaczego? Jak to mogło się stać? Przecież byliśmy tacy zakochani. Ja i Artur. Ale teraz myślę, że pożądanie, jak byśmy go nie przykrywali wzniosłymi słowami o miłości, zawsze kończy się nienawiścią i pogardą. Odszedł, z grymasem zniecierpliwienia, a ja stałam na gruzach spalonego pałacu jak wzgardzona żona Jakuba, Lea.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Chrościsko.

Kle­ma­tisz mruga fi­lu­ter­nie. Po­tra­fi cza­ro­wać. Nie są to czary nie­do­stęp­nej damy ani wy­ra­cho­wa­nej ko­kiet­ki. Cza­ru­je nie­win­no­ścią i wdzię­kiem. Jest jak pierw­sza mi­łość, która uśmie­cha się sze­ro­ko, za­czep­nie, po czym ucie­ka, chi­chra­jąc się, niby jaka Anežka, bądź Zuzka z ka­mie­ni­cy obok. A gdy tak już znik­nie na dobre, a człek utra­ci na­dzie­ję, zjawa się nie­spo­dzia­nie i ca­łu­je w usta.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Alicella.

W czarnym stroju opinającym smukłe ciało przypominała cień, ledwie widoczny na tle nocnego nieba. Różne nosiła imiona, ale preferowała określenie Trucizna, proste i doskonale odzwierciedlające jej naturę. Była trucizną całą sobą, od czubka głowy po koniuszki palców. Trucizna krążyła w żyłach, wypełniała oddech, parowała przez skórę. Tak, Trucizna pasowało doskonale.

opowiadanie
fantasy

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Krokus.

Gdy ktoś mówi o sobie, że jest ba­da­czem, to mam wobec niego ocze­ki­wa­nia. Na przy­kład strój: wy­god­ny, acz nie ob­dar­ty, może tro­chę miesz­czań­ski, albo ty­po­wy dla włó­czy­ki­ja, z to­boł­kiem na ra­mie­niu, go­to­wy do wę­drów­ki. Trud­no przy­pusz­czać, że ba­dacz przy­wdzieje pełną zbro­ję pły­to­wą i szy­szak, w lewej ręce bę­dzie trzy­mać okrą­głą tar­czę, a w pra­wej kopię wy­ce­lo­wa­ną w niebo jak sa­mot­ny świerk na łące. Cóż, Eryk był dość oso­bli­wym ba­da­czem.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Zanais.

– Nie pójdę do „gdzieś tam” bez po­ca­łun­ku. Chodź no tu. – Zbli­ży­ła się zde­cy­do­wa­nym kro­kiem.

– Zaraz, zaraz! – Śmiech Krwa­we­go nosił zna­mio­na od­czuć tru­skaw­ki na widok pod­peł­za­ją­cej gą­sie­ni­cy. – Prze­cież tak nie można. Je­stem an­tro­po­mor­ficz­nym bytem z in­ne­go wy­mia­ru! Nawet nie mam ust!

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest gravel.

Przybywali z zachodu, z krain, w których już przed wiekami zniszczono wszystkie uroczyska. Przywdziewali wiarę w Zamarzniętego Boga niczym zbroję, nieświadomi, że wobec najstraszniejszego wroga są bezradni jak dzieci we mgle. Przybywali z zachodu, z ziem, z których wyrugowano magię niczym skażony chwast, i śmiało wkraczali na moczary, w uroczyska, w bramy między krainami ludzi i upiorów.

opowiadanie
fantasy
16
kom

Caern - WFTS

Duch Biblioteki | 27.07.21, g. 16:09 | kom. Koala75

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest Caern.

– A co bę­dzie, jeśli kie­dyś po­ja­wią się lu­dzie z Księ­ży­ca? Albo z Marsa?

Alice już nie raz sły­sza­ła ten ar­gu­ment i za każ­dym razem gry­zła się w język, żeby nie od­po­wie­dzieć opry­skli­wie.

– To ar­gu­ment po­pu­li­stycz­ny – po­wie­dzia­ła spo­koj­nie. – Wa­run­ki fi­zycz­ne ziem­skie­go sa­te­li­ty nie po­zwa­la­ją na uro­dze­nie ży­we­go czło­wie­ka, że o nor­mal­nym roz­wo­ju bio­lo­gicz­nym nie wspo­mnę. To tyle, co mia­łam do po­wie­dze­nia w tej kwe­stii. Pro­szę o na­stęp­ne py­ta­nie.

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Selmir.

Po ośmiu go­dzi­nach in­ten­syw­ne­go mar­szu nic nie mogło ura­do­wać go bar­dziej, niż syl­wet­ka chaty wy­ła­nia­ją­ca się zza drzew. Do­czła­paw­szy do celu, rzu­cił ple­cak na zie­mię i spo­czął na pnia­ku na­prze­ciw­ko drzwi, po­zwa­la­jąc nogom wresz­cie tro­chę od­po­cząć. Przez jakiś czas po pro­stu sie­dział tak z za­mknię­ty­mi ocza­mi, pod­czas gdy ostat­nie pro­mie­nie słoń­ca ogrze­wa­ły mu plecy, a wiatr bawił się rąb­kiem weł­nia­ne­go płasz­cza.

Ta chwi­la wy­tchnie­nia zo­sta­ła gwał­tow­nie prze­rwa­na, gdy z wnę­trza chaty do­biegł łomot.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Gekikara.

Mosze wiedział, że po niego przyjdą. Nie wrócił do domu. Zaszył się w szopie niedaleko ogrodu, który miał pod opieką, jednak nie miał wątpliwości, że i tam go znajdą. Chciał, by to świątynni zjawili się pierwsi. Będą zadawać pytania, zamkną go w lochach, ale może – kiedy zrozumieją, że o niczym nie wie – w końcu go wypuszczą. Co innego prostaczkowie, tacy jak on.

opowiadanie
fantasy

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku fantasy, którego autorem jest Krokus.

Palił w milczeniu. Patrzył tępo w epitafium: „Czas ucieka, wieczność czeka”; ponad cytatem widniało imię i nazwisko, data urodzenia i śmierci. Byli rówieśnikami, ale Witold Konarski od pół roku nie podbijał już licznika przeżytych dni. Komisarz dopalił do samego filtra i czym prędzej zakurzył kolejnego papierosa. Ze świstem wypuścił dym z płuc i sięgnął do wewnętrznej kieszeni palta. Wyciągnął szklaną piersiówkę, do połowy wypełnioną czarnym proszkiem.

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku science-fiction, którego autorem jest krar85.

Tak naprawdę spoglądam na nią, na białą lokomotywę. Na moją lokomotywę. Jest dumą kolei dwunastostopowej, cudem techniki i motorem mojego życia. Dwa tysiące ton szwedzkiej stali osadzone na pięćdziesięciu sześciu kołach. Setki razy prowadziłam ją trasą z Warszawy do Pekinu i tylko raz nie dojechałam w wyznaczonym czasie trzydziestu dziewięciu godzin. 

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Lupus90Gno.

Władca Marganu spojrzał z zainteresowaniem na wielkiego łowczego.

– Drogi Oktawianie, chodzi mi o wielką, krwiożerczą, łakomą na dziewice, palącą wioski strugą ognia bestię. Czy taka potwora żeruje w naszej pięknej ojczyźnie? 

Dworski urzędnik zdecydowanie pokręcił głową. 

– Nie, absolutnie nie.

– A to szkoda. – Król wyglądał na rozczarowanego. 

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Alicella.

– Podobno psy widzą zapachy – powiedział Marcin, patrząc, jak Pestka wtyka nos w kretowisko i merda kudłatym ogonem.

– Bzdura, niby jak miałoby to zadziałać? – Klara położyła się na trawie.

– Nie wiem, ale ciekawi mnie, jak wygląda zapach kreta.

– Pewnie jest paskudny, brązowy albo zgniłozielony.

opowiadanie

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest FilipWij.

Drzwi po­ste­run­ku otwo­rzy­ły się i po­li­cjan­tom uka­zał się nie­wy­so­ki, gład­ko ogo­lo­ny czar­no­wło­sy męż­czy­zna. Ubra­ny był zu­peł­nie zwy­czaj­nie, ale uwagę przy­ku­wa­ła umiesz­czo­na za jego ple­ca­mi włócz­nia. Długa na około pół­to­ra metra i wy­ko­na­na z prze­dziw­ne­go ma­te­ria­łu przy­po­mi­na­ją­ce­go kość sło­nio­wą. Broń była zwień­czo­na po­na­ci­na­nym gro­tem, pod któ­rym znaj­do­wa­ło się sie­dem za­dzio­rów. Przy­bysz wkro­czył ener­gicz­nie do środ­ka.  

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest PanDomingo.

– Nie­waż­ne. Medal wie już, co jest w skrzy­ni.

Vilko spoj­rzał py­ta­ją­co.

– Śro­dek na li­kan­tro­pizm.

– I co z tego? Do tej pory nie prze­szka­dza­ło im za­trzy­ma­nie łupu jako do­wo­du.

– Bo to CAŁY zapas an­ty­li­kan­tro­pów w mie­ście.

«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 » »»
Nowa Fantastyka