- Hydepark: [KONKURS/NABÓR] Obcość

Hydepark:

konkursy

[KONKURS/NABÓR] Obcość

Zasady i terminy w pierwszym komentarzu

 

 

Komentarze

obserwuj

Kon­kurs umiesz­czo­ny na forum grzecz­no­ścio­wo za zgodą ad­mi­ni­stra­cji por­ta­lu Fantastyka.pl.

W imie­niu ze­spo­łu Za­po­mnia­nych Snów dzię­ku­ję za go­ścin­ną prze­strzeń :)

 

***

 

Miej­sce na ewen­tu­al­ne więk­sze ak­tu­ali­za­cje

Upda­te 1: tag kon­kur­so­wy już jest :)

Update 2: proszę NIE używać opcji “anonim” przy dodawaniu tekstu w tym konkursie

 

***

 

Ob­cość to forma po­śred­nia po­mię­dzy kon­kur­sem a na­bo­rem opo­wia­dań.

Start przyj­mo­wa­nia tek­stów: 6.02.2023 (nie wcze­śniej)

Za­mknię­cie przyj­mo­wa­nia zgło­szeń: 26.02.2023 (pa­mię­taj­cie, że wy­sy­ła­jąc na ostat­nią chwi­lę ry­zy­ku­je­cie, że pocz­ta nie za­sko­czy, kot zje in­ter­net itp.).

 

TŁO KON­KUR­SU

 

Nabór od­by­wa się w ra­mach pro­jek­tu Za­po­mnia­ne Sny (www.zapomnianesny.pl), w ra­mach któ­re­go od ja­kie­goś czasu po­wsta­ją ko­lej­ne an­to­lo­gie fan­ta­stycz­ne – z za­ło­że­nia krót­kich i ogól­no­do­step­nych na za­sa­dach cha­ri­ty­wa­re. Można je po­brać dar­mo­wo, ale czy­tel­ni­cy (jak rów­nież au­to­rzy) są za­chę­ca­ni do wspar­cia w za­mian celu cha­ry­ta­tyw­ne­go wska­za­ne­go w danej czę­ści.

W ak­tu­al­nej edy­cji za­chę­ca­my do wspar­cia sto­wa­rzy­sze­nia Otwar­te Klat­ki, które dąży do po­pra­wy losu zwie­rząt ho­dow­la­nych.

 

Stro­na sto­wa­rzy­sze­nia: https://otwarteklatki.pl

Ich FB to: https://www.facebook.com/otwarteklatki

 

Pro­jekt „Za­po­mnia­ne Sny” NIE jest czę­ścią Otwar­tych Kla­tek, ale sto­wa­rzy­sze­nie wie o akcji i wy­ra­zi­ło na nią zgodę.

 

Same Za­po­mnia­ne Sny można śle­dzić m.in. na:

FB: https://www.facebook.com/ZapomnianeSny/

Insta: https://www.instagram.com/zapomnianesny/

Za­chę­cam do śle­dze­nia :-)

 

ZA­SA­DY:

 

Temat kon­kur­so­wy: Ob­cość

 

Można go in­ter­pre­to­wać róż­nie. Czy pój­dzie to w stro­nę du­chów, istot po­za­ziem­skich, ta­jem­ni­czych ar­te­fak­tów, pra­daw­nych mocy, pro­ble­mów lin­gwi­stycz­nych, róż­nic mię­dzy oso­ba­mi neu­ro­ty­po­wy­mi i nie­neu­ro­ty­po­wy­mi, cze­goś jesz­cze in­ne­go – za­le­ży od was.

 

Ważne jed­nak, aby motyw był obec­ny. Obo­jęt­nie, czy bę­dzie grać pierw­sze skrzyp­ce, czy po­zo­sta­nie w tle. Ważne na­to­miast, żeby to nie było „na siłę” – czyli nie na za­sa­dzie, że bo­ha­ter wcho­dzi do baru o na­zwie „Ob­cość”.

 

Wa­ru­nek nie­zbęd­ny:

Opo­wia­da­nie musi po­sia­dać ele­ment fan­ta­stycz­ny. Nie musi być mocny, choć może.

 

Ga­tu­nek:

Do­wol­ny. SF, fan­ta­sy, hor­ror, weird, so­lar­punk, dys­to­pia, po­sta­po, cy­ber­punk, ste­am­punk, bli­ski za­sięg, co­kol­wiek.

 

Cha­ri­ty­wa­re: Jak już padło wcze­śniej, po­kon­kur­so­wy ebook bę­dzie do­stęp­ny na za­sa­dach cha­ri­ty­wa­re. Czyli w za­mian za roz­wa­że­nie do­bro­wol­nej do­ta­cji na rzecz wska­za­nej or­ga­ni­za­cji, w tym przy­pad­ku sto­wa­rzy­sze­nia Otwar­te Klat­ki. Ile, czy w ogóle, kiedy – to już każdy we wła­snym za­kre­sie roz­strzy­gnie.

 

Na­gro­dy: Nie ma, to ini­cja­ty­wa in­ne­go typu. ALE. Ale pewną ko­rzy­ścią dla au­to­rów może być za­sięg an­to­lo­gii. Po­przed­nie tomy były po­bie­ra­ne w za­leż­no­ści od czę­ści przez 2500-3500 osób (dla zbio­rów opo­wia­dań, ko­mik­sy mniej).

 

Inne uwagi:

 

* Zgła­szać można wy­łącz­nie tek­sty wcze­śniej ni­g­dzie nie pu­bli­ko­wa­ne.

 

* Opo­wia­da­nia muszą sta­no­wić nie­za­leż­ną ca­łość (jeśli autor roz­wi­ja ja­kieś uni­ver­sum, tekst może być jego frag­men­tem, ale z za­cho­wa­niem za­sa­dy nie­za­leż­no­ści i tylko pod wa­run­kiem, że autor ma pełne prawa do udzie­la­nia zgody na pu­bli­ka­cję tek­sów osa­dzo­nych w tym świe­cie).

 

* Nie można zgła­szać fan­fi­ców.

 

Czas trwa­nia:

Tek­sty w obu ścież­kach można zgła­szać od 6 lu­te­go 2023 (włącz­nie) do 26 lu­te­go 2023 (do pół­no­cy włącz­nie). Ostroż­nie z wy­sy­ła­niem na ostat­nią chwi­lę, gdyby in­ter­net przy­mu­li­ło ;-)

 

Ter­min wy­ni­ków: wstęp­nie pla­nu­je­my do końca kwiet­nia, czy ma­jów­ki – ale za­strze­ga­my sobie prawo do po­śli­zgów.

W razie czego po­in­for­mu­je­my za­rów­no tutaj, jak i na FB Za­po­mnia­nych Snów.

 

Spo­so­by zgła­sza­nia tek­stów:

Kon­kurs prze­bie­ga dwoma dro­ga­mi: ścież­ką A i ścież­ką B.

 

Każdy autor może, choć nie musi, sko­rzy­stać z obu ście­żek, ale w po­je­dyn­czej z nich może za­mie­ścić mak­sy­mal­nie jedno opo­wia­da­nie. Czyli:

– jedno w ścież­ce A lub

– jedno w ścież­ce B lub

– po jed­nym w ścież­ce A i w ścież­ce B.

Opo­wia­da­nia muszą być różne, to nie może być „w ścież­ce B tro­chę inna wer­sja tego ze ścież­ki A”.

 

ZA­SA­DY ŚCIEŻ­KI A:

 

* Tekst w ścież­ce A musi być pu­bli­ko­wa­ny tu, na por­ta­lu Fantastyka.pl, ko­niecz­nie z ta­giem kon­kur­so­wym „Ob­cość” (jesz­cze go nie ma, ale w mo­men­cie ru­sze­nia kon­kur­su po­wi­nien być).

EDIT: tag już jest :)

 

* Jeśli je­steś tu osobą nową, aby dodać opo­wia­da­nie, załóż konto, przejdź do dzia­łu „Opo­wia­da­nia” i klik­nij link „Na­pisz opo­wia­da­nie” (nad listą tek­stów).

 

* Dłu­gość tek­stów w ścież­ce A: do mak­sy­mal­nie 1000 słów nie li­cząc ty­tu­łu i przed­mo­wy. Dol­ne­go li­mi­tu brak.

 

* W for­mu­la­rzu do­da­wa­nia opo­wia­da­nia znaj­du­je się pole „przed­mo­wa”. Każde uczest­ni­czą­ce w kon­kur­sie opo­wia­da­nie po­win­no mieć tam wkle­jo­ny po­niż­szy tekst:

 

Opo­wia­da­nie uczest­ni­czy w kon­kur­sie „Ob­cość” pro­jek­tu Za­po­mnia­ne Sny: https://www.zapomnianesny.pl

Jeśli po­do­ba Ci się ta ini­cja­ty­wa, roz­waż da­ro­wi­znę na sto­wa­rzy­sze­nie Otwar­te Klat­ki: https://otwarteklatki.pl

 

----

I aby unik­nąć wąt­pli­wo­ści:  wstaw­ka nie jest wli­cza­na do li­mi­tu słów :)

----

 

ZA­SA­DY ŚCIEŻ­KI B:

 

* Dłu­gość tek­stów w ścież­ce B: do mak­sy­mal­nie 2000 słów nie li­cząc ty­tu­łu, pod­pi­su itp. Dol­ne­go li­mi­tu brak.

 

* Tek­sty na­le­ży nad­sy­łać w for­ma­cie DOC lub ODT na adres e-ma­il:

ob­cosc (w tym miej­scu wstaw małp­kę) ad­dons (w tym miej­scu wstaw krop­kę) pl

Wszyst­ko bez pol­skich zna­ków.

 

Wy­bacz­cie formę e-ma­ila, ale nie chciał­bym, żeby spam­bo­ty po­bra­ły, bo potem w skrzyn­ce lą­du­je wszyst­ko ;-)

 

Wy­ma­ga­nia tech­nicz­ne ścież­ki B:

– For­mat DOC lub ODT.

– For­ma­to­wa­nie do lewej.

– Czcion­ka arial 12.

 

Uwaga! Jeśli prze­sył­ka do­trze, w ciągu 72 go­dzin otrzy­masz od nas po­twier­dze­nie. Jeśli go nie ma – sprawdź an­ty­spam. Jeśli tam tez nie ma – pró­buj po­now­nie lub skon­tak­tuj się za po­śred­nic­twem wia­do­mo­ści pry­wat­nej na FB lub tu, na por­ta­lu.

 

SPO­SÓB LI­CZE­NIA WY­RA­ZÓW:

 

Spraw­dza­my w Li­bre­Of­fi­ce.

Dla unik­nię­cia wąt­pli­wo­ści: jeśli komuś z ja­kie­goś po­wo­du pro­gram po­li­czy gwiazd­ki, myśl­ni­ki itp., to spo­koj­nie – nie będę ich uwzględ­niać i w razie czego spraw­dzę, czy bez nich wszyst­ko się zga­dza.

 

A CO JAK JUŻ WGRAM?”

 

Osoby, które za­kwa­li­fi­ku­ją się do an­to­lo­gii otrzy­mu­ją w ciągu dwóch ty­go­dni do­dat­ko­we in­for­ma­cje. W przy­pad­ku ścież­ki B na maila (pro­szę w tym cza­sie o spraw­dza­nie fol­de­ru ze spa­mem na wy­pa­dek, gdyby in­for­ma­cja utknę­ła wła­śnie tam), w przy­pad­ku ścież­ki A na priv.

 

CO POTEM?

 

Potem ko­rek­ty i inne takie. Zna­czy cier­pli­wość bę­dzie wska­za­na :-)

 

JURY

 

Ja (wilk-zi­mo­wy), Geist i Black_Cape.

 

ILE TEK­STÓW DO AN­TO­LO­GII?

 

W „Tu był las” było ich łącz­nie 40, tym razem pla­nu­je­my jed­nak mniej. Ce­lu­je­my w oko­li­ce 20-25, w tym 5-10 ze ścież­ki A, przy czym za­strze­ga­my sobie prawo mo­dy­fi­ka­cji tych za­kre­sów w za­leż­no­ści od oceny zgło­szeń. Oprócz tego ju­ro­rzy być może do­rzu­cą coś od sie­bie, być może też znaj­dzie się coś do­dat­ko­wo poza na­bo­rem.

 

INNE UWAGI:

 

* W miarę moż­li­wo­ści sta­raj­cie się nie sto­so­wać me­ga­aka­pi­tów na 1000 zna­ków. Cza­sa­mi ma to uza­sad­nie­nie, ale czę­sto utrud­nia płyn­ność czy­ta­nia.

 

* Nie­ste­ty tym razem nie je­ste­śmy w sta­nie obie­cać ko­men­ta­rzy po­kon­kur­so­wych dla uczest­ni­ków. Nie są one wy­klu­czo­ne, ale wstęp­nie za­łóż­my, że nie bę­dzie ich zbyt wiele.

 

* Ty­tu­ło­wa­nie opo­wia­da­nia nazwą kon­kur­su jest bar­dzo złym po­my­słem.

 

* W trak­cie kon­kur­su do­pusz­czal­ne są po­praw­ki li­te­ró­wek, in­ter­punk­cji i tym po­dob­nej ko­sme­ty­ki. Na­to­miast za­bro­nio­ne są po­waż­ne zmia­ny, np. fa­bu­ły. Czyli: po­ście­ra­nie kurzu tak, prze­me­blo­wa­nie nie. Pa­mię­taj­cie, że ju­ro­rzy oce­nia­ją treść za­sta­ną (i żaden z ju­ro­rów nie ma obo­wiąz­ku in­for­mo­wać, że już prze­czy­tał, choć może to zro­bić). Jeśli w trak­cie obrad wyj­dzie, ze ju­ro­rzy prze­czy­ta­li inne wer­sje hi­sto­rii, to się mogą wku­rzyć.

 

* Co praw­da to nabór opo­wia­dań, ale jeśli ktoś lubi eks­pe­ry­men­to­wać z formą, to jest to do­pusz­czal­ne. Czyli oprócz „kla­sycz­nej” formy można też pró­bo­wać np. z tek­sta­mi w for­mie „li­stów”, pa­mięt­ni­ka itp.

 

Rady dla osób spoza forum uczest­ni­czą­cych w ścież­ce A:

 

* Na por­ta­lu pa­nu­je nie­pi­sa­na za­sa­da, że warto jak­kol­wiek (choć­by krót­ko) od­po­wia­dać na ko­men­ta­rze in­nych osób. Lu­dzie lubią wie­dzieć, ze ktoś czyta co sądzą o tek­ście.

 

* Jeśli ko­men­ta­rze są kry­tycz­ne, nie zna­czy to, że jury też bę­dzie kry­tycz­ne (i od­wrot­nie, ko­men­ta­rze ra­do­sne też mogą się minąć z wer­dyk­tem jury). Dla­te­go pro­szę, nie usu­waj­cie tek­stów tylko dla­te­go, że komuś się nie spodo­ba.

 

* Jeśli li­czy­cie na wię­cej ko­men­ta­rzy użyt­kow­ni­ków/kon­ku­ren­tów/in­nych osób, ko­men­tuj­cie też opo­wia­da­nia in­nych au­to­rów. Naj­le­piej me­ry­to­rycz­nie :-)

 

* No i nie za­po­mnij­cie o tagu kon­kur­so­wym :)

 

Inne spra­wy:

 

Q: Mam 1010 słów, co teraz?

A: Za­pra­szam do ścież­ki B.

 

Q: Mam 2010 słów, co teraz?

A: Za­pra­szam do prze­re­da­go­wa­nia tek­stu w taki spo­sób, żeby mie­ścił się w li­mi­cie.

 

Q: Ale po co ścież­ka B?

A: Żeby w an­to­lo­gii było coś ab­so­lut­nie pre­mie­ro­we­go. Poza tym faj­nie przy­cią­gnąć osoby, które mają obawy przed kry­ty­ką. Z dru­giej stro­ny ścież­ka A jest świet­na do od­blo­ko­wa­nia twór­cze­go – warto więc ko­rzy­stać z obu.

 

Q: Czy tekst musi na­wią­zy­wać do celu akcji?

A: Ab­so­lut­nie nie musi. W po­przed­niej edy­cji na­wią­zy­wa­ła zde­cy­do­wa­na mniej­szość.

 

Q: Czy można be­to­wać?

A: Tak. Ale tu proś­ba o do­ko­na­nie uczci­wej sa­mo­oce­ny, czy jeśli w wy­ni­ku be­to­wa­nia do­szło do głęb­szych zmian w tre­ści, to czy były one efek­tem wła­snej pracy na bazie su­ge­stii (wtedy wy­pa­da­ło­by takim oso­bom po­dzię­ko­wać w przed­mo­wie) czy też skala wspól­nej pracy nie za­ha­cza przy­pad­kiem o współ­au­tor­stwo (mówię tu o sy­tu­acjach, gdy ktoś de facto prze­pi­sze spore par­tie tek­stu, nie je­stem prze­ciw­ni­kiem be­to­wa­nia jako ta­kie­go).

 

NA KO­NIEC

 

„Za­po­mnia­ne Sny” do­ce­lo­wo mają tra­fiać do osób bar­dzo róż­nych, co bę­dzie brane pod uwagę przy se­lek­cji tek­stów. Wła­śnie dla­te­go w jury jest osoba spoza por­ta­lu, a cały skład uwzględ­nia osoby róż­nych po­dej­ściach do tek­stów. Druga ważna rzecz – ce­nio­ne są po­my­sły i kli­mat.

 

Post Scrip­tum

 

No i jak za­su­ge­ro­wa­łem wcze­śniej, za­chę­cam do po­lu­bie­nia pro­fi­lu FB Za­po­mnia­nych Snów. A także do lek­tu­ry wcze­śniej­szych zbio­rów.

 

Post Scrip­tum 2

 

Na por­ta­lu kon­kurs jest go­ścin­nie, ale przez ad­mi­ni­stra­cję zo­sta­li­śmy po­pro­sze­ni o taką wzmian­kę :)

 

Po roz­strzy­gnię­ciu kon­kur­su, w przy­pad­ku kwa­li­fi­ka­cji do ebo­oka, uczest­ni­cy wy­ra­ża­ją zgodę na pu­bli­ka­cję swo­je­go imie­nia i na­zwi­ska lub pseu­do­ni­mu li­te­rac­kie­go na pro­fi­lu FB Nowej Fan­ta­sty­ki oraz w pi­śmie na stro­nie po­świę­co­nej por­ta­lo­wi. Lau­re­atów pro­si­my o po­da­nie da­nych bez­po­śred­nio do Be­ry­la po ogło­sze­niu wy­ni­ków (wcze­śniej nie ma po­trze­by).

 

Bardzo fajny temat :) Do roboty.

Jesteśmy wybrańcami. Sami się wybraliśmy!

Będzie pisane

Слава Україні!

Odnalazłem błąd w pierwszym poście:

* Długość tekstów w ścieżce A: do maksymalnie 1000 słów nie licząc tytułu i przedmowy. Dolnego limitu brak.

Jedno zero się zgubiło. :P

"brawo. Jestem z Ciebie dumny" - Osvald

Taaa, uważaj, bo okaże się, że jedno za dużo się napisało ;)

Przynoszę radość :)

100 czyli zapomniane drabble?;)

Jedno zero się zgubiło. :P

Nie no, na 0,1000 to byłby konkurs na fantastyczny odgłos krztuszenia się  ;P

I wtedy łączymy się w zespoły i wybieramy jedno słowo.

Jak rozumiem:

 Zgłaszać można wyłącznie teksty wcześniej nigdzie nie publikowane

… oprócz tego Portalu przy ścieżce A?

Pecunia non olet

… oprócz tego Portalu przy ścieżce A?

Teksty ze ścieżki A też nie mogą być wcześniej publikowane gdziekolwiek indziej, włącznie z pozakonkursową częścią portalu. Moment dodania do ścieżki A musi być pierwszym upublicznieniem (a jeżeli tekst zostanie zakwalifikowany do antologii, to w momencie premiery antologii jedynym).

 

Dziękuję, Wilku

Pecunia non olet

Fajny temat :) Postaram się coś skrobnąć.

Known some call is air am

Zdecydowanie coś napiszę.

Taktyczny lisek.

 

Fajnie się złożyło bo ostatnio skończyłem pisać coś o podobnej tematyce.

Czy obcość musi oznaczać  inność? Czy może być tak, że bohaterowi coś się w życiu przydarzyło, co w istotny sposób zmieniło jgo życie i sprawiło, że czuje się wyobcowany i wydaje mu się, że inni zaczynają go traktować jak obcgo?

Chciałabym w końcu przeczytać coś optymistycznego!

To zależy, jak to ujmiesz i czy będzie się w tekście wyczuwać również obcość, czy tylko wyobcowanie – bo to jednak nie są synonimy, choć mają część wspólną. Samo to, że ktoś “nie ma kolegów” to za mało, ale jestem sobie w stanie wyobrazić podejścia wpisujące się w temat.

 

Wiem, że nie są, dlatego dopytuję ;) Zaryzykuję, i zobaczymy, co jurki na to :)

Chciałabym w końcu przeczytać coś optymistycznego!

Och, zostawiam sobie komentarzo-przypominajkę, ostatnio było fajnie :3

Spodziewaj się niespodziewanego

.

„Poszukiwanie prawdy, która, choćby najgorsza, mogłaby tłumaczyć jakiś sens czy choćby konsekwencję w tym, czego jesteśmy świadkami wokół siebie, przynosi jedyną możliwą odpowiedź: że samo poszukiwanie jest, lub może stać się, ową prawdą.” J.Kaczmarski

Dzień dobry, mam pytanie. Można pisać we dwójkę?

Zostawiam taktycznego obcego.

Nie zabijamy piesków w opowiadaniach. Nigdy.

Dzień dobry, mam pytanie. Można pisać we dwójkę?

Dzień zły. Tak, przy czym to zajmuje “slot” danej ścieżki obojgu współautorom (nadal jednak mogą zgłosić odrębne teksty na drugą ścieżkę).

 

 

Rozumiem, dziękuję, szanuję. Świadomi konsekwencji, pewnie podeślemy coś razem, proszę się szykować na nasz atak.

Dwoje autorów na jedno opowiadanie to zjawisko występujące w przyrodzie i z pewnością mniej zaskakujące, niż np. napisanie jednego wiersza dwudziestoosobowym kolektywem.

 

EDIT: aby uniknąć wątpliwości przypadkowo przeglądających komentarze: wierszy nie przyjmujemy XD

 

Cóż, skleciłam cosik, bo temat od razu przywiał pomysł, teraz dopieszczam owe tysiąc słów, czekam na tag konkursowy, aby zaraz 6 lutego opublikować na Portalu, bo – jak powtarzam za MK – nigdy nic nie wiadomo. :))

Pecunia non olet

Ano nigdy nie wiadomo. Byli już tacy, co się mile zdziwili :)

No i jakby na to nie patrzyć, większa frekwencja to pewien wyznacznik tego, czy ludzie są zainteresowani inicjatywami łączącymi fantastykę z czymś dobroczynnym :-)

 

wilk-zimowy

Dokładnie tak. Wziąłem udział w edycji “Tu był las” i faktycznie znalazło się kilkoro moich znajomych, którzy po przeczytaniu zbioru wsparło fundację. Przyjemne z pożytecznym.

Jesteśmy wybrańcami. Sami się wybraliśmy!

bruce

Podziwiam za szybkość pisania!

Choć u mnie też jakiś początek, pierwsze czternaście słów już jest:

 

Megwetehjubtwoiumatehwrzyc, rozentuzjazmowany, niezdyscyplinowany Obcy wykrzyknął:

– Przeintelektualizowałem słabowyartykułowane dźwiękonaśladownictwo!

– Uhmm – odburknął średniozmineralizowany Gigakonkursoswsamrazdlanos.

 

entropia nigdy nie maleje

Jimie, ja, jak zawsze, mam pomysł, a potem – realizacja – cienko, cienko... :))

Ostrowska by zaśpiewała, że wyszedł mi z tego “Ckliwy melodramat”. :)

A Twój początek – genialny! :)

Pecunia non olet

Dziękuję, bruce ale jak to złotousty Leszek Miller kiedyś powiedział,  prawdziwego mężczyznę poznaje się  po tym jak kończy, a nie jak zaczyna ;-)

entropia nigdy nie maleje

Hahaha.

Twoje wymyślne wyrazy przypomniały mi żart o dwóch uczniach, którzy bili się na korytarzu, przyłapał ich dyrektor i za karę nakazał każdemu tysiąc razy napisać swoje nazwisko, przy czym jeden nazywał się Bąk, a drugi – Konstantynopolowicz (jest też wersja z Brzęczyszczykiewiczem). :)). 

Pecunia non olet

Update: proszę NIE używać opcji “anonim” przy dodawaniu tekstów w tym konkursie

Skład jury już w całości potwierdzony, trzecią osobą w zespole jest Black Cape.

Poważne Jury, wspaniale. :)

Jeszcze dopytam, czy tu, w tym wątku także mamy zgłaszać, że w danym dniu publikujemy tekst o niniejszym tytule na konkurs, czy wystarczy tylko sama publikacja (ścieżka A)? 

Pecunia non olet

Wystarczy sama publikacja z tagiem konkursowym.

 

Dzięki, Wilku. :)

Pecunia non olet

W sumie brzmi to jak sprawa mocno oczywista, ale chciałbym się jednak upewnić: rozumiem, że mogę na portalu (w sensie na ścieżce A) opublikować tekst pisany wspólnie z kimś spoza portalu, jeśli odpowiednio oznaczę to w przedmowie? :)

Tak.

Na poziomie portalu może to być i ksywa, byle wyraźnie zaznaczyć.

Przy czym osobę tą tez obowiązują limity, więc jeśli potem się zarejestruje i coś doda, to wiadomo.

 

Wszystko jasne. Dziękuję bardzo :)

Cześć! Jak można dodać opowiadanie?

Czy pojedyncze literki typu “a” albo “i” też się liczą do limitu słów?

Cześć! Jak można dodać opowiadanie?

Czy pojedyncze literki typu “a” albo “i” też się liczą do limitu słów?

 

Witaj, Killua. Opowiadanie tu na Portalu dodajemy poprzez kliknięcie w prawym górnym rogu w ikonkę książki – po rozwinięciu menu masz tam opcję “dodaj opowiadanie”. Oczywiście ważne jest zachowanie terminów konkursu. 

Co do podanych przez Ciebie przykładowych spójników, to – o ile dobrze zrozumiałam zasady – Libbre Office podlicza sam ilość wyrazów w danym tekście. 

Pozdrawiam. :)

 

Pecunia non olet

Nie wiem czy wezmę w końcu w tym udział, bo 1000 słów to strasznie mało, ale zwrócić chciałem uwagę na pewną drobną a uciążliwą wadę automatycznego zliczania wyrazów, przynajmniej w MS Wordzie i w Libre Office.

Ile w poniższym, zacytowanym tekście jest wyrazów?

A – tak

A – tak

4 prawda?

Natomiast zarówno Libre Office jak i MS Word policzy ich 5.

Czemu? W drugiej linijce nie użyłem półpauzy a minusa / łącznika – a taki samotny łącznik liczony jest z jakiegoś powodu jako wyraz. Dotyczy to też pewnie i niektórych innych znaków interpunkcyjnych – ale nie chciało mi się w to wgłębiać (może ktoś ma pełną rozpiskę? Na pewno jeśli nie przylepimy jak należy wykrzyknika do krzyczonego wyrazu, czyli zrobimy coś w tym stylu: A ! – to zostanie policzone jako dwa wyrazy)

Uważajcie więc przy zapisie. Przy czym – jeśli nie wyłączycie autokorekty (ja ją raczej wyłączam, bo psuje mi bardzo dużo nazw własnych itp.) – to zarówno Word jak i Libre Writer – zmieni minusy na półpauzy albo pauzy (w zależności od ustawień) – ale nie ufałbym temu mechanizmowi w 100%.

 

Czyli z autoliczeniem uważnie.

entropia nigdy nie maleje

O, Jimie, dzięki za ten wpis. No to ja już sama nie wiem, czy mam dobrą ilość wyrazów... Zawsze mnie dziwiło, kiedy tu drabble pisałam, że licznik słów w necie inaczej liczył niż Libbre Office. 

Pecunia non olet

Jim ma rację, trzeba uważać. Napisałem kiedyś szorta na konkurs wilka i sprawdzam, a tam 10tys. słów. 

"brawo. Jestem z Ciebie dumny" - Osvald

Gekikara

Dobrze, że sobie z tego zdajesz sprawę, to jak mój tekst na MiM (o ile powstanie), będzie miał 120kzn zamiast 60kzn – to przymkniecie oko ;-)

 

entropia nigdy nie maleje

laugh

Pecunia non olet

Cześć, Killua,

Czy pojedyncze literki typu “a” albo “i” też się liczą do limitu słów?

Słowo to słowo :-)

Jak można dodać opowiadanie?

Jeśli chodzi o ścieżkę A:

W zasadach jest to opisane:

“Jeśli jesteś tu osobą nową, aby dodać opowiadanie, załóż konto, przejdź do działu „Opowiadania” i kliknij link „Napisz opowiadanie” (nad listą tekstów).”

Należy przy tym pamiętać o dodaniu tagu konkursowego (jest rozwijane pole na to – wybierasz tag “Obcość”). W przedmowie dodaj wstawkę konkursową zgodnie z zasadami (wstawka nie wlicza się w limit słów).

Jeśli chodzi o ścieżkę B:

Plik w formacie opisanym w zasadach należy wysłać na mail opisany w zasadach :)

 

 

Jimie,

1000 słów to strasznie mało

Dla jednych mało, dla innych dużo, to konkurs na krótkie opowiadania :) Ale zawsze możesz wziąć udział w ściezce B.

Natomiast zarówno Libre Office jak i MS Word policzy ich 5.

Sprawdziłem i u mnie 4. Możliwe, że masz ustawiony jakiś niestandardowy styl, ale w domyślnym akapitu działa prawidłowo.

Natomiast niektóre edytory łapią gwiazdki – stąd zaznaczyłem, ze w sytuacjach spornych będę brać poprawkę na to, ze gwiazdki nie powinny być jako słowa. A w razie czego po prostu piszcie, że jakiś znak wam złapało, to będę weryfikować.

 

To nie kwestia stylu,  wilk-zimowy, bo styl nie propaguje pomiędzy dwoma edytorami niezależnych od siebie firm.

Spróbuj wyłączyć autokorektę i z ręki wpisać:

A [minus] tak

W obu edytorach uzyskuję liczbę wyrazów 3.

Zmiana minusa na półpauzę – zmienia tę wartość na 2.

(uprzedzając pytanie: mam najnowszą wersję Worda z Office 365 i nienajnowszą  ale też nie zupełnie archaiczną wersję Libre Writer bo 5.2.2.2 a najnowsza to 7.4.5)

 

entropia nigdy nie maleje

U mnie działa poprawnie. Anyway, to nie dyskusja o edytorach. Jak u kogoś pojawu się taki problem, niech najpierw sprawdzi styl, a jeśli to nie pomoże – niech zgłasza potrzebę weryfikacji.

 

A jak ktoś chce mieć spokój, to na początku linii dialogowych niech wpisuje “– “ (minus, minus, spacja), wtedy edytory podmieniają to z automatu na półpauzę. Korektorom też to ułatwi sprawę.

 

Chyba wszystko dobrze zrozumiałem i się udało. Dzięki za pomoc. :)

 

Starałem się napisać tekst tak, aby nie tylko pokazać coś obcego, ale czytelnik sam poczuł tę obcość.

Ciekawe jak wyszło.

 

edit:

Ja tego tekstu nie mogę jeszcze wstawić, bo jest napisane 6 lutego?

To muszę go usunąć.

Ja tego tekstu nie mogę jeszcze wstawić, bo jest napisane 6 lutego?

Tak, data startowa jest ważna. Udajmy, że nic się nie stało i wrzuć w prawidłowym terminie :)

 

OK, w takim razie poczekam. :)

Luty jest dość specyficzny – ferie, niektórzy (a fe!) mają sesję egzaminacyjną i tym podobne zabawy. Czy Szanowny Organizator rozważyłby przedłużenie terminu, choćby o te liche dwa tygodnie?

Organizator nie jest jedyną osobą zamieszaną w projekt, są też pozostali jurorzy, którzy też mają swój czas. Jeśli coś będzie wydłużane to na pewno nie z powodu sesji. Ale póki co trzymamy się tych terminów, które wskazano.

 

PS. Organizator był kiedyś na studiach i wie jak wygląda sesja, więc nie przesadzajmy ;P Po sesji ktoś powie, ze teraz to poprawki, potem, że kolokwia itd. Zawsze można napisać tekst wcześniej i po prostu poczekać z jego zgłoszeniem.

 

crying

 

Ech... Jak wy, organizatorzy konkursów wszelakich, nie umiecie terminów zapisywać.

Nie pisze się:

“Zamknięcie przyjmowania zgłoszeń: 26.02.2023”,

tylko od razu:

“Zamknięcie przyjmowania zgłoszeń: 19.02.2023 Uwaga! Termin przedłużony do 26.02.2023”.

 

Nie ma za co :)

Przynoszę radość :)

Anet właśnie otrzymuje nagrodę specjalną :-)

 

Bierę ;)

Przynoszę radość :)

No i od razu lepiej!

Moje opowiadanie już leżakuje w oczekiwaniu na szóstego lutego :3

www.facebook.com/mika.modrzynska

Hah moje też – po jednym na każdą ze ścieżek ^^ 

Ja mam tylko na “A” i ciągle coś poprawiam. :)

Pecunia non olet

Nowa Fantastyka