Witamy na nowej stronie

Redakcja NF | 25.03.2014, g. 16:45

Jeśli masz konto w naszym serwisie, ale nie logowałeś się jeszcze na nowej stronie, kliknij na "zapomniałeś hasła?" w panelu logowania i je zresetuj. Jeśli konta nie masz, zachęcamy do jego założenia, co pozwoli Ci zamieszczać oraz komentować opowiadania i publicystykę.

Informacje

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest silver_advent.

Ja­jo­dziej Piór­kow­ski spoj­rzał na ekran ma­leń­kie­go, elek­tro­nicz­ne­go ze­gar­ka. Zbli­żał się czas roz­po­czę­cia akcji. Włą­czył la­tar­kę czo­ło­wą i za­ci­snął palce na nożu tak­tycz­nym marki Dy­na­mi­te Magic. Po raz ostat­ni skon­tro­lo­wał wszyst­kie punk­ty za­zna­czo­ne po we­wnętrz­nej stro­nie sko­rup­ki jajka, w które miał za­miar ude­rzyć.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest Golodh.

– Słu­chaj­cie, jest spra­wa. – Głos ka­pi­ta­na Pe­re­za się za­ła­my­wał. – Od­bie­ra­my sy­gnał z czar­nej dziu­ry.

– Coś na dysku akre­cyj­nym? – spy­tał Mar­kus mi­mo­cho­dem. Uło­żył ręce w gardę, szy­ku­jąc się do bi­ja­ty­ki z po­rucz­ni­kiem Kłycz­ko.

– Nie. Li­te­ral­nie zza ho­ry­zon­tu zda­rzeń. Na wszyst­kich czę­sto­tli­wo­ściach.

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest śniąca.

I w pewnej chwili samego Szatana histeryczny słychać śmiech, ledwie kilka kroków ode mnie. Przypadam do ziemi, za osłonę obierając truchło dorodnego siwka. I spostrzegam hegemona, jego samotną postać, kręcącą się po pobojowisku. W oczach obłęd, w jednej dłoni miecz, w drugiej topór. I ten krzyk, co kilka chwil: „Zniknęła ludzkość, nie ma już nic!”

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Szatansky07.

Powtarzałeś, że będziesz zawsze przy mnie. Że króla lodowej góry nie można skrzywdzić, że cała nasza rodzina jest chroniona przez magię gargulców. A jednak…

Wojna nie przebiegała pomyślnie, ale prosiłam go, by nie jechał, by wysłał swoich generałów i został. Powiedział, że musi to zrobić. Nie mógł zostawić swojego królestwa. A mógł zostawić mnie…

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Krokus.

Dick prze­wró­cił de­nat­kę na plecy i za­czął prze­szu­ki­wać. W mię­dzy­cza­sie wró­cił lokaj, sta­nął tuż przed drzwia­mi i pa­trzył An­gli­ko­wi na ręce.

Wszy­scy zmarsz­czy­li brwi, gdy Dick wy­cią­gnął z we­wnętrz­nej kie­sze­ni ża­kie­tu zmię­ty ka­wa­łek pa­pie­ru. Wy­glą­dał jak dowód oso­bi­sty albo le­gi­ty­ma­cja. An­glik przy­glą­dał mu się chwi­lę, po czym wzru­szył ra­mio­na­mi i podał Fran­zo­wi.

– To le­gi­ty­ma­cja Ah­ne­ner­be – po­wie­dział. – Or­ga­ni­za­cji ba­daw­czej. Spo­dzie­wa­li­śmy się tego.

– Kry­li­ście nas przed jakąś uczo­ną? – Dick zmru­żył oczy i przy­glą­dał się z nie­do­wie­rza­niem lo­ka­jo­wi.

– Kry­li­śmy panów przed na­zist­ką. Ah­ne­ner­be to wła­ści­wie SS.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku horror, którego autorem jest belhaj.

Sięgnąłem po walizkę, w której trzymałem jeden ze swoich skarbów: maszynę do pisania wyprodukowaną przez znaną wytwórnię broni Remington. Na wolnym rynku kosztowała krocie, lecz mnie ofiarował ją jeden z moich czytelników, posiadający chyba największą plantację bawełny w Luizjanie, Patrick Smather. W strugach deszczu tak bardzo przypadła mu do gustu, że napisał do mnie list, w którym prosił o spotkanie. Kiedy przybył do Bostonu, podarował mi maszynę, a potem odbyliśmy kilkudniowy rajd po bostońskich lokalach. Smather okazał się również wielbicielem opium, alkoholu i kobiet.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest drakaina.

Obudzona przez wiatr, jako pierwsze czuje dźwięki. Obudzona przez wiatr. Tak się w każdym razie wydaje, tym przecież jest dźwięk za oknem. Tak podpowiada pamięć.

Jasny prostokąt obramowany bielą powoli wynurza się z szarości. Okno jest takie samo za każdym razem, za każdym przebudzeniem. Tylko dźwięki się zmieniają, a potem to, co po drugiej stronie. Wyśniony krajobraz.

opowiadanie

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Alicella.

Muzyka ucichła, gdy Aurelia znalazła się przy boku władcy. Stary kapłan odziany w błękitną szatę rozpoczął modlitwę do bogini Jamre – opiekunki domowego ogniska. Głos miał zaskakująco mocny, słowa niosły się po całej świątyni. Aurelia nie słuchała, miała wrażenie, że jej umysł opuścił ciało i jedynie obserwuje tę scenę z boku. Powtórzyła przysięgę i pozwoliła ukłuć się w palec, żeby do kielicha spłynęła kropla krwi.

opowiadanie
fantasy

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest None.

– Pul­sar… – po­wie­dział w końcu. – Chyba wi­dzia­łem waszą stro­nę. Plot­ki i pop-na­uka wy­mie­sza­ne z teo­ria­mi spi­sko­wy­mi i papką dla mas, kiedy te aku­rat chcą się po­czuć do­kształ­co­ne nie an­ga­żu­jąc przy tym mózgu. Zga­dza się?

– Mniej wię­cej. – Dzien­ni­karz wzru­szył ra­mio­na­mi z obo­jęt­nym wy­ra­zem twa­rzy.

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Realuc.

Z le­śnej dzi­czy od­gło­sy prze­róż­ne do­bie­ga­ły. To pta­ków świer­got, to biesa ryk, to wilka wycie, to ba­gien­ni­ka chlu­po­ta­nie, to drzew pie­śni, to po­łu­dnic wo­ła­nie.

Wiatr na sile przy­brał, dmuch­nął w stro­nę do­mo­stwa. Zbu­twia­łe li­ście prze­kro­czy­ły próg, wdzie­ra­jąc się do chaty bez za­pro­sze­nia. Sze­lest wy­peł­nił całą izbę.

Pusz­cza śpie­wa­ła. Pusz­cza wzy­wa­ła. Pusz­cza cze­ka­ła.

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku science-fiction, którego autorem jest michalovic.

Przeszedłem przez Bramę jako ostatni z naszej ekspedycji, a wypadłem z niej – jak się później dowiedziałem – na brzegu Pacyfiku. Miałem szczęście. Wielu przede mną go nie miało. Zdezorientowany, długo szukałem żywej duszy, póki nie przybył komitet powitalny. Ledwie ich poznałem i to nie dlatego, że od lejącego się z nieba żaru byłem bliski udaru.

szort
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Zanais.

Kiedy mi­nę­li wrota, skrzy­pią­ce skrzy­dła za­trza­snę­ły się same i Ewa sta­nę­ła gwał­tow­nie. Słoń­ce znik­nę­ło, za­stą­pio­ne noc­nym nie­bem peł­nym gwiazd – zu­peł­nie jakby ktoś zmie­nił slajd w pro­jek­to­rze. Pło­mie­nie z ga­zo­wych lamp da­rem­no pró­bo­wa­ły oświe­tlić ob­skur­ne ulice, a Mar­cin… znów miał wy­gląd sied­mio­lat­ka. Zgar­bio­ne­go, otu­ma­nio­ne­go sied­mio­lat­ka, któ­re­mu bez prze­rwy wy­cie­ra­ła ska­pu­ją­cą ślinę.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Gekikara.

Draż­nią­cy za­pach dymu nad­le­ciał z po­łu­dnia, od stro­ny gór. To nie był zwy­kły pożar, dźwię­czą­cy pła­czem le­śnych bóstw, ani woń ogni­ska, w któ­rej dało się do­sły­szeć gwar prze­chwa­la­ją­cych się nie­biań­skich kami. Ten za­pach niósł szep­ty złak­nio­nych krwi tengu o dłu­gich no­sach i gniew­nych oczach.

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest silver_advent.

Wczoraj przywieźli nowego zwierzaka. Pan Godson wyjął go z klatki, pokazał mi i powiedział, że to jest kruk. Bardzo ładny, tylko trochę przestraszony. Jeszcze się nie przyzwyczaił. My mamy tutaj dużo ptaków, ale głównie papugi. Oprócz tego żyją u nas inne zwierzęta, na przykład ośmiornice, małe świnki i szczury.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest Radek.

– Pan Adolf ład­nie ry­so­wał – rzu­ci­ła Ta­ma­ra nie­win­nie. – Bar­dzo mu to po­ma­ga­ło w pracy.

– A bez nie­miec­kie­go ste­row­ca taka wiel­ka Rosja nie po­ra­dzi­ła­by sobie sama, mamo?

Antoś wdał się w ojca tym, że cier­piał na cią­głą i chorą fa­scy­na­cję Niem­ca­mi i jakąś po­gar­dę dla na­ro­dów sło­wiań­skich.

opowiadanie
science-fiction
«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 » »»
Nowa Fantastyka