Informacje

09.01.18, g. 20:16

Ilustrowana wersja "Wojny światów" w zapowiedziach Wydawnictwa Vesper!

Wy­daw­nic­two Ve­sper za­po­wie­dzia­ło na swoim pro­fi­lu fa­ce­bo­oko­wym wy­da­nie w marcu Wojny świa­tów H. G. Wel­l­sa z ilu­stra­cja­mi Alvi­ma Corrêa. Po­ni­żej można zo­ba­czyć okład­kę tej pu­bli­ka­cji.

Warto wspo­mnieć, że Alvim Corrêa był bra­zy­lij­skim ar­ty­stą ży­ją­cym w Bruk­se­li i sta­ra­ją­cym się o uzna­nie  w eu­ro­pej­skim śro­do­wi­sku ar­ty­stycz­nym. Jego ilu­stra­cje do “Wojny świa­tów” uka­za­ły się w 1906 roku w ogra­ni­czo­nym na­kła­dzie fran­cu­skim, li­czą­cym za­le­d­wie 500 kopii pod­pi­sa­nych przez Corrêe. H. G. Wells miał oka­zję uj­rzeć prace ar­ty­sty jesz­cze przed ich pu­bli­ka­cją i wy­po­wia­dał się o nich bar­dzo po­zy­tyw­nie uzna­jąc, że: “Alvim Corrêa zro­bił wię­cej dla mojej pracy uży­wa­jąc pędz­la, ani­że­li ja przy po­mo­cy swo­je­go pióra”.

 

Po­ni­żej przy­kła­do­we ilu­stra­cja ar­ty­sty:

Źró­dło: Wy­daw­nic­two Ve­sper, Open Cul­tu­re

Nowa Fantastyka