Informacje

16.06.17, g. 10:50

Alzur’s Legacy wystartował z akcją crowdfundingową

Twórcy filmu Alzur’s Legacy  (polski tytuł Half a Century of Poetry Later) właśnie wystartowali z akcją crowdfundingową na Indiegogo. W promocyjnych materiałach wideo można zobaczyć klimat i rozmach powstającej fanowskiej produkcji.

 

Alzur’s Le­ga­cy to fa­now­ski film krót­ko­me­tra­żo­wy (około 30 min) na mo­ty­wach Wiedź­miń­skiej Sagi An­drze­ja Sap­kow­skie­go. Pro­jekt jest re­ali­zo­wa­ny przez nie­za­leż­ną grupę fil­mo­wą zło­żo­ną z ludzi z Pol­ski na co dzień pra­cu­ją­cych przy pro­duk­cji fil­mo­wej, te­le­wi­zyj­nej, te­atral­nej oraz w bran­ży gier wideo.

 

Tutaj nie cho­dzi o pie­nią­dze, sławę czy roz­głos – to spra­wa ho­no­ru – mówią twór­cy filmu – Po cu­dow­nym cza­sie spę­dzo­nym z opo­wia­da­nia­mi, książ­ko­wą Sagą, grami i ko­mik­sa­mi, po­czu­li­śmy się zo­bo­wią­za­ni do oka­za­nia wdzięcz­no­ści dzie­łu i jego twór­cy, An­drze­jo­wi Sap­kow­skie­mu – do­da­ją.

 

Jak za­po­wia­da­ją twór­cy, sce­na­riusz jest ory­gi­nal­ną hi­sto­rią roz­gry­wa­ją­cą się kil­ka­dzie­siąt lat po książ­ko­wej sadze, głów­nym bo­ha­te­rem nie bę­dzie słyn­ny Ge­ralt z Rivii, ale jego przy­ja­ciel, wiedź­min Lam­bert.

 

Opis fa­bu­ły:

 

W nie­speł­na pół wieku po po­gro­mie ri­vij­skim za­ata­ko­wa­ne zo­sta­je Kaer Mor­hen, pra­daw­ne sie­dlisz­cze wiedź­mi­nów. Wkrót­ce potem z Are­tu­zy, świe­żo od­bu­do­wa­nej szko­ły cza­ro­dzie­jek, ucie­ka młoda re­ne­gat­ka po­dej­rze­wa­na o od­na­le­zie­nie le­gen­dar­nej Księ­gi Al­zu­ra. W po­ścig za nią rusza Triss Me­ri­gold, która w te­mer­skiej karcz­mie spo­ty­ka Ja­skra, sław­ne­go barda oraz Lam­ber­ta, ostat­nie­go za­bój­cę po­two­rów.

 

 

Jak stwier­dza­ją twór­cy: Naj­waż­niej­sza dla nas jest nie tylko emo­cjo­nu­ją­ca fa­bu­ła, ale też re­alizm i sztu­ka fil­mo­wa – dla­te­go ko­rzy­sta­my z pro­fe­sjo­nal­ne­go sprzę­tu fil­mo­we­go i oświe­tle­nio­we­go, tra­dy­cyj­nych efek­tów spe­cjal­nych, ale rów­nież, kiedy mamy do czy­nie­nia z wiedź­miń­ski­mi Zna­ka­mi, czy magią – z CGI.

 

 

Alzur’s Le­ga­cy jest w trak­cie re­ali­za­cji od roku 2015. Na po­cząt­ku ze­szłe­go roku twór­cy zgło­si­li swój pro­jekt na crowd­fun­din­go­wy por­tal Polak Po­tra­fi i w ciągu mie­sią­ca udało im się ze­brać 48 tys. zł. Zdję­cia do filmu ru­szy­ły się je­sie­nią 2016 roku, m.in. w Wa­row­ni Wi­kin­gów Joms­borg. Obec­nie twór­cy przy­go­to­wu­ją się do ostat­nich, let­nich zdjęć, które roz­pocz­ną się w po­ło­wie lipca. W ostat­nim cza­sie pro­jekt za­czął się roz­ra­stać, w związ­ku z tym twór­cy po raz ko­lej­ny po­sta­no­wi­li zwró­cić się z proś­bą o pomoc do fanów, tym razem z ca­łe­go świa­ta.

 

 

W ob­sa­dzie filmu  zo­ba­czy­my ta­kich pol­skich ak­to­rów jak Zbi­gniew Za­ma­chow­ski (który grał m.in. u Ro­ma­na Po­lań­skie­go, An­drze­ja Wajdy i Krzysz­to­fa Kie­ślow­skie­go), Ma­riusz Drę­żek (Pły­ną­ce wie­żow­ce), Mag­da­le­na Ró­żań­ska (Dziew­czy­na z szafy), Ka­mi­la Ka­miń­ska (Sztu­ka Ko­cha­nia. Hi­sto­ria Mi­cha­li­ny Wi­słoc­kiej) oraz Bar­tosz We­so­łow­ski i Mar­cin Bu­bół­ka. Re­ży­se­rem filmu jest Jakub Nu­rzyń­ski. Sce­na­riusz na­pi­sa­li Bru­non Haw­ry­luk, Da­riusz Ga­bry­ele­wicz i Jakub Nu­rzyń­ski.

 

 

Pro­jekt jest re­ali­zo­wa­ny non-pro­fit i żaden z twór­ców i ak­to­rów nie osią­ga ko­rzy­ści ma­jąt­ko­wych z ty­tu­łu re­ali­za­cji. Prawa au­tor­skie do Wiedź­mi­na na­le­żą do An­drze­ja Sap­kow­skie­go, Pla­ti­ge Image, Net­fli­xa oraz CD Pro­jekt RED.

 

 

Pre­mie­ra za­pla­no­wa­na jest na gru­dzień 2017, film bę­dzie do obej­rze­nia na ka­na­le YouTu­be Pół Wieku Po­ezji Póź­niej – Alzur’s Le­ga­cy.

 

Źró­dło: Ma­te­ria­ły pra­so­we / Zdję­cia: Ce­za­ry Po­my­ka­ło

Nowa Fantastyka