Witamy na nowej stronie

Redakcja NF | 25.03.2014, g. 16:45

Jeśli masz konto w naszym serwisie, ale nie logowałeś się jeszcze na nowej stronie, kliknij na "zapomniałeś hasła?" w panelu logowania i je zresetuj. Jeśli konta nie masz, zachęcamy do jego założenia, co pozwoli Ci zamieszczać oraz komentować opowiadania i publicystykę.

Informacje

Ekipa filmu "Bar­ten­der" po­dzie­li­ła się z nami nowym te­ase­rem. Tym razem przyj­rzy­my się ty­tu­ło­we­mu bo­ha­te­ro­wi i jego al­che­micz­ne­mu hobby. Reklamówkę znaj­dzie­cie w roz­wi­nię­ciu niusa.

"Bar­ten­der" to krót­ko­me­tra­żo­wy pol­ski film scien­ce-fic­tion, któ­re­go pa­tro­nem me­dial­nym jest Nowa Fan­ta­sty­ka. Je­de­na­sto­mi­nu­to­wa pro­duk­cja opo­wia­da o Ja­co­bie – czło­wie­ku, który stra­cił wszyst­ko i staje w ob­li­czu śmier­ci. Pomóc może mu wła­śnie oto­czo­ny aurą ta­jem­ni­cy Bar­ten­der.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest Kora.

Kie­dyś są­dzi­łam, że każdy ma ma­rze­nia. Jako mała dziew­czyn­ka uwa­ża­łam to za coś ab­so­lut­nie oczy­wi­ste­go. Szyb­ko jed­nak prze­ko­na­łam się, że to nie­praw­da. Nie­ste­ty, stały się one dla ludzi zbyt trud­ne, zbyt wy­ma­ga­ją­ce. Prze­cież wła­śnie dla­te­go tutaj przy­szłam… By spra­wić sobie ja­kieś zwy­czaj­ne ma­rze­nie. Takie, które za­głu­szy moje wła­sne, zbyt nie­moż­li­we do speł­nie­nia.

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku horror, którego autorem jest Zatrakus.

Mówiłem jej: „To Afryka. Podobne sytuacje nie są tu niczym niezwykłym, a on zapuścił się zdecydowanie zbyt daleko… Proszę się nie gorączkować… Nawet ja, zresztą, nikt nie ma szans znaleźć miejsca, gdzie trafiły do rzeki. Pani też nie”.

Ale ona nie słuchała.

Wariatka.

Tak pa­trzę w za­kład­kę Użyt­kow­ni­cy i widzę, że jest wśród nas sporo war­sza­wia­ków miesz­kań­ców War­sza­wy. Macie dziś wolny wie­czór? Jeśli tak, to o 18:00 w Klu­bo­ka­wiar­ni Gra­wi­ta­cja (ul. Bro­war­na 6) bę­dzie oka­zja po­roz­ma­wiać z au­to­ra­mi no­wych ksią­żek wy­daw­nic­twa Po­wer­graph.

Z fa­na­mi fan­ta­sty­ki spo­tka­ją się Wit Szo­stak ("Sto dni bez słoń­ca"), Mi­chał Pro­ta­siuk ("Ad in­fi­ni­tum"), a także Łu­kasz Or­bi­tow­ski i Ja­ro­sław Urba­niuk, au­to­rzy e-bo­oka "Pies i kle­cha. Żer­twa i inne hi­sto­rie".

Wy­daw­nic­two Mag czeka na pre­mie­rę nowej stro­ny in­ter­ne­to­wej, w mię­dzy­cza­sie pro­po­nu­je nam natomiast książ­kę. 11 kwiet­nia do sprze­da­ży tra­fi­ła "Cicha wojna" au­tor­stwa Paula J. Auley'a, bry­tyj­skie­go pi­sa­rza zna­ne­go głów­nie z po­wie­ści hard sf.

"Cicha wojna" to pierw­szy tom cyklu o tym samym ty­tu­le. Jego akcja toczy się nie tylko na spu­sto­szo­nej przez zmia­ny kli­ma­tycz­ne XXIII-wiecz­nej Ziemi, rzą­dzo­nej przez po­tęż­ne rody, za­wład­nię­te rzą­dzą po­wro­tu do przed­in­du­strial­ne­go raju, ale rów­nież w ko­lo­niach na księ­ży­cach Jo­wi­sza i Sa­tur­na, któ­rych po­pu­la­cja coraz śmie­lej ko­rzy­sta z do­bro­dziejstw in­ży­nie­rii ge­ne­tycz­nej. Mię­dzy obie­ma od­no­ga­mi ludz­ko­ści na­ra­sta kon­flikt, który w każ­dej chwi­li może prze­mie­nić się w wojnę. Ja z na­tu­ry je­stem pa­cy­fi­stą, ale książ­kę chęt­nie bym prze­czy­tał.

 

powieść
science-fiction

60-te uro­dzi­ny ob­cho­dzi dziś Bruce Ster­ling, jeden z ojców cy­ber­pun­ku, autor opu­bli­ko­wa­ne­go w an­to­lo­gii "Mir­ror­sha­des" cy­ber­pun­ko­we­go ma­ni­fe­stu.

Choć w Pol­sce sły­nie przede wszyst­kim z na­pi­sa­nej wspól­nie z Wil­lia­mem Gib­so­nem "Ma­szy­ny Róż­ni­co­wej", już w 1985 roku miał szan­sę do­stać na­gro­dę Hugo za po­wieść "Schi­sma­trix". Pech chciał, że ry­wa­li­zo­wał m.in. z "Grą En­de­ra", która osta­tecz­nie zdo­by­ła wy­róż­nie­nie.

Tak czy siak, z jego prozą warto się za­po­znać. A jeśli już książki Sterlinga znacie, to może na­pi­sze­cie re­cen­zję?

Radek Rak, czyli znany z naszego portalu Aj­wen­hoł, do­cze­kał się książkowego de­biu­tu. 3 kwiet­nia, dzięki wydawnictwu Prószyński i S-ka, premierę miała jego powieść "Ko­cham cię, Li­lith". Ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my Rad­ko­wi, a wszyst­kich was za­chę­ca­my do lek­tu­ry.

"Ko­cham cię, Li­lith" opowiada o po­szu­ki­wa­niu mi­ło­ści i speł­nie­nia, li­te­ra­tu­rze i życiu, któ­rych cza­sem nie można od sie­bie od­dzie­lić.

Do sa­na­to­rium w Be­ski­dzie Ni­skim przy­jeż­dża młody ku­ra­cjusz Ro­bert. Chce od­po­cząć i pod­re­pe­ro­wać zdro­wie. Ale czy to się uda, jeśli nie­mal cały czas dzie­li mię­dzy spo­tka­nia z pięk­ną i de­mo­nicz­ną ma­lar­ką Iwoną oraz in­try­gu­ją­cą le­kar­ką Mał­go­rza­tą? Po nocy, którą Ro­bert i Iwona spę­dza­ją razem, ma­lar­ka znika, a nikt w sa­na­to­rium nie pa­mię­ta ta­kiej ku­ra­cjusz­ki. Czy wszyst­ko się tylko Ro­ber­to­wi wy­da­je? Czy wszyst­ko jest tylko po­wie­ścią?

 

Sy­tu­acja na wscho­dzie nadal na­pię­ta, ale i tak z przy­jem­no­ścią przy­po­mi­na­my rocz­ni­cę uro­dzin Bo­ry­sa Stru­gac­kie­go. Młod­szy ze słyn­nych braci koń­czył­by dzi­siaj 81 lat, gdyby nie śmierć w 2012 roku.

Jak uczcić tę oka­zję? Oczy­wi­ście or­ga­ni­zu­jąc "Pik­nik na skra­ju drogi". Nie wkła­daj­cie tylko żad­nych "Żuków w mro­wi­sko".

Można też dodać do na­szej bazy któ­rąś z ksią­żek mi­strza so­cjo­lo­gicz­nej scien­ce-fi­ci­ton, albo na­pi­sać re­cen­zję. Nie wiem jak autor, ale re­dak­cja na pewno się ucie­szy. :-)

16
kom

Nowy konkurs: Bizarro

brajt | 12.04.14, g. 03:12 | kom. dj Jajko

Bi­zar­ro nie liczy się z tra­dy­cja­mi i świę­to­ścia­mi, nie uzna­je tabu, nie przej­mu­je się cen­zu­rą czy do­brym sma­kiem. Po­ka­zu­je środ­ko­wy palec nor­mom i kon­we­nan­som, po czym robi swoje.

Za­pra­sza­my do udzia­łu w kon­kur­sie na opo­wia­da­nie o te­ma­ty­ce bi­zar­ro. Do wygrania podpisane egzemplarze nowej książeczki Ka­ro­la Mitki "Śmie­cio­wi­sko". Termin zgłaszania tekstów: 15.05.2014. Szczegółowe zasady konkursu znajdziesz w linku.

Na­kła­dem wy­daw­nic­twa Hor­ror Ma­sa­kra uka­za­ła się nie­daw­no no­we­la na­sze­go por­ta­lo­we­go ko­le­gi, Ka­ro­la Mitki. Was za­chę­ca­my do jej przeczytania, a Fa­so­let­tie­mu ży­czy­my ko­lej­nych wy­da­nych ksia­żek.

Bo­ha­te­r "Śmie­cio­wi­ska", Ziu­tek, to ty­po­wy na­sto­la­tek – prysz­cza­ty, uza­leż­nio­ny od ma­stur­ba­cji per­wers, lu­bu­ją­cy się w oglą­da­niu zwy­rod­nia­łych por­no­li. Pew­ne­go dnia traci zdo­by­ty z tru­dem skarb, bez któ­re­go już nigdy nie bę­dzie mógł za­znać roz­ko­szy or­ga­zmu. By go od­zy­skać, wy­ru­sza w pełną nie­bez­pie­czeństw po­dróż do in­ne­go wy­mia­ru. Po­dróż, w trak­cie któ­rej zro­zu­mie, że nawet uciecz­ka do od­mien­nej rze­czy­wi­sto­ści nie uchro­ni go przed od­po­wie­dzial­no­ścią za swoje czyny.

 

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest joseheim.

Szybko zorientowałem się, że ktoś za mną idzie. Nie jestem przecież głuchy: szybkie kroki, stłumione przekleństwo wywołane potknięciem się o nierówność na chodniku, metaliczny brzęk… Niech to, a byłem zaledwie kilka bram od domu!

Odczekałem chwilę. Gdy oceniłem, że napastnik jest już tylko dwa kroki za mną, odwróciłem się, stając w pozycji.

25
kom

Dzięki, fajnie było :-)

brajt | 09.04.14, g. 06:01 | kom. JeRzy

Ja tylko na­pi­szę krót­ko, że wzywa mnie życie, więc okres mojej ca­ło­do­bo­wej pracy nad tym ser­wi­sem do­bie­ga końca. Od dzi­siaj wszyst­kie spra­wy zwią­za­ne z po­praw­ka­mi czy też ak­tu­al­ny­mi bądź pla­no­wa­ny­mi funk­cja­mi zgła­szaj­cie djowi, po­przez wia­do­mość pry­wat­ną, w hy­de­par­ku lub na adres djjajko@fantastyka.pl. Listę rze­czy, które w miarę moż­li­wo­ści będę w wol­nym cza­sie ogar­niał, znaj­dzie­cie w roz­wi­nię­ciu niusa.

Dobre wieści z Fa­bry­ki Słów – 11 kwiet­nia pre­mie­rę bę­dzie miała nowa książ­ka Mai Lidii Kos­sa­kow­skiej, zatytułowana "Ta­ke­shi. Cień Śmier­ci".

Tym razem Maja za­bie­ra nas w po­dróż do Ja­po­nii, w czasy gdy naj­waż­niej­szą ze sztuk była sztu­ka walki, a sa­mot­na wę­drów­ka go­ściń­cem i krót­ki wypad do karcz­my w se­kun­dę mogły od­wró­cić po­rzą­dek świa­ta. Ty­tu­ło­we­go bo­ha­te­ra czeka walka o życie ze wście­kłą jak wul­kan, psy­cho­pa­tycz­ną Ma­ri­ko. Co ją tak ze­źli­ło? Tego do­wie­my się pew­nie z kart po­wie­ści.

 

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest PsychoFish.

Tak, Susi miał dar do wieczornych opowieści. Szczególnie wodzowi podobała się ta historia. Jego synowi, który stał za plecionym tronem z podarowaną przez białego ojca parasolką, także. Musiał tak stać nawet po zachodzie słońca. Wódz mawiał, że jej cień daje mu skrawki niezwykłej mądrości przybysza. Tak sobie życzył mwata Czitambo, więc tak czyniono.

59
kom

Nowy konkurs: CW,CTP

brajt | 07.04.14, g. 17:12 | kom. beryl

Wyobraźcie sobie, że dochodzi do spotkania dwóch obcych cywilizacji/kultur. Wasz bohater dostaje od przedstawicieli drugiej strony jedną, jedyną wiadomość: CW,CTP.

Zapraszamy do udziału w konkursie na drabbla, w którym przyjdzie się zmierzyć z nie lada zagadką. Termin zgłaszania tekstów: 10.04.2014. Szczegółowe zasady konkursu znajdziesz w linku.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest rinos.

– Pana Misia znacie wszyscy z widzenia! Kiedy go spotykacie nad rzeką zawsze was pozdrawia! Nigdy nikogo nie zranił, mimo, że jest potężny i tłusty prawie jak ja!

Bobry przez chwilę wznosiły okrzyki na cześć tłustości, oraz chodzącej z nią w parze mądrości i łagodności. Zadowolony Pan Bóbr wyszczerzył się do swoich pociotków.

"Zło­dziej­ska Magia" to pierw­szy tom no­we­go cyklu fan­ta­sy au­tor­stwa Trudi Ca­na­van. Pol­skie tłu­ma­cze­nie po­ja­wi się w księ­gar­niach 15 maja, dzię­ki wy­daw­nic­twu Ga­le­ria Książ­ki.

Tyen, stu­dent ar­che­olo­gii, żyje w świe­cie, w któ­rym magia na­pę­dza re­wo­lu­cję prze­my­sło­wą. W jego ręce tra­fia sta­ro­żyt­na ksie­ga Vella. Daw­niej była ona młodą cza­ro­dziej­ką, którą jed­nak po­tęż­ny mag prze­mie­nił w na­rzę­dzie do gro­ma­dze­nia ta­jem­nej wie­dzy.

Z kolei Riel­le, wy­cho­wa­nej w kra­inie rzą­dzo­nej przez ka­pła­nów, na­uczo­no od dziec­ka, że po­słu­gi­wa­nie się magią ozna­cza okra­da­nie anio­łów. Dziew­czy­na prze­ja­wia ta­lent do tej za­ka­za­nej sztu­ki. Czy jed­nak od­wa­ży się go roz­wi­jać?

Tego do­wie­my się oczy­wi­ście z kart "Zło­dziej­skiej magii", któ­rej Nowa Fan­ta­sty­ka jest pa­tro­nem me­dial­nym.

 

powieść
fantasy

Interesuje nas tym razem cały kontynent, od Egiptu Faraonów po murzyńskie slumsy RPA. Przemierzymy pustynie, stepy i sawanny, by trafić w samo serce dżungli, a kto wie, może odnajdziemy słynne kopalnie króla Salomona?

Zapraszamy do konkursu na opowiadanie bądź szorta w klimatach afrykańskich. Termin zgłaszania tekstów: 22.04.2014. Szczegółowe zasady konkursu znajdziesz w linku.

„Nowa Fan­ta­sty­ka” obej­mu­je pa­tro­na­tem me­dial­nym pro­duk­cję fil­mo­wą „BAR­TEN­DER”. Trzy­ma­my kciu­ki, może to bę­dzie pierw­sza pol­ska pro­duk­cja fan­ta­stycz­na, która do­cze­ka się szczę­śli­we­go za­koń­cze­nia!

Etiu­da przed­sta­wia epi­zod z życia Ja­co­ba – czło­wie­ka, który stra­cił wszyst­ko i wkro­czył na drogę od­ku­pie­nia przez ze­mstę. Znaj­du­jąc się w sy­tu­acji bez wyj­ścia, śmier­tel­nie ranny, Jacob udaje się do kogoś, o kim wiele sły­szał. Na uli­cach lu­dzie na­zy­wa­ją go ze stra­chem w gło­sie „Bar­ten­der”.

«« « 1 2 » »»
Nowa Fantastyka
Patronujemy