Informacje

11.11.17, g. 21:33

Krótkometrażowe anime o pracujących kotach już na początku 2018 roku

Good Smile Com­pa­ny ogło­si­ła w pią­tek (10.11) po­wsta­nie nowej serii pię­cio­mi­nu­to­wych ani­ma­cji pod wspól­nym ty­tu­łem Ha­ta­ra­ku Onii­san! (Wor­king Bud­dies!). Pre­mie­ra tej pro­duk­cji ma mieć miej­sce 5 stycz­nia na Tokyo MX oraz 9 stycz­nia 2018 roku na BS Fuji.

Ani­ma­cja kon­cen­tru­je się na pe­ry­pe­tiach ra­do­sne­go, trój­ko­lo­ro­we­go kota Tapio Cha­to­ra­za­wy oraz pe­sy­mi­stycz­ne­go nie­bie­skie­go kota ro­syj­skie­go Ku­ehi­ko Ro­shi­ha­ry. Obaj stu­dio­wa­li w tym samym col­le­ge’u i razem pra­co­wa­li w róż­nych fir­mach.

Po­my­sło­daw­cą Ha­ta­ra­ku Onii­san! (Wor­king Bud­dies!) jest Yoshi­ki Usa, który stwo­rzył m.in. Wo­oser's Hand-to-Mo­uth Life. Za re­ży­se­rię od­po­wia­da To­moya Ta­ka­shi­ma (Yami­shi­bai: Ja­pa­ne­se Ghost Sto­ries, Ka­ge­wa­ni) na pod­sta­wie sce­na­riu­sza Hi­ro­mu Ku­ma­mo­to. Po­sta­cie z kolei stwo­rzył Ha­ru­ki Oda. Mu­zy­kę skom­po­nu­je R.O.N, a motyw prze­wod­ni wy­ko­na De­ar­Dre­am na­le­żą­cy do marki Dream Fe­sti­val!

Źró­dło: Anime News Ne­twork

Nowa Fantastyka