Informacje

26.06.17, g. 15:04

Nadchodzą XII Dni Jakuba Wędrowycza

Dni Ja­ku­ba Wę­dro­wy­cza to trzy­dnio­we wy­da­rze­nie in­ter­dy­scy­pli­nar­ne zwią­za­ne z sze­ro­ko po­ję­tą fan­ta­sty­ką. Jest or­ga­ni­zo­wa­na od 2006 roku, a nazwę za­wdzię­cza bo­ha­te­ro­wi li­te­rac­kie­mu wy­kre­owa­ne­mu przez pi­sa­rza An­drze­ja Pi­li­piu­ka. Wybór Woj­sła­wic na miej­sce im­pre­zy rów­nież nie jest przy­pad­ko­we, bo­wiem to wła­śnie tam roz­gry­wa się akcja wielu utwo­rów, w ja­kich wy­stę­pu­je bo­ha­ter.

Pod­czas trzy­dnio­wej im­pre­zy bę­dzie można wziąć udział w bli­sko 50 punk­tów pro­gra­mu wśród któ­rych są: spo­tka­nia au­tor­skie, pre­lek­cje po­pu­lar­no­nau­ko­we, gry te­re­no­we, roz­gryw­ki kar­cia­ne i fa­bu­lar­ne, kon­kur­sy, pa­ne­le dys­ku­syj­ne oraz po­ka­zy: tańca, walk czy fire show. Go­ść­mi spe­cjal­ny­mi te­go­rocz­nej edy­cji będą: Ste­fan Darda, An­drzej Pi­li­piuk, Jacek Ko­mu­da i Ja­ro­sław Flor­czak. Or­ga­ni­za­to­rzy spo­dzie­wa­ją się, że im­pre­zę od­wie­dzi ponad 500 uczest­ni­ków z Pol­ski i z za­gra­ni­cy.

Czę­ścią nie­od­łącz­ną im­pre­zy jest przy­go­to­wa­ny przez or­ga­ni­za­to­rów spa­cer śla­da­mi Ja­ku­ba Wę­dro­wy­cza. Autor książ­ki opo­wia­da pod­czas niego o miej­scach po­ja­wia­ją­cych się w opo­wia­da­niach. Jest też or­ga­ni­zo­wa­ny kon­kurs te­re­no­wy „7 Prac Wę­dro­wy­cza”.

Pełen pro­gram XII Dni Ja­ku­ba Wę­dro­wy­cza mo­że­cie obej­rzeć tutaj.

 

Źródło: Paradoks

Nowa Fantastyka