Witamy na nowej stronie

Redakcja NF | 25.03.2014, g. 16:45

Jeśli masz konto w naszym serwisie, ale nie logowałeś się jeszcze na nowej stronie, kliknij na "zapomniałeś hasła?" w panelu logowania i je zresetuj. Jeśli konta nie masz, zachęcamy do jego założenia, co pozwoli Ci zamieszczać oraz komentować opowiadania i publicystykę.

Informacje

Pierwsze kilka (mówią o czterech albo nawet sześciu) odcinków piątego sezonu Gry o Tron ponoć wyciekło do sieci i można je znaleźć na torrentach. Mówię ponoć, bo z czystej ciekawości sprawdziłem parę stron i jakoś ich nie znalazłem :) Po co o tym wspominam? Ano po to, żeby ludzie, którzy nie czytali książek uważali na to, co czytają w sieci, ponieważ przewiduję zmasowany atak spoilerów na Internet w najbliższym czasie.

 

 

 

Ekipa filmu "Bar­ten­der" po­dzie­li­ła się z nami nowym te­ase­rem. Tym razem przyj­rzy­my się ty­tu­ło­we­mu bo­ha­te­ro­wi i jego al­che­micz­ne­mu hobby. Re­kla­mów­kę znaj­dzie­cie w roz­wi­nię­ciu niusa.

"Bar­ten­der" to krót­ko­me­tra­żo­wy pol­ski film scien­ce-fic­tion, któ­re­go pa­tro­nem me­dial­nym jest Nowa Fan­ta­sty­ka. Je­de­na­sto­mi­nu­to­wa pro­duk­cja opo­wia­da o Ja­co­bie – czło­wie­ku, który stra­cił wszyst­ko i staje w ob­li­czu śmier­ci. Pomóc może mu wła­śnie oto­czo­ny aurą ta­jem­ni­cy Bar­ten­der.

„Nowa Fan­ta­sty­ka” obej­mu­je pa­tro­na­tem me­dial­nym pro­duk­cję fil­mo­wą „BAR­TEN­DER”. Trzy­ma­my kciu­ki, może to bę­dzie pierw­sza pol­ska pro­duk­cja fan­ta­stycz­na, która do­cze­ka się szczę­śli­we­go za­koń­cze­nia!

Etiu­da przed­sta­wia epi­zod z życia Ja­co­ba – czło­wie­ka, który stra­cił wszyst­ko i wkro­czył na drogę od­ku­pie­nia przez ze­mstę. Znaj­du­jąc się w sy­tu­acji bez wyj­ścia, śmier­tel­nie ranny, Jacob udaje się do kogoś, o kim wiele sły­szał. Na uli­cach lu­dzie na­zy­wa­ją go ze stra­chem w gło­sie „Bar­ten­der”.

«« « 1 » »»
Nowa Fantastyka