Książka

| KOPIUJ

Czarnoksiężnik z Północy

Piąty to be­st­sel­le­ro­we­go cyklu dla mło­dzie­ży, który pobił „Era­go­na” Pa­oli­nie­go na li­ście be­st­sel­le­rów „New York Ti­me­sa”, epic­ka opo­wieść o ho­no­rze, przy­jaź­ni i wiel­kiej przy­go­dzie.

Od wy­da­rzeń opi­sa­nych w Bi­twie o Skan­dię mi­nę­ło pięć dłu­gich lat. Will, nie­gdyś uczeń Halta, dziś sam jest peł­no­praw­nym zwia­dow­cą. Wraz z dawną to­wa­rzysz­ką Alyss, wy­ru­sza na pół­noc­ne ru­bie­że, by zba­dać nie­po­ko­ją­ce po­gło­ski o ma­ją­cych tam miej­sce, dziw­nych wy­da­rze­niach. Po­zba­wio­ny wspar­cia tych, do któ­rych obec­no­ści przy­wykł, Will stara się do­ciec praw­dy o mi­tycz­nym Czar­no­księż­ni­ku, który ponoć objął we wła­da­nie oko­licz­ne zie­mie. Nawet Halt, choć jego do­świad­cze­nie nie ma sobie rów­nych, nie był w sta­nie przy­go­to­wać swo­je­go ucznia na spo­tka­nie z isto­ta­mi rodem z naj­gor­szych kosz­ma­rów! Za­gu­bio­ny w bez­kre­snych la­sach, ści­ga­ny przez echa i dziw­ne, okry­te mgłą syl­wet­ki, Will za­da­je sobie py­ta­nie – czy magia na­praw­dę ist­nie­je?

Dodał do bazy

Oceny

Nowa Fantastyka