Witamy na nowej stronie

Redakcja NF | 25.03.2014, g. 16:45

Jeśli masz konto w naszym serwisie, ale nie logowałeś się jeszcze na nowej stronie, kliknij na "zapomniałeś hasła?" w panelu logowania i je zresetuj. Jeśli konta nie masz, zachęcamy do jego założenia, co pozwoli Ci zamieszczać oraz komentować opowiadania i publicystykę.

Informacje

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku fantasy, którego autorem jest Monique.M.

Płomień świecy drgał niepokojony przeciągami zamkowych podziemi. Pohukiwanie płomykówki odbiło się echem po dawnej pracowni królewskiego alchemika. Kurz, niczym całun, pokrywał stoły z pożółkłymi rękopisami, szklanymi menzurkami i zlewkami. Vera odłożyła łaciński przekład Tablicy Szmaragdowej i pochyliła się nad rozsypującą się księgą.

szort
fantasy
112
kom

Jim - Tatuś

Duch Biblioteki | 22.03.21, g. 16:33 | kom. Koala75

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest Jim.

– Widzisz? To moja matka Klara. Twoja babka.

Wskazał na robotników za oknem:

– Paskudzą. Tam było śliczne jezioro.

– Jezioro?

– Zobacz co jeszcze znalazłem. Jaki śliczny.

Czerwone oczy patrzyły na mnie (…)

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest dogsdumpling.

Sale zalane były światłem. Ściany zapełniały obrazy i rysunki – jedne malowane dziecięcą ręką, inne zachwycały starannością i szczegółami. Pod każdym z eksponatów znajdowały się imię i wiek. Tomek przystanął przy ilustracji przedstawiającej piracki statek na środku rozszalałego morza – podpis głosił: „Jakub, lat 5”.

opowiadanie

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest NoWhereMan.

Jeśli tego słuchasz Kurux, to wiedz, że obiję ci mordę!

Dlaczego?

Leciałam na Personile, ile fabryka w silnikach dała. Pierwsze okrążenie lotniska i co widzę?

Nic! Nawet cienia jednego sterowca lub samolotu!

Nadaję przez radio, proszę o pozwolenie na lądowanie i co?

Cisza!

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest LanaVallen.

– Cóż cię tak trapi, wiel­ki wład­co?

Wo­jow­nik ani drgnął wpa­trzo­ny w ho­ry­zont. Zmie­szał się jed­nak i od­le­głym gło­sem od­rzekł:

– Kie­ro­wa­ny dumą i żądzą wła­dzy za­bi­łem brata, ale bez niego… nie je­stem sobą.

Wschód był cie­niem daw­nej po­tę­gi, lecz wę­dro­wiec ukło­nił się, a jego spoj­rze­nie nie wy­ra­ża­ło po­gar­dy.

– Nikt nie może pomóc ci po­zbyć się two­je­go bólu, Wscho­dzie. Mu­sisz to zro­bić sam. Ule­czy cię po­ko­ra i nie­za­chwia­ne serce, za­miast mie­cza, siły szu­kaj w spo­ko­ju.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku horror, którego autorem jest DanielKurowski1.

Fakt, dzie­ła mał­żeń­stwa Wa­gne­rów były iście dia­bel­skie, wy­rwa­ne jakby z naj­gor­szych kosz­ma­rów, czy naj­ciem­niej­szych za­ka­mar­ków czło­wie­cze­go umy­słu, jed­nak­że nie miały nic wspól­ne­go z de­wia­cja­mi. Od­sła­nia­ły je­dy­nie to, co ludz­kie, co tkwi­ło w nas głę­bo­ko, od czasu do czasu dając o sobie znać, choć sami pra­gnę­li­by­śmy się tego wy­przeć.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest MordercaBezSerca.

 Ostrze przeszło przez zgniły łeb tak gładko, że wytrąciło dziewczynę z równowagi. Potknęła się o własne nogi i walnęła na beton jak długa. Kowal złapał ją za ramię i postawił do pionu. Drugą ręką dźgnął kosą sztywniaka wstającego właśnie z ziemi. Ostrze przeszyło z chrzęstem zasuszoną czaszkę niby chrząszcza w trzcinach. 

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Zanais.

To ja – pry­wat­ny de­tek­tyw Dżast Lowin. Ro­puch z py­skiem obi­tym przez zły świat i dłu­gim ję­zy­kiem wy­strzę­pio­nym li­tra­mi ko­rze­niów­ki. Ostat­ni spra­wie­dli­wy w Nowym Le­śni­czo­wie, mie­ście, gdzie każde zwie­rzę z drże­niem serca pa­trzy w ciem­ność za­uł­ka, a pod ele­ganc­ki­mi gar­ni­tu­ra­mi spo­czy­wa­ją proce o za­trwa­ża­ją­cych ka­li­brach. Gdzie ko­bie­ty wy­glą­da­ją ni­czym ma­rze­nie, ale rów­nie chęt­nie, jak po­ca­łun­kiem, po­czę­stu­ją cię nożem – w plecy.

opowiadanie

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest Gekikara.

Jak zwykle podczas pełni Rita nie mogła zasnąć. Wzięła więc swój sprzęt do wspinaczki, który sama przygotowała ze znalezionych w szopie wędkarskich haczyków i sznurka, by wdrapać się na sam szczyt domu. Teraz, kiedy Duzi zniknęli, nie musiała obawiać się schwytania, ale podróż i tak nie należała do bezpiecznych. Wystarczy wiedzieć, że ojciec kategorycznie jej tego zakazał.

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest kasjopejatales.

Miał nawet kochankę, która ciągle beczała i taką, co meczała. I choć musiał przyznać, że zoofilia nie była szczytem jego możliwości, to z pewnością okazała się największym zawodem. Jedyne co Volt na tym zyskał, to permanentny zakaz wstępu do Zoo, trzydzieści godzin prac społecznych i przymusową konsultację ze specjalistą. Czy było warto? W sumie tak, choć od tamtej pory cały czas miał wrażenie, że kopytne dziwnie na niego patrzą.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest AmonRa.

Tylko, że Esz­ku­ro­wi “za­wsze mogło być go­rzej” prze­sta­ło wy­star­czać. Zmor­do­wa­ny męż­czy­zna prze­rwał na chwi­lę pracę i oparł się o trzon wbi­tej w grunt ło­pa­ty. Brze­giem czar­nej od ziemi dłoni starł pot z czoła i wziął kilka głę­bo­kich od­de­chów. Żar spra­wiał, że skóra nie­wol­ni­ka łusz­czy­ła się okrut­nie i od­cho­dzi­ła od ciała wiel­ki­mi pła­ta­mi. Wcią­ga­ne przez spierzch­nię­te usta po­wie­trze pa­rzy­ło nie­mi­ło­sier­nie.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Realuc.

Wyszedł ze swej groty, wciśniętej między dwie chmury. Chodził po białych obłokach i rozglądał się nerwowo. Nie miał wiele czasu. W końcu musiały przypłynąć jakieś zbłąkane istoty, zwabione ciemnością, która dobiegała z wodniska. Morze chlupotało i uderzało ognistymi falami o brzegi cumulusów. 

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest LanaVallen.

– I nagle przestał. Zawsze zastanawiałem się, co się stało… – mruknął. – Z dnia na dzień jakby mu wyrwano język. A gadułą był szkaradnym. Oj, pysk to mu się nigdy nie zamykał. Patrząc na Martę, powiedziałbym, że z dwojga złego… Ale nie. Jednak nie. Chuj z nimi i do przodu.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest ANDO.

– Nie sły­sza­łeś o ciem­nej stro­nie In­ter­ne­tu? Wszyst­kie koty wrzu­ca­ją na­gra­nia swo­ich wła­ści­cie­li do kot-ne­tu, na Fur­Tu­ba. Mówię ci, jaka po­lew­ka! Ostat­nio na topie jest taki fil­mik; ko­bie­ta w lo­kach gapi się na ko­cia­ka i mówi: “Je­steś obiek­tem mo­je­go pa­cza­nia".

– Zerc, ty chyba nie…

– Weź to na klatę, Yass – od­parł kocur, pro­fi­lak­tycz­nie prze­no­sząc się na regał.

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku science-fiction, którego autorem jest Crucis.

Jest jedno bar­dzo cie­ka­we forum in­ter­ne­to­we, któ­re­go ad­re­su nie mogę podać – do­stać się na nie można je­dy­nie na oso­bi­ste za­pro­sze­nie – gdzie jest cała masa nie­sa­mo­wi­tych in­for­ma­cji z po­twier­dzo­nych źró­deł. O ta­kich rze­czach nie mówi się w te­le­wi­zji.

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest Irka_Luz.

Niestety, choć Stasiek lubił kapustę, ta nie darzyła go podobnym uczuciem. Już po południu usłyszał charakterystyczne gulgotanie w trzewiach i czuł, że warzywo szturmuje wyjście. Nie mógł na to pozwolić. Dom miał własne szambo, a wiadomo do czego zdolni są przeciwnicy polityczni, żeby człowieka udupić.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest MordercaBezSerca.

– Otworzyć ogień! – krzyknął Tomek i pociągnął brata na środek kabiny. Sam wychylił się przez okno i wymierzył pistolet w szarżujący wirolot. Płytka celownika na grzbiecie broni mignęła zielono. Lufa huknęła krótką serią. Smugowe pociski poleciały na spotkanie statku powietrznego. Uderzenie było potężne. Staszek z niedowierzaniem patrzył, jak przedni silnik maszyny zmienia się w kulę ognia, a ona sama przechyla się na bok i spada na ziemię, jak kamień.

«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 » »»
Nowa Fantastyka