Witamy na nowej stronie

Redakcja NF | 25.03.2014, g. 16:45

Jeśli masz konto w naszym serwisie, ale nie logowałeś się jeszcze na nowej stronie, kliknij na "zapomniałeś hasła?" w panelu logowania i je zresetuj. Jeśli konta nie masz, zachęcamy do jego założenia, co pozwoli Ci zamieszczać oraz komentować opowiadania i publicystykę.

Informacje

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Michał Pe.

Oni się go bali. Po prostu. Świadomość faktu uderzyła mnie z mocą gromu bijącego tam, gdzie nie sposób spodziewać się burzy. Tych trzech zaprawionych w trudach niewdzięcznej służby marynarzy, trzy uosobienia rygoru pracy na morzu, oni bali się tego niedorostka. Chłystka o wyrazie twarzy mogącym wzbudzić jedynie wzgardę lub politowanie.

opowiadanie

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest leniwy2.

Wzdrygnęła się kiedy, jej dotknął. Była bardzo sztywna. Sztywna prawie jak trup. Nagle przemknęło mu przez myśl, że ona może już nie żyć. A jednak czuł jej oddech, ciepło i zapach wykremowanego ciała, niepodobny do zapachu śmierci. Byli ze sobą tak długo. Nie pamiętał, czy zawsze pachniała w ten sposób.

opowiadanie

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Ambush.

Turniej księcia Ulfafa odbywał się już po raz trzynasty. Wszystkie poprzednie edycje zakończyły się porażką, to znaczy, że żaden z uczestników nie wyszedł z nich równocześnie żywy i przy zdrowych zmysłach, a co za tym idzie nie było komu odbierać nagród.

opowiadanie
fantasy

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest krar85.

Czarownica wyszła powolnym, pełnym gracji krokiem. Rude, kręcone loki dodawały jej wzrostu i przywodziły na myśl rozszalały płomień. Ubrana w ciemnoczerwony, dopasowany do zgrabnej sylwetki strój i wysokie buty przyćmiewałaby wyglądem większość tutejszych kobiet, nawet wysoko urodzonych. Każdy mężczyzna z pewnością zabiegałby o jej względy, gdyby nie noga, a w zasadzie jej brak.

opowiadanie
fantasy

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest PanDomingo.

Usia­dłem na pod­ło­dze. Spoj­rza­łem na ręce. Dłoni już pra­wie nie było. Pust­ka pa­mię­cio­że­ra ogar­nia­ła moje ciało. Ale myśli jesz­cze nie się­ga­ła. Za­to­pi­łem się więc w nich. Niech przy­naj­mniej my­śla­mi będę w innym miej­scu.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest fizyk111.

Życie na Biezie przez dziesiątki lat toczyło się swoim torem. Michaś myślał i starał się pobudzać do myślenia rodzinę, ta zaś tolerowała jego ekscesy, mając nadzieję, że kiedyś wreszcie dorośnie i zajmie się sztuką rzeźbiarską lub innym równie godnym zajęciem. Aż pewnego dnia przybył na Biezę człowiek o imieniu Korolan. 

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku science-fiction, którego autorem jest NoWhereMan.

Nerwowy szum przeszedł między zgromadzonymi. Kamera zmieniła położenie i ukazała pokryte bliznami oblicze starego mężczyzny, którego szyję owijała chusta z napisem „Krew i Honor dla WRM”.

– Wierzę, że nie muszę się przedstawiać, wiceprezydencie Peturra – powiedział z uśmiechem.

szort
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Cień Burzy.

Nie wiem dokąd idę i nie obchodzi mnie to. Mam czas i wiem, że Miasto skieruje mnie tam, gdzie powinienem się znaleźć – gdziekolwiek miałoby to być.

Bo Miasto pragnie oczyszczenia. Potrzebuje go.

Potrzebuje mnie.

A ja nadciągam nieubłaganie niczym mróz. Niczym rdza. Niczym ostatni oddech ostatniego na Ziemi człowieka.

To będzie wspaniała noc.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Krokus.

Po sie­dem­dzie­się­ciu la­tach życia we­dług wszyst­kich cnót, w służ­bie Bogu, Mi­cha­iłowi było głu­pio, że po­że­gnał swój żywot mię­si­stym prze­kleń­stwem. Nie wy­po­wie­dział go umyśl­nie, a przez ten par­szy­wy ręcz­nik, który za­plą­tał się mię­dzy no­ga­mi. Ostat­nim, co za­pa­mię­tał przed śmier­cią, były zie­lo­ne oczy w kącie umy­wal­ni – chwi­lę póź­niej stał już obok sie­bie.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest bruce.

 Mogąc wcielić się w każdą postać, przeżywać wspaniałe przygody i odkrywać nowe lądy, planety, a nawet galaktyki czy wszechświaty, zmieniać swój stan skupienia, czas i przestrzeń akcji, czuliśmy się prawdziwie wolni i swobodni. Zauważyliśmy również, że z czasem, urzeczeni otoczeniem, w jakim się nagle znaleźliśmy, istotnie byliśmy tam przenoszeni, a sale gier stawały się fantastycznymi przestrzeniami.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest MordercaBezSerca.

Jeden pro­mil. Cza­sem wię­cej, cza­sem mniej. Trzy­dzie­ści osiem mi­lio­nów zre­du­ko­wa­ne do trzy­dzie­stu ośmiu ty­się­cy w ciągu kilku ty­go­dni. Jeden oca­la­ły na ty­siąc mar­twych. Ze wszyst­kich miast, osie­dli, wsi, domów. Z od­chył­ką sta­ty­stycz­nie nie­istot­ną. 

 Wirus miał zabić wszyst­kich. Pra­wie mu się udało. Wśród tych, któ­rych oszczę­dził, są tacy jak ja. 

Inni.

Od­mie­nie­ni.

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest fizyk111.

Arys za grosz nie wierzył nowym władzom i w normalnych warunkach wezwanie na wstępne szkolenie wojskowe wylądowałoby w koszu bez czytania. Niestety warunki nie były normalne. Wczoraj rano prezydent wprowadził stan wyjątkowy na terenie całego kraju. To samo, w tym samym czasie zrobiły głowy wszystkich państw na Ziemi, ogłaszając, iż nadchodzi inwazja śmierci z Plutona.

 

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest adam_c4.

Do dzi­siaj trud­no mi uwie­rzyć w to, co stało się w bloku przy Hope Stre­et. Tak, Lidia była moją są­siad­ką i w końcu, po wielu la­tach, doj­rza­łem do tego, aby opi­sać wy­da­rze­nia tam­tej pa­mięt­nej je­sie­ni. Chciał­bym, aby ni­niej­sze wy­zna­nie ucho­dzi­ło za nie­ofi­cjal­ny wstęp do au­to­bio­gra­fii Lidii Bane. Za­cie­ka­wie­ni?

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Gekikara.

Jak bio­lu­mi­ne­scen­cyj­ne grzy­by po ra­dio­ak­tyw­nym desz­czu wy­ra­stać będą teo­rie po­da­ją­ce wy­tłu­ma­cze­nie Wiel­kie­go Znik­nię­cia. Na­ukow­cy będą prze­ści­gać się w ob­li­cze­niach, by udo­wod­nić ist­nie­nie hi­per­żar­łocz­nych sku­pisk czar­nych mi­kro­dziur, prze­tarć w siat­ce cza­so­prze­strzen­nej, ma­kro­prze­su­nię­cia mię­dzy­wy­mia­ro­we­go lub in­nych jesz­cze bar­dziej sza­lo­nych lub nie­zro­zu­mia­le brzmią­cych hi­po­tez.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest Outta Sewer.

– Może nie wszystkie jego opowieści były prawdziwe – przyznał Zaskroniec. – Ale to z nich wiemy, jak nazywać znajdowane przedmioty, jak ich używać. Z mądrości zawartej w słowach szaleńca znamy przeznaczenie poszczególnych budowli, wiemy gdzie warto wchodzić, co omijać. Nie zapuszczać się w kanały, nie wspinać na dachy, nie dotykać przewodów rozpiętych pomiędzy słupami…

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest kam_mod.

Sy­lvia za­miast wy­wia­du upra­wia ze mną seks, po czym wy­cho­dzi na scenę sta­rej hali bok­ser­sko-szkol­nej na Mo­ko­to­wie i umie­ra w prze­cią­gu kwa­dran­sa, tylko po to, by odżyć przed koń­cem wie­czo­ru. 

opowiadanie

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku fantasy, którego autorem jest GreasySmooth.

Docent Uktuglan przystąpił do proszkowania kości wisielca. Po pracowni rozszedł się dźwięk głośnego chrobotania. Na blacie czekały już naszykowane popioły po spaleniu kacerza, korzeń czarnołunu i żabie oczy. Mikstura w alembiku bulgotała powoli, wypuszczając obłoki zgniłozielonej pary.

«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 » »»
Nowa Fantastyka