- Hydepark: [Konkurs] Wcielenie

Hydepark:

konkursy

edytuj

[Konkurs] Wcielenie

Komentarze

obserwuj

Dzień do­be­rek!

Wcie­le­nie to kon­kurs na opo­wia­da­nia pełne grozy i wy­wo­łu­ją­ce w czy­tel­ni­kach nie­po­kój dzię­ki wy­ko­rzy­sta­niu nar­ra­cji pierw­szo­oso­bo­wej. Przy­szedł więc czas na hor­ror wi­dzia­ny na­szy­mi ocza­mi. 

Po­ni­żej znaj­du­je się lista po­sta­ci, które chcie­li­by­śmy oddać w Wasze ręce. Na przy­kła­dzie wy­ja­śnię to tak: 

Użyt­kow­nik, który chce wziąć udział w kon­kur­sie, wy­bie­ra jedną po­stać z listy i wcie­la się w nią w swoim tek­ście za po­mo­cą nar­ra­cji pierw­szo­oso­bo­wej. To wa­ru­nek ko­niecz­ny. 

Tek­sty po­win­ny być hor­ro­ra­mi, ale nie ozna­cza to ko­niecz­no­ści prze­ra­że­nia czy­tel­ni­ka. Wy­star­czy zbu­do­wać at­mos­fe­rę, kli­mat, który wy­wo­ła wspo­mnia­ną nutkę nie­po­ko­ju. Tak więc hor­ro­ry psy­cho­lo­gicz­ne, hor­ro­ry w opar­ciu o dra­mat rów­nież będą mile wi­dzia­ne. Cza­sa­mi strasz­niej­szy od uka­zy­wa­nia fla­ków jest spo­sób, w jaki ktoś na nas pa­trzy. Wszyst­ko za­le­ży od Was. 

#Ważne:

Jeśli zde­cy­du­je­cie się wy­brać ja­kie­goś bo­ha­te­ra i wejść w jego skórę w opo­wia­da­niu, na­pisz­cie o swoim wy­bo­rze w ko­men­ta­rzu po­ni­żej. Dzię­ki temu re­zer­wa­cja po­sta­ci zo­sta­nie przez nas uwzględ­nio­na na­tych­miast i nikt Wam jej nie ukrad­nie. A jeśli ko­men­tarz o wy­bo­rze po­sta­ci nie po­ja­wi się po­ni­żej, to nie­ste­ty tekst zo­sta­je zdys­kwa­li­fi­ko­wa­ny.

#Dru­gie ważne:

!!! W przed­mo­wie opo­wia­da­nia, jak i tutaj pro­szę o do­kład­ne sko­pio­wa­nie cyfry jak i opisu po­sta­ci. Dzię­ki temu unik­nie­my nie­po­ro­zu­mień, a po samym tek­ście bę­dzie od razu wia­do­mo o kogo cho­dzi :)

 

*** Od­stęp­stwa *** 

– Moż­li­wa jest zmia­na imie­nia głów­ne­go bo­ha­te­ra, z mę­skie­go na mę­skie, z dam­skie­go na dam­skie. 

 

Re­gu­la­min szcze­gó­ło­wy:

1. Każdy za­re­je­stro­wa­ny użyt­kow­nik może brać udział w tym kon­kur­sie. 

2. Użyt­kow­nik może zgło­sić jeden tekst. 

3. NIE dla Ano­ni­mo­wych pu­bli­ka­cji. W tym przy­pad­ku każdy musi być roz­po­zna­ny z nicku i na­pi­sać o wy­bo­rze po­sta­ci w ko­men­ta­rzu niżej.

4. Opo­wia­da­nie musi być skoń­czo­ną ca­ło­ścią, nie frag­men­tem. A… no i nie mogą być wier­szem :)

5. Moż­li­wa jest opcja be­to­wa­nia opo­wia­dań (pod warunkiem, że betujący nie jest jurorem w konkursie) i nikt nie bę­dzie z tego po­wo­du ma­ru­dził.

6. Po publikacji opowiadania do momentu ogłoszenia wyników można poprawiać jedynie usterki techniczne.

7. Limit zna­ków – do 30 ty­się­cy zna­ków we­dług licz­ni­ka por­ta­lo­we­go. Dol­ne­go li­mi­tu nie ma, więc szor­ty są rów­nież mile wi­dzia­ne. 

8. Ter­min pu­bli­ka­cji opo­wia­dań – od 18 kwiet­nia do 4 lipca 2022 roku.

9. Wy­ni­ki – po­czą­tek lipca.

10. Fan­ta­sty­ka – obo­wiąz­ko­wa (cho­ciaż­by jakiś ele­ment, ale obo­wiąz­ko­wa).

11. Ele­ment hor­ro­ro­wy – obo­wiąz­ko­wy.

12. Nar­ra­cja pierw­szo­oso­bo­wa – obo­wiąz­ko­wa.

13. Jeden użyt­kow­nik wy­bie­ra jedną po­stać z listy po­ni­żej. 

14. Jury – Ali­cel­la i Near-Death.

15. Na­gro­dy – oprócz le­gen­dar­nej por­ta­lo­wej chwa­ły będą karty po­da­run­ko­we do em­pi­ku dla pierw­szych dwóch miejsc (po stó­wie),  a dla trze­cie­go miej­sca wy­my­śli się jakąś książ­kę :) Moż­li­we są jesz­cze ja­kieś inne wy­róż­nie­nia, jeśli tekst lub jakaś scena nas za­chwy­ci! 

Oraz – dla pierw­szych dwóch, bądź trzech miejsc, może cze­kać mała nie­spo­dzian­ka zwią­za­na z in­ter­ne­to­wym pro­jek­tem. Ta na­gro­da jest opcjo­nal­na (ALE NEAR-DEATH PO­RU­SZY NIEBO I ZIE­MIĘ), bo nie jest w tej kwe­stii osobą de­cy­zyj­ną, ale jest mocno praw­do­po­dob­na :) A za­wsze faj­nie jest wyjść poza por­tal. Szcze­gó­ły w tej spra­wie wkrót­ce, fejm wita. 

EDIT: Mamy już potwierdzenie, że projekt internetowy we współpracy z Quadrotes jest pewny :)

 

A teraz poczujcie horrorowy klimat wcielenia :)

 

Za­czy­na­my więc:

 

CZAR­NA LISTA ALI­CEL­LI

 

1. Agniesz­ka pra­cu­je w mu­zeum przy­rod­ni­czym, sa­mot­nie wy­cho­wu­je na­sto­let­nią córkę. W każdy pierw­szy czwar­tek mie­sią­ca bie­rze dzień wolny i udaje się do pod­miej­skie­go lasu. Wraca do­pie­ro wie­czo­rem. – De­ir­driu

2. Do­mi­nik stu­diu­je in­for­ma­ty­kę i miesz­ka na stan­cji w sta­rej ka­mie­ni­cy. Wła­ści­ciel­ka miesz­ka­nia jest miłą star­szą panią, ale ma jedną za­sa­dę – Łu­ka­szo­wi nie wolno wy­cho­dzić z po­ko­ju mię­dzy pierw­szą a czwar­tą w nocy.MrBri­ght­si­de

3. Ju­li­ta uwiel­bia ma­lo­wać, po raz pierw­szy ma szan­sę wy­sta­wie­nia swo­ich prac w ga­le­rii sztu­ki. Dzień póź­niej do­sta­je maila od ta­jem­ni­cze­go męż­czy­zny, który chce kupić całą ko­lek­cję za nie­ba­ga­tel­ną sumę. – Osu

4. Ro­bert do­wia­du­je się o śmier­ci ojca, z któ­rym nie utrzy­my­wał kon­tak­tów od dwu­dzie­stu lat. Oka­zu­je się, że w spad­ku odzie­dzi­czył nie tylko miesz­ka­nie, ale też ko­lek­cję ze­ga­rów. – dra­ka­ina

5. Ir­mi­na jest ar­che­olo­giem. Wraz z ze­spo­łem na­ukow­ców bada po­zo­sta­ło­ści po XVI-wiecz­nej wsi. Z hi­sto­rycz­nych za­pi­sków wy­ni­ka, że osada zo­sta­ła nagle opusz­czo­na, ale przy­czy­ny są nie­zna­ne. 

6) Krzysz­tof ma czter­dzie­ści lat, jest księ­go­wym i miesz­ka z matką. Jego każdy dzień wy­glą­da za­wsze tak samo, aż do mo­men­tu gdy przed klat­ką scho­do­wą znaj­du­je ran­ne­go psa. Bar­ba­rian­Ca­ta­ph­ract

7. Zofia pra­cu­je w schro­ni­sku dla zwie­rząt, pew­ne­go ranka wszyst­kie psy za­czy­na­ją wyć. Po ty­go­dniu sy­tu­acja się po­wta­rza do­kład­nie o tej samej go­dzi­nie. – An­ty­ra­dek

8. Zyg­munt jest noc­nym stró­żem na zło­mo­wi­sku. Pew­nej nocy za­uwa­ża sa­mo­chód sto­ją­cy w bocz­nej ulicz­ce, sil­nik jest włą­czo­ny, a drzwi otwar­te, ni­g­dzie jed­nak nie widać kie­row­cy. – Geeogrraaf

9. Da­niel ma z po­zo­ru ide­al­ne życie, wła­sną firmę, pięk­ną żonę i uta­len­to­wa­ną córkę, ale prze­śla­du­je go uczu­cie znu­dze­nia. W końcu po­sta­na­wia po­czuć dresz­czyk emo­cji, chce spró­bo­wać spor­tów eks­tre­mal­nych. – fms­du­val

10. Daria miesz­ka wraz z mężem na pod­miej­skim osie­dlu. Pod­czas po­rząd­ko­wa­niu stry­chu znaj­du­je swoje stare ze­szy­ty szkol­ne, choć nie pa­mię­ta, aby je za­bie­ra­ła pod­czas prze­pro­wadz­ki. – LanaVallen

 

CZAR­NA LISTA NE­AR­DE­ATH

 

11. Eliza jest na­uczy­ciel­ką ję­zy­ka pol­skie­go w li­ceum. Jed­nak jak ostat­nio za­uwa­ży­ła, ktoś na jej biur­ku po­zo­sta­wił za­adre­so­wa­ny do niej wiersz. – adam_c4

12. Er­nest cier­pi na bez­sen­ność. Pod­czas nie­prze­spa­nych nocy za­uwa­ża, że w bloku na­prze­ciw­ko rów­nież za­wsze pali się świa­tło. – fan­tho­mas

13. Paweł jest 30 let­nim po­li­cjan­tem, mężem i ojcem dwój­ki dzie­ci. Pod­czas noc­nych pa­tro­li, uwiel­bia prze­jeż­dżać osie­dlem, które za­miesz­ku­je jego ko­chan­ka. – ANDO

14. Do­rian wie­dzie sa­mot­ne życie. To nar­cy­stycz­na oso­bo­wość. Jego uroda za­chwy­ca tłumy ko­biet, a sam Do­rian czuje sa­tys­fak­cję z każ­de­go zła­ma­ne­go serca. – Go­lodh

15. Mi­chał jest ko­lek­cjo­ne­rem sta­rych płyt, monet, fil­mów… wszyst­kie­go co stare i za­po­mnia­ne. Uwiel­bia oglą­dać ka­se­ty VHS, na któ­rych uwiecz­nio­ne zo­sta­ły naj­lep­sze chwi­le jego dzie­ciń­stwa. – fi­zy­k111

16. Natan jest roz­mow­nym tak­sów­ka­rzem i za­wsze pró­bu­je na­wią­zać kon­takt ze swo­imi klien­ta­mi. Po­sia­da pier­ścio­nek za­rę­czy­no­wy, który zo­sta­wi­ła jego klient­ka pod­czas pew­ne­go kursu, gdyż jak twier­dzi­ła… nie miała jak ina­czej za­pła­cić. – Am­bush

17. Eryk jest bez­dom­nym czło­wie­kiem, który stra­cił wszyst­ko przez we­wnętrz­ną de­mo­nicz­ną trój­cę – ha­zard, al­ko­hol i nar­ko­ty­ki. Stra­cił wszyst­ko poza swoim je­dy­nym kom­pa­nem – małym kun­dlem, który za­wsze trwa przy swoim panu. – yan­tri

18. Alek­san­der jest sa­mot­nie wy­cho­wu­ją­cym ojcem dwu­na­sto­let­nie­go Cy­pria­na. Czuje się za­nie­po­ko­jo­ny opo­wie­ścia­mi syna, iż w małej za­miesz­ki­wa­nej przez nich wio­sce, chłop­cy mówią o obec­no­ści prze­uro­dzi­wej ko­bie­ty. Jed­nak żaden miesz­ka­niec tak na­praw­dę jej nie zna. – krzkot1988

19. Okta­wia jest miesz­kan­ką ma­łe­go, sza­re­go mia­stecz­ka, które po­zba­wio­ne jest wszel­kich roz­ry­wek, jak cho­ciaż­by kino. Okta­wia pro­wa­dzi sklep z za­baw­ka­mi, który jest je­dy­ną atrak­cją dla tu­tej­szych dzie­ci. – SNDWLKR

20. Ta­ma­ra jest pa­sjo­nat­ką kart Ta­ro­ta. Mimo iż nie wie­rzy w wróż­by, sta­wia karty swoim klien­tom w jej skrom­nym ga­bi­ne­cie. – Gru­szel

 

 

PO­SZE­RZO­NA LISTA [KO­LEJ­NE PO­STA­CI DO WY­BO­RU] 

 

CZAR­NIEJ­SZA LISTA NE­AR­DE­ATH:

21. Oskar więk­szość swego życia spę­dził na morzu, a zdję­cie żony za­wsze ma przy sobie. Jed­nak Oskar wraz z resz­tą za­ło­gi, orien­tu­je się, że wciąż mi­ja­ją tę samą la­tar­nię mor­ską. – Fla­drif

22. Ol­gier­do­wi nikt nie płaci za opie­kę nad za­nie­dba­ny­mi gro­ba­mi. Robi to z wła­snej woli, ża­łu­jąc zmar­łych, o któ­rych nikt nie pa­mię­ta. – ignisdei

 23. Alan już od za­wsze cy­nicz­nie wy­po­wia­dał się na temat mi­ło­ści i kpił ze wszyst­kich za­ko­cha­nych. Uwiel­bia na­to­miast cho­dzić na wy­stą­pie­nia, na któ­rych pewna za­ma­sko­wa­na tan­cer­ka prze­bra­na za lalkę, za­chwy­ca zgro­ma­dzo­ne tłumy. – Mor­gia­na­89

24. Filip to uro­dzo­ny in­tro­wer­tyk i pa­nicz­nie stre­su­ją go te­le­fo­nicz­ne roz­mo­wy. Naj­bar­dziej oba­wia się jed­nak za­strze­żo­nych nu­me­rów, które nę­ka­ją go od ja­kie­goś czasu. – wilk-zi­mo­wy

25. Maja po ukoń­czo­nych stu­diach po­sta­no­wi­ła odbyć po­dróż po Eu­ro­pie. Nie ma dużo pie­nię­dzy i nikt nie to­wa­rzy­szy jej w przy­go­dzie życia. – Ir­ka­_Luz

26. Agata uwiel­bia sa­mot­ne wy­ciecz­ki ro­we­rem. Pro­wa­dzi bloga i zwie­dza opusz­czo­ne miej­sca.

27. Cy­prian nigdy nie czuł się do­brze we wła­snej skó­rze. Od dzie­ciń­stwa fa­scy­no­wa­ły go ko­bie­cie kol­czy­ki, per­fu­my czy gar­de­ro­ba. – Outta Sewer

28. Pa­tryk to in­for­ma­tyk. Jest za­an­ga­żo­wa­ny w two­rze­nie gry, w któ­rych po­sta­ci kreu­je na po­do­bień­stwo swo­ich zna­jo­mych. – kasjopejatales

29. Ola jest sza­le­nie za­ko­cha­na w swoim nowym chło­pa­ku. Czę­sto wy­bie­ra­ją się na dłu­gie prze­jażdż­ki, zwłasz­cza późną porą. Ola na­zy­wa je "noc­nym tri­pem". – Natan

30. An­ge­li­ka to młoda ko­bie­ta, a jak na nią spoj­rzysz, do­strze­żesz uśmiech­nię­tą, atrak­cyj­ną istot­kę. Na­to­miast jeśli wy­łą­czysz jej po­pu­lar­ne­go wśród spo­łecz­no­ści In­sta­gra­ma i zaj­rzysz do jej domu, uj­rzysz ko­bie­tę, która z racji ży­cio­we­go upad­ku, prze­le­wa na pa­pier wszyst­kie żale do pa­mięt­ni­ka. Jeśli za­py­tasz An­ge­li­kę, czego naj­bar­dziej boi się w życiu, za­pew­ne od­po­wie, że tego, aby pa­mięt­nik nie tra­fił w nie­po­wo­ła­ne ręce... Ja­kie­kol­wiek ręce. – emlisien

 

CZAR­NIEJ­SZA LISTA ALI­CEL­LI:

31. Te­re­sa jest eme­ryt­ką, wła­śnie roz­sta­ła się z mężem i po­sta­no­wi­ła za­miesz­kać na wsi. Ma na­dzie­ję, że bli­skość na­tu­ry po­zwo­li jej ukoić nerwy i po­zbyć się kosz­ma­rów. ma­rek_24

32. Artur za­bie­ra ro­dzi­nę na wa­ka­cje do domku w gó­rach, ma na­dzie­ję, że wspól­nie spę­dzo­ny czas po­zwo­li na­pra­wić re­la­cje. Pod­czas pa­ko­wa­nia ba­ga­ży pyta żonę, po co jej tak duża wa­liz­ka, ona jed­nak nie od­po­wia­da. – Realuc

33. Mar­ty­na wraz z przy­ja­ciół­mi ze stu­diów wy­jeż­dża do domku let­ni­sko­we­go. Na miej­scu oka­zu­je się, że tu­ry­stów jest nie­wie­lu – tylko star­sze mał­żeń­stwo z trój­ką wnu­ków. – Skomand

34. Elena jest fo­to­gra­fem, ob­słu­gu­je głów­nie im­pre­zy oko­licz­no­ścio­we. Pew­ne­go dnia otrzy­mu­je bar­dzo nie­ty­po­we i bar­dzo do­brze płat­ne zle­ce­nie. – Ży­wy­_Jasz­czomp

35. An­drzej wła­śnie wró­cił z Gre­cji, gdzie spę­dził wspa­nia­ły urlop i po­znał ko­bie­tę swo­je­go życia. Szczę­śli­wy traf chciał, że jego wy­bran­ka mie­sza nie­ca­łe sto ki­lo­me­trów od niego, więc utrzy­ma­nie zna­jo­mo­ści nie po­win­no być trud­ne. – ninedin

36. Sio­stra Wik­to­rii po­peł­ni­ła sa­mo­bój­stwo. Zszo­ko­wa­na ro­dzi­na nie po­tra­fi zro­zu­mieć, jakie były po­wo­dy. Trzy dni po po­grze­bie Wik­to­ria do­sta­je ta­jem­ni­czy list. – None 

37. Ed­mund pro­wa­dzi firmę bu­dow­la­ną. W końcu wy­gry­wa duży prze­targ na re­mont za­byt­ko­we­go dwor­ku, ale od sa­me­go po­cząt­ku pię­trzą się trud­no­ści. – Światowider

38. Ka­ro­li­na pra­cu­je w wiej­skim skle­pie, od kilku ty­go­dni do­kład­nie o ósmej szes­na­ście przy­cho­dzi męż­czy­zna w śred­nim wieku i ku­pu­je: pacz­kę pa­pie­ro­sów, wodę i gumę do żucia. Nie jest jed­nym z miesz­kań­ców wsi. – empatia

39. Roman wy­cho­dzi z wię­zie­nia, gdzie od­sia­dy­wał wyrok za na­paść. Za­trzy­mu­je się u sio­stry, ale jego szwa­gro­wi bar­dzo się to nie po­do­ba. – Canthar

40. Jarek jest le­ka­rzem, pod­czas jed­ne­go z dy­żu­rów na izbę przy­jęć tra­fia pa­cjent z ra­na­mi na klat­ce pier­sio­wej i ha­lu­cy­na­cja­mi, któ­re­go nie udaje się ura­to­wać. – vrchamps

 

 

NAJCZARNIEJSZA LISTA ALICELLI:

41. Marzena jest nauczycielką, uwielbia targi staroci i namiętnie kolekcjonuje antyki. Pewnego dnia udaje jej się kupić starodawną pozytywkę. – tomaszg

42. Arnold jest kierowcą ciężarówki, czasami zdarza mu się zabierać autostopowiczów, aby umilić sobie czas rozmową. Niektórzy mają do opowiedzenia bardzo ciekawe historie. – M.G.Zanadra

43. Krystyna jest bardzo wierzącą osobą, mocno angażuje się w życie lokalnej wspólnoty, ale mąż i dwie nastoletnie córki nie podzielają jej poglądów. Sytuacja ulega zmianie, gdy w parafii pojawia się nowy proboszcz. – swytrowa

44. Tymoteusz jest bibliotekarzem, kocha literaturę i czyta książki w każdej wolnej chwili. Uwielbia wyobrażać sobie, że sam staje się bohaterem tych opowieści. Najbardziej nie znosi osób, które przetrzymują książki albo w ogóle zapominają je oddać. – MaSkrol

45. Beata pracuje w domu starców, jest bardzo oddana swojej pracy i w opiekę nad pensjonariuszami wkłada całe serce. Nie podoba jej się, jak jeden z nowych pracowników traktuje pensjonariuszy, niektórzy z nich wręcz się go boją. – BarbaraJ

46. Cezary w ramach prezentu z okazji dwudziestej rocznicy ślubu rezerwuje bilety na rejs statkiem wycieczkowym, który polecił mu jeden z klientów jego kancelarii. – Radek

47. Edyta jest fryzjerką, właśnie zaczęła swoją pierwszą pracę. Salon znajduje się w centrum miasta, a terminy są zarezerwowane na kilka miesięcy do przodu. Atmosfera w zakładzie wydaje się jednak dziwna, podobnie jak niektóre wymogi szefowej, na przykład zakaz wyrzucania obciętych włosów do kosza, ale zbieranie ich do specjalnego pojemnika na zapleczu. – Zielonka

48. Henryk jest emerytowanym policjantem, uwielbia wędkowanie. Podczas jednej z wypraw na ryby znajduje nad jeziorem skrzynię z bardzo nietypowym zamkiem, która wygląda jakby przez długi czas znajdowała się pod wodą. – Haragitanai

49. Ilona wprowadza się do nowego domu, ale z jakichś powodów źle się w mim czuje, ma problemy ze snem i coraz częstsze bóle głowy. Za namową koleżanki postanawia skorzystać z usługi specjalisty od feng shui. – rodynnte

50. Żona Bartosza ginie w wypadku samochodowym. Jako oficjalną przyczynę podano przekroczenie dozwolonej prędkości o prawie sto kilometrów na godzinę i utratę panowania nad pojazdem. Bartosz nie może w to uwierzyć, bo jego żona jeździła bardzo ostrożnie, zwłaszcza gdy jechała przez las, bo bardzo bała się, iż jakieś zwierzę może nagle wyskoczyć na drogę. – slqn

 

NAJCZARNIEJSZA LISTA NEARDEATH:

51. Ania najlepiej czuje się zamknięta w czterech ścianach. Mimo tego uważa, że wciąż jest obserwowana w swoim domowym zaciszu. – Jowita.K

52. Kacper jest uzależniony od pornografii. Ekscytują go szczególnie filmy, na których występuje jego ulubiona aktorka. – thargone

53. Felicja właśnie się przeprowadziła, od pewnego czasu nęka ją starsza kobieta, która błaga o możliwość obejrzenia domu, bo uważa, że mieszkał w nim jej zmarły syn. – elektrodynamika

54. Monika posiada nietypową kolekcję szmacianych laleczek. To zabawki jej dzieciństwa, z którymi, mimo wieku, nie potrafiła się rozstać. – Sagitt

55. Kamil poznał grupę chłopców, w której czuje się akceptowany. Ma tylko ich, ale okrucieństwa jakich musi się dopuszczać, aby pozostać w kręgu znajomych przekraczają jego granicę wytrzymałości. – dovio

56. Damian zauważa, że na terenie jego posiadłości nad jeziorem, ktoś na drzewie wyrył znajomą mu datę. – kronos.maximus

57. Alicja jest kelnerką w restauracji. Jednak pewien młodzieniec, będący miłośnikiem włoskiej kuchni, zdaje się wszystko o niej wiedzieć. – Dinos

58. Patrycja jest młodą kobietą, która ostatnio zauważyła, że przygląda się jej pewna dziewczynka z bumerangiem.

59. Po drugiej stronie lady stoi Ewa. Romantyczka, która pracuje w sklepie z biżuterią. Uwielbia dobrze się ubierać. Zwłaszcza, kiedy widuje w sklepie pewną kobietę, o której fantazje wymykają się spod kontroli. – oidrin

60. Pani Blue, bo tak mawiają o niej wszyscy, jest nietypową personą. Tak naprawdę ma na imię Justyna i kocha swoja samotność. Lubi wybierać się na pola pełne krwistoczerwonych maków, mając nadzieje, że będzie tam zupełnie sama. – Peter Barton

DOSKONALE CZARNA LISTA NEARDEATH:

 

61. Oliwier po rozstaniu z dziewczyną nie widzi nic innego, poza ciągłymi imprezami w pobliskim klubie. – Rambert

62. Konrad jest uzależniony od leków nasennych, po których miewa halucynacje. Poza tym, jest miłośnikiem wszelkich teorii spiskowych. Obsesyjnie wystukuje na klawiaturze hasło: "The Rake".  – Mesembri

63. "Dope Boy", tak mawiają o Wiktorze wszyscy ci, którzy są uzależnieni od narkotyków. Wiktor, jako diler, dostarcza je wszystkim potrzebującym. Jednak pewnego razu, nie może dojść do miejsca, do którego miał dostarczyć towar.

64. Zuzia. Brzmi słodko, jednak Zuzia jest tylko ksywką młodej dziewczyny, która z racji kompletnej biedy, postanowiła zostać prostytutka. – Dalibor

65. Fabian jest szalenie zazdrosny o swoją matkę. Uważa, że nigdy nie powinna znaleźć swojej drugiej połówki.

66. Piotr to zmęczony życiem zegarmistrz. Nie ma rodziny, ani kogoś kto byłby mu bliski, ani kogoś komu mógłby przekazać swoją wiedze. A jak wiadomo w tych nowoczesnych czasach, zawód zegarmistrza to zawód, którego wybiła ostatnia godzina.  –  Wieczny

67. Igor jest posiadaczem największego skarbu na świecie. Tym skarbem jest jego córeczka. Igor tworzy pacynki, które jego kochana córeczka nazywa – przyjaciółmi. – darkside9990

68. Pewnie się nie przyznasz, ale każdy ma sekrety. Tomek uwielbia pisać o nieco starszej od siebie kobiecie i sprzedawać swoje prace na giełdzie, na rynku, gdziekolwiek. Co jednak, jeśli pewnego dnia kobieta z fantazji Tomka przyjdzie zakupić od niego zbiór z opowiadaniami? – Marok

69. Paulina jest psychologiem. Ostatnio prowadzi terapię młodego mężczyzny, który wciąż mówi o swoim ojcu, którego nawet nigdy nie miał okazji poznać. Szczerze go jednak nienawidzi. – Joker

70. Berenika to ma jednak talent! Pięknie rysuje. Jest mieszkanką małej wsi i w zamian za niewielką zapłatę, rysuje portrety nowożeńcom. – Harley

71. Kinga pięknie śpiewa. Lubi to robić, gdy jest sama. Słuchają więc jej tylko ptaki w lesie. Ale czy aby na pewno tylko one? – Rewolwerow

72. Adrian jest przystojnym, młodym chłopakiem. Ale zauważa, że równie młoda i równie piękna dziewczyna wciąż mu się przygląda. Nic do niego nie mówi, bo nie może. Ona jest głuchoniema. – Niebieski_kosmita

73. Wszystko w życiu Maćka musi być idealne. Je o stałych porach, ma idealne ciało, sypia z zatyczkami do uszów. Ale co, jeśli coś wciąż zakłóca mu ten idealny dla niego tryb? – Kejt _Elizabet

74. Sylwia jest młodą dziewczyną, która zabiera młodszego brata na pewny placu zabaw. Orientuje się lecz, że plac zabaw jest odwiedzany również przez kobietę jeszcze starszą od niej. – Reinee

75. Doświadczenie śmierci (N.D.E), to coś, co spotkało Szymona. Po nieudanej próbie samobójczej uznał, że gdy był bliski śmierci widział coś, w co nie chcą uwierzyć mu najbliżsi. Postanawia powtórzyć swój czyn. – arya

 

DOSKONALE CZARNA LISTA ALICELLI:

76. Anastazja otwiera klinikę weterynaryjna na obrzeżach miasta. Z czasem ma coraz więcej pacjentów, najczęściej pojawia się pewna starsza pani ze swoimi kotami, których najwyraźniej ma wyjątkowo dużo. – Wyzpun

77. Laura żyje z dnia na dzień i prawie każdy wieczór spędza w klubach. Pewnego razu poznaje kobietę o czerwonych włosach. Następnego dnia budzi się we własnym mieszkaniu, ale niewiele pamięta z nocnych wydarzeń. – OldGuard

78. Antoni jest wdowcem, który nie może się pogodzić ze śmiercią żony. Codziennie odwiedza jej grób i spędza przy nim długie godziny. – borek321321

79. Do małego miasteczka sprowadza się nowa mieszkanka. Nikt nic o niej nie wie, ale po kilku tygodniach otwiera na parterze swojego domu sklep z kapeluszami. – Równowaga Cienia

80. Mariusz pracuje jako kurier. Od dwóch miesięcy raz w tygodniu dostaje zlecenie na dostarczenie paczek do domu, w którym nikt nie mieszka. W końcu zirytowany postanawia pokwitować odbiór i sprawdzić, co jest w środku. – NiskiJezuita

81. Klementyna pracuje w domu dziecka, jako opiekunka. Pewnego dnia anonimowy darczyńca przekazuje dzieciom skrzynię z przepięknymi, ręcznie robionymi zabawkami. – grzelulukas

82. Dawid pochodzi z bogatej rodziny i uwielbia drogie samochody, markowe ubrania i najnowsze gadżety. Kiedy zauważa, że ktoś posiada, coś lepszego niż on, natychmiast odczuwa złość.

83. Ignacy pracuje w zakładzie pogrzebowym. Zajmuje się przygotowaniem zwłok do pochówku. Znudzony pracą i zobojętniały po wielu latach oglądania ludzkich tragedii, postanawia urozmaicić sobie pracę w dość nietypowy sposób. – Zanais

84. Jagoda właśnie wyszła za mąż. Spełnia się zawodowo i prywatnie, a jej życie zdaje się idealne. Pewnego dnia budzi się przerażona i ma wrażenie, że jej mąż stał się kimś innym.

85. Sławomir kupuje zabytkowy samochód, który wydaje się zdecydowanie więcej wart niż wynosiła cena, jakiej żądał sprzedawca. – gnoom

 86. Małgorzata cierpi na arachnofobię. Gdy do mieszkania obok wprowadza się sąsiad hodujący ptaszniki, kobieta wpada w panikę. Nocami wydaje jej się, że słyszy, jak tysiące odnóży skrobią ściany. – Joker246

87. Natalia jest nastolatką, która wpadła w złe towarzystwo i nałogi. Rodzice postanawiają odesłać ją do szkoły z internatem prowadzonej przez zakonnice. – Es­ter_

88. Dariusz zawsze uważał się za pechowca, ale nagle jego los się odmienił i w ciągu jednego tygodnia dostał awans w pracy, wygrał sporą sumę na loterii i poznał kobietę, w której od razu się zakochał.

89. Klara podejrzewa męża o romans, więc postanawia skorzystać z usług prywatnego detektywa. Mężczyzna oferuje jej też nietypowe usługi, znacznie wykraczające ponad to, czego oczekiwała. – mortecius

90. Błażej wraz z rodziną przeprowadza się na wieś, chcąc uciec od miejskiego zgiełku. Piękna okolica koi nerwy i wszystko szłoby w dobrym kierunku, gdyby nie psy sąsiadów, które co noc ujadają. Gdy Błażej interweniuje, sąsiada upiera się, że jego psy są cicho. – dawidiq150

Bo to się go pisze wcześniej i wstawia od razu. A jeszcze jak dałaś 3 kropki, to myślałem, że sama nie wiesz:P

Слава Україні!

Konkurs “Wcielenie” po wielu perturbacjach powrócił na portal. Wasze wybory dotyczące postaci przeniosłam na listę w pierwszym komentarzu. Razem z ND stworzyliśmy też 10 nowych wspaniałych bohaterów, których życie możecie zamienić w horror. Mam nadzieję, że mimo chwilowych trudności Wasz zapała do udziału w konkursie nie osłabł :)

 

Golodh, wiem, wstawiłam trzy kropki, żeby mieć czas na przekopiowanie regulaminu z worda, zanim ktoś wrzuci komentarz.

No, serce się raduje!

Dziękujemy, Alicello :3

Quidquid Latine dictum sit, altum videtur.

Ależ nam tu roller coaster fundujecie, organizatorzy :)

 

Super nowina, bo pomysły w głowie już pączkują.

"- Zniszczyliśmy coś swoją obecnością - powiedział Bernard - być może czyiś świat." V. Woolf

Poproszę o zarezerwowanie tematu nr 34 z 

 

CZARNIEJSZEJ LISTY ALICELLI:

 

34. Elena jest fotografem, obsługuje głównie imprezy okolicznościowe. Pewnego dnia otrzymuje bardzo nietypowe i bardzo dobrze płatne zlecenie.

 

Dzięki

BarbarianCataphractfmsduval, miło mi :)

 

Żywy_Jaszczomp, zarezerwowane :)

 

To ja chętnie skuszę się na ten fragment:

 

21. Oskar większość swego życia spędził na morzu, a zdjęcie żony zawsze ma przy sobie. Jednak Oskar wraz z resztą załogi, orientuje się, że wciąż mijają tę samą latarnię morską.

Fladrif, postać zarezerwowana, możesz już wymyślać dla niej straszliwą historię ;)

24, dryn, dryn

27 – I’ma poshy, spicy and glamorous

Known some call is air am

Biorę:

22. Olgierdowi nikt nie płaci za opiekę nad zaniedbanymi grobami. Robi to z własnej woli, żałując zmarłych, o których nikt nie pamięta. 

 

– Możliwa jest zmiana imienia głównego bohatera, z męskiego na męskie, z damskiego na damskie. 

Rozumiem, że prócz imienia, można również zmienić płeć? xD

 

Czy mogę prosić 35?

Andrzej właśnie wrócił z Grecji, gdzie spędził wspaniały urlop i poznał kobietę swojego życia. Szczęśliwy traf chciał, że jego wybranka miesza niecałe sto kilometrów od niego, więc utrzymanie znajomości nie powinno być trudne.

 

Będę szczera: spróbuję napisać, ale ostatnio, co widać na portalu, kiepsko mi to idzie. Ale chcę spróbować.

ninedin.home.blog

Zaklepane :)

Rozumiem, że prócz imienia, można również zmienić płeć? xD

Zanais, nie można.

 

ninedin, trzymam kciuki, żeby się udało. Pamiętaj, Andrzej liczy na Ciebie :)

36. Siostra Wiktorii popełniła samobójstwo. Zszokowana rodzina nie potrafi zrozumieć, jakie były powody. Trzy dni po pogrzebie Wiktoria dostaje tajemniczy list.

#Teamninedin. Też ostatnio słabo mi wychodzi pisanie, ale tematyka taka dobra, że żal się nie podjąć.

None, dobrze więc, że mam dwa kciuki, za Ciebie też trzymam w takim razie. Wiktoria jest Twoja :)

@Ali – dzięki, postaram się coś skrobną, ale raczej krótkiego

@Zan – myślałem nad tym przez dłuższa chwilę, ale ostatecznie zostawiłem i wziąłem co innego. A potem jeszcze przez chwilę się łamałem, czy jednak nie zmienić wyboru, na szczęscie klepnąłeś ten temat i mam dylemat z głowy :)

Known some call is air am

Alicella

Mój błąd. Przeczytałem z “męskiego an damskie, z damskiego na męskie” i płeć jakoś samo się prosiła o zapytanie. Nie było tematu ;)

Outta

Grób biorę w ciemno :P

Ta, pamiętam ten wypełniony szlamem i wodą ;)

Known some call is air am

None, dobrze więc, że mam dwa kciuki, za Ciebie też trzymam w takim razie. Wiktoria jest Twoja :)

To skoro kciuki już zajęte, za mnie proszę trzymać duży palec u nogi!

 

To skoro kciuki już zajęte, za mnie proszę trzymać duży palec u nogi!

Czyli w najbliższych miesiącach będę miała problemy nie tylko z chwytaniem, ale i z chodzeniem xD

Poproszę:

32. Artur zabiera rodzinę na wakacje do domku w górach, ma nadzieję, że wspólnie spędzony czas pozwoli naprawić relacje. Podczas pakowania bagaży pyta żonę, po co jej tak duża walizka, ona jednak nie odpowiada.

Wybieram temat z listy LISTY ALICELLI:

 

8. Zygmunt jest nocnym stróżem na złomowisku. Pewnej nocy zauważa samochód stojący w bocznej uliczce, silnik jest włączony, a drzwi otwarte, nigdzie jednak nie widać kierowcy.

Kierując się ślepą wiarą, że dam radę coś napisać, poproszę: 28. Patryk to informatyk. Jest zaangażowany w tworzenie gry, w których postaci kreuje na podobieństwo swoich znajomych.

Szybkie pytanie – jak dosłownie należy traktować “streszczenie”? W moim przypadku:

36. Siostra Wiktorii popełniła samobójstwo. Zszokowana rodzina nie potrafi zrozumieć, jakie były powody. Trzy dni po pogrzebie Wiktoria dostaje tajemniczy list.

Czy to musi być faktyczny list, czy dopuszczalne są inne formy komunikacji tekstowej (notatka/mail/sms/krwawe litery na lustrze)? Na razie nie mam jeszcze gotowego konceptu, ale chciałbym wiedzieć, jak bliski musi on być zarysowanego.

None, ciekawa interpretacja opisu postaci jest na plus, więc powiem tak, list ma pewne cechy, musi być pisemną wypowiedzią skierowaną do konkretnej osoby. Medium za pośrednictwem jakiego zostanie dostarczony może być dowolne, może zostać przesłany pocztą tradycyjną, elektroniczną, przyniesiony przez gołębia albo napisany krwią na  ścianie sypialni. Z tego co wymieniłeś, to nie pasuje notatka i sms, bo to takie krótkie formy wiadomości raczej i z listem się nie kojarzą.

Proszem o tom numer (ćwiczm styl do Grafmani):

37. Edmund prowadzi firmę budowlaną. W końcu wygrywa duży przetarg na remont zabytkowego dworku, ale od samego początku piętrzą się trudności.

Dziękować ;)

Raczej nie. Czyli możesz zmienić Zygfryda na Wiernisława, albo Leokadię na Dezyderatę :)

Known some call is air am

Poproszę o rezerwację poniższego tematu:

 

39. Roman wychodzi z więzienia, gdzie odsiadywał wyrok za napaść. Zatrzymuje się u siostry, ale jego szwagrowi bardzo się to nie podoba.

 

Będą to moje początki na tym portalu, więc mam lekkiego stresa

 

@Alicella już przewinąłem komentarze i dostałem odpowiedź na swoje pytanie 

Chillin, nie stresuj się, dawaj teksta, na pewno nie potraktujemy Cię ulgowo :D ;)

Known some call is air am

Canthar, zarezerwowane. Nie martw się, wszyscy się tu stresowaliśmy, zaczynając przygodę z portalem, ale potem jest już coraz łatwiej, więc i Ty dasz radę :)

Konkurs wrócił!

Poproszę o zarezerwowanie tematu 38. Karolina pracuje w wiejskim sklepie, od kilku tygodni dokładnie o ósmej szesnaście przychodzi mężczyzna...

empatia

Czemu zobaczyłem dopiero teraz, na listach już prawie nic nie ma :<

Jeszcze gdy chodziłem do podstawówki, to był tam taki Paweł, i ja jechałem na rowerze, i go spotkałem, i potem jeszcze pojechałem do biedronki na lody, i po drodze do domu wtedy jeszcze, już do domu pojechałem.

Czy dopuszczalne są jedynie klasyczne-klasyczne formy opowiadań, czy też są dopuszczalne opowieści w innych formach (list, dziennik itp.)?

MaSkrol, nic straconego, będzie jeszcze kolejna dostaw bohaterów :)

Postaram się czuwać, bo bardzo się przyjaźnię z narracją pierwszoosobową :)

I grozą też.

Jeszcze gdy chodziłem do podstawówki, to był tam taki Paweł, i ja jechałem na rowerze, i go spotkałem, i potem jeszcze pojechałem do biedronki na lody, i po drodze do domu wtedy jeszcze, już do domu pojechałem.

Wilku, mogą być inne formy, o ile nadal będzie to narracja pierwszoosobowa.

Dziękuję. Chciałem od razu się zadateklarować (by postawić się trochę pod ścianą), a jednocześnie zastrzec (cykor/realista;). Dawno nie pisałem, co zaowocowało euforią weny, jednak zdrowy rozsądek podpowiada, że pomysł to nie wszystko i jeszcze trzeba wyłuskać wystarczająco dużo czasu, by nie powstydzic się wykonu:) Tak więc napiszę coś dobrego albo wcale. Jeśli zatem ktoś miałby mnie przekląć za zablokowanie tematu, a jednocześnie byłby przekonany, że na 100% napisze, proszę o kontakt priv. Jeśli nie zacznę pisać odstąpię.

empatia

Poproszę numer 40:)

Ooo, to ma potencjał. Nie wiem czemu się nikt nie skusił jeszcze. Poproszę uprzejmie:

 

18. Aleksander jest samotnie wychowującym ojcem dwunastoletniego Cypriana. Czuje się zaniepokojony opowieściami syna, iż w małej zamieszkiwanej przez nich wiosce, chłopcy mówią o obecności przeurodziwej kobiety. Jednak żaden mieszkaniec tak naprawdę jej nie zna.

No i jest :)

Mam chyba pomysł na to:

 

44. Tymoteusz jest bibliotekarzem, kocha literaturę i czyta książki w każdej wolnej chwili. Uwielbia wyobrażać sobie, że sam staje się bohaterem tych opowieści. Najbardziej nie znosi osób, które przetrzymują książki albo w ogóle zapominają je oddać.

Jeszcze gdy chodziłem do podstawówki, to był tam taki Paweł, i ja jechałem na rowerze, i go spotkałem, i potem jeszcze pojechałem do biedronki na lody, i po drodze do domu wtedy jeszcze, już do domu pojechałem.

Poproszę 60. Pani Blue

 

Spróbuję! A co! Najwyżej znów wyjdzie grafomania ;)

 

I jeszcze takie do-pytanko: czyli mogę sobię zmienić imię na inne niż Justyna, bo nie pasuje mi do moich siwych loczków?

Peter Barton, zarezerwowane :) Tak, możesz zmienić na inne imię żeńskie.

54. Monika posiada nietypową kolekcję szmacianych laleczek. To zabawki jej dzieciństwa, z którymi, mimo wieku, nie potrafiła się rozstać.

Poproszę. Spojrzałem i zrodził mi się pewien pomysł. ;)

Nadzieje chyba się spełniają, skoro jest ich coraz mniej.

Naprawdę zrobiło mi się przykro, kiedy wątek zniknął, bo szybko wpadł mi pomysł na opko. Dobrze, że konkurs wrócił :)))

No! To czas się zmierzyć z poważnym tekstem!

Proszę o:

52. Kacper jest uzależniony od pornografii. Ekscytują go szczególnie filmy, na których występuje jego ulubiona aktorka.

Dla podkreślenia wagi moich słów, Siłacz palnie pięścią w stół!

Dzięki, Deirdriu :)

 

thargone, zarezerwowane. Mam nadzieję, że zmagania będą owocne :)

Muszą być!

Nie powtórzę wtopy z Cuchulainem sprzed niemal dwóch lat, którą Wilk jeszcze do niedawna mi wypominał :-)

Dla podkreślenia wagi moich słów, Siłacz palnie pięścią w stół!

Dzień dobry. Poproszę 41 (Marzena jest nauczycielką...). Dziękuję.

Plącze mi się po głowie, że były jakieś możliwości zwiększenia limitu? Dla znajomego pytam ;)

 

A może to w innym konkursie? cool

http://altronapoleone.home.blog

Myślisz pewnie o Planetach:)

Слава Україні!

Well, well... Dobry konkurs to i wampira z kilkusetwiecznej drzemki wybudzi. Może nawet przywołać północnicę albo  wywołać apokalipsę zombie. Tak że pożeram numer 10. 

Nie wysyłaj krasnoluda do roboty dla elfa!

drakaina, w tym konkursie limit jest nieubłagany ;)

O, hej, LanaVallen, dawno Cię nie widziałam, fajnie, że jesteś. 10 Twoja :)

 

Może dam radę limitowi. Wyjątkowo wcześnie zaczęłam pisać to opowiadanie, mam poczucie, że coś jest w związku z tym bardzo nie w porządku ze wszechświatem, ale przynajmniej jest szansa, że będę miała czas na dostosowanie się do limitu XD

http://altronapoleone.home.blog

Poproszę:

51. Ania najlepiej czuje się zamknięta w czterech ścianach. Mimo tego uważa, że wciąż jest obserwowana w swoim domowym zaciszu.

J.K.

Poproszę:

45. Beata pracuje w domu starców, jest bardzo oddana swojej pracy i w opiekę nad pensjonariuszami wkłada całe serce. Nie podoba jej się, jak jeden z nowych pracowników traktuje pensjonariuszy, niektórzy z nich wręcz się go boją.

Poproszę to:

56. Damian zauważa, że na terenie jego posiadłości nad jeziorem, ktoś na drzewie wyrył znajomą mu datę.

53. Felicja właśnie się przeprowadziła, od pewnego czasu nęka ją starsza kobieta, która błaga o możliwość obejrzenia domu, bo uważa, że mieszkał w nim jej zmarły syn.

Bardzo proszę o rezerwację heart

elektrodynamika, zarezerwowane :)

 

W takim razie porzucony Olgierd wraca do puli. Może go ktoś jeszcze przygarnie ;)

Alicella – to będą jakieś realizacje audio?

Nadzieje chyba się spełniają, skoro jest ich coraz mniej.

Sagitt, tak, ale jeszcze nie chcemy zdradzać wszystkich szczegółów :)

Uuu. Już teraz brzmi spoko, ale czekamy. ;)

Nadzieje chyba się spełniają, skoro jest ich coraz mniej.

22 proszę:)

Dzień Dobry ;)

Proszę o rezerwację z Najczarniejszej Listy Neardeath:

55. Kamil poznał grupę chłopców, w której czuje się akceptowany. Ma tylko ich, ale okrucieństwa jakich musi się dopuszczać, aby pozostać w kręgu znajomych przekraczają jego granicę wytrzymałości.

 

Temat bardzo ciekawy!

Witajcie ;) 

48. Henryk jest emerytowanym policjantem, uwielbia wędkowanie. Podczas jednej z wypraw na ryby znajduje nad jeziorem skrzynię z bardzo nietypowym zamkiem, która wygląda jakby przez długi czas znajdowała się pod wodą.

Bardzo proszę :)

Haragitanai, proszę bardzo, numer 48 jest Twój.

 

I jeszcze drobne doprecyzowanie regulaminu:

6. Po publikacji opowiadania do momentu ogłoszenia wyników można poprawiać jedynie usterki techniczne.

Czy będzie czarniejsza niż czarniejsza lista, czy to już koniec postaci?

33. Martyna wraz z przyjaciółmi ze studiów wyjeżdża do domku letniskowego. Na miejscu okazuje się, że turystów jest niewielu – tylko starsze małżeństwo z trójką wnuków. 

 

Poproszę 46. Czy można Cezaremu zmienić imię? Niekoniecznie będzie Heliogabal ;-)

Pokój – szczęśliwość; ale bojowanie Byt nasz podniebny

Skomand, zarezerwowane :)

Radek, tak możesz bohaterowi zmienić imię na inne męskie :)

Poczekam na nowe postacie... Chyba że nie będzie ;)

A to dobrze. Nr 22 miałem pomysł, ale to raczej wychodził dramat niż horror. Może wrzucę poza konkursem.

Proszę o rezerwacje 

29. Ola jest szalenie zakochana w swoim nowym chłopaku. Często wybierają się na długie przejażdżki, zwłaszcza późną porą. Ola nazywa je "nocnym tripem".

Zanais, jasne, jeśli chcesz jakąś postać uwzględnić w opowiadaniu poza konkursem, to nie ma problemu.

 

Natan, zarezerwowane :)

Proszę o rezerwację 50. (Żona Bartosza ginie w wypadku samochodowym...).

slqn, zarezerwowane :)

 

I mamy też dostawę kolejnych postaci, do Waszych horrorów :) Zamieściłam ją w moim drugim komentarzu.

Poproszę o ten temat:

Najczarniejsza Lista Alicelli:

47. Edyta jest fryzjerką, właśnie zaczęła swoją pierwszą pracę. Salon znajduje się w centrum miasta, a terminy są zarezerwowane na kilka miesięcy do przodu. Atmosfera w zakładzie wydaje się jednak dziwna, podobnie jak niektóre wymogi szefowej, na przykład zakaz wyrzucania obciętych włosów do kosza, ale zbieranie ich do specjalnego pojemnika na zapleczu.

Nigdy się nie poddawać

Do małego miasteczka sprowadza się nowa mieszkanka. Nikt nic o niej nie wie, ale po kilku tygodniach otwiera na parterze swojego domu sklep z kapeluszami.

To jedyny punkt bez imienia – czyli bohaterką ma być sprzedawczyni kapeluszy, czy ktoś inny, czy dowolnie?

Zielonka, temat jest Twój :)

 

Zanais, nie jestem pewna, czy dobrze rozumiem pytanie, ale bohaterką ma być kobieta, która otwiera sklep z kapeluszami, a imię można jej nadać dowolne. 

Tak, właśnie o to mi chodziło. Ale jeszcze wybieram... ;)

Chciałbym zarezerwować:

 

57. Alicja jest kelnerką w restauracji. Jednak pewien młodzieniec, będący miłośnikiem włoskiej kuchni, zdaje się wszystko o niej wiedzieć.

Dzięki.

Proszę o rezerwację Krystyny (numer 43). :)

Hej! To ja poproszę:

30. Angelika to młoda kobieta, a jak na nią spojrzysz, dostrzeżesz uśmiechniętą, atrakcyjną istotkę. Natomiast jeśli wyłączysz jej popularnego wśród społeczności Instagrama i zajrzysz do jej domu, ujrzysz kobietę, która z racji życiowego upadku, przelewa na papier wszystkie żale do pamiętnika. Jeśli zapytasz Angelikę, czego najbardziej boi się w życiu, zapewne odpowie, że tego, aby pamiętnik nie trafił w niepowołane ręce... Jakiekolwiek ręce.

Hej, poproszę 81 :) 

66. Piotr to zmęczony życiem zegarmistrz. Nie ma rodziny, ani kogoś kto byłby mu bliski, ani kogoś komu mógłby przekazać swoją wiedze. A jak wiadomo w tych nowoczesnych czasach, zawód zegarmistrza to zawód, którego wybiła ostatnia godzina.

 

Palę się do pisania. Koncept już jest. 

Poproszę.

Wieczny, zaklepane :)

Palę się do pisania. Koncept już jest. 

 

 

59. Po drugiej stronie lady stoi Ewa. Romantyczka, która pracuje w sklepie z biżuterią. Uwielbia dobrze się ubierać. Zwłaszcza, kiedy widuje w sklepie pewną kobietę, o której fantazje wymykają się spod kontroli.

 

Biorę do spółki z Bellatrix.

(jeśli wolno w duecie pisać)

"Wolność polega na tym, że możemy czynić wszystko, co nie przynosi szkody bliźniemu naszemu". Paryż, 1789 r.

Chrościsko

Biorę do spółki z Bellatrix.

(jeśli wolno w duecie pisać)

No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie, na które odpowiedź wcale nie jest prosta. Nie braliśmy pod uwagę pisania w duetach ze względu na założenia konkursu, czyli nacisk na wcielanie się w postać. Do tego w regulaminie mamy ten zapis:

13. Jeden użytkownik wybiera jedną postać z listy poniżej.

Co wskazuje na konieczność pisania w pojedynkę.

Gdyby ta kwestia pojawiła się wcześniej, to prawdopodobnie dodalibyśmy furtkę dla pisania w duetach, ale konkurs już trwa i trzy osoby opublikowały teksty, więc pozostajemy przy pierwotnym założeniu, że autorzy piszą teksty w pojedynkę.

Daj proszę znać, czy w tej sytuacji rezerwować temat.

Daj proszę znać, czy w tej sytuacji rezerwować temat.

Najchętniej napisalibyśmy w duecie na ten temat, ale poza konkursem.

"Wolność polega na tym, że możemy czynić wszystko, co nie przynosi szkody bliźniemu naszemu". Paryż, 1789 r.

Najchętniej napisalibyśmy w duecie na ten temat, ale poza konkursem.

Jasne, tak możecie zrobić :) Tylko jeśli będziecie dawać tag konkursowy, to zaznaczcie proszę w przedmowie, że tekst jest poza konkursem.

Ewentualnie zastanówcie się jeszcze nad udziałem w konkursie już pojedynczo, wybierając inne postaci :)

Mam już pomysła. Jedziemy z tematem.

Ja skaczę na głęboką... 

Od razu ostrzegam, że będzie to męskie spojrzenie na najstarszy zawód świata.

Poproszę 64.

 

64. Zuzia. Brzmi słodko, jednak Zuzia jest tylko ksywką młodej dziewczyny, która z racji kompletnej biedy, postanowiła zostać prostytutka.

Brzmi spoko, więc biorę w ciemno :)

 

 

68. Pewnie się nie przyznasz, ale każdy ma sekrety. Tomek uwielbia pisać o nieco starszej od siebie kobiecie i sprzedawać swoje prace na giełdzie, na rynku, gdziekolwiek. Co jednak, jeśli pewnego dnia kobieta z fantazji Tomka przyjdzie zakupić od niego zbiór z opowiadaniami?

Brzmi ciekawie.

 

78. Antoni jest wdowcem, który nie może się pogodzić ze śmiercią żony. Codziennie odwiedza jej grób i spędza przy nim długie godziny.

Wybieram numer 90. Błażej

Jestem niepełnosprawny...

Poproszę ten:

49. Ilona wprowadza się do nowego domu, ale z jakichś powodów źle się w mim czuje, ma problemy ze snem i coraz częstsze bóle głowy. Za namową koleżanki postanawia skorzystać z usługi specjalisty od feng shui.

Poproszę 74: Sylwia jest młodą dziewczyną, która zabiera młodszego brata na pewny placu zabaw. Orientuje się lecz, że plac zabaw jest odwiedzany również przez kobietę jeszcze starszą od niej.

Poproszę o zarezerwowanie:

 

86. Małgorzata cierpi na arachnofobię. Gdy do mieszkania obok wprowadza się sąsiad hodujący ptaszniki, kobieta wpada w panikę. Nocami wydaje jej się, że słyszy, jak tysiące odnóży skrobią ściany.

 

Pozdrawiam.

Dzień dobry,

 

Ślicznie poproszę o zarezerwowanie:

80. Mariusz pracuje jako kurier. Od dwóch miesięcy raz w tygodniu dostaje zlecenie na dostarczenie paczek do domu, w którym nikt nie mieszka. W końcu zirytowany postanawia pokwitować odbiór i sprawdzić, co jest w środku.

 

 

Pytanie do jurków: czy imię bohatera musi paść w tekście? Nie chodzi mi o to, że mi imię nie pasuje – nie jestem pewna, czy będzie okazja je wymienić ;)

http://altronapoleone.home.blog

Cześć!

Poproszę o rez na taki numerek:

 

75. Doświadczenie śmierci (N.D.E), to coś, co spotkało Szymona. Po nieudanej próbie samobójczej uznał, że gdy był bliski śmierci widział coś, w co nie chcą uwierzyć mu najbliżsi. Postanawia powtórzyć swój czyn.

 

Dzięki!

Hej, hej

 

Poproszę nr 83.

 

83. Ignacy pracuje w zakładzie pogrzebowym. Zajmuje się przygotowaniem zwłok do pochówku. Znudzony pracą i zobojętniały po wielu latach oglądania ludzkich tragedii, postanawia urozmaicić sobie pracę w dość nietypowy sposób.

Dobry. To ja poproszę Sławka, numer 85.

 

85. Sławomir kupuje zabytkowy samochód, który wydaje się zdecydowanie więcej wart niż wynosiła cena, jakiej żądał sprzedawca.

"Nie wierz we wszystko, co myślisz."

Cześć, poproszę nr. 59.

 

59. Po drugiej stronie lady stoi Ewa. Romantyczka, która pracuje w sklepie z biżuterią. Uwielbia dobrze się ubierać. Zwłaszcza, kiedy widuje w sklepie pewną kobietę, o której fantazje wymykają się spod kontroli.

Prosiłbym o zaklepanie

72. Adrian jest przystojnym, młodym chłopakiem. Ale zauważa, że równie młoda i równie piękna dziewczyna wciąż mu się przygląda. Nic do niego nie mówi, bo nie może. Ona jest głuchoniema.

Precz z sygnaturkami.

Poproszę:

69. Paulina jest psychologiem. Ostatnio prowadzi terapię młodego mężczyzny, który wciąż mówi o swoim ojcu, którego nawet nigdy nie miał okazji poznać. Szczerze go jednak nienawidzi.

Znaki liczymy ze spacjami czy bez?

Wedle licznika portalowego, a ten liczy ze spacjami. I trochę inaczej niż liczniki edytorów tekstu, co warto brać pod uwagę, żeby nie przekroczyć limitu.

Niebieski_kosmita, zarezerwowane :)

Joker, też zarezerwowane i tak jak None powiedział ;)

None, Alicella, a jak działa ten mityczny licznik? Można gdzieś na stronie sobie “przeliczyć” tekst? Drąże bo uwielbiam pisać duuuużo, a nawe za dużo :)

Joker Niestety mityczny licznik działa dziwnie. Musisz napisać w zwykłym edytorze trochę poniżej limitu, bo on trochę znaków dodaje. Możesz doedytować już na portalu, żeby się zmieścić, trzymając tekst w kopiach roboczych.

http://altronapoleone.home.blog

Dzięki, Drakaina.

62 poproszę.

Czy 29 405 znaków ze spacjami w Wordzie będzie ok czy skracać? Mogę gdzieś sam przeliczyć na portalowym liczniku?

Możesz wrzucić tekst jako kopię roboczą (nie publikując) i sprawdzić

Слава Україні!

Joker, licznik znaków w danym opowiadaniu wyświetla się u góry strony, obok nicku autora. Musisz przekleić opowiadanie do portalowego edytora i zapisać jako kopię roboczą, wtedy zobaczysz już licznik. Jeśli będzie w porządku, to edytujesz opowiadanie i zaznaczasz na dole strony opcję publikacji (jeśli oczywiście jest to wersja ostateczna i nie zamierzasz betować).

Proszę o rezerwację nr 70. “Berenika to ma jednak talent! Pięknie rysuje. Jest mieszkanką małej wsi i w zamian za niewielką zapłatę, rysuje portrety nowożeńcom.”

Dziękuję :)

Hej!

 

Poproszę 73. Wszystko w życiu Maćka musi być idealne. Je o stałych porach, ma idealne ciało, sypia z zatyczkami do uszów. Ale co, jeśli coś wciąż zakłóca mu ten idealny dla niego tryb?

Hej, to ja poproszę nr 67.

 

“67. Igor jest posiadaczem największego skarbu na świecie. Tym skarbem jest jego córeczka. Igor tworzy pacynki, które jego kochana córeczka nazywa – przyjaciółmi.”

"Żyć chciałem z rozwagą, stawić czoło jeno najistotniejszym trudnościom życiowym, by przekonać się, czy potrafię wyciągnąć z nich właściwe nauki, i bym w chwili ostatniej, gdy przyjdzie umierać, nie odkrył, żem nie żył wcale."

Kolejne tematy zarezerwowane :)

 

Wilku, jest już doskonale czarna lista, więc to właściwie lepszy wynik niż ma vantablack ;)

Hej, chciałbym zaklepać sobie “71. Kinga pięknie śpiewa. Lubi to robić, gdy jest sama. Słuchają więc jej tylko ptaki w lesie. Ale czy aby na pewno tylko one?”

Może też spróbuję. Wybieram nr 42. Arnold jest kierowcą ciężarówki, czasami zdarza mu się zabierać autostopowiczów, aby umilić sobie czas rozmową. Niektórzy mają do opowiedzenia bardzo ciekawe historie.

Jeśli można, to poprosiłabym o zarezerwowanie “61. Oliwier po rozstaniu z dziewczyną nie widzi nic innego, poza ciągłymi imprezami w pobliskim klubie.” 

Chciałabym zarezerwować:

87. Natalia jest nastolatką, która wpadła w złe towarzystwo i nałogi. Rodzice postanawiają odesłać ją do szkoły z internatem prowadzonej przez zakonnice.

“No a czary, jak wiadomo, skoro raz się zaczną, to nic już ich nie powstrzyma.”

Ech, zajrzałem, żeby upewnić się ponownie co do limitu znaków – 30 tys... Póki co mam 27 tys., a antagonista się nawet jeszcze nie pojawił :-P Będą potrzebne większe cięcia, niż żeby uratować polską gospodarkę :-D

Ester_, zaklepane :)

 

krzkot1988, nikt nie mówił, że będzie łatwo ;) Ale wierzę w Ciebie. I wiesz, to jest horror, zło może się pojawić dopiero na samym końcu.

Hej ;)

Proszę o rezerwację:

“76. Anastazja otwiera klinikę weterynaryjna na obrzeżach miasta. Z czasem ma coraz więcej pacjentów, najczęściej pojawia się pewna starsza pani ze swoimi kotami, których najwyraźniej ma wyjątkowo dużo.”

krzkot1988, nikt nie mówił, że będzie łatwo ;) Ale wierzę w Ciebie. I wiesz, to jest horror, zło może się pojawić dopiero na samym końcu.

Niestety, Alicello, zawiodłem twoje zaufanie. Dziś ukończyłem opowiadanie i wrzuciłem na betę... 65 tys. znaków według licznika portalowego. Chyba szykuje się dyskwalifikacja :-P Ale opowiadanie wyszło chyba całkiem, całkiem ;-)

89. Klara podejrzewa męża o romans, więc postanawia skorzystać z usług prywatnego detektywa. Mężczyzna oferuje jej też nietypowe usługi, znacznie wykraczające ponad to, czego oczekiwała.

 

A, co mi tam.

krzkot, 65 tys. znaków to faktycznie troszkę za dużo xD

 

Mortecius, zarezerwowane :)

Oj, też wrzucę chyba na ostatnią chwilę ;)

To chyba nostalgia, jedna wielka tęsknota za tamtymi czasami, tamtą modą, muzyką, stylem, życiem...

Ja pewnie też, hehe

Слава Україні!

To tak z ciekawości zapytam. Kto ma jeszcze taki niecny plan wrzucenie opka w ostatni dzień? Może się chociaż zdołam przygotować psychicznie ;)

Ja! 

W ostatni dzień? Lepiej spytaj o ostatnią godzinę.

Слава Україні!

Minutę – większa niepewność ^^

Ja również!

Bardzo mnie cieszy publikacja na ostatnią chwilę ;) 

 

Na szczęście udało mi się napisać wcześniej niż planowałem.

To chyba nostalgia, jedna wielka tęsknota za tamtymi czasami, tamtą modą, muzyką, stylem, życiem...

No to wiadomo:

Siuuuuuuuu!

Bardzo mnie cieszy publikacja na ostatnią chwilę ;)

Kurcze, bym wiedział, to bym się wstrzymał.

Nooo wiadomo przecież, że ostatni będą pierwszymi. To wcale nie prowokacja do niebezpiecznej gry w postaci publikacji o 23:59, wcale. Ekhm, wcale.

Moje, o ile zdołam dojechać do mety, też będzie raczej na chwilę ostatnią niż przedostatnią… 

Aż kusi by tu zafundować nagrodę dla tego, który opublikuje opowiadanie jako ostatni. To cos w stylu pojedynku rewolwerowcow na dzikim zachodzie :D DOBRA A WIEC ZASZALEJMY. OSTATNIE OPUBLIKOWANIE OPOWIADANIE PRZED PÓŁNOCĄ 4 LIPCA OTRZYMUJE NAGRODE!!! Na serio! #OstatniBedaPierwszymi

Hmm. Akurat w tym konkursie, w którym zaczęłam pisać zaraz po ogłoszeniu zamiast machnąć coś w jeden dzień i ścigać się z dedlajnem? (A jedyny tekst, który wrzuciłam pół dnia przed dedlajnem, pisałam na urojony dedlajn, bo nie doczytałam regulaminu; Planety). Powinnam dostać Oscara za całokształt ;)

http://altronapoleone.home.blog

Drakaino, do Oscara uprawnień nie mam, ale liczę na Ciebie! Mam za to uprawnienia do nagrody najlepszego rewolwerowca do północy 4 lipca :D JUST DASZ RADĘ!

Niestety obawiam się, że jeśli dziś skończę, to zrezygnuję z ubiegania się o ten szczytny tytuł i wrzucę dziś :P

http://altronapoleone.home.blog

Hehe. No, ważne żeby było koniec końców :D Ale dobra, kolejna reklama jakby ktoś przeoczył. #WAŻNE NAGRODA NAJLEPSZEGO REWOLWEROWCA CZEKA! ŻEBY WYGRAC, OPUBLIKUJ SWOJ TEKST TUZ PRZED POLNOCA (4 lipca). OSTATNI TEKST WYGRYWA TE NAGRODE, A JA BĘDĘ MIERZYL Z ALICELLA CZAS STOPEREM!

JA BĘDĘ MIERZYL Z ALICELLA CZAS STOPEREM!

Że co? Ja zamierzam spać i nic nie będę mierzyć xDDD

 

Oj, Ali, Ali. Prawdziwi rewolwerowcy nigdy nie śpią a czuwają! No to co, Ty będziesz spać to ja postoję ze stoperem pilnując kowbojów :p Wujek ND jest z wami! PAMIETAJCIE, OSTATNI WYGRYWA SZCZEGÓŁY W KOMENTARZU WYŻEJ!!! Hehe. Bo ta nagroda to już takie, hmmm... Czy tego chcecie czy tez nie na kogoś trafi!

Aktualizacja konkursowa! Otóż dla uczestnika, który opublikuje tekst jako ostatni czeka stówka w postaci karty podarunkowej ;) No jak grac to grac, nie? Va banque. #Darkside EDIT: Przypominam termin, 4 lipca DO polnocy, tak dla jasnosci ;)

Stawka rośnie

Слава Україні!

Dokładnie, Golodohu ;) Jeszcze jak taki tekst wygra to kolejna stówa. Myślę, że gra warta ryzyka! 

Tak, tak to znowu ja! 

Ale wypadało potwierdzić kwestię nagród. Otóż jestem po rozmowie z Quadrotes i zapewniam, że wszystko wyjdzie tak jak miało być co do nagród ;) 

Aż się łezka kręci w oku, że niebawem koniec! 

I pamiętajcie... 4 lipca... 23:59 

:D

http://altronapoleone.home.blog

Tekst gotowy, pozostaje czekać.

Слава Україні!

Dzień dobry ^^

 

czy można (jeszcze) zmienić bohatera xD Moja Irmina (nr 5) nie chce współpracować podczas tworzenia opowiadania, Laura (nr 77) jest nadal wolna i chętna do pracy ^^

 

 

Oho, na ostatnią chwilę :D Myślę, że Ali nie będzie miała nic przeciwko. To zmieniamy!

I zdążysz w niecałe 12 godzin? :P

Слава Україні!

Hah, deadliny zawsze działają na mnie mobilizująco, (co prawda teraz widzę, że termin jest do 4 lipca, nie 4 lipca 23:59 ^^)

 

 Może zdążę xD, jak nie to i tak nikt Laury nie chciał :(

Czytam i czytam i dedlajn jest 4 lipca 23:59, choć wolałabym, żeby był do dziś, bo jutro mam mało czasu, a nie wiem, czy na tak długo przed dedlajnem zdołam się zmobilizować do skończenia ;)

 

http://altronapoleone.home.blog

8. Termin publikacji opowiadań – od 18 kwietnia do 4 lipca 2022 roku.

Aż się łezka kręci w oku, że niebawem koniec! 

I pamiętajcie... 4 lipca... 23:59 

Czytam i czytam i dedlajn jest 4 lipca 23:59

To też się trzymam tej wersji ^^

 

Golodh,

 

I zdążysz w niecałe 12 godzin? :P

 

przyprawiłeś mnie prawie o zawał xD

Czyli jeszcze jeden dzień? D:

Drodzy jurorzy, czy nie ma może szans na skrócenie terminu?

Слава Україні!

Drodzy jurorzy, czy nie ma może szans na skrócenie terminu?

indecisionno

 

Drodzy jurorzy, nie skracajcie terminu ^^ zamiast tego, potwierdźcie proszę, że to 4 lipca 23:59 xD 

Nie ma skracania trzymamy sie zasad milusinscy. Tak jest termin to 4 lipiec do północy. Czyli jutro jeszce śmiało mozna publikowac. I jeszcze zarobić! Ha! Kultowa, mityczna 23:59, proszę pamiętać:D

No właśnie, co to za skracanko?! Niektórzy tu się jeszcze meczą nad tekstem xD

Jak się męczysz, to nie lepiej byłoby skrócić te męki? :P

Слава Україні!

Dobrze wiedzieć, że się męczycie. Bo jak wiadomo... No Pain No Gain i plecy same się nie zrobią! Tak więc ten, pakujemy!

Hej bo ja się w sumie pierwszy raz tutaj w coś bawię. Gdzie wysłać opowiadanie? Na ogólne opowiadania i jakoś oznaczyć, czy tutaj jakoś plik?

 

Rewolwerow, na górze strony masz taką ikonę książki, tam jest opcja “Dodaj opowiadanie”. Wklejasz tekst, w opcjach konkursu ustawiasz “Wcielenie”, dodajesz tagi, uzupełniasz tytuł, fragment reprezentacyjny i przedmowę (jeśli chcesz), a potem publikujesz. Najpierw możesz sobie zapisać tekst jako roboczy, żeby zobaczyć czy wszystko się poprawnie wyświetla.

Jakby coś jeszcze było niejasne, to pisz :)

 

OldGuard, zmienione :)

Zaraz koniec! I choć to już ostatnie słowa to nie byłbym sobą gdybym nie krzyknął: Jedzieeeemy, jedziemy :D!

To ode mnie rada dla jeszcze piszących: lepiej napisać słabe opowiadanie bez nadziei na wygraną. Jak będzie się zbliżała próba nerwów koło północy, to – nie mając nic do stracenia – można więcej zaryzykować.

Слава Україні!

Golodh,

 

rozgryzłeś mnie ^^ to moja strategia na dzisiaj xD 

Jeny mam nadzieję, że zdążę, bo jeszcze będę prowadzić sesję RPG. Chyba dopiero w połowie swojego jestem, niezbyt długiego, tekstu

Czy Rewolwerow zostanie najlepszym rewolwerowcem?

Слава Україні!

Nieco ponad 2 godziny, idziemy z Ali i Quadrotes z armią klonów ;) #order66

Wrzucone! Udało mi się skończyć trzecie opko w ciągu dwóch miesięcy, po roku kompletnej blokady. Dziękuję za inspirację, Organizatorzy!

ninedin.home.blog

Jednak nie wrzucę opowiadania o Olgierdzie z cmentarza św. Ducha. Jest gotowe , jednak coś mi jeszcze nie trybi chronologia, ukaże się więc poza konkursem.

Pif, paf!

Слава Україні!

Ach, do kroćset! Trzeba się było wstrzymać...

"Nie wierz we wszystko, co myślisz."

Muszę poćwiczyć strzelanie ^^ może konkurs rewolwerowców stanie się normą? xD

Ależ się tym jurorom schodzi z czytaniem. Kiedy będą wyniki???!!!

Слава Україні!

Lipiec, Golodohu ;) 

Tymczasem po strzelaninie, kąpiel, jak Pan Eastwood powiedział ;)

Tymczasem chciałbym poinformować, że wszyscy z 23:59 otrzymacie książki z autografem i dedykacją :) Nooo, a jak! Promocja NearDeathu!  Drakaina, Golodoh, Reinee, Old Guard! Tu nie ma przegranych! Będę się kontaktował, tylko dajcie mi chwilę. Dziękuję za walkę :) 

http://altronapoleone.home.blog

Pisałem na SB, ale tutaj też wypada dla pewności. Z nagrodami czy to w formie z Quadrotes czy to tymi książkowymi i obiecanymi, będę sie kontaktował w okolicach ogloszenia wynikow. A one... kiedys będą :)

#Ważne, Wcieleniowicze:

Otóż raz jeszcze podkreślam – wyniki nieco się spóźnią, myślę że nie dużo, ale warto podkreślić, że jednak początek lipca to nie jest ;) 

ALE! 

Na dniach – specjalna zapowiedź na YouTube w wersji audio! Już z Bossem szykujemy :) Taka ostatnia, aby show must go on! 

Jak mówiłem, tak i jest. 

Czujecie to? Słyszycie te skrobanie w ścianach? Co to jest... Czyżby... 

https://www.youtube.com/watch?v=Eqlu9MzUbwg

Czyżby wyniki!? 

Szukajcie, a znajdziecie (psst, psst, w komentarzu) ;) I też przygotowałem dla Was kilka słów – link powyżej. 

 

24 lipiec, kurde, sypiecie clickbaitami i nic :P

Known some call is air am

Haha, clickbaita mi popsułeś :P

Nie wolno iść spać czy co?:)

Wolno, wolno – wyniki już są! 

Nowa Fantastyka