Witamy na nowej stronie

Redakcja NF | 25.03.2014, g. 16:45

Jeśli masz konto w naszym serwisie, ale nie logowałeś się jeszcze na nowej stronie, kliknij na "zapomniałeś hasła?" w panelu logowania i je zresetuj. Jeśli konta nie masz, zachęcamy do jego założenia, co pozwoli Ci zamieszczać oraz komentować opowiadania i publicystykę.

Informacje

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest JolkaK.

– Spróbuj jabłuszka, kochanie, bardzo smaczne, poczęstuj też kolegę. Acha i, proszę cię, zrób coś z tym królikiem.

– Nie ze mną te numery, ciociu, sama zjedz jabłko, przecież widzę, że aż czarne. Nie jemy takich. A królika dzisiaj oddam, pożyczyłam od Alicji, wiesz, tej sąsiadki. 

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Edward Pitowski.

Wszy­scy tań­czy­my w rytm re­cy­to­wa­ne­go wier­sza.

Po­pi­ja­my so­kiem z trud­nych pytań, do któ­rych wrzu­ca­my obiet­ni­ce przed­wy­bor­cze spi­sa­ne na zło­tych kar­tecz­kach. Od nich napój robi się słod­ki i pro­sty. Wzno­si­my pu­cha­ry.

opowiadanie

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest chalbarczyk.

Mimo że wszędzie było pusto, a żadną z ulic nie przechodził ani człowiek, ani nawet zbłąkany pies, czuła, że miasto żyje swoim wewnątrzkamiennym życiem, pulsuje i się rozrasta. Cegły pod jej palcami poruszyły się, wydając lekki, chroboczący dźwięk.

opowiadanie
fantasy

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest BarbarianCataphract.

Ka­pi­tan uśmiech­nął się sze­ro­ko i za­pro­wa­dził po­dróż­ni­ków w dół scho­dów, pro­sto do po­dłuż­nej łodzi z kil­ku­na­sto­ma wio­sła­mi na bur­tach. Kemos po­ma­ru­dził tro­chę na swoje ko­la­na i z ulgą usa­do­wił się na ławce. Briza spoj­rzał na ho­ry­zont. Gdzieś tam, przed nim, wid­nia­ła na­dzie­ja na ura­to­wa­nie przy­szło­ści.

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku horror, którego autorem jest Jim.

Zaintonował na nutę psalmu:

…też żyły tak znośnie, tak znośnie,

tak niewidocznie i bezgłośnie,

nie usłyszy o nich świat

żyły i pomarły

do tylnej ściany przywarły

i zgniły

szort
horror

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest Golodh.

W powietrzu pojawiła się woń miętowych perfum.

– Oglądasz to gówno? – Miły, kobiecy głos wyrwał Roberta z zamyślenia.

Szybko wyłączył telewizor i zatrzymał bieżnię. Nie zauważył, gdy podeszła do niego dziewczyna w obcisłym podkoszulku i dresowych spodniach. Wysoka i z lekką nadwagą, zanotował mimowolnie.

– Nie martw się. – Oblizała wargi. – Też lubię się czasem odmóżdżyć.

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest Ambush.

Nie pierw­szy raz miał kaca, a do­brze wie­dział, ile wypił, zanim wy­ru­szy­li w drogę. Pod­czas lotu zro­bi­li jesz­cze kilka fla­szek. Pił, cho­ciaż jakoś tak bez za­pa­łu. Wia­do­mo, wóda to tra­dy­cja, dowód siły i spo­iwo bra­ter­stwa.

Nie pa­mię­tał, co było potem, gdy za­pa­dła noc. Lęk i gniew, które ostat­nio nie da­wa­ły mu spać, ze­śli­zgnę­ły się z głowy, jak cuch­ną­cy glut, a on za­snął. Chyba…

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest ostam.

Telefon zapiszczał zgodnie z oczekiwaniami. Na ekranie pojawiła się mapa i komunikat: “Atak kosmitów w pobliżu Twojej lokalizacji. Jak najszybciej oddal się od miejsca kontaktu. W razie wątpliwości postępuj zgodnie z nawigacją. Przewidywany czas przybycia oddziału WED: 24 min”.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest CM.

Spojrzał na połacie okrytej mrokiem ziemi, dokładnie tak, jak patrzy się na zmierzch ostatnich złudzeń, kolejną nadchodzącą klęskę czy (przyjmując perspektywę pospólstwa) cholerne dziadostwo.

Hodowla wyznawców rozwijała się wolno. Zdecydowanie zbyt wolno, by uznać ją za choć zalążek sukcesu. Zarazem od czasu do czasu pojawiał się ledwie widoczny postęp, podtrzymując w obu bohaterach życie najpodlejszej z wiedźm, jaką jest płonna nadzieja.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Caern.

O za­cho­dzie słoń­ca po­wie­trze zro­bi­ło się lżej­sze. Za­chę­co­ne wie­czor­ną bryzą ka­pu­cy­nki ze­szły z drzew. Nie­któ­re po­szły roz­ra­biać, inne kraść, ale kilka przy­cup­nę­ło pod małą szklar­nią, by za­cze­kać na czło­wie­ka. In­stynkt ich nie za­wiódł. Ko­bie­ta prze­su­nę­ła ażu­ro­we drzwi i po­sta­wi­ła na ka­mie­niach dwie miski ba­na­nów, a potem do­ło­ży­ła ta­lerz chru­pią­cych orze­chów. Małpy nie rzu­ci­ły się łap­czy­wie na je­dze­nie, co to, to nie. Po­de­szły spo­koj­nie i grzecz­nie po­dzie­li­ły się ła­ko­cia­mi. Taki to był nie­pi­sa­ny układ. One do­sta­ją jeść, a w za­mian za to nie drą japy.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Nova.

– Oczy­wi­ście bar­dzo chęt­nie po­dej­mę się tego za­da­nia, ale nawet ja muszę spać, jeść czy wyjść do ubi­ka­cji. Do­sta­nę kogoś do po­mo­cy?

– No tak, spać mu­si­cie… – Go­muł­ka za­my­ślił się na mi­nu­tę i za­wy­ro­ko­wał. – W cza­sie trwa­nia wy­sta­wy usta­wi­my tam dwóch mi­li­cjan­tów. To w sumie do­brze wy­glą­da, że mi­li­cja oby­wa­tel­ska stoi też na stra­ży kul­tu­ry, taaak… A wy wtedy się wy­śpi­cie. Ale od chwi­li za­mknię­cia mu­zeum mumia jest pod waszą opie­ką i radzę tego nie spie­przyć, bo marny wasz los, zro­zu­mia­no?

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku horror, którego autorem jest Bardjaskier.

– Nie jest tak źle – po­wie­dział dok­tor, pod­cho­dząc bli­żej szkla­nej ba­rie­ry i ob­ser­wu­jąc ciem­ny kształt prze­miesz­cza­ją­cy się w od­da­li. – Nim wje­dzie­my w ot­chłań, po­sta­raj się prze­sta­wić na my­śle­nie za­da­nio­we. Uru­cha­mia­nie wy­obraź­ni w ta­kich miej­scach nie tylko nie po­ma­ga, ale i może być nie­bez­piecz­ne dla psy­chi­ki.

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest Outta Sewer.

– Eh, ja­kieś scien­ce-fic­tion. Ty­dzień temu ro­bi­łem kon­tro­lę w jed­nej space ope­rze i, niech pan sobie wy­obra­zi, la­se­ry nie ro­bi­ły w próż­ni cha­rak­te­ry­stycz­ne­go piu! piu!, a prze­cią­że­nia w trak­cie przy­spie­sza­nia do pręd­ko­ści świa­tła wy­rzą­dza­ły krzyw­dę głów­nym bo­ha­te­rom. Nie­po­ję­te.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest JPolsky.

Świat stanął u progu zagłady. Zaczęło się końcowe odliczanie. Decydenci, chcąc zapobiec ogólnoświatowej panice, długo ukrywali przed opinią publiczną kluczowe informacje, ale te w końcu przeciekły do mediów. W krajach wysoko i średnio rozwiniętych, chaos powoli wkradał się na ulice miast. Zdezorientowani ludzie przestają chodzić do pracy, puszczają im nerwy. Chcą jak najlepiej wykorzystać resztki pozostałej egzystencji, co wiąże się z różnymi, nieoczekiwanymi konsekwencjami.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Storm.

Sta­ną­łem przed po­tęż­ną, po­nu­rą mo­gi­łą, gdy nagle ka­mien­na trum­na za­czę­ła świe­cić kar­ma­zy­no­wym bla­skiem. Po chwi­li po­ja­wi­ła się przede mną wspo­mi­na­na przez sta­rusz­kę zjawa. To był Szkar­łat­ny Upiór! 

«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 » »»
Nowa Fantastyka