Witamy na nowej stronie

Redakcja NF | 25.03.2014, g. 16:45

Jeśli masz konto w naszym serwisie, ale nie logowałeś się jeszcze na nowej stronie, kliknij na "zapomniałeś hasła?" w panelu logowania i je zresetuj. Jeśli konta nie masz, zachęcamy do jego założenia, co pozwoli Ci zamieszczać oraz komentować opowiadania i publicystykę.

Informacje

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest Krokus.

Gdy miałem sześć lat, w ogródku zobaczyłem smoka. Przypominał przerośniętego Tabalugę, o aparycji Imperatora z Gwiezdnych Wojen.

Ojciec klął, mama wrzeszczała. Pociągnęła mnie do domu jedną ręką, drugą wybierając numer na telefonie.

– W naszym ogródku jest smok! – krzyczała do smartfona.

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku fantasy, którego autorem jest mortecius.

Mój młod­szy brat, wstręt­ny gów­niarz, wpadł do chaty, jakby go­ni­ła go horda kra­sno­lu­dów. Gdyby po­bie­gał tak kilka dni, to wy­tarł­by wszyst­kie bro­daw­ki na łyd­kach w od­cie­niu zgni­łej zie­le­ni. Wiele go­bli­nek pła­ci­ło kro­cie za taką ku­ra­cję, by upodob­nić się nieco do gład­kich el­fich mo­de­lek, któ­rych jaw­nie nie­na­wi­dzi­ły i skry­cie po­dzi­wia­ły.

szort
fantasy

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest ManeTekelFares.

Kapitan Burns stał oparty dłońmi o szybę wieży kontrolnej i obserwował Boeinga 737, podchodzącego do lądowania. Samolot pochylił się na prawe skrzydło, wykonując ciasny zwrot – zbyt gwałtowny, jak na pięćdziesięciotonową maszynę z setką pasażerów na pokładzie.

– Co on do cholery myśli, że ziemniaki przewozi – powiedział.

szort

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest śniąca.

Za­pła­ka­na ko­bie­ta wbie­gła do jed­nej z chat. Chwi­lę póź­niej gwał­tow­nie pchnię­te drzwi pra­wie wy­pa­dły z za­wia­sów. Ol­brzym, to­cząc wkoło wście­kłym spoj­rze­niem prze­krwio­nych oczu, wpadł do izby. Lekko za­krzy­wio­ne rogi za­plą­ta­ły się w wi­szą­ce u po­wa­ły pęki ziół. Przez wio­skę po­niósł się roz­dzie­ra­ją­cy krzyk.

37
kom

JolkaK - Sen

Duch Biblioteki | 26.10.22, g. 12:53 | kom. JolkaK

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest JolkaK.

Sen obudził się, czując na sobie niepokojące ciepło dnia. Rozejrzał się, ale nikogo nie było w pobliżu. Nikt nie spał, nawet nie drzemał i sen nikomu nie był potrzebny, więc zaczął układać się z powrotem, ale wtedy spłynął na niego niepokój. Sny nie budzą się bez powodu. 

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest TYRANOTYTAN 3000.

Turyści przyjeżdżali do Shire odetchnąć od gwaru miast, szumu samochodów, pośpiechu. Zaszyj się w Shire głosiło hasło regionu. Odwiedź Shire, w którym niewielcy hobbici prowadzą życie, jak w Trzeciej Erze. Zamieszkaj w ich domku, ucztuj w gospodach, w pakiecie przejażdżki na kucyku.

Hobbici nienawidzili turystów, ale byli dla nich bardzo mili. Turyści przywozili dużo pieniędzy.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest GreasySmooth.

Z sza­re­go rę­ka­wa wy­su­nę­ła się kończyna z jednym, dłu­gim pa­zu­rem. Wiedźma do­tknę­ła brody Czer­wo­ne­go Kap­tur­ka, pod­no­sząc głowę dziew­czy­ny i jed­no­cze­śnie za­da­jąc jej ból. Spoj­rza­ła jej w oczy tak, że ko­bie­ta czuła się ob­na­żo­na bar­dziej, niż gdyby ją ro­ze­bra­no.

– Czego po­żą­dasz, moje dziec­ko, ponad wszyst­ko inne na świe­cie?

opowiadanie
fantasy

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest drakaina.

Ba jest jak sokół – szy­bu­je wy­so­ko, po­tra­fi sku­pić wzrok na naj­drob­niej­szym szcze­gó­le, lecz umyka jej szer­sza per­spek­ty­wa. Kiedy do­brze przy­go­to­wa­ną na dal­sze życie zło­żo­no mnie w bo­ga­to wy­po­sa­żo­nym gro­bow­cu pod Alek­san­drią, nie­mal­że z ra­do­ścią uda­łam się w pierw­szy lot.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku horror, którego autorem jest NaN.

– „Ta, która połyka grzeszników” – wyrecytował wpatrując się w inskrypcję nad drugim kamiennym łukiem. Odwrócił się do mnie z przepraszającym uśmiechem – w zasadzie, to nie muszę tego odcyfrowywać, klasyczny tekst, klasyczny… – szepnął. – Nie odpowiedziałem mu, zacisnąłem tylko mocniej rękę na trzymanym w kieszeni przedmiocie.

opowiadanie
horror

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest NaN.

Oto jest spory kawał prawdziwej mumii egipskiej! O leczniczych własnościach owych mumii z pewnością nie muszę cię przekonywać. Rozpisywali się o nich wielcy uczeni już od starożytności, że wspomnę o Pliniuszu Starszym, sławetnym farmakologu greckim Pedaniusie, a z uczonych chrześcijańskich – o Gerardzie z Cremony, który wywarem uczynionym z tych egipskich straszydeł leczył z powodzeniem najcięższe rany krzyżowców.

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest krar85.

Zatrwożone zwierzęce ślepia pytająco wpatrywały się w przybysza, kiedy ten wydobył spod płaszcza pejcz, który przypominał tuzin spiętych ze sobą ogonami, żywych szczurów.

– To moja ulubiona, magiczna zabawka. Cud z południa. Kiedy lekko musnąć nim skórę, czuć tylko delikatne łapki i pyszczki badające ofiarę – szeptał Jenis, przystawiając sobie osobliwy pejcz do przedramienia. – Ale kiedy wziąć nim zamach…

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Monique.M.

Czy stop­nie za­wsze tak skrzy­pia­ły? Za­sta­na­wia­łem się, scho­dząc jak naj­ostroż­niej. By­li­śmy w po­ło­wie scho­dów, kiedy Iza­bell ści­snę­ła mocno mą dłoń, wzdy­cha­jąc. Na dole, w bla­sku księ­ży­ca, mi­gnę­ła jakaś po­stać. Przy­mkną­łem oczy, pró­bu­jąc uspo­ko­ić tłu­ką­ce się w pier­si serce. Z za­wa­ha­niem zro­bi­łem ko­lej­ny krok i ko­lej­ny, zmu­sza­jąc się do pój­ścia śla­da­mi zjawy. Wie­dzia­łem, gdzie zmie­rza­ła – do mu­zeum. 

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku horror, którego autorem jest emlisien.

Jesz­cze na scho­dach usły­szał, że ktoś jest w domu. Prze­szedł po­wo­li przez ko­ry­tarz i do­strzegł mokre ślady drob­nych stóp. Pro­wa­dzi­ły do sa­lo­nu. Dal­szą drogę zna­czył ban­daż wi­ją­cy się po pod­ło­dze ni­czym wąż.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Zanais.

Sze­lest ban­da­ży umilkł i mistrz ce­re­mo­nii, Jean Bar­bet, roz­ło­żył sze­ro­ko ręce.

– Panie i pa­no­wie! Za chwi­lę egip­ska księż­nicz­ka Mer-Se­het, która prze­le­ża­ła ty­sią­ce lat pod pia­ska­mi Egip­tu, znów ujrzy świa­tło dnia. A ra­czej wie­czo­ru – dodał żar­to­bli­wie, wy­wo­łu­jąc śmiech pu­blicz­no­ści, za­pra­wio­nej już ser­wo­wa­nym ob­fi­cie al­ko­ho­lem.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Ślimak Zagłady.

Mimo to Bernard na drugi dzień wyprawił się po lekarza, ale wrócił sam i nader roztrzęsiony. Długo uspokajany przez przyjaciela, zdołał wreszcie wyjawić, że natknął się w poczekalni na zażywnego mężczyznę od stóp do głów owiniętego bandażami, który oznajmił mu z silnym rosyjskim akcentem, że świetnie wiedzą, kogo historyk ośmiela się ukrywać, i niedługo przybędą celem odbioru.

«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 » »»
Nowa Fantastyka