Informacje

16.06.17, g. 11:55

Zlot fanów Uniwersum Metro 2033

23 czerw­ca od­bę­dzie się zlot fanów Uni­wer­sum Metro 2033 po­łą­czo­ny z ob­cho­da­mi 38. uro­dzin Dmi­tri­ja Glu­kho­vsky’ego, który po­ja­wi się na zlo­cie we wła­snej oso­bie. Wy­da­rze­nie roz­pocz­nie się 23 czerw­ca o godz. 15.00 w kom­plek­sie Mała War­sza­wa przy ul. Otwoc­kiej 14 w War­sza­wie (dawna Fa­bry­ka Trzci­ny). Wśród za­pro­szo­nych gości są: Dmi­trij Glu­kho­vsky, Ro­bert J. Szmidt, Paweł Majka, Artur Chmie­lew­ski oraz ze­spół Lux Per­pe­tua.

Z uwagi na to, że im­pre­za ma cha­rak­ter za­mknię­ty i ilość miejsc jest ogra­ni­czo­na (de­cy­du­je ko­lej­ność zgło­szeń), or­ga­ni­za­to­rzy pro­szą o prze­sła­nie imie­nia, na­zwi­ska, roku uro­dze­nia oraz miej­sca za­miesz­ka­nia na adres: impreza@metro2033.pl.

Pro­gram im­pre­zy:

14.30 – otwar­cie sali, spraw­dza­nie za­pro­szeń

15.00 – spo­tka­nie z Ar­tu­rem Chmie­lew­skim

16.00 – spo­tka­nie z Paw­łem Majką

17.00 – spo­tka­nie z Ro­ber­tem J. Szmid­tem

18.00 – spo­tka­nie z Dmi­tri­jem Glu­kho­vskym

21.00 – kon­kurs co­splay Uni­wer­sum Metro 2033

22.00 – panel dys­ku­syj­ny, kon­kur­sy

02.00 – za­koń­cze­nie

 

Źró­dło: fa­ce­bo­oko­wa stro­na wy­da­rze­nia

Nowa Fantastyka