Witamy na nowej stronie

Redakcja NF | 25.03.2014, g. 16:45

Jeśli masz konto w naszym serwisie, ale nie logowałeś się jeszcze na nowej stronie, kliknij na "zapomniałeś hasła?" w panelu logowania i je zresetuj. Jeśli konta nie masz, zachęcamy do jego założenia, co pozwoli Ci zamieszczać oraz komentować opowiadania i publicystykę.

Informacje

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest zmiju.

– Karta ra­ba­to­wa jest? – za­py­tał, nie uno­sząc wzro­ku.

Po­krę­ci­łem głową. Prze­rwał ka­so­wa­nie pro­duk­tów i spoj­rzał na mnie wy­mow­nie. Nie uśmie­chał się. Nie­zręcz­ność sy­tu­acji coraz bar­dziej mi cią­ży­ła.

– Nie – po­wie­dzia­łem ostroż­nie.

– Przy sobie, czy w ogóle? – dodał opa­no­wa­nym tonem.

– W ogóle.

Za­pa­dło mil­cze­nie. I co teraz? Szach mat, ko­le­go. Spo­tka­łeś kogoś, dla kogo re­la­cje spo­łecz­ne są jak kred­ki na sta­cji ko­smicz­nej. Wy­wo­łu­ją py­ta­nie – a jak to się tu zna­la­zło? Tak sobie my­śla­łem, gdy wresz­cie ka­sjer pod­jął.

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest ANDO.

Niebo przy­po­mi­na­ło wiel­ką, okrą­głą ga­le­rię han­dlo­wą. Ru­cho­me scho­dy pro­wa­dzi­ły do wy­god­nych sy­pial­ni na pię­trze. Na in­te­rak­tyw­nych ścia­nach mi­ga­ły ob­ra­zy gór­skich ście­żek, sufit po­kry­wa­ło kłę­bo­wi­sko sztucz­nych chmur.

W bibliotece polecamy nowego szorta, którego autorem jest OldGuard.

Matka zajęła najważniejsze miejsce i uśmiechała się promiennie w kierunku wycelowanego w nas obiektywu.

Gwiazda ­– pomyślałem z przekąsem. ­– Gwiazda jak się patrzy.

To był jej pomysł. Próba ocieplenia wizerunku, bo ostatnio miała kilka niekontrolowanych wybuchów, które przeraziły otoczenie. Dlatego chciała teraz pokazać, że wszystko jest w porządku, że nadal jesteśmy jedną, wielką i kochającą się rodziną.

szort

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie, którego autorem jest RogerRedeye.

Głos doktora niespodziewanie stwardniał.

– I niech pan nie stawia oporu, bo nie warto – rzucił. – Ludzie, którzy na pana czekają, są wprawieni z radzeniem sobie z kupą złomu pomieszaną z kawałkami ludzkiego mięsa, którą pan niebawem się stanie…

Zdecydowanym ruchem wrzucił do stojącej za biurkiem niszczarki tak starannie niedawno wypełniany arkusz papieru i nacisnął włącznik. 

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest BarbarianCataphract.

W tle rozbrzmiewały liry, bębny i bambusowe flety. Obwieszone spiżowymi dzwonkami tancerki wyginały lśniące od oliwy ciała w fantazyjnych pozach. Niczym smukłe gepardy, przeskakiwały lekko z miejsca na miejsce, co jakiś czas muskając gładkimi dłońmi tłuste ciała generałów i urzędników.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest emlisien.

Wydarzyło się dziś coś dziwnego. Wstydzę się o tym pisać komukolwiek, ale muszę to z siebie wyrzucić. Na stole stał kubek z kawą, a ja nie pamiętam, żebym ją sobie zrobiła. Ja nawet nie piję czarnej kawy… 

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Gekikara.

Fa­eton zo­stał znisz­czo­ny.

Ko­smicz­ny pio­run, ener­ge­tycz­ny pro­mień o wiel­kiej mocy wy­strze­lo­ny z He­lio­sa, gdy pla­ne­ty zna­la­zły się bli­sko sie­bie, prze­isto­czył w gruzy Kró­le­stwo Czwar­tej Sfery, któ­re­go po­zo­sta­ło­ści spa­dły w Ogień Cen­tral­ny. Wraz z nimi spło­nę­ły na­dzie­je Se­le­nian na zwy­cię­stwo.

opowiadanie
fantasy

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest mortecius.

Miłość pachnie jak guma do żucia i smakuje jak tania oranżada.

Tak przynajmniej mówiła mi babcia, jeszcze na Ziemi. Miałam wtedy sześć, może siedem lat. Na pewno nie więcej, bo nie chodziłam jeszcze do szkoły. Była wiosna, ale słońce już śmiało pokazywało, na co je stać. Wtedy wydawało mi się, że przez gorąco nie da się oddychać, dlatego w okolicach południa cały świat zamierał. Ponoć w ciepłych krajach tak działo się od zawsze. W Polsce dopiero uczyliśmy się, jak żyć podczas upałów.

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest kronos.maximus.

Na-Han wy­cho­dzi z sy­pial­ni, staje w drzwiach, ma za­mknię­te oczy, mówi jak w tran­sie:

– Śnił mi się ta­chion. Po­ja­wił się zni­kąd i po­ru­szał w dwóch kie­run­kach naraz. Czas od­bi­ł się od tafli wiel­kie­go je­zio­ra. Za­mie­nił się miej­scem z prze­strze­nią. Je­ste­śmy tym samym.

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Adora.

Deszcz z każdą chwilą przybierał na sile, jakby cały świat postanowił zwrócić się przeciwko nam. W duchu wyzywałem się od kretynów za idiotyczny dobór stroju. Wszystko bym oddał za gruby płaszcz, porządne spodnie i wysokie buty. Westchnąłem, gdy obuta w płócienny pantofel stopa zanurzyła się w błotnistej kałuży.

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku science-fiction, którego autorem jest BarbarianCataphract.

– Masz rację. Dlatego w końcu nadejdzie czas, kiedy my zejdziemy z tronu i pozwolimy wam objąć pieczę nad wszechświatem. Mamy tylko nadzieję, że będziecie gotowi, kiedy ten czas nadejdzie. Przekażemy wam nasz kamień, Atlasie gatunków.

opowiadanie
science-fiction

W bibliotece polecamy nowego szorta z gatunku science-fiction, którego autorem jest Krokus.

Victor Climen siedział przed pulpitem sterowniczym, nadzorując pracę czterystu czterech zautomatyzowanych maszyn: od buldożerów i koparek, przez ciężarówki, aż po drony. Z odsłoniętego tarasu wieży mógł dostrzec każde z urządzeń, jak również wyświetlić na ekranie widok z kamer umieszczonych na pojazdach. To była najnudniejsza i najbardziej opłacalna z jego dotychczasowych fuch – popijał kawę, zagryzał kanapkami i myślał o tym, jak pieniążki płyną na konto.

szort
science-fiction

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku horror, którego autorem jest adam_c4.

Czę­sto wspo­mi­nam chwi­lę, w któ­rej po raz pierw­szy wzią­łem ją w ra­mio­na. Była wy­czer­pa­na i zzięb­nię­ta, wa­ży­ła nie wię­cej niż dziec­ko. W tam­tych go­dzi­nach, kiedy nie było wia­do­mo, czy ją ura­tu­ję, kiedy już mia­łem kazać Ola­fo­wi kopać dla niej grób, wtedy, wle­pia­jąc spoj­rze­nie w cięż­kie wska­zów­ki ze­ga­ra… Nie, to nie tak, że ją po­ko­cha­łem. Ale po­czu­łem się za nią od­po­wie­dzial­ny i nie chcia­łem od­stę­po­wać jej na krok. 

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku horror, którego autorem jest DHBW.

Na widok jego za­ci­śnię­tych ust tknę­ło mnie po­czu­cie winy. Lecz cóż mo­głem po­ra­dzić na swoją ra­cjo­nal­ną na­tu­rę? To praw­da, że po­dró­żo­wa­łem po czę­ści z ego­istycz­nych po­bu­dek – lecz za­ra­zem przy­wo­zi­łem ze sobą oświe­ce­nie. Jakże fru­stru­ją­ca była świa­do­mość, że w walce o ludz­kie życie od­pa­da­łem w przed­bie­gach, ogry­wa­ny przez prze­są­dy i uprze­dze­nia ciem­ne­go ludu!

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku horror, którego autorem jest BasementKey.

Trochę z nudów, a trochę, żeby nie oszaleć, postanowiłem spisać tę oto historię i wypisać ku przestrodze wszystkie konsekwencje igrania z czasem oraz próby zmiany własnej przeszłości. Siedzę zatem pochylony na papierami i staram się to wszystko poukładać, wyjaśnić co doprowadziło mnie do tego miejsca, może trochę usprawiedliwić przed samym sobą, albo przed tymi, którzy wezmą tę opowieść w swoje ręce.

opowiadanie
horror

W bibliotece polecamy nowe opowiadanie z gatunku fantasy, którego autorem jest Anoia.

Łowca nie spo­dzie­wał się po wi­zy­cie na jar­mar­ku szcze­gól­nych re­zul­ta­tów. Był zwy­czaj­nie zbyt wiel­ki, by wto­pić się w tłum; zbyt po­waż­ny i nie­zręcz­ny, by roz­mów­cy nie orien­to­wa­li się na­tych­miast, z kim mają do czy­nie­nia. Wśród ludu prak­tycz­nie wszy­scy od­da­wa­li się cza­sem prak­ty­kom z po­gra­ni­cza magii i po­gań­stwa, więc do­pó­ki coś nie po­że­ra­ło im dzie­ci, pa­trzy­li na łow­ców ze słabo ukry­wa­ną nie­chę­cią jako na zbroj­ne ramię ko­ścio­ła.

«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 » »»
Nowa Fantastyka