Informacje

17.06.17, g. 15:33

Dobre wieści! Specjalny odcinek Futuramy już wkrótce

20 czerw­ca na fa­ce­bo­oko­wej stro­nie Fu­tu­ra­my po­ja­wi się spe­cjal­ny od­ci­nek po­pu­lar­ne­go se­ria­lu scien­ce fic­tion, który zo­sta­nie wy­emi­to­wa­ny na żywo z udzia­łem ak­to­rów. 

Se­rial Fu­tu­ra­ma był emi­to­wa­ny od 1999 do 2013 roku, a jego twór­cą był Matt Gro­ening (Simp­so­no­wie). Opo­wia­dał on hi­sto­rię do­staw­cy pizzy z No­we­go Jorku Phi­li­pa J. Fry’a, który przy­pad­ko­wo zo­sta­je za­mro­żo­ny w ko­mo­rze krio­ge­nicz­nej i budzi się 1000 lat póź­niej. Chcąc unik­nąć przy­mu­so­wej pracy w roli ku­rie­ra oraz im­plan­ta­cji chipa ka­rie­ry, tra­fia do mię­dzy­ga­lak­tycz­nej firmy trans­por­to­wej Pla­net Express za­rzą­dza­nej przez swego od­le­głe­go krew­ne­go, Hu­ber­ta Farn­swor­tha. W róż­nych od­cin­kach serii po­zna­je­my przy­go­dy Fry’a, Tu­ran­gi Leeli, ro­bo­ta Ben­de­ra, kra­bo­po­dob­ne­go dr Zo­id­ber­ga i in­nych. Pro­duk­cja ob­fi­to­wa­ła w licz­ne od­nie­sie­nia do fan­ta­sty­ki XX wieku, li­te­ra­tu­ry czy kina, a miej­sce akcji wy­ko­rzy­sty­wa­ne było jako tło dla hu­mo­ru oraz sa­ty­ry na współ­cze­sne spo­łe­czeń­stwo. Co cie­ka­we, po­ja­wia­li się także go­ście spe­cjal­ni za­rów­no ze świa­ta po­li­ty­ki i me­diów, jak i mu­zy­ki czy nauki m.in. Pa­me­la An­der­son, Le­onard Nimoy, Geo­r­ge Takei, Snoop Dogg, Al Gore czy Lucy Liu.

 

 

 

Źró­dło: ofi­cjal­na stro­na Fu­tu­ra­my

Nowa Fantastyka