Informacje

21.01.18, g. 13:47

Zlot fanów Gwiezdnych wojen w Łodzi!

24 marca br. w Łódz­kim Domu Kul­tu­ry (ul. Trau­gut­ta 18) od­bę­dzie się Ho­lo­kron: Zlot Fanów Star Wars. Or­ga­ni­za­to­rem wy­da­rze­nia jest Łódz­ki Fan­klub Star Wars.

Bę­dzie to wy­jąt­ko­wa oka­zja by wziąć udział w kil­ku­na­stu kon­kur­sach o róż­nej te­ma­ty­ce, po­zio­mie trud­no­ści i wy­grać uni­kal­ne na­gro­dy. Po­nad­to or­ga­ni­zu­je­my roz­gryw­ki i naukę gry w plan­szów­ki oraz czy­tel­nię en­cy­klo­pe­dii, al­bu­mów i ko­mik­sów, wszyst­ko utrzy­ma­ne w te­ma­ty­ce Gwiezd­nych Wojen. Bę­dzie to też świet­na oka­zja do spo­tka­nia i dys­ku­sji wśród sta­rych, jak i no­wych zna­jo­mych z fan­do­mu. Wszel­kie szcze­gó­ły na temat wy­da­rze­nia znaj­dzie­cie na de­dy­ko­wa­nym fan­pa­ge’u Ho­lo­kro­nu.

Źródło: Materiały prasowe Łódzkiego Fanklubu Star Wars

Nowa Fantastyka