Witamy na nowej stronie

Redakcja NF | 25.03.2014, g. 16:45

Jeśli masz konto w naszym serwisie, ale nie logowałeś się jeszcze na nowej stronie, kliknij na "zapomniałeś hasła?" w panelu logowania i je zresetuj. Jeśli konta nie masz, zachęcamy do jego założenia, co pozwoli Ci zamieszczać oraz komentować opowiadania i publicystykę.

Informacje

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Krokus.

Te­go­rocz­na wio­sna ni­czym miała się nie róż­nić od po­przed­nich, jed­nak w marcu, poza cie­płym po­wie­trzem z dolin, wiatr przy­gnał rów­nież Zuzkę Cu­ru­sio­wą. Stare bab­sko – trzy­dzie­sta piąta wio­sna już kark jej przy­gi­na­ła – miłą było od­mia­ną od sta­rych pry­ków z czy­ra­ka­mi i mło­dych bycz­ków z rze­żącz­ką, choć bu­rzy­ła wie­lo­let­ni mir pu­stel­ni­ka. Tak się bo­wiem przy­ję­ło, że chło­py do gaju, do Mi­cha­ła za­cho­dzą, a baby wiedź­mę w borze od­wie­dza­ją. A wiedź­my, wia­do­mo, pu­stel­nik nie­na­wi­dził z wza­jem­no­ścią.

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku fantasy, którego autorem jest AmonRa.

Jeśli praca w skle­pie Ma­gicz­ne wszyst­ko­ści na różne oko­licz­no­ści na­uczy­ła cze­goś cho­chel­kę Za­gwozd­kę, to na pewno kła­ma­nia bez mru­gnię­cia okiem. Na­pusz­ka wy­ka­zy­wa­ła za­dzi­wia­ją­cą od­por­ność na ma­gicz­ne maści i mgieł­ki, które po­pra­wia­ły urodę, ale i tak raz na jakiś czas zo­sta­wia­ła we Wszyst­ko­ściach astro­no­micz­ne sumy zło­śni­ków. Wy­star­czy­ło tylko umie­jęt­nie kar­mić ją kom­ple­men­ta­mi.

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku fantasy, którego autorem jest Finkla.

Trwała comiesięczna impreza. Tym razem padło na piwnicę greckiej knajpki w Symferopolu. Uczestnicy – na pierwszy rzut omylnego ludzkiego oka, stado kociąt – zajadali się wykradzionymi z kuchni musaką, gołąbkami w liściach winorośli, tzatzikami i mnóstwem innych smakołyków. W miarę ubywania retsiny w dzbanku przechwałki stawały się coraz mniej wiarygodne.

szort
fantasy

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest bruce.

Po niespełna tygodniu przykry zapach panował już w całym ogrodzie. Mnóstwo było też natrętnych, gryzących, obłąkańczo złośliwych much. Co gorsza, ich ciała, po zabiciu, błyskawicznie zamieniały się w odrażającą maź, z której wypełzały białe larwy. Dałabym głowę, że kiedy pośpiesznie szukały kryjówek, dostrzegałam nikłą poświatę dokoła ich ciał.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Caern.

Na Ja­ro­tach cza­row­ni­cy nie było dawno, bo Koń­ski wy­mó­wił wiedź­mom lokal pod pre­tek­stem sze­rze­nia pro­pa­gan­dy an­ty­so­cja­li­stycz­nej. Wszy­scy wie­dzie­li, że w rze­czy­wi­sto­ści cho­dzi­ło o ukła­dy pre­ze­sa z bi­sku­pem. Ko­mi­tet wo­je­wódz­ki już dawno się na­uczył przy­my­kać oka na lo­kal­ne po­wią­za­nia, żeby nie za­ogniać kru­chej rów­no­wa­gi. Do­pó­ki służ­by nie miały nic prze­ciw­ko, to i ko­mi­tet nie na­rze­kał. A kto wie? Być może bi­skup był TW i miał tecz­kę? W szcze­gó­ły nikt nie wni­kał.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest DHBW.

Wystarczy się tylko rozejrzeć. Nie wiemy już, co to wierność, oddanie, przywiązanie. Nudzimy się sobą od razu, bo nic nas nie łączy. Nie przeżywamy trudnych chwil, które mogłyby nas do siebie zbliżyć. Nie próbujemy niczego naprawiać, bo po co? Zaraz przecież znajdzie się ktoś nowy, równie rozczarowany i samotny jak my.

39
kom

tsole - Kolejka

Duch Biblioteki | 05.11.22, g. 17:50 | kom. tsole

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest tsole.

Minęło pół roku. Wizje nie wróciły. Coraz rzadziej myślałem o moim szpakowatym rozmówcy, choć od tego czasu moje rozmyślania zostały wzbogacone o nowe elementy. Metafizyczne. Jestem typowym technokratą i nigdy nie rajcowała mnie filozofia. A teraz doszło nawet do tego, że przeczytałem kilka książek. Dowiedziałem się co to jest ontologia, solipsyzm, transcendencja… nauki nigdy dosyć.

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest Krokus.

Gdy miałem sześć lat, w ogródku zobaczyłem smoka. Przypominał przerośniętego Tabalugę, o aparycji Imperatora z Gwiezdnych Wojen.

Ojciec klął, mama wrzeszczała. Pociągnęła mnie do domu jedną ręką, drugą wybierając numer na telefonie.

– W naszym ogródku jest smok! – krzyczała do smartfona.

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku fantasy, którego autorem jest mortecius.

Mój młod­szy brat, wstręt­ny gów­niarz, wpadł do chaty, jakby go­ni­ła go horda kra­sno­lu­dów. Gdyby po­bie­gał tak kilka dni, to wy­tarł­by wszyst­kie bro­daw­ki na łyd­kach w od­cie­niu zgni­łej zie­le­ni. Wiele go­bli­nek pła­ci­ło kro­cie za taką ku­ra­cję, by upodob­nić się nieco do gład­kich el­fich mo­de­lek, któ­rych jaw­nie nie­na­wi­dzi­ły i skry­cie po­dzi­wia­ły.

szort
fantasy

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest ManeTekelFares.

Kapitan Burns stał oparty dłońmi o szybę wieży kontrolnej i obserwował Boeinga 737, podchodzącego do lądowania. Samolot pochylił się na prawe skrzydło, wykonując ciasny zwrot – zbyt gwałtowny, jak na pięćdziesięciotonową maszynę z setką pasażerów na pokładzie.

– Co on do cholery myśli, że ziemniaki przewozi – powiedział.

szort

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest śniąca.

Za­pła­ka­na ko­bie­ta wbie­gła do jed­nej z chat. Chwi­lę póź­niej gwał­tow­nie pchnię­te drzwi pra­wie wy­pa­dły z za­wia­sów. Ol­brzym, to­cząc wkoło wście­kłym spoj­rze­niem prze­krwio­nych oczu, wpadł do izby. Lekko za­krzy­wio­ne rogi za­plą­ta­ły się w wi­szą­ce u po­wa­ły pęki ziół. Przez wio­skę po­niósł się roz­dzie­ra­ją­cy krzyk.

37
kom

JolkaK - Sen

Duch Biblioteki | 26.10.22, g. 12:53 | kom. JolkaK

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest JolkaK.

Sen obudził się, czując na sobie niepokojące ciepło dnia. Rozejrzał się, ale nikogo nie było w pobliżu. Nikt nie spał, nawet nie drzemał i sen nikomu nie był potrzebny, więc zaczął układać się z powrotem, ale wtedy spłynął na niego niepokój. Sny nie budzą się bez powodu. 

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest TYRANOTYTAN 3000.

Turyści przyjeżdżali do Shire odetchnąć od gwaru miast, szumu samochodów, pośpiechu. Zaszyj się w Shire głosiło hasło regionu. Odwiedź Shire, w którym niewielcy hobbici prowadzą życie, jak w Trzeciej Erze. Zamieszkaj w ich domku, ucztuj w gospodach, w pakiecie przejażdżki na kucyku.

Hobbici nienawidzili turystów, ale byli dla nich bardzo mili. Turyści przywozili dużo pieniędzy.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest GreasySmooth.

Z sza­re­go rę­ka­wa wy­su­nę­ła się kończyna z jednym, dłu­gim pa­zu­rem. Wiedźma do­tknę­ła brody Czer­wo­ne­go Kap­tur­ka, pod­no­sząc głowę dziew­czy­ny i jed­no­cze­śnie za­da­jąc jej ból. Spoj­rza­ła jej w oczy tak, że ko­bie­ta czuła się ob­na­żo­na bar­dziej, niż gdyby ją ro­ze­bra­no.

– Czego po­żą­dasz, moje dziec­ko, ponad wszyst­ko inne na świe­cie?

opowiadanie
fantasy

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest drakaina.

Ba jest jak sokół – szy­bu­je wy­so­ko, po­tra­fi sku­pić wzrok na naj­drob­niej­szym szcze­gó­le, lecz umyka jej szer­sza per­spek­ty­wa. Kiedy do­brze przy­go­to­wa­ną na dal­sze życie zło­żo­no mnie w bo­ga­to wy­po­sa­żo­nym gro­bow­cu pod Alek­san­drią, nie­mal­że z ra­do­ścią uda­łam się w pierw­szy lot.

«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 » »»
Nowa Fantastyka