- Hydepark: [KONKURS/NABÓR] Na krawędzi pojmowania

Hydepark:

konkursy

[KONKURS/NABÓR] Na krawędzi pojmowania

Zasady i terminy w pierwszym komentarzu

 

 

Komentarze

obserwuj

Kon­kurs umiesz­czo­ny na forum grzecz­no­ścio­wo za zgodą ad­mi­ni­stra­cji i mo­de­ra­cji por­ta­lu Fantastyka.pl.

W imie­niu ze­spo­łu Za­po­mnia­nych Snów dzię­ku­ję za go­ścin­ną prze­strzeń :)

 

***

 

Miej­sce na ewen­tu­al­ne więk­sze ak­tu­ali­za­cje

 

Aktualizacja 2:

 

WAŻNE – dla osób, którym nie udało się zarejestrować na forum

W przypadku osób, które przy próbie zgłoszenia się do ścieżki A próbowały rejestrować się na forum i nie otrzymały linku aktywacyjnego, proszę o kontakt na maila:

na­kra­we­dzi (w tym miej­scu wstaw małp­kę) ad­dons (w tym miej­scu wstaw krop­kę) pl

Rozwiążemy jakoś sytuację, żeby przyjąć zgłoszenie i jednocześnie nie blokować możliwości startu w ścieżce B.

 

Ak­tu­ali­za­cja 1:

 

ZMIA­NA TER­MI­NÓW:

Ścież­ka A (por­ta­lo­wa) po­zo­sta­je bez zmian, do 24 marca 2024.

Ścież­ka B (ma­ilo­wa) zo­sta­je wy­dłu­żo­na do 21 kwiet­nia 2024.

W obu przy­pad­kach do pół­no­cy włącz­nie. Przy­po­mi­nam, ze można star­to­wać za­rów­no w jed­nej, jak i obu ka­te­go­riach, byle tek­sty były różne. W obu nie ma li­mi­tu dol­ne­go.

W związ­ku z po­wyż­szym ter­min ogło­sze­nia wy­ni­ków mogą zo­stać prze­su­nię­te o około mie­siąc (do końca lipca 2024).

 

***

 

Na kra­wę­dzi poj­mo­wa­nia to forma po­śred­nia po­mię­dzy kon­kur­sem a na­bo­rem opo­wia­dań.

UWAGA: motyw prze­wod­ni w tej edy­cji jest inny od ty­tu­łu. Jaki? Patrz punkt 1 zasad :)

 

TŁO KON­KUR­SU

 

Nabór od­by­wa się w ra­mach pro­jek­tu Za­po­mnia­ne Sny (www.zapomnianesny.pl), w ra­mach któ­re­go od ja­kie­goś czasu po­wsta­ją ko­lej­ne an­to­lo­gie fan­ta­stycz­ne – z za­ło­że­nia krót­kich i ogól­no­do­stęp­nych na za­sa­dach cha­ri­ty­wa­re. Można je po­brać dar­mo­wo, ale czy­tel­ni­cy (jak rów­nież au­to­rzy) są za­chę­ca­ni do wspar­cia w za­mian celu cha­ry­ta­tyw­ne­go wska­za­ne­go w danej czę­ści.

 

W ak­tu­al­nej edy­cji za­chę­ca­my do wspar­cia sto­wa­rzy­sze­nia Mu­di­ta, które po­ma­ga ro­dzi­nom osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi, m.in. po­przez od­cią­ża­nie cza­so­we i pomoc psy­cho­lo­gicz­ną i praw­ną.

 

Stro­na sto­wa­rzy­sze­nia: https://stowarzyszeniemudita.pl

Ich FB to: https://www.facebook.com/stowarzyszeniemudita

 

Pro­jekt „Za­po­mnia­ne Sny” NIE jest czę­ścią Mu­di­ty, ale sto­wa­rzy­sze­nie wie o akcji i wy­ra­zi­ło na nią zgodę.

 

Same Za­po­mnia­ne Sny można śle­dzić m.in. na:

FB: https://www.facebook.com/ZapomnianeSny/

Insta: https://www.instagram.com/zapomnianesnypl/

Za­chę­cam do śle­dze­nia :-)

 

ZA­SA­DY:

 

1. Temat prze­wod­ni:

 

Od­kry­cia, wy­na­laz­ki, nie­zwy­kłe zna­le­zi­ska.

 

Mogą to być nowe tech­no­lo­gie, efek­ty pracy sza­lo­nych na­ukow­ców, od­na­le­zio­ne ar­te­fak­ty, stwo­rze­nie nowej for­mu­ły ma­gicz­nej lub al­che­micz­nej, od­kry­cie nie­zna­ne­go lądu lub pla­ne­ty, od­na­le­zie­nie obcej formy życia, itp. Do­pusz­czal­ne jest też nie tylko od­kry­cie/zna­le­zi­sko, ale np. dą­że­nie do niego lub prze­ciw­nie, próba utrzy­ma­nia go w ta­jem­ni­cy. A także np. Próba zro­zu­mie­nia isto­ty ja­kie­goś wcze­śniej opra­co­wa­ne­go „cze­goś”. Jeśli od­kry­cie nie­zwy­kłej wła­ści­wo­ści cze­goś bę­dzie nosić zna­mio­na od­kry­cia, też może zo­stać za­kwa­li­fi­ko­wa­ne. Od­kryć można też np. spi­sek, te­ma­tem po­krew­nym do od­kryć może być próba zro­zu­mie­nia tech­no­lo­gii, zja­wi­ska, czy na­tu­ry ja­kiejś isto­ty. Itp. Itd. Moż­li­wo­ści jest wiele.

 

Jed­no­cze­śnie triki w ro­dza­ju „bo­ha­ter wcho­dzi do baru Od­kry­cie” nie przej­dą (no chyba, że komuś uda się to po­łą­czyć z mo­ty­wem prze­wod­nim). Po­dob­nie nie, nie przej­dą triki typu „obu­dzi­łem się i od­kry­łem, że za­spa­łem”.

 

2. Wa­ru­nek nie­zbęd­ny

Opo­wia­da­nie musi po­sia­dać ele­ment fan­ta­stycz­ny. Nie musi być mocny, choć może.

 

3. Ga­tu­nek:

Do­wol­ny. SF, fan­ta­sy, hor­ror, weird, so­lar­punk, dys­to­pia, po­sta­po, cy­ber­punk, ste­am­punk, bli­ski za­sięg, co­kol­wiek.

 

4. Cha­ri­ty­wa­re:

Po­kon­kur­so­wy ebook bę­dzie do­stęp­ny na za­sa­dach cha­ri­ty­wa­re. Czyli w za­mian za roz­wa­że­nie do­bro­wol­nej do­ta­cji na rzecz wska­za­nej or­ga­ni­za­cji, w tym przy­pad­ku sto­wa­rzy­sze­nia Mu­di­ta. Ile, czy w ogóle, kiedy – to już każdy we wła­snym za­kre­sie roz­strzy­gnie.

 

5. Na­gro­dy:

Nie ma (ani żad­nych in­nych wy­na­gro­dzeń), to ini­cja­ty­wa in­ne­go typu. ALE. Ale pewną ko­rzy­ścią dla au­to­rów może być za­sięg an­to­lo­gii. Po­przed­nie tomy były po­bie­ra­ne w za­leż­no­ści od czę­ści przez 2500-4500 osób (dla zbio­rów opo­wia­dań, ko­mik­sy mniej).

 

6. Inne uwagi:

 

a) Zgła­szać można wy­łącz­nie tek­sty wcze­śniej ni­g­dzie nie­pu­bli­ko­wa­ne.

 

b) Opo­wia­da­nia muszą sta­no­wić nie­za­leż­ną ca­łość (jeśli autor roz­wi­ja ja­kieś uni­wer­sum, tekst może być jego frag­men­tem, ale z za­cho­wa­niem za­sa­dy nie­za­leż­no­ści i tylko pod wa­run­kiem, że autor ma pełne prawa do udzie­la­nia zgody na pu­bli­ka­cję tek­sów osa­dzo­nych w tym świe­cie).

 

c) Nie można zgła­szać fan­fi­ców.

 

7. Czas trwa­nia:

Tek­sty w obu ścież­kach można zgła­szać od 4 marca 2024 (włącz­nie)

Dla ścieżki A: do 24 marca 2024 (do pół­no­cy włącz­nie). Ostroż­nie z wy­sy­ła­niem na ostat­nią chwi­lę, gdyby in­ter­net przy­mu­li­ło ;-)

Dla ścieżki B: do 21 kwietnia 2024 (do północy włącznie, uwagi jak wyżej).

 

 

8. Ter­min wy­ni­ków:

Wstęp­nie pla­nu­je­my do końca czerw­ca lipca 2024 – ale za­strze­ga­my sobie prawo do po­śli­zgów i prze­su­nię­cia tego ter­mi­nu (wszy­scy je­ste­śmy ludź­mi, bar­dzo pro­si­my w razie czego o cier­pli­wość).

W razie czego po­in­for­mu­je­my za­rów­no tutaj (czyli na forum por­ta­lu Fantastyka.pl), jak i na FB Za­po­mnia­nych Snów.

 

9. Spo­so­by zgła­sza­nia tek­stów:

Kon­kurs prze­bie­ga dwoma dro­ga­mi: ścież­ką A i ścież­ką B.

Każdy autor może, choć nie musi, sko­rzy­stać z obu ście­żek, ale w po­je­dyn­czej z nich może za­mie­ścić mak­sy­mal­nie jedno opo­wia­da­nie. Czyli:

 

– jedno w ścież­ce A lub

 

– jedno w ścież­ce B lub

 

– po jed­nym w ścież­ce A i w ścież­ce B.

 

Opo­wia­da­nia muszą być różne, to nie może być „w ścież­ce B tro­chę inna wer­sja tego ze ścież­ki A”.

 

 

a) ZA­SA­DY ŚCIEŻ­KI A:

 

* Tekst w ścież­ce A musi być pu­bli­ko­wa­ny tu, na por­ta­lu Fantastyka.pl, ko­niecz­nie z ta­giem kon­kur­so­wym „Na kra­wę­dzi poj­mo­wa­nia” (przy do­da­wa­niu opo­wia­da­nia, nad polem na zwy­kłe tagi, jest pole tagów kon­kur­so­wych).

 

* Jeśli je­steś tu osobą nową, aby dodać opo­wia­da­nie, załóż konto, przejdź do dzia­łu „Opo­wia­da­nia” i klik­nij link „Na­pisz opo­wia­da­nie” (nad listą tek­stów).

 

* Dłu­gość tek­stów w ścież­ce A: do mak­sy­mal­nie 1000 słów nie li­cząc ty­tu­łu i przed­mo­wy. Dol­ne­go li­mi­tu brak.

 

* W for­mu­la­rzu do­da­wa­nia opo­wia­da­nia znaj­du­je się pole „przed­mo­wa”. Każde uczest­ni­czą­ce w kon­kur­sie opo­wia­da­nie po­win­no mieć tam wkle­jo­ny po­niż­szy tekst:

 

 

Opo­wia­da­nie uczest­ni­czy w kon­kur­sie „Na kra­wę­dzi poj­mo­wa­nia” pro­jek­tu Za­po­mnia­ne Sny: https://www.zapomnianesny.pl

 

Jeśli po­do­ba Ci się ta ini­cja­ty­wa, roz­waż da­ro­wi­znę na sto­wa­rzy­sze­nie Mu­di­ta: https://stowarzyszeniemudita.pl, które po­ma­ga ro­dzi­nom osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi.

 

 

----

I aby unik­nąć wąt­pli­wo­ści: wstaw­ka NIE jest wli­cza­na do li­mi­tu słów :)

----

 

b) ZA­SA­DY ŚCIEŻ­KI B:

 

* Dłu­gość tek­stów w ścież­ce B: do mak­sy­mal­nie 2000 słów nie li­cząc ty­tu­łu, pod­pi­su itp. Dol­ne­go li­mi­tu brak.

 

* Tek­sty na­le­ży nad­sy­łać w for­ma­cie DOC lub ODT na adres e-ma­il:

 

na­kra­we­dzi (w tym miej­scu wstaw małp­kę) ad­dons (w tym miej­scu wstaw krop­kę) pl

 

Wszyst­ko bez pol­skich zna­ków.

 

Wy­bacz­cie formę e-ma­ila, ale nie chciał­bym, żeby spam­bo­ty po­bra­ły, bo potem w skrzyn­ce lą­du­je wszyst­ko ;-)

 

Wy­ma­ga­nia tech­nicz­ne ścież­ki B:

 

– For­mat DOC lub ODT.

– For­ma­to­wa­nie do lewej.

– Czcion­ka arial 12.

– Wcię­cia 1 cm (i nie rób­cie ich ta­bu­la­to­rem…)

– In­ter­li­nia 1,5.

 

 

UWAGA! Jeśli prze­sył­ka do­trze, w ciągu 72 go­dzin otrzy­masz od nas po­twier­dze­nie. Jeśli go nie ma – sprawdź an­ty­spam. Jeśli tam tez nie ma – pró­buj po­now­nie lub skon­tak­tuj się za po­śred­nic­twem wia­do­mo­ści pry­wat­nej na FB lub tu, na por­ta­lu.

 

SPO­SÓB LI­CZE­NIA WY­RA­ZÓW:

Spraw­dza­my w Li­bre­Of­fi­ce.

Dla unik­nię­cia wąt­pli­wo­ści: jeśli komuś z ja­kie­goś po­wo­du pro­gram po­li­czy gwiazd­ki, myśl­ni­ki itp., to spo­koj­nie – nie będę ich uwzględ­niać i w razie czego spraw­dzę, czy bez nich wszyst­ko się zga­dza.

 

A CO JAK JUŻ WY­GRAM?”

Osoby, które za­kwa­li­fi­ku­ją się do an­to­lo­gii otrzy­mu­ją w ciągu dwóch ty­go­dni od wy­ni­ków do­dat­ko­we in­for­ma­cje. W przy­pad­ku ścież­ki B na maila (pro­szę w tym cza­sie o spraw­dza­nie fol­de­ru ze spa­mem na wy­pa­dek, gdyby in­for­ma­cja utknę­ła wła­śnie tam), w przy­pad­ku ścież­ki A na priv w por­ta­lo­wym sys­te­mie wia­do­mo­ści pry­wat­nych).

 

CO POTEM?

Potem ko­rek­ty i inne takie. Zna­czy cier­pli­wość bę­dzie wska­za­na :-)

 

JURY

Ja (wilk-zi­mo­wy), Geist i Yan­tri.

 

ILE TEK­STÓW DO AN­TO­LO­GII?

Ce­lu­je­my w oko­li­ce 20-25, w tym 5-10 ze ścież­ki A, przy czym za­strze­ga­my sobie prawo mo­dy­fi­ka­cji tych za­kre­sów w za­leż­no­ści od oceny zgło­szeń. Oprócz tego ju­ro­rzy być może do­rzu­cą coś od sie­bie, być może też znaj­dzie się coś do­dat­ko­wo poza na­bo­rem.

 

INNE UWAGI:

 

* W miarę moż­li­wo­ści sta­raj­cie się nie sto­so­wać me­ga­aka­pi­tów na 1000 zna­ków. Cza­sa­mi ma to uza­sad­nie­nie, ale czę­sto utrud­nia płyn­ność czy­ta­nia.

 

* Nie­ste­ty tym razem nie je­ste­śmy w sta­nie obie­cać ko­men­ta­rzy po­kon­kur­so­wych dla uczest­ni­ków.

 

* Ty­tu­ło­wa­nie opo­wia­da­nia nazwą kon­kur­su jest bar­dzo złym po­my­słem.

 

* W trak­cie kon­kur­su do­pusz­czal­ne są po­praw­ki li­te­ró­wek, in­ter­punk­cji i tym po­dob­nej ko­sme­ty­ki. Na­to­miast za­bro­nio­ne są po­waż­ne zmia­ny, np. fa­bu­ły. Czyli: po­ście­ra­nie kurzu tak, prze­me­blo­wa­nie nie. Pa­mię­taj­cie, że ju­ro­rzy oce­nia­ją treść za­sta­ną (i żaden z ju­ro­rów nie ma obo­wiąz­ku in­for­mo­wać, że już prze­czy­tał, choć może to zro­bić). Jeśli w trak­cie obrad wyj­dzie, że ju­ro­rzy prze­czy­ta­li inne wer­sje hi­sto­rii, to się mogą wku­rzyć (a co gor­sza, może to być po­wo­dem wy­klu­cze­nia tek­stu).

 

* Co praw­da to nabór opo­wia­dań, ale jeśli ktoś lubi eks­pe­ry­men­to­wać z formą, to jest to do­pusz­czal­ne. Czyli oprócz „kla­sycz­nej” formy można też pró­bo­wać np. z tek­sta­mi w for­mie „li­stów”, pa­mięt­ni­ka itp.

 

Rady dla osób spoza forum uczest­ni­czą­cych w ścież­ce A:

 

* Na por­ta­lu pa­nu­je nie­pi­sa­na za­sa­da, że warto jak­kol­wiek (choć­by krót­ko) od­po­wia­dać na ko­men­ta­rze in­nych osób. Lu­dzie lubią wie­dzieć, że ktoś czyta co sądzą o tek­ście.

 

* Jeśli ko­men­ta­rze są kry­tycz­ne, nie zna­czy to, że jury też bę­dzie kry­tycz­ne (i od­wrot­nie, ko­men­ta­rze ra­do­sne też mogą się minąć z wer­dyk­tem jury). Dla­te­go pro­szę, nie usu­waj­cie tek­stów tylko dla­te­go, że komuś się nie spodo­ba.

 

* Jeśli li­czy­cie na wię­cej ko­men­ta­rzy użyt­kow­ni­ków/kon­ku­ren­tów/in­nych osób, ko­men­tuj­cie też opo­wia­da­nia in­nych au­to­rów. Naj­le­piej me­ry­to­rycz­nie :-)

 

* No i nie za­po­mnij­cie o tagu kon­kur­so­wym :)

 

Inne spra­wy:

 

Q: Mam 1010 słów, co teraz?

A: Za­pra­szam do ścież­ki B.

 

Q: Mam 2010 słów, co teraz?

A: Za­pra­szam do prze­re­da­go­wa­nia tek­stu w taki spo­sób, żeby mie­ścił się w li­mi­cie.

 

Q: Ale po co ścież­ka B?

A: Żeby w an­to­lo­gii było coś ab­so­lut­nie pre­mie­ro­we­go. Poza tym faj­nie przy­cią­gnąć osoby, które mają obawy przed kry­ty­ką. Z dru­giej stro­ny ścież­ka A jest świet­na do od­blo­ko­wa­nia twór­cze­go – warto więc ko­rzy­stać z obu.

 

Q: Czy tekst musi na­wią­zy­wać do celu akcji?

A: Ab­so­lut­nie nie musi. W po­przed­niej edy­cji na­wią­zy­wa­ła zde­cy­do­wa­na mniej­szość.

 

Q: Czy można be­to­wać?

A: Tak. Ale tu proś­ba o do­ko­na­nie uczci­wej sa­mo­oce­ny, czy jeśli w wy­ni­ku be­to­wa­nia do­szło do głęb­szych zmian w tre­ści, to czy były one efek­tem wła­snej pracy na bazie su­ge­stii (wtedy wy­pa­da­ło­by takim oso­bom po­dzię­ko­wać w przed­mo­wie) czy też skala wspól­nej pracy nie za­ha­cza przy­pad­kiem o współ­au­tor­stwo (mówię tu o sy­tu­acjach, gdy ktoś de facto prze­pi­sze spore par­tie tek­stu, nie je­stem prze­ciw­ni­kiem be­to­wa­nia jako ta­kie­go).

 

NA KO­NIEC

 

„Za­po­mnia­ne Sny” do­ce­lo­wo mają tra­fiać do osób bar­dzo róż­nych, co bę­dzie brane pod uwagę przy se­lek­cji tek­stów. Wła­śnie dla­te­go w jury jest osoba spoza por­ta­lu, a cały skład uwzględ­nia osoby róż­nych po­dej­ściach do tek­stów. Druga ważna rzecz – ce­nio­ne są po­my­sły i kli­mat.

 

Post Scrip­tum

 

No i jak za­su­ge­ro­wa­łem wcze­śniej, za­chę­cam do po­lu­bie­nia pro­fi­lu FB Za­po­mnia­nych Snów (na Insta też je­ste­śmy). A także do lek­tu­ry wcze­śniej­szych zbio­rów opo­wia­dań czy na nasze ko­mik­sy :)

 

cool

Pierwsze prawo Starucha - literówki w cudzych tekstach są oczobijące, we własnych - niedostrzegalne.

Zasady konkursu/naboru to jedyna okazja, żeby zobaczyć tekst Wilka o długości większej niż 2000 słow.

A powyższa uszczypliwość jest niczym innym, jak śledzikiem do wątku ;)

Nie zabijamy piesków w opowiadaniach. Nigdy.

Coś mało czasu na pisanie:P

Слава Україні!

<><

Tyś widział śledzika, Kwiatuszku...

*

Gwiazdka. Rzecz jest poza krawędzią pojmowania, może uda mi się coś skrobnąć.

Logika zaprowadzi cię z punktu A do punktu B. Wyobraźnia zaprowadzi cię wszędzie. A.E.

Hmm...

Known some call is air am

Komentarz obserwacyjny, który zawiera w sobie szczyptę rozpaczy (bo niedużo czasu) w sosie z zaciekawienia.

XXI century is a fucking failure!

Hmmm. Interesujące. Odkryłam, że wilk ma dostęp do mojego komputera i pomysłów na konkursy ^^

Gdzie nie ma zasad, tam są kwasy.

Caern <3

Lożanka bezprenumeratowa

Akurat miałem skrobać coś krótkiego <3

Zamknięcie naboru 24 marca? Trzeba pisać szybko i krótko? Marna szansa powodzenia?

 

 

Na krawędzi pojmowania to dobry temat, żeby opisać mój zakład pracy :P

Known some call is air am

Na krawędzi pojmowania to dobry temat, żeby opisać mój zakład pracy :P

“O pracowniku, który odkrył wniosek urlopowy”? ;-)

 

Gdzie nie ma zasad, tam są kwasy.

Temat prawie zmusza do porzucenia prokrastynacji.

Jeśli komuś się wydaje, że mnie tu nie ma, to spieszę powiadomić, że mu się wydaje.

Wilku, czy to challenge? :) 

Known some call is air am

Wilku, limit to słowa, nie znaki, jeśli dobrze doczytałem, natomiast licznik portalowy podaje wyłącznie ten drugi współczynnik, jeśli dobrze kojarzę.

W związku z powyższym, odnośnie ścieżki A, jeśli piszę w Libre, mam się sugerować licznikiem słów w Libre, czy też ręcznie liczyć na koniec tutaj, czy aby portal nie dodał słów?

Pytam, ponieważ wiem, że ze znakami są rozbieżności między programami a portalowym licznikiem, a nie wiem czy takowe występują w przypadku słów.

Realucu, wszystko jest w zasadach: słowa i weryfikacja w Libre :) Jeśli doliczy gwiazdki, to zostanie jury zostanie to odpowiednio skorygowane, bo gwiazdki to nie słowa. Podpowiem tez, że część edytorów dolicza minusy jako słowa, ale to też zweryfikujemy na półpauzy.

 

Ok, myślałem że to dotyczy tylko ścieżki B. Dzięki :)

czy to challenge? :) 

<wali po głowie słownikiem. Oksfordzkim.>

Gdzie nie ma zasad, tam są kwasy.

Auć! Wyzwanie, chodziło o wyzwanie! 

Known some call is air am

Za późno Outta, zostałeś zdissowany.

Nie zabijamy piesków w opowiadaniach. Nigdy.

Jeszcze mie Krokusy biją, geez... ;) 

Known some call is air am

Czy osią może być artefakt, który jest tajemniczy naukowo, ale ma znaczenie przede wszystkim polityczne albo kulturowe?

facebook.com/tadzisiejszamlodziez

To zależy od tego, czy w opowiadaniu znajdzie się motyw przewodni :)

 

Auć! Wyzwanie, chodziło o wyzwanie! 

No.

zostałeś zdissowany.

<tłucze po głowie słownikiem oksfordzkim i poprawia “Epistemologią” profesora J. (ok. 600 stron w każdym tomie)>

 

Gdzie nie ma zasad, tam są kwasy.

o.o

Kto wie? >;

Gdzie nie ma zasad, tam są kwasy.

tłucze po głowie słownikiem oksfordzkim i poprawia “Epistemologią” profesora J. (ok. 600 stron w każdym tomie)

Tarnino, Ty to wszystko masz w głowie – czy to oznacza, że właśnie przywaliłaś mi “z dyńki”? :V

Nie zabijamy piesków w opowiadaniach. Nigdy.

Nie mam tego w głowie. Ale chyba zacznę ćwiczyć, żeby podnieść jedną ręką całą siatkę książek. A wtedy...

Gdzie nie ma zasad, tam są kwasy.

Takie pytanko:

 

– Wcięcia 1 cm (i nie róbcie ich tabulatorem…)

Czemu nie tabulatorem? Dobrze myślę, że chodzi o wcięcia akapitowe?

Kto wie? >;

Czemu nie tabulatorem?

Ponieważ jeśli tekst znajdzie się w grupie przyjętej do ebooka, to przy składzie jak się będzie ujednolicać wcięcia, akapity z tabulatorami będą je miały większe właśnie o tabulację, a poprawianie tego będzie dodatkową pracą dla osoby składającej.

 

Wszystko jasne, dzięki :))

Kto wie? >;

Mam pytanie następujące, moje opowiadanie ma niecałe 10 k znaków – tak pokazuje licznik portalowy. Ale słusznie zwrócono uwagę, że opowiadanie na innym programie przekracza 10 k znaków. I teraz się zastanawiam czy ciąć opowiadanie – trochę szkoda bo sugerowałem się licznikiem z NF. Czy jeśli licznik NF pokazuje, że jest ok to jest ok i mam już tekstu nie okaleczać ;)?

"On jest dziwnym wirtuozem – Na organach ludzkich gra Budząc zachwyt albo grozę, Myli się, lecz bal wciąż trwa. Powiedz, kogo obchodzi gra, Z której żywy nie wychodzi nigdy nikt? Tam nic nie ma! To złudzenia! Na sobie testujemy Każdą prawdę i mit."

Liczba znaków nie ma znaczenia, istotna jest liczba słów.

Aa dobra nie doczytałem, to wszystko wyjaśnia. To już zabieram się za zmiany :) Dziękuję za szybką odpowiedź :)

"On jest dziwnym wirtuozem – Na organach ludzkich gra Budząc zachwyt albo grozę, Myli się, lecz bal wciąż trwa. Powiedz, kogo obchodzi gra, Z której żywy nie wychodzi nigdy nikt? Tam nic nie ma! To złudzenia! Na sobie testujemy Każdą prawdę i mit."

devil = przeczytałam

W ten sposób jurorka Yantri zaznaczyła, ze przeczytała regulamin ;-)

 

I jeszcze profilaktycznie: o ile Yantri zdecydowała się informować o przeczytaniu danego tekstu, to np. ja tego nie praktykuję (nie wiem jak Geist w tej edycji, ale w poprzednich też tego nie robił). Tak więc gdyby ktoś chciał po cichu omijać fragment regulaminu odnoszący się do “przemeblowania” opowiadania, może się naciąć.

 

W ten sposób jurorka Yantri zaznaczyła, ze przeczytała regulamin ;-)

z którego dowiedziała się, że jest jurorką ;-)

 

To, oczywiście, żart. Chyba. ;)

Jako że w tej edycji po raz pierwszy mamy sytuację, w której początek wydaje się dość nieśmiały, drobna zachęta: w “Obcości” pojawił się kącik zagraniczny, w “Zakazanych szlakach” też będzie i... w “Na krawędzi poznania” również spróbujemy czymś miło zaskoczyć osoby, które dostaną się do końcowej publikacji :-) 

Myślę, że to trochę przez mało czasu od ogłoszenia do początku:P Ja jak coś mam już tekst na B, na A też raczej coś napiszę, więc chociaż ode mnie coś dojdzie;)

Слава Україні!

Każda edycja była trzytygodniowa, nic się tu nie zmieniło :-) 

 

Wilku, piszesz, masz. 

Ja się ścigam z czasem, ale jeśli dobrze pójdzie, to zagoszczę w obu ścieżkach.

XXI century is a fucking failure!

Każda edycja była trzytygodniowa, nic się tu nie zmieniło :-) 

Wilku, jeszcze raz: od ogłoszenia do początku:P

Obcość wystartowała chyba z początkiem lutego, ale była zapowiedziana z trzy tygodnie wcześniej. Teraz tego czasu było niewiele ponad tydzień. To 2-3 razy mniej czasu:P Cofając się wcześniej – nabór leśny miał jeszcze więcej czasu (ponad miesiąc) do ogłoszenia.

A ten czas przed naborem jest najważniejszy dla tekstów, które chcesz mieć na start:P

Слава Україні!

Były i inne edycje, z innym czasem, także różnie z tym bywało :) 

 

Prośba do uczestników ścieżki B: Nie wprowadzajcie udziwnień formatowania w sensie jakiś nietypowych czcionek, zmieniającej się co akapit wartości wcięcia akapitowego, różnych czcionek w różnych akapitach itp.

 

Hejka, szybkie pytanko. Jesli urodzę opko powyżej 1000 słów i wyślę je mailem z prywatnego adresu to mam opatrzyć je również moim nickiem z tego portalu?

 

edycja: zero usunięte. :-)

Nie trzeba :)

 

Tylko 10 tysięcy słów to trochę powyżej limitów – zakładam, że to literówkowe jedno zero za dużo ;-)

 

WAŻNE – dla osób, którym nie udało się zarejestrować na forum

W przypadku osób, które przy próbie zgłoszenia się do ścieżki A próbowały rejestrować się na forum i nie otrzymały linku aktywacyjnego, proszę o kontakt na maila:

na­kra­we­dzi (w tym miej­scu wstaw małp­kę) ad­dons (w tym miej­scu wstaw krop­kę) pl

Rozwiążemy jakoś sytuację, żeby przyjąć zgłoszenie i jednocześnie nie blokować możliwości startu w ścieżce B.

 

Wilk, to u mnie jest ten problem ze wcięciami. Nie wiem, czy to moja wina, czy libreoffice, ale mogę jeszcze popróbować, jeśli to duży problem.

Kto wie? >;

Problem jest u kilku osób i na pewno nie jest to domyślne ustawienie Libre ani Worda. Oprócz wspomnianych rzeczy zdarzało się, ze np. niektórzy ustawiali zamiast wcięcia wystawanie pierwszej linii na zewnątrz, inni dodawali nietypowe marginesy akapitów itp. itd. Będziemy się martwić, jeśli taki plik się dostanie. Ale co chcieli plikotwórcy osiągnąć tego typu udziwnieniami – nie mam pojęcia.

 

Dobrze, że zauważyłem, bo bym wysłał ścianę tekstu, heh. 

Kto wie? >;

Nowa Fantastyka