Informacje

14.09.17, g. 16:34

Premiera „Moskiewskiej Ladacznicy" Jacka Komudy podczas wydarzenia "Polska Skrzydła Chwały. Razem chronimy Rodzinę"

Pod­czas wy­da­rze­nia Pol­ska Skrzy­dła Chwa­ły. Razem chro­ni­my Ro­dzi­nę, ma­ją­ce­go miej­sce w dniach 16-17 wrze­śnia na For­tach Bema w War­sza­wie, od­bę­dzie się pra­pre­mie­ra książ­ki Mo­skiew­ska La­dacz­ni­ca Jacka Ko­mu­dy.

To wy­jąt­ko­we wy­da­rze­nie, w trak­cie któ­re­go bę­dzie można obej­rzeć m.in. hi­sto­rycz­ne in­sce­ni­za­cje, po­ka­zy kunsz­tu jazdy kon­nej, pre­zen­ta­cje współ­cze­snych jed­no­stek woj­sko­wych, grup re­kon­struk­cyj­nych i pro­obron­nych, kon­cer­ty, przed­sta­wie­nia, gry, salwy ar­mat­nie i po­ka­zy mul­ti­me­dial­ne. Po­nad­to Fun­da­cja Skrzy­dła Chwa­ły przy­go­to­wu­je rów­nież spo­tka­nie z hu­sa­rią Rze­czy­po­spo­li­tej, by po­ka­zać kunszt wła­da­nia kopią hu­sar­ską, spraw­ność pie­cho­ty haj­duc­kiej, musz­kie­ter­skiej i pi­ki­nier­skiej.

Obok stre­fy gier dla całej ro­dzi­ny. Pre­zen­ta­cje współ­cze­snych jed­no­stek spe­cjal­nych Woj­ska Pol­skie­go i Żan­dar­me­rii Woj­sko­wej oraz wiele, wiele in­nych atrak­cji!

O wy­da­rze­niu mo­że­cie do­wie­dzieć się także tutaj.

Komentarze

W tekście do poprawy dwie literówki w słowie “ladacznica” ;)

"Nie wiem skąd tak wielu psychologów wie, co należy, a czego nie należy robić. Takie zalecenia wynikają z konkretnych systemów wartości, nie z wiedzy. Nauka nie udziela odpowiedzi na pytania, co należy, a czego nie należy robić" - dr Tomasz Witkowski

:)

Administrator portalu Nowej Fantastyki. Masz jakieś pytania, uwagi, a może coś nie działa tak, jak powinno? Napisz do mnie! :)

Co chronimy razem? Rodzinę? Czyją rodzinę? I dlaczego trzeba ją chronić? 

Rodzinę w sensie podstawowej komórki społecznej. To chyba logiczne? Skrzydła Chwały to taka fundacja, która zachęca ojców do większego angażowania się w życie rodzinne. Impreza była takim fajnym piknikiem rodzinnym.  A dlaczego chronimy to już mi się nie chce pisać, bo widzę, że wolisz coś obśmiać przed tym jak klikniesz  link w artykule.

"We chase misprinted lies, We face the path of time [...]"- Alice in Chains

Tak się składa, że kliknęłem. I nawet przeczytałam. Na FB i dodatkowo że dwa artykuły. Impreza jak impreza, tytuł dziwaczny. Ale bawcie się dobrze.

Mimo wszystko “chronimy rodzinę” i “ladacznica” to raczej niefortunna gra słów:)

I tutaj to się z tobą zgadzam, ale o tym to poprzedniczka nie pisała smileyZ tą fundacją to mam średnio coś wspólnego. Po prostu odebrałem ten komentarz jako prześmiewczy w stosunku do pewnej wartości bez otwarcia odnośnika.

"We chase misprinted lies, We face the path of time [...]"- Alice in Chains

Nowa Fantastyka