Witamy na nowej stronie

Redakcja NF | 25.03.2014, g. 16:45

Jeśli masz konto w naszym serwisie, ale nie logowałeś się jeszcze na nowej stronie, kliknij na "zapomniałeś hasła?" w panelu logowania i je zresetuj. Jeśli konta nie masz, zachęcamy do jego założenia, co pozwoli Ci zamieszczać oraz komentować opowiadania i publicystykę.

Informacje

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Zanais.

Kiedy mechaniczne łono królowej Chromelli wypuściło na świat płaczącego księcia, akuszerki zajazgotały, a ich wizjery rozbłysły alarmową czerwienią. Jednak to nie dwie czarne dziury pod czołem dziecka wystraszyły stare roboty tylko miękkie ciało bez choćby śladu metalu czy plastiku.

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku fantasy, którego autorem jest mcraptorking.

Nagle zza jed­ne­go z drzew wy­szła rosła po­stać, za­gra­dza­jąc drogę Jar­pi­so­wi. Ksią­żę jęk­nął cicho. Gwar­dzi­ści wy­su­nę­li włócz­nie w stro­nę przy­chod­nia, ledwo wi­docz­ne­go w pół­mro­ku.

– Tylko spo­koj­nie – ode­zwał się niski głos.

Kilka świe­tli­ków pod­le­cia­ło do po­sta­ci. Był to męż­czy­zna nie­zwy­kle sze­ro­ki w ba­rach. Spod czar­ne­go kap­tu­ra za­rzu­co­ne­go na głowę wy­sta­wa­ła słom­ko­wa broda.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest Outta Sewer.

Fotele uniosły nas do pozycji siedzącej. Obraz z zewnętrznych kamer pokazał nam coś… niesamowitego. To nie mogło powstać naturalnie. Było zbyt idealne w swoim kształcie. Nie mieliśmy czasu na zachwyty i wymianę wrażeń, misję wtłoczono w dość sztywne ramy, ale każde z nas czuło w tamtej chwili to samo – podniecenie i świadomość, że właśnie dokonujemy czegoś, co zostanie zapamiętane na wieki.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Gekikara.

Nocna obława przyniosła rezultaty. Dwadzieścia dwie zakute w łańcuchy kobiety czekały na błotnistym placu przed namiotem kapitana. Wszystkie rudowłose, piegowate i ledwie dojrzałe jak lipcowe brzoskwinie. Że też tyle przystających do rysopisu nieszczęśnic zamieszkiwało wsie na Psim Polu.

opowiadanie
fantasy

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest Niebieski_kosmita.

Krzyczała, ale sama już nie wierzyła własnym słowom. Czuła, jak traci zmysły, kiedy wszystko, co przeżyła ze Scottem, okazywało się fałszem. Sięgnęła drżącymi rękoma do hełmu, żeby go ściągnąć, bo nie mogła dłużej znieść…

Zaraz…

Wykrywacz mrugał na czerwono. Rywalka gdzieś popełniła błąd.

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest Palaio.

Znowu coś wymyślam, a prawda jest taka, że nikt o mnie nie pamięta. Nie, mam wszystkich w nosie, oprócz niego. Słyszysz, jak o nim mówię? Jakby słowo syn… Szafat… Dzień w dzień, prędzej czy później, pojawia się Szafat, a w ślad za nim pytanie: Po co ciągniesz ten wóz? Nie! Nie będziemy o tym rozmawiać.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest krar85.

Zamykam za sobą klapę, a następnie wykonuję cztery obroty korbą. Słyszę, jak stalowe rygle zapierają się o zamki. Po chwili czerwona kontrolka gaśnie, a zapala się ta mniejsza, zielona. Właz został poprawnie zamknięty. Przez niewielki wizjer upewniam się, że w sąsiednim module nikogo nie ma, po czym przystępuje do pracy.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest drakaina.

– Adamowicz! – ryknął Gienek, kiedy po raz en plus pierwszy, a może i drugi usłyszał charakterystyczne „bum bum bum BUUUM”. Potem jeszcze trochę dźwięków i znowu. Jak zacięta płyta. – Możesz to, ku… – Ugryzł się w język, bo szef nie znosił wulgaryzmów. – Możesz to wyłączyć?

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest chalbarczyk.

– Po prostu, jak znajdziemy aster… aspor…

– Astrumentum – podpowiedziała Michasiowi Olga.

– Właśnie, astrumentum, to usłyszymy, jak gwiazdy śpiewają.

– Phi, a cóż może być w tym ciekawego?

– Gwiazdy mogą wyszeptać do ucha swoją tajemnicę tylko wybranym i wyjątkowym odkrywcom. Czyli mnie i bratu.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Finkla.

– Jest oczywiste – odparł Guidanto, dokładając starań, aby nie przybrać liliowego koloru znudzenia. Jako nieformalny przywódca fagów nie powinien okazywać negatywnych uczuć, przynajmniej nie za często, lecz Wucabio nie ułatwiał zadania. – Ale przecież nie możemy uciekać w ciemno. Prawda? Najpierw trzeba rozstrzygnąć szereg kwestii.

– Jakich znowu kwestii?

opowiadanie
fantasy

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest chalbarczyk.

Przez lata pytałam, dlaczego? Jak to mogło się stać? Przecież byliśmy tacy zakochani. Ja i Artur. Ale teraz myślę, że pożądanie, jak byśmy go nie przykrywali wzniosłymi słowami o miłości, zawsze kończy się nienawiścią i pogardą. Odszedł, z grymasem zniecierpliwienia, a ja stałam na gruzach spalonego pałacu jak wzgardzona żona Jakuba, Lea.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Chrościsko.

Kle­ma­tisz mruga fi­lu­ter­nie. Po­tra­fi cza­ro­wać. Nie są to czary nie­do­stęp­nej damy ani wy­ra­cho­wa­nej ko­kiet­ki. Cza­ru­je nie­win­no­ścią i wdzię­kiem. Jest jak pierw­sza mi­łość, która uśmie­cha się sze­ro­ko, za­czep­nie, po czym ucie­ka, chi­chra­jąc się, niby jaka Anežka, bądź Zuzka z ka­mie­ni­cy obok. A gdy tak już znik­nie na dobre, a człek utra­ci na­dzie­ję, zjawa się nie­spo­dzia­nie i ca­łu­je w usta.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Alicella.

W czarnym stroju opinającym smukłe ciało przypominała cień, ledwie widoczny na tle nocnego nieba. Różne nosiła imiona, ale preferowała określenie Trucizna, proste i doskonale odzwierciedlające jej naturę. Była trucizną całą sobą, od czubka głowy po koniuszki palców. Trucizna krążyła w żyłach, wypełniała oddech, parowała przez skórę. Tak, Trucizna pasowało doskonale.

opowiadanie
fantasy

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Krokus.

Gdy ktoś mówi o sobie, że jest ba­da­czem, to mam wobec niego ocze­ki­wa­nia. Na przy­kład strój: wy­god­ny, acz nie ob­dar­ty, może tro­chę miesz­czań­ski, albo ty­po­wy dla włó­czy­ki­ja, z to­boł­kiem na ra­mie­niu, go­to­wy do wę­drów­ki. Trud­no przy­pusz­czać, że ba­dacz przy­wdzieje pełną zbro­ję pły­to­wą i szy­szak, w lewej ręce bę­dzie trzy­mać okrą­głą tar­czę, a w pra­wej kopię wy­ce­lo­wa­ną w niebo jak sa­mot­ny świerk na łące. Cóż, Eryk był dość oso­bli­wym ba­da­czem.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Zanais.

– Nie pójdę do „gdzieś tam” bez po­ca­łun­ku. Chodź no tu. – Zbli­ży­ła się zde­cy­do­wa­nym kro­kiem.

– Zaraz, zaraz! – Śmiech Krwa­we­go nosił zna­mio­na od­czuć tru­skaw­ki na widok pod­peł­za­ją­cej gą­sie­ni­cy. – Prze­cież tak nie można. Je­stem an­tro­po­mor­ficz­nym bytem z in­ne­go wy­mia­ru! Nawet nie mam ust!

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest gravel.

Przybywali z zachodu, z krain, w których już przed wiekami zniszczono wszystkie uroczyska. Przywdziewali wiarę w Zamarzniętego Boga niczym zbroję, nieświadomi, że wobec najstraszniejszego wroga są bezradni jak dzieci we mgle. Przybywali z zachodu, z ziem, z których wyrugowano magię niczym skażony chwast, i śmiało wkraczali na moczary, w uroczyska, w bramy między krainami ludzi i upiorów.

opowiadanie
fantasy
17
kom

Caern - WFTS

Duch Biblioteki | 27.07.21, g. 16:09 | kom. Anet

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest Caern.

– A co bę­dzie, jeśli kie­dyś po­ja­wią się lu­dzie z Księ­ży­ca? Albo z Marsa?

Alice już nie raz sły­sza­ła ten ar­gu­ment i za każ­dym razem gry­zła się w język, żeby nie od­po­wie­dzieć opry­skli­wie.

– To ar­gu­ment po­pu­li­stycz­ny – po­wie­dzia­ła spo­koj­nie. – Wa­run­ki fi­zycz­ne ziem­skie­go sa­te­li­ty nie po­zwa­la­ją na uro­dze­nie ży­we­go czło­wie­ka, że o nor­mal­nym roz­wo­ju bio­lo­gicz­nym nie wspo­mnę. To tyle, co mia­łam do po­wie­dze­nia w tej kwe­stii. Pro­szę o na­stęp­ne py­ta­nie.

opowiadanie
science-fiction
«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 » »»
Nowa Fantastyka