Informacje

09.01.18, g. 20:54

Pierwszy kwartał 2018 w Uroborosie

Wy­daw­nic­two Uro­bo­ros, które na­le­ży do Grupy Wy­daw­ni­czej Fok­sal, za­pla­no­wa­ło na nowy rok kil­ka­na­ście pre­mier fan­ta­stycz­nych ksią­żek. W pierw­szym kwar­ta­le 2018 roku do sprze­da­ży tra­fią ty­tu­ły Star Wars, czyli Star Wars: Bat­tle­front In­fer­no Squad (luty), Star Wars: Pha­sma Jo­ur­ney to epi­so­de VIII Last Jedi (ma­rzec) oraz  trze­ci Star Wars: Epi­so­de VIII Last Jedi (kwie­cień).

 

W Star Wars: Bat­tle­front In­fer­no Squad po­zna­my hi­sto­rię Iden Ver­sio oraz ty­tu­ło­we­go od­dzia­łu In­fer­no Squad zna­ne­go z gry Bat­tle­front II. Star Wars: Pha­sma Jo­ur­ney to Epi­so­de VIII Last Jedi przy­bli­ży czy­tel­ni­kom i czy­tel­nicz­kom po­stać ta­jem­ni­cze­go ka­pi­ta­na Pha­smy, a Star Wars: Epi­so­de VIII Last Jedi od­no­si się do filmu Gwiezd­ne wojny: Ostat­ni Jedi, który miał swoją pre­mie­rę w grud­niu. 

 

  

 

W po­ło­wie lu­te­go (do­kład­nie 15) od­bę­dzie się pre­mie­ra książ­ki pt. Roz­ry­wacz au­tor­stwa  Arwen Elys Day­ton, a 28 lu­te­go do sprze­da­ży trafi nowe wy­da­nie De­mo­na lu­ster Mar­ty­ny Ra­du­chow­skiej. Po­nad­to rów­nież na pierw­szy kwar­tał roku wy­daw­nic­two za­pla­no­wa­ło pre­mie­ry Domu Wscho­dzą­ce­go Słoń­ca Alek­san­dry Ja­nusz oraz nowe wy­da­nie Tan­ce­rzy Burzy Jay’a Kri­stof­fa – tym razem z ory­gi­nal­ną okład­ką.

 

 

Nowa Fantastyka