Witamy na nowej stronie

Redakcja NF | 25.03.2014, g. 16:45

Jeśli masz konto w naszym serwisie, ale nie logowałeś się jeszcze na nowej stronie, kliknij na "zapomniałeś hasła?" w panelu logowania i je zresetuj. Jeśli konta nie masz, zachęcamy do jego założenia, co pozwoli Ci zamieszczać oraz komentować opowiadania i publicystykę.

Informacje

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest mr.maras.

Tymczasem donośny dźwięk Olifanta poniósł się w cztery strony świata: ku północnym fiordom, pod ścianę Uralu, do ziemi Afrów, przez Brytanię, na Morze Hybrydzkie i dalej, ponad wodami, które Saraceni nazywali Morzem Ciemności. Aż do wybrzeży Nowego Świata. 

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest Corrinn.

Wraz ze słoń­cem do życia bu­dzi­li się także lu­dzie gór, ple­mię Buttu. Wie­rzy­li oni w świę­tość Dłu­giej Rzeki oraz czci­li naj­wyż­szy znany sobie szczyt, zwany Górą Świa­ta. Buttu byli mocno zżyci z przy­ro­dą, jaka ich ota­cza­ła, ko­cha­li rzekę jak matkę, ona bo­wiem kar­mi­ła swoje ple­mię ni­czym wła­sne dzie­ci.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest leniwy2.

Wkładał gumową rękawicę, wyciągał to, co się tam zebrało i zwykle bez oglądania wyrzucał do śmieci.

– Nie wszystko da się rozwiązać siłowo, najważniejszy jest ruch nadgarstka. Mało osób o tym pamięta, ale lewoskrętny ruch nadgarstka jest kluczowy. Każdy mógłby to wyciągnąć, nawet pani by mogła. W wyciąganiu nie chodzi o wiarę w siebie. Wystarczy odpowiednia technika.

opowiadanie
fantasy

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Łosiot.

Las był dziwnie pusty, sterylnie czysty i ciemny. Tu i ówdzie przebijały się gdzieś z góry snopy kolorowego światła – najwięcej padało go na biegnącą między grubymi pniami ścieżkę.

opowiadanie
fantasy

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest drakaina.

Uzmysłowił to sobie dopiero po dłuższej chwili. Jaskinia była wypełniona tym wszystkim, co kojarzyło mu się z wyspą, na której się urodził i wychował. Z nadbrzeżnymi zaroślami, z górskimi krzewami czepiającymi się ubrania, z suchą wędliną przyprawioną mirtem, z kwiatami, jakich – jak mówił ojciec, który w sprawach politycznych podróżował do Livorno, Genui, a nawet Nicei i Turynu – nie ma nigdzie indziej na świecie.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest bronchospazm.

Ostat­niej nocy śniło jej się, że burza pia­sko­wa po­ry­wa ją i wy­rzu­ca gdzieś da­le­ko. Nic się jej nie stało, bo piach za­mor­ty­zo­wał upa­dek. Sen był ab­sur­dal­ny, ale czuła w nim jakiś szcze­gól­ny spo­kój, emo­cję nie­ade­kwat­ną i nie­spo­ty­ka­ną, jakie wy­stę­pu­ją tylko w snach, i do tego stanu tę­sk­ni­ła.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Wiktor Orłowski.

– Czy mi­ni­ster zdro­wia nie po­wi­nien zaj­mo­wać się ra­czej epi­de­mia­mi? – pyta. Chwi­lę musi za­sta­no­wić się nad wła­ści­wym sło­wem, do­pie­ro teraz do­cie­ra do niego, że roz­ma­wia­ją po hisz­pań­sku.

– To jest epi­de­mia, Ja­vier. 

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Monique.M.

Bastet czuła to w powietrzu, w obcej aurze miejsca. Rozejrzała się czujnie dookoła. Zamiast okazałej świątyni z czerwonego granitu przesyconej zapachem kadzideł i wypełnionej dźwiękami muzyki, szemrzącej wody okalającej mury, potężnych propylejów otaczających gaj, miała przed sobą… ruiny. 

opowiadanie

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest yantri.

Szli­śmy uli­ca­mi mia­sta, jego brud­ny­mi za­uł­ka­mi i ja­sny­mi ale­ja­mi. Czas zda­wał się nas omi­jać. Za­trzy­ma­li­śmy się w ob­skur­nym barze, gdzie mój to­wa­rzysz za­mó­wił górę pi­kant­ne­go je­dze­nia. Od­wie­dzi­li­śmy pa­skud­ną knaj­pę, gdzie wypił rzekę al­ko­ho­lu. Za­stu­ka­li­śmy do drzwi me­li­ny, z któ­rej wy­niósł trzy litry do­mo­wej ro­bo­ty rumu.

– Pra­wie jak kle­ren – sko­men­to­wał, śmie­jąc się.

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest Asylum.

Wczo­raj za­li­czy­łem upa­dek.

Dzi­siaj nie przy­szłaś na czas. Chyba nie po­dzie­lasz mojej tę­sk­no­ty. Prze­cież wiesz, że każ­de­go ranka cze­kam na cie­bie z nie­cier­pli­wo­ścią. Mamy nie­pi­sa­ny układ, że bę­dziesz o go­dzi­nie ósmej. Ósma wła­śnie mi­nę­ła. Cie­bie nie ma. Nie bę­dzie?

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest CM.

Cały pro­ces bu­do­wa­nia kon­flik­tu po­le­gał na dys­kret­nym pod­gry­za­niu po kost­kach. Na­le­ża­ło gryźć na tyle mocno i cel­nie, by wróg ze­chciał wresz­cie od­po­wie­dzieć kop­nia­kiem. Kop­nię­ty sta­wał się ofia­rą agre­sji i można było w końcu za­czy­nać całą za­ba­wę.

Pro­ces li­czył zwy­kle kilka eta­pów. Za­czy­na­ło się od: „ja chcia­łem go tylko przy­tu­lić!”, póź­niej przy­cho­dzi­ło: „to było nie­chcą­cy!”, dalej: „nie wiem, skąd ten nóż w jego sercu!” i do­pie­ro: „ta broń wstrze­li­ła przy­pad­kiem!”, sta­wa­ło się pod­sta­wą zbroj­nych roz­wią­zań.

opowiadanie
fantasy

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest fizyk111.

– Panie Liu. – Gajusz przeszedł do najważniejszego dla siebie tematu. – Ja też chciałbym pokazać mój wynalazek i poprosić o pomoc w jego rozwinięciu. Chodźmy do zagrody – powiedział i ruszył przodem. Gdy doszli na miejsce, pokazał Chińczykowi skubiącego trawę dorodnego ptaka.

– To mój najlepszy i najbardziej inteligentny gęsior, zwę go Gromowładny.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest Żongler.

I pianino, i grający na nim człowiek mieli w sobie dziury po kulach. Wydawali się być w podobnym stanie rozkładu, kości żeber sterczały tak samo jak niektóre wypaczone klawisze, zęby obu były pożółkłe, klapa zwisała smętnie z rogu blatu jak dolna szczęka z kącika żuchwy. Wyblakłe strzępki porwanego ubrania były niczym zwinięte w ruloniki paski drewna.

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku horror, którego autorem jest Żongler.

Świece drżały, przelęknione, pokryte szronem zioła skuliły się z zimna. Zastawa zniknęła. Pozostała tylko łyżka, wbita w drewniany blat z taką siłą, że rękojeść wygięto, a z czubka wypadła perła. Anna poczuła nagły chłód, który zmroził jej nagle usta. Uniosła rękę, żeby wykonać Znak krzyża, ale coś ją zatrzymało, jakby samo zimno zabroniło jej wezwać Boga.

opowiadanie
horror

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest black_cape.

XQ-54 wy­glą­da­ła jak praw­dzi­wa lalka bun­ra­ku, która nie po­trze­bo­wa­ła już lal­ka­rzy, praw­dzi­wa ak­tor­ka te­atru no. Pani Egu­chi i Fugen w jed­nej oso­bie. Znik­nę­li XQ-53 i XQ-54, znik­nął elek­trycz­ny sha­mi­sen i ho­lo­gra­ficz­ne de­ko­ra­cje. Wszyst­ko stało się ca­ło­ścią.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest NoWhereMan.

A to był dopiero początek. Kolejne pokolenie miało otrzymać boskie moce kopiowania świadomości, transmutacji materii czy ostatecznego zlikwidowania innomyślenia. Oraz eftel – technologię nadświetlną. Największe osiągnięcie każdej cywilizacji roszczącej sobie prawo do gwiazd.

Szykowała się rewolucja na niespotykaną skalę, wymagająca zmian w każdej dziedzinie życia społecznego – o ile wcześniej pewna rzecz nie zniszczy tych marzeń.

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Nevaz.

– Ci­szej! Na bogów, nie wy­ma­wiaj tak gło­śno imie­nia be­stii!

Seung-uk nie zno­sił, gdy ktoś wy­ma­wiał to słowo. Za dnia za­bra­niał sobie my­śleć o nim. No­ca­mi nie mógł po­wstrzy­mać snów. Śnił o ty­gry­sie. O jego wiel­kim, złym pysku. Bu­dził się z mo­krym czo­łem i su­cho­ścią w gar­dle, szu­ka­jąc w ciem­no­ści dwóch zło­wro­gich, żół­tych świa­teł.

opowiadanie
fantasy
«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 » »»
Nowa Fantastyka