- Opowiadanie: baranek - Anna mówi... Konik

Anna mówi... Konik

Oceny

Anna mówi... Konik

Anna mówi, że po­wi­nie­nem zna­leźć sobie ja­kieś hobby.

 

Po­win­no to być hobby z praw­dzi­we­go zda­rze­nia, ade­kwat­ne do mo­je­go wieku i tem­pe­ra­men­tu. Po­win­no to być coś spo­koj­ne­go i mo­no­ton­ne­go, tym spe­cy­ficz­nym ro­dza­jem mo­no­to­nii, nio­są­cym pew­ność i po­wta­rzal­ność zda­rzeń. Rów­no­cze­śnie zaś musi to być za­ję­cie na tyle fra­pu­ją­ce, by owa mo­no­to­nia, cała ta prze­wi­dy­wal­ność, nie pro­wa­dzi­ły do znu­dze­nia i znie­chę­ce­nia. Hobby po­win­no mi za­pew­niać jakiś dresz­czyk emo­cji, dawać nie­wiel­ki za­strzyk ad­re­na­li­ny, który doda mi ener­gii do dzia­ła­nia. I dzię­ki któ­re­mu na­bio­rę do­dat­ko­wej chęci do życia.

 

Anna za­wsze używa prze­sad­nie okrą­głych zdań i mnó­stwa nie­po­trzeb­nych słów. A prze­cież wy­star­czą trzy: „Piwo, szlu­gi, kar­cię­ta”.

Koniec

Komentarze

Nie, tym razem nie zostałam kupiona. Mdło.

"Nigdy nie rezygnuj z celu tylko dlatego, że osiągnięcie go wymaga czasu. Czas i tak upłynie." - H. Jackson Brown Jr

Baranku, nabierz powietrza, bo idziesz na dno ;)

   Za dużo czasownika "być" i bezokoliczników. Gdyby tekst dopracować...

Wszystko zostało powiedziane. Ze swej strony zapytam o fantastykę, bo nic takiego nie zauważyłem.

Pozdrawiam

Mastiff

Dosyć celna (w wielu przypadkach) puenta, ale gdzieś w tym zalewie Annowego słowotoku zgubiła się fantastyka.

Męska reakcja na sugestie kobiety?

Gdyby ci, którzy źle o mnie myślą, wiedzieli, co ja o nich myślę, myśleliby o mnie jeszcze gorzej.

Nie przesadzałbym z tym dnem, ale naprawdę przestaje mnie Twoja seria bawić. Może rzeczywiście to wina przesytu.

Administrator portalu Nowej Fantastyki. Masz jakieś pytania, uwagi, a może coś nie działa tak, jak powinno? Napisz do mnie! :)

Na siłę próbujesz być zabawny, ale Ci nie wychodzi.

Jako element serii to funkcjonuje.

Jestem sygnaturką i czuję się niepotrzebna.

"Wino, kobiety i śpiew" nie byłoby ciekawszym zajęciem?

Babska logika rządzi!

Nowa Fantastyka