Witamy na nowej stronie

Redakcja NF | 25.03.2014, g. 16:45

Jeśli masz konto w naszym serwisie, ale nie logowałeś się jeszcze na nowej stronie, kliknij na "zapomniałeś hasła?" w panelu logowania i je zresetuj. Jeśli konta nie masz, zachęcamy do jego założenia, co pozwoli Ci zamieszczać oraz komentować opowiadania i publicystykę.

Informacje

11
kom

Caern - WFTS

Duch Biblioteki | 27.07.21, g. 16:09 | kom. Irka_Luz

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest Caern.

– A co bę­dzie, jeśli kie­dyś po­ja­wią się lu­dzie z Księ­ży­ca? Albo z Marsa?

Alice już nie raz sły­sza­ła ten ar­gu­ment i za każ­dym razem gry­zła się w język, żeby nie od­po­wie­dzieć opry­skli­wie.

– To ar­gu­ment po­pu­li­stycz­ny – po­wie­dzia­ła spo­koj­nie. – Wa­run­ki fi­zycz­ne ziem­skie­go sa­te­li­ty nie po­zwa­la­ją na uro­dze­nie ży­we­go czło­wie­ka, że o nor­mal­nym roz­wo­ju bio­lo­gicz­nym nie wspo­mnę. To tyle, co mia­łam do po­wie­dze­nia w tej kwe­stii. Pro­szę o na­stęp­ne py­ta­nie.

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Selmir.

Po ośmiu go­dzi­nach in­ten­syw­ne­go mar­szu nic nie mogło ura­do­wać go bar­dziej, niż syl­wet­ka chaty wy­ła­nia­ją­ca się zza drzew. Do­czła­paw­szy do celu, rzu­cił ple­cak na zie­mię i spo­czął na pnia­ku na­prze­ciw­ko drzwi, po­zwa­la­jąc nogom wresz­cie tro­chę od­po­cząć. Przez jakiś czas po pro­stu sie­dział tak z za­mknię­ty­mi ocza­mi, pod­czas gdy ostat­nie pro­mie­nie słoń­ca ogrze­wa­ły mu plecy, a wiatr bawił się rąb­kiem weł­nia­ne­go płasz­cza.

Ta chwi­la wy­tchnie­nia zo­sta­ła gwał­tow­nie prze­rwa­na, gdy z wnę­trza chaty do­biegł łomot.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Gekikara.

Mosze wiedział, że po niego przyjdą. Nie wrócił do domu. Zaszył się w szopie niedaleko ogrodu, który miał pod opieką, jednak nie miał wątpliwości, że i tam go znajdą. Chciał, by to świątynni zjawili się pierwsi. Będą zadawać pytania, zamkną go w lochach, ale może – kiedy zrozumieją, że o niczym nie wie – w końcu go wypuszczą. Co innego prostaczkowie, tacy jak on.

opowiadanie
fantasy

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku fantasy, którego autorem jest Krokus.

Palił w milczeniu. Patrzył tępo w epitafium: „Czas ucieka, wieczność czeka”; ponad cytatem widniało imię i nazwisko, data urodzenia i śmierci. Byli rówieśnikami, ale Witold Konarski od pół roku nie podbijał już licznika przeżytych dni. Komisarz dopalił do samego filtra i czym prędzej zakurzył kolejnego papierosa. Ze świstem wypuścił dym z płuc i sięgnął do wewnętrznej kieszeni palta. Wyciągnął szklaną piersiówkę, do połowy wypełnioną czarnym proszkiem.

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku science-fiction, którego autorem jest krar85.

Tak naprawdę spoglądam na nią, na białą lokomotywę. Na moją lokomotywę. Jest dumą kolei dwunastostopowej, cudem techniki i motorem mojego życia. Dwa tysiące ton szwedzkiej stali osadzone na pięćdziesięciu sześciu kołach. Setki razy prowadziłam ją trasą z Warszawy do Pekinu i tylko raz nie dojechałam w wyznaczonym czasie trzydziestu dziewięciu godzin. 

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Lupus90Gno.

Władca Marganu spojrzał z zainteresowaniem na wielkiego łowczego.

– Drogi Oktawianie, chodzi mi o wielką, krwiożerczą, łakomą na dziewice, palącą wioski strugą ognia bestię. Czy taka potwora żeruje w naszej pięknej ojczyźnie? 

Dworski urzędnik zdecydowanie pokręcił głową. 

– Nie, absolutnie nie.

– A to szkoda. – Król wyglądał na rozczarowanego. 

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Alicella.

– Podobno psy widzą zapachy – powiedział Marcin, patrząc, jak Pestka wtyka nos w kretowisko i merda kudłatym ogonem.

– Bzdura, niby jak miałoby to zadziałać? – Klara położyła się na trawie.

– Nie wiem, ale ciekawi mnie, jak wygląda zapach kreta.

– Pewnie jest paskudny, brązowy albo zgniłozielony.

opowiadanie

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest FilipWij.

Drzwi po­ste­run­ku otwo­rzy­ły się i po­li­cjan­tom uka­zał się nie­wy­so­ki, gład­ko ogo­lo­ny czar­no­wło­sy męż­czy­zna. Ubra­ny był zu­peł­nie zwy­czaj­nie, ale uwagę przy­ku­wa­ła umiesz­czo­na za jego ple­ca­mi włócz­nia. Długa na około pół­to­ra metra i wy­ko­na­na z prze­dziw­ne­go ma­te­ria­łu przy­po­mi­na­ją­ce­go kość sło­nio­wą. Broń była zwień­czo­na po­na­ci­na­nym gro­tem, pod któ­rym znaj­do­wa­ło się sie­dem za­dzio­rów. Przy­bysz wkro­czył ener­gicz­nie do środ­ka.  

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest PanDomingo.

– Nie­waż­ne. Medal wie już, co jest w skrzy­ni.

Vilko spoj­rzał py­ta­ją­co.

– Śro­dek na li­kan­tro­pizm.

– I co z tego? Do tej pory nie prze­szka­dza­ło im za­trzy­ma­nie łupu jako do­wo­du.

– Bo to CAŁY zapas an­ty­li­kan­tro­pów w mie­ście.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Realuc.

Był razu pew­ne­go wiel­ko­lud, co na bar­kach swych świat dźwi­gał. W końcu za­słu­żył na to, aby udać się na wiecz­ny od­po­czy­nek, prze­ka­zu­jąc wszyst­ko w ręce Bogów. Ci roz­pru­li jego ogrom­ny brzuch i wy­cią­gnę­li żebra, za­stę­pu­jąc je swo­imi.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest AmonRa.

Mamy wiel­ką przy­jem­ność i za­szczyt za­pro­sić Pań­stwa na kon­cert for­te­pia­no­wy wiel­kie­go wir­tu­oza, od­kry­cia ostat­nich mie­się­cy i wscho­dzą­cej gwiaz­dy Kró­le­stwa Nor­den­skatt, ge­nial­ne­go Fa­bia­na Jo­hans­so­na. Mistrz za­bie­rze Pań­stwa w ma­gicz­ną, emo­cjo­nal­ną po­dróż w głąb swo­jej duszy, ra­cząc Pu­blicz­ność au­tor­ski­mi, od­kryw­czy­mi kom­po­zy­cja­mi po­ru­sza­ją­cy­mi serca i umy­sły.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest dogsdumpling.

Pa­trzył z góry na po­stać le­żą­cą u pod­nó­ża ka­mien­ne­go po­są­gu. Nie­na­tu­ral­nie roz­rzu­co­ne człon­ki przy­po­mi­na­ły gro­te­sko­wą swa­sty­kę. Po­trzą­snął głową, chcąc po­zbyć się na­tręt­ne­go ob­ra­zu. Echa nie swo­jej prze­szło­ści wra­ca­ły do niego w naj­mniej ocze­ki­wa­nych mo­men­tach. Zwin­nie ze­sko­czył z nie­fo­rem­nej bryły, pod­szedł do nie­ru­cho­mej po­sta­ci, przy­kuc­nął i po­gła­dził jesz­cze lekko cie­pły po­li­czek.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest krar85.

 Czas pokazać pazury. Dobywam miecza, uśmiechając się szeroko. Sześć stóp czarnej stali z gwizdem przeszywa powietrze. Zbudzone ostrze zaczyna naprzemiennie świecić i gasnąć, utrudniając kusznikom zadanie. Demon szepce mi, w jaki sposób powinienem ich wszystkich pozabijać, ogarnia go istna żądza mordu. Ale nie po to tu przybiliśmy, to ma być pokaz siły, a nie rzeź. 

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest adam_c4.

Byłem osobą z ze­wnątrz, znaj­dą. Ro­dzi­na Sa­lie­ri nie przy­ję­ła mnie z otwar­ty­mi ra­mio­na­mi. Długo mu­sia­łem pra­co­wać na swoją po­zy­cję. Osią­gną­łem ją po wielu la­tach, na prze­strze­ni któ­rych wie­lo­krot­nie od­zna­czy­łem się lo­jal­no­ścią. Nie­któ­rzy Włosi, któ­rzy da­li­by sobie uciąć rękę za dal­sze­go, tref­ne­go ku­zy­na, ufali mi bar­dziej niż ro­dzo­nym bra­ciom.

opowiadanie
«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 » »»
Nowa Fantastyka